Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 2   Betingelser for nettoafregning for egetforbrug af elektricitet

Kapitel 3   Afgørelse om nettoafregning

Kapitel 4   Opgørelse og måling af elproduktion og forbrug, oplysningspligt m.v.

Kapitel 5   Klageadgang, straffebestemmelser

Kapitel 6   Ikrafttrædelse, overgangsbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

I medfør af § 8 a, § 8 b, § 28, stk. 3, § 78, stk. 3 og 8, § 85 a og §§ 88 og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010, som ændret ved lov nr. 622 af 11. juni 2010, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 92:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Ved nettoafregning efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse fritages en egenproducent helt eller delvis for at betale beløb til dækning af offentlige forpligtelser i forhold til egetforbruget af elektricitet.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:

1) Egenproducent: Elforbruger, som producerer elektricitet eller varme og elektricitet med henblik på helt eller delvis at dække eget energiforbrug.

2) Egetforbrug af elektricitet: Den andel af elforbruget, som egenproducenten selv producerer.

3) Elproduktionsanlæg: Teknisk enhed til elproduktion.

4) Offentlige forpligtelser: Opgaver, som de kollektive elforsyningsvirksomheder er pålagt, og hvor de nødvendige omkostninger herved skal dækkes forholdsmæssigt af elforbrugerne som nævnt i elforsyningslovens § 8, stk. 1, herunder omkostninger til pristillæg til miljøvenlig elektricitet som nævnt i nr. 5.

5) Pristillæg til miljøvenlig elektricitet: De kollektive elforsyningsvirksomheders ydelse af pristillæg til miljøvenlig elektricitet ifølge § 58, § 58 a og § 58 b i lov om elforsyning og §§ 36-50 i lov om fremme af vedvarende energi.

6) Vedvarende energikilder: Energikilder omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi.

Kapitel 2

Betingelser for nettoafregning for egetforbrug af elektricitet

§ 3. Egenproducenter af elektricitet fra elproduktionsanlæg, som har en nominel eleffekt som nævnt i stk. 2, kan efter anmodning til Energinet.dk få nettoafregning, som opgøres på timebasis, hvorved producenten fritages for at betale beløb til dækning af pristillæg til miljøvenlig elektricitet i forhold til egetforbruget af elektricitet.

Stk. 2. Nettoafregning efter stk. 1 gælder for anlæg med en nominel eleffekt over

1) 50 kW for solcelleanlæg,

2) 25 kW for vindmøller og

3) 11 kW for kraftvarmeanlæg og elproducerende anlæg, som ikke er nævnt i nr. 1 eller 2.

Stk. 3. Nettoafregning efter stk. 1 er betinget af, at elproduktionsanlægget er

1) tilsluttet til det kollektive elforsyningsnet,

2) 100 pct. ejet af forbrugeren, jf. dog stk. 5 og 6, og

3) beliggende på forbrugsstedet, jf. dog stk. 6.

Stk. 4 . Nettoafregning for elektricitet produceret på en vindmølle er tillige betinget af, at vindmøllen er tilsluttet til egen forbrugsinstallation.

Stk. 5. Hvis et kraftvarmeanlæg beliggende på forbrugsstedet ikke er 100 pct. ejet af elforbrugeren, gives der nettoafregning på betingelse af,

1) at anlægget er nettilsluttet senest den 12. april 2000, og

2) at elforbrugeren senest på denne dato har indgået en leasingaftale eller anden finansiel aftale om rådighed over anlægget og fortsat har en sådan aftale.

Stk. 6. Hvis et kraftvarmeanlæg leverer varme til flere erhvervsvirksomheder gennem direkte varmeforsyningsnet, gives der nettoafregning uanset anlæggets beliggenhed på betingelse af,

1) at anlægget er nettilsluttet senest den 12. april 2000, og

2) at anlægget ejes af en eller flere af de pågældende erhvervsvirksomheder.

§ 4. Egenproducenter af elektricitet fra elproduktionsanlæg, som har en nominel eleffekt som nævnt i stk. 2, kan få nettoafregning, hvorved producenten fritages for at betale beløb til dækning af de offentlige forpligtelser som helhed i forhold til egetforbruget af elektricitet. Hvis egenproducenten anmoder Energinet.dk herom, opgøres nettoafregningen på timebasis.

Stk. 2. Nettoafregning efter stk. 1 gælder for anlæg med en nominel eleffekt, som højst udgør

1) 50 kW for solcelleanlæg,

2) 25 kW for vindmøller og

3) 11 kW for kraftvarmeanlæg og elproducerende anlæg, som ikke er nævnt i nr. 1 eller 2.

Stk. 3. Nettoafregning efter stk. 1 er betinget af, at pågældende elproduktionsanlæg opfylder betingelserne for nettoafregning i § 3, stk. 3-6, og tillige er tilsluttet til egen forbrugsinstallation.

Stk. 4. Energinet.dk træffer afgørelse om nettoafregning efter stk. 1 på grundlag af oplysninger om elproduktionsanlæg i det register, som er nævnt i § 6, og underretter egenproducenten herom. Egenproducenter, som finder, at deres anlæg opfylder betingelserne for nettoafregning, kan endvidere anmode Energinet.dk om at træffe afgørelse herom.

§ 5. Uanset §§ 3 og 4kan egenproducenter af elektricitet fra elproduktionsanlæg, som opfylder betingelserne i stk. 2, efter anmodning til Energinet.dk få nettoafregning på årsbasis som nævnt i nr. 1 eller 2:

1) Egenproducenten fritages for at betale beløb til dækning af de offentlige forpligtelser som helhed i forhold til egetforbruget af elektricitet, når pågældende anlæg har en nominel effekt som nævnt i § 4, stk. 2.

2) Egenproducenten fritages for at betale beløb til dækning af pristillæg til miljøvenlig elektricitet i forhold til egetforbruget, når pågældende anlæg har en nominel effekt som nævnt i § 3, stk. 2.

Stk. 2. Ved nettoafregning efter stk. 1 skal følgende betingelser være opfyldt:

1) Egetforbruget skal være fremstillet på et eller flere elproduktionsanlæg, som alene anvender vedvarende energikilder, og som har en samlet nominel effekt på højst 6 kW pr. husstand. I ikkeerhvervsmæssigt benyttet bebyggelse som nævnt i nr. 2 svarer 100 m2 bebygget areal til en husstand.

2) Pågældende anlæg skal være tilsluttet til egen forbrugsinstallation i boliger eller i ikkeerhvervsmæssigt benyttet bebyggelse.

3) Pågældende anlæg skal opfylde betingelserne for nettoafregning ifølge § 3, stk. 3.

4) Der må ikke til samme måler tillige være tilsluttet elproduktionsanlæg, som ikke alene anvender vedvarende energikilder.

§ 6. Nettoafregning efter §§ 3-5 er endvidere betinget af, at elproduktionsanlægget er anmeldt til det register, som er nævnt i § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning (Stamdataregistret).

Kapitel 3

Afgørelse om nettoafregning

§7. Energinet.dk træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at opnå nettoafregning efter §§ 3-6 er opfyldt, og om nettoafregningens størrelse.

Stk. 2. Egenproducenten skal indgive anmodning om nettoafregning for eksisterende anlæg til Energinet.dk inden den første dag i måneden forud for påbegyndelsen af nettoafregningen. For nye anlæg indgives anmodningen samtidig med anmodning om nettilslutning.

Stk. 3. Egenproducenten skal indgive meddelelse om, at nettoafregningen skal ophøre, til Energinet.dk inden den første dag i måneden forud for ophøret.

Stk. 4. Egenproducenten kan kun én gang i hvert kalenderår indgive anmodning om nettoafregning efter §§ 3-5 eller meddelelse om ophør af nettoafregning. Anmodning om modtagelse og meddelelse om ophør er bindende for resten af kalenderåret.

Stk. 5. Hvis betingelserne for nettoafregning ikke er opfyldt på grund af indtrufne forhold, ophører nettoafregningen fra den dato, hvor forholdet anses for indtruffet.

Kapitel 4

Opgørelse og måling af elproduktion og forbrug, oplysningspligt m.v.

§ 8. Energinet.dk opgør nettoafregning på grundlag af målt produktion af elektricitet og målt levering af elektricitet til og fra elforsyningsnettet, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Når flere forbrugere er tilsluttet til et elproduktionsanlæg som nævnt i § 3, stk. 6, opgøres nettoafregningen for de pågældende elforbrugere under ét.

Stk. 3. Hvis der i samme forbrugsinstallation er tilsluttet flere anlæg som nævnt i § 5, stk. 2, som anvender forskellige vedvarende energikilder og ikke hver er forsynet med produktionsmåler, opgøres elproduktionen for de enkelte anlæg forholdsmæssigt på grundlag af anlæggenes størrelse og den gennemsnitlige elproduktion for nærmere angivne anlæg, jf. § 11, stk. 1.

§ 9. Målinger, der er nødvendige for nettoafregning, skal udføres af netvirksomheden ved hjælp af netvirksomhedens egne målere i overensstemmelse med måleforskrifter fra Energinet.dk som nævnt i bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.

Stk. 2. Nødvendige udgifter til målinger som nævnt i stk.1, herunder til opsætning af målere og udførelsen af målinger samt administrationen forbundet hermed, skal afholdes af egenproducenten.

§ 10. En egenproducent skal underrette Energinet.dk om alle forhold af betydning for berettigelsen til at få nettoafregning og opgørelsen af afregningen, jf. §§ 3-6. Underretningen skal ske, så snart pågældende forhold er indtruffet, eller fra det tidspunkt, hvor elproducenten er blevet bekendt med, at forholdet vil indtræffe.

§ 11. Energinet.dk fastsætter retningslinjer for beregning af nettoafregning, opgørelse af egenproducentens køb og salg af elektricitet på elmarkedet, udførelse af målinger til brug for nettoafregning og størrelsen af den gennemsnitlige elproduktion for nærmere angivne anlæg. Retningslinjerne godkendes af Energistyrelsen.

Stk. 2. Retningslinjerne offentliggøres på hjemmesiden www.energinet.dk tillige med Energinet.dk’s standardskema til brug for anmodning om nettoafregning og ophør af nettoafregning med ledsagende vejledning.

Kapitel 5

Klageadgang, straffebestemmelser

§ 12. Energinet.dk’s afgørelser om, hvorvidt betingelserne for nettoafregning er opfyldt, kan påklages til Energistyrelsen.

Stk. 2. Energinet.dk’s afgørelser om nettoafregningens størrelse kan påklages til Energitilsynet.

Stk. 3. Energistyrelsens og Energitilsynets afgørelser som nævnt i stk. 1 og 2 kan påklages til Energiklagenævnet. Afgørelserne kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Klage som nævnt i stk. 1-3 skal indgives skriftligt senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Stk. 5. Energistyrelsens godkendelse af retningslinjer som nævnt i § 11, stk. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 13. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, som afgiver urigtige oplysninger om forhold, hvorom vedkommende er forpligtet til at give oplysninger ifølge § 10, eller undlader at afgive sådanne oplysninger.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse, overgangsbestemmelser

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1366 af 15. december 2004 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet og bekendtgørelse nr. 275 af 23. april 2008 om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtelser for egenproducenter af elektricitet fra små anlæg. Afgørelser om nettoafregning efter disse bestemmelser er fortsat gældende.

Stk. 3. Anmodning om nettoafregning med virkning fra den 1. juli eller den 1. august 2010, som er indgivet i medfør af bekendtgørelse nr. 1366 af 15. december 2004, behandles efter de fra den 1. juli 2010 gældende regler.

Stk. 4. Nettoafregning på årsbasis som nævnt i § 5 til et elproduktionsanlæg, som er nettilsluttet senest den 30. juni 2010, er betinget af, at ejeren senest den 30. juni 2011 anmelder anlægget til netvirksomheden med henblik på anlæggets registrering som nævnt i § 6.

Stk. 5. Hvis en netvirksomhed senest den 30. juni 2010 har modtaget anmeldelse fra anlægsejeren om nettilslutning af et solcelleanlæg med en nominel effekt på 6 kW eller derunder, indberetter netvirksomheden anlægget senest den 30. september 2010 med henblik på registrering som nævnt i § 6. Netvirksomheden underretter anlægsejeren herom med oplysning om, at anlægsejeren kan indgive anmodning til Energinet.dk om nettoafregning inden for den i stk. 4 nævnte frist.

Energistyrelsen, den 28. juni 2010

Kristian Møller

/ Flemming G. Nielsen