Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   Udstedelse og fornyelse af parkeringskort mv.

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap

I medfør af § 88 a, § 118, stk. 8, og § 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 984 af 5. oktober 2009, fastsættes:

Udstedelse og fornyelse af parkeringskort mv.

§ 1. Et parkeringskort er et særligt kort, som udstedes til personer med handicap, der opfylder betingelserne i § 6. Parkeringskort er udformet i overensstemmelse med reglerne i bilaget.

Stk. 2. Parkeringskortet er dokumentation for, at indehaveren er omfattet af de parkeringslempelser, der følger af § 11. Parkeringskort erstatter de tidligere invalideskilte, jf. § 18.

§ 2. Ansøgning om udstedelse eller fornyelse af parkeringskort indgives til Danske Handicaporganisationers Brugerservice, som afgør, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes.

Stk. 2. Reglerne i forvaltningsloven finder anvendelse ved Danske Handicaporganisationers Brugerservices behandling af ansøgninger om tildeling af parkeringskort.

Stk. 3. I en ansøgningssag, hvor Danske Handicaporganisationers Brugerservice mundtligt modtager oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, der er af betydning for sagens afgørelse, eller på anden måde er bekendt med sådanne oplysninger, skal Danske Handicaporganisationers Brugerservice gøre notat om indholdet af oplysningerne. Det gælder dog ikke, såfremt oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.

Stk. 4. En afgørelse truffet af Danske Handicaporganisationers Brugerservice i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til Rigspolitichefen. Fristen for klage er 4 uger fra den dag, klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 5. Rigspolitichefens afgørelser kan ikke indbringes for Justitsministeriet.

§ 3. Til brug for ansøgningen anvendes et særligt ansøgningsskema, der er godkendt af Rigspolitichefen. Ansøgningsskemaet rekvireres hos Danske Handicaporganisationers Brugerservice.

Stk. 2. Parkeringskort kan ikke udstedes, før ansøgeren har indleveret et fotografi til Danske Handicaporganisationers Brugerservice. Fotografiet skal opfylde følgende krav:

1) Fotografiet skal være af god kvalitet, holdbart, egnet til indscanning og uden stempler, huller eller andre beskadigelser.

2) Fotografiet skal være et vellignende portrætbillede i størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler 30-36 mm i højden.

3) Fotografiet skal tages lige forfra og vise ansøgerens ansigt uden hovedbeklædning og det øverste af skuldrene.

4) Ansigtet skal være jævnt belyst.

5) Begge øjne skal være helt synlige, og blikket skal være rettet mod kameraet.

6) Munden skal være lukket.

7) Briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser.

8) Baggrunden skal være lys og uden skygger eller andre motiver.

Stk. 3. Danske Handicaporganisationers Brugerservice kan tillade, at ansøgeren bærer hovedbeklædning på det i stk. 2 nævnte fotografi, hvis ansøgeren af religiøse grunde anmoder herom. Danske Handicaporganisationers Brugerservice kan i øvrigt tillade, at kravene i stk. 2, nr. 1-8, fraviges, når ganske særlige grunde taler herfor.

Stk. 4. Når en afgørelse om udstedelse af parkeringskort skal træffes i henhold til § 6, stk. 3, skal der på ansøgningsskemaet af ansøgerens sædvanligt benyttede læge afgives en erklæring om ansøgerens helbredsmæssige forhold.

Stk. 5. Danske Handicaporganisationers Brugerservice kan kræve yderligere helbredsmæssige oplysninger, herunder at ansøgeren gennemgår supplerende lægelige undersøgelser.

Stk. 6. Ansøgeren betaler de udgifter, der er forbundet med fremskaffelse af de i stk. 4 og 5 nævnte lægelige oplysninger.

§ 4. Danske Handicaporganisationers Brugerservice kan i forbindelse med behandling og afgørelse af sager om udstedelse af parkeringskort foretage edb-behandling i henhold til sikkerhedsbestemmelser fastsat af Rigspolitichefen.

§ 5. Parkeringskort udstedes eller fornyes med gyldighed for 10 år, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis der foreligger oplysninger om helbredsmæssige forhold eller omstændigheder i øvrigt, der giver grundlag for at antage, at betingelserne for udstedelse af parkeringskort bortfalder inden for 10 år fra udstedelsen eller fornyelsen, kan der fastsættes en kortere gyldighedstid end den i stk. 1 nævnte.

Betingelser for udstedelse og fornyelse af parkeringskort mv.

§ 6. Parkeringskort udstedes og fornyes til personer, som opfylder betingelserne for støtte til køb af bil i henhold til servicelovens bestemmelser eller regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2. Parkeringskort udstedes og fornyes endvidere til personer, som er godkendt til at deltage i den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som er etableret som fritidskørsel.

Stk. 3. Herudover udstedes og fornyes parkeringskort til personer med stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør

1) evnen til at færdes,

2) muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde, eller

3) muligheden for at gennemføre en uddannelse.

§ 7. Parkeringskort må kun anvendes i forbindelse med befordring af indehaveren af parkeringskortet.

Stk. 2. Et parkeringskort må ikke overdrages til andre.

§ 8. Ændring af bopæl for kortets indehaver skal meddeles Danske Handicaporganisationers Brugerservice.

§ 9. Såfremt en person ikke længere opfylder de betingelser, som var grundlaget for udstedelsen eller fornyelsen af et parkeringskort, skal kortet tilbageleveres til Danske Handicaporganisationers Brugerservice.

Parkeringslempelser

§ 10. Når et parkeringskort anvendes, skal det være anbragt inden for forruden med kortets forside klart synlig for kontrol.

§ 11. Et motorkøretøj, der er forsynet med et parkeringskort, jf. § 10, kan parkeres:

1) Indtil 15 minutter på

a) steder hvor alene af- og pålæsning er tilladt,

b) steder med parkeringsforbud,

c) gågader, i det omfang ærindekørsel er tilladt.

2) Indtil 1 time på steder, hvor 15 eller 30 minutters parkering er tilladt.

3) Tidsubegrænset på steder, hvor

a) 1, 2 eller 3 timers parkering er tilladt,

b) der er opstillet billetautomater (parkometer eller parkomat), såfremt der ved ankomsten betales maksimumsbeløb, medmindre der ved lokal bekendtgørelse er fastsat bestemmelse om lavere eller ingen betaling.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 3, nævnte parkeringslempelser finder ikke anvendelse ved parkering i parkeringsbåse mv. forbeholdt personer med parkeringskort, hvor det ved skiltning ved den pågældende parkeringsbås mv. er fastsat, at parkering kun må ske for en tidsbegrænset periode.

§ 12. De i § 11, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte parkeringslempelser medfører ikke indskrænkning af pligten til at anvende påbudt parkeringsskive.

Stk. 2. Den i § 11, stk. 1, nr. 3, litra b, nævnte parkeringslempelse medfører ikke indskrænkning af pligten til at anvende parkeringsbillet, såfremt dette er foreskrevet.

Stk. 3. De i § 11 nævnte parkeringslempelser medfører ikke indskrænkning af pligten til at efterkomme standsningsforbud.

§ 13. Reglerne i §§ 11 og 12 gælder tilsvarende for:

1) Indehavere af et udenlandsk parkeringskort af den i bilaget nævnte fællesskabsmodel, når parkeringskortet er udstedt i et land, der er medlem af Den Europæiske Union.

2) Indehavere af et udenlandsk parkeringskort, som er udstedt i et land, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, såfremt kortet er forsynet med det internationale kørestolssymbol.

§ 14. En person med bopæl i Danmark må ikke anvende et i udlandet udstedt parkeringskort i et køretøj, der er registreret her i landet.

§ 15. Hvor en person med parkeringskort har et særligt parkeringsbehov, f.eks. ved bopæl eller arbejdsplads, kan ansøgning om afmærket parkeringsbås indgives til kommunen.

Stk. 2. Såfremt der for en person med parkeringskort opstår behov for en enkelt langvarig parkering, kan henvendelse herom rettes til kommunen.

Betaling for udstedelse og fornyelse af parkeringskort

§ 16. For udstedelse af parkeringskort betales 425 kr.

Stk. 2. For fornyelse af parkeringskort betales 250 kr.

Stk. 3. Ved udstedelse som følge af bortkomst eller som følge af, at indehaveren i øvrigt anmoder om udskiftning af parkeringskort betales 250 kr.

Straf

§ 17. Med bøde straffes den, der overtræder § 7, § 9 og § 14 eller tilsidesætter vilkår for udstedelse af parkeringskort i henhold til denne bekendtgørelse eller undlader at efterkomme forbud eller påbud, der er meddelt i henhold til denne bekendtgørelse.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2010. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 465 af 8. juni 2005 om parkeringskort for personer med handicap.

Stk. 2. Klagefristen i § 2, stk. 4, 2. pkt., finder ikke anvendelse på afgørelser, som klageren har fået meddelelse om før den 1. juli 2010.

Stk. 3. Parkeringskort og invalideskilte udstedt før denne bekendtgørelses ikrafttræden er omfattet af bekendtgørelsen. Parkeringskort og invalideskilte udstedt før denne bekendtgørelses ikrafttræden forbliver gyldige i henhold til de vilkår, hvorunder de er udstedt. Invalideskilte udstedt før den 1. januar 2001 forbliver dog kun gyldige indtil den 1. juli 2011.

Justitsministeriet, den 11. juni 2010

Lars Barfoed

/ Freja Sine Thorsboe


Bilag 1

Bestemmelser om fællesskabsmodellen for parkeringskort for personer med handicap

1. Parkeringskortets udformning

Parkeringskortet skal have en længde på 106 mm og en bredde på 148 mm.

Parkeringskortet skal være udformet med lyseblå baggrund. Dog skal feltet under det internationale kørestolssymbol være udformet med mørkeblå baggrund.

Parkeringskortet skal være overtrukket med kunststoffolie (laminat), bortset fra den linje på kortets bagside, hvorpå indehaveren skal underskrive.

Parkeringskortet består af en forside og en bagside, der begge er opdelt vertikalt i to halvdele.

2. Parkeringskortets indhold

2.1. Forsidens venstre halvdel

Forsidens venstre halvdel indeholder følgende:

1) det internationale kørestolssymbol i hvidt på mørkeblå baggrund,

2) parkeringskortets udløbsdato,

3) parkeringskortets serienummer og

4) den udstedende organisations navn og stempel.

2.2. Forsidens højre halvdel

Forsidens højre halvdel indeholder følgende:

1) Øverst anføres på dansk påtegningen »Parkeringskort for personer med handicap« udført med store bogstaver.

2) I midten anføres på Den Europæiske Unions øvrige sprog påtegningen »Parkeringskort« udført med små bogstaver.

3) Nederst anføres på dansk påtegningen »De Europæiske Fællesskabers model« udført med store bogstaver.

Som baggrund på forsidens højre halvdel anføres påtegningen »Danmark« i hvidt omgivet af symbolet for Den Europæiske Union (12 stjerner i ring) udført i hvidt.

2.3. Bagsidens venstre halvdel

Bagsidens venstre halvdel indeholder følgende:

1) Indehaverens efternavn,

2) indehaverens fornavne(e),

3) indehaverens underskrift og

4) et fotografi af indehaveren.

2.4. Bagsidens højre halvdel

Bagsidens højre halvdel indeholder følgende:

1) Øverst anføres på dansk påtegningen: »Dette parkeringskort berettiger indehaveren til at benytte de forbedrede parkeringsmuligheder, som gælder i den medlemsstat, hvor kortets indehaver opholder sig.«

2) Nederst anføres på dansk påtegningen: »Når parkeringskortet anvendes, skal det være anbragt på en sådan måde, at kortets forside er klart synlig for kontrol.«