Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Kapitel 1   Formål

Kapitel 2   Prøveformer

Kapitel 3   Afholdelse af prøver m.v.

Kapitel 4   Bedømmelsen m.v.

Kapitel 5   Krav til studieordningen

Kapitel 6   Eksamensbevis m.v.

Kapitel 7   Klager over prøver m.v.

Kapitel 8   Andre regler

Kapitel 9   Censorkorps

Kapitel 10   Censorerne

Kapitel 11   Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

I medfør af § 8, stk. 1 og 2, § 8 a, stk. 1, og § 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for eksamen og censur ved bachelor- og kandidatuddannelser samt masteruddannelser og anden deltidsuddannelse efter universitetsloven, medmindre andet er fastsat i bekendtgørelsen for uddannelsen.

Stk. 2. Reglerne om førsteårsprøven på bacheloruddannelsen, jf. §§ 15-17, og om omprøve og sygeprøve, jf. § 18, gælder ikke for studerende, der er optaget på bachelor- og kandidatuddannelser efter reglerne om deltidsuddannelse, jf. bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen).

Afsnit I

Eksamen

Kapitel 1

Formål

§ 2. Formålet med eksamen er at bedømme, i hvilken grad den studerende opfylder de faglige mål, der er fastsat for uddannelsens fag/fagelementer i studieordningen. Den afsluttende prøve giver grundlag for udstedelse af eksamensbevis, jf. § 29, stk. 1.

Stk. 2. Universitetet fastsætter i studieordningen for uddannelsen præcise målbeskrivelser og kriterier for vurdering af målopfyldelsen for de enkelte fag/fagelementer, som afsluttes med en prøve, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen).

Kapitel 2

Prøveformer

§ 3. Prøveformen skal tilgodese det enkelte fag/fagelements formål.

Stk. 2. Prøverne skal tilrettelægges som individuelle prøver, jf. dog stk. 6.

Stk. 3. Ved individuelle prøver forstås:

1) Eksamination og besvarelse skal foregå individuelt, jf. dog stk. 5.

2) Der skal foretages en individuel bedømmelse og gives individuelle karakterer.

Stk. 4. Der kan kun gives en selvstændig karakter for en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af flere studerende, hvis den enkelte studerendes bidrag kan konstateres, sådan at det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted.

Stk. 5. Hvis der ikke gives en selvstændig karakter for en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af flere studerende, kan opgavebesvarelsen indgå i bedømmelsen ved en efterfølgende individuel mundtlig eller anden prøve af den enkelte studerende, jf. § 4, stk. 2.

Stk. 6. Universitets- og Bygningsstyrelsen kan dispensere fra bestemmelsen i stk. 2, hvis det er helt uomgængeligt for at dokumentere opfyldelsen af fagelementets formål. Dette gælder dog ikke, for så vidt angår stk. 3, nr. 2.

Stk. 7. Hvis den enkelte studerende ønsker det, skal universitetet sikre, at den studerende får mulighed for at aflevere en individuel skriftlig opgavebesvarelse i stedet for en opgavebesvarelse, som er udarbejdet af flere studerende, jf. stk. 4 og 5. Dette gælder dog ikke for prøver, hvor styrelsen har dispenseret efter stk. 6.

§ 4. Uddannelsen skal indeholde en variation af prøveformer, der skal afspejle undervisningens indhold og arbejdsformer, og som kan være

1) mundtlige, skriftlige og praktiske prøver,

2) deltagelse i undervisning, kurser, øvelser m.v.,

3) kombinationer af nr. 1-2, eller

4) projektorienterede forløb, eventuelt i tilknytning til områder uden for universitetet i Danmark eller i udlandet.

Stk. 2. Det kan fastsættes i studieordningen, at der forud for bedømmelsen af en opgavebesvarelse skal afholdes forelæsning om eller mundtligt forsvar af opgavebesvarelsen. Bedømmelsen sker da på grundlag af en samlet vurdering af den skriftlige opgavebesvarelse og den mundtlige præstation, jf. § 3, stk. 5.

Kapitel 3

Afholdelse af prøver m.v.

§ 5. Mundtlige prøver er offentlige, jf. dog stk. 2 og 3, medmindre de er omfattet af en aftale efter § 43, stk. 2.

Stk. 2. Kliniske prøver med patientdeltagelse er kun offentlige med patientens tilladelse.

Stk. 3. Universitetet kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige omstændigheder, herunder hvor hensynet til den studerende taler herfor. Endvidere kan universitetet begrænse adgangen til prøvelokalerne af pladsmæssige grunde, og enkeltpersoner kan nægtes adgang eller bortvises, hvis det findes nødvendigt for at sikre den fornødne ro og orden i forbindelse med prøven.

Stk. 4. Afholdes der forelæsning om eller mundtligt forsvar af en opgavebesvarelse, jf. § 4, stk. 2, eller tager prøven udgangspunkt i en opgavebesvarelse, og er besvarelsen udarbejdet af flere studerende, må disse studerende ikke være til stede i prøvelokalet, før de skal eksamineres.

Stk. 5. Lyd- og/eller billedoptagelser under en prøve er ikke tilladt, medmindre optagelserne indgår som en del af prøveforløbet. Optagelserne foretages da af universitetet.

Stk. 6. Kun eksaminator og censor må være til stede under voteringen ved mundtlige prøver, jf. § 20. Universitetet kan dog bestemme, at kommende eksaminatorer må overvære en votering.

§ 6. I uddannelser, der udbydes på dansk, aflægges prøverne på dansk, jf. dog stk. 2 og 3, medmindre det er en del af prøvens formål at dokumentere den studerendes færdigheder i et fremmedsprog. Prøverne kan dog aflægges på svensk og norsk i stedet for dansk, medmindre det er en del af prøvens formål at dokumentere færdigheder i dansk.

Stk. 2. Universitetet kan i øvrigt, hvor forholdene gør det muligt, tillade studerende at aflægge en prøve på et fremmedsprog. Det gælder dog ikke, hvis det er en del af prøvens formål at dokumentere færdigheder i dansk eller i et bestemt andet fremmedsprog.

Stk. 3. Har undervisningen i et fag været gennemført på et fremmedsprog, aflægges prøven på dette sprog, medmindre det er en del af prøvens formål at dokumentere den studerendes færdigheder i et andet sprog. Universitetet kan fravige denne regel.

Stk. 4. I uddannelser, der udbydes på engelsk eller et andet fremmedsprog, aflægges prøverne på det udbudte sprog, medmindre det er en del af prøvens formål at dokumentere den studerendes færdigheder i et andet sprog. Universitetet kan fravige denne regel.

§ 7. Universitetet kan tilbyde særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og til studerende med et andet modersmål end dansk, når universitetet vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille disse studerende med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.

§ 8. Universitetet kan afholde prøver som videokonferencer eller ved hjælp af andre tekniske foranstaltninger. Universitetet skal sikre, at sikkerhedsforanstaltningerne i forbindelse med afholdelse af en sådan prøve svarer til, hvad der almindeligvis gælder for afvikling af prøven. Universitetet udpeger eller godkender tilsynsførende, der skal være hos den studerende under prøven. Eksaminator og censor kan opholde sig andre steder end den studerende, men skal eksaminere og give bedømmelsen efter gældende regler i øvrigt.

§ 9. Universitetet fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen.

§ 10. Universitetet kan fastsætte regler om anvendelse af computere ved prøverne i studieordningen.

Prøver i udlandet

§ 11. Universitetet kan afholde prøver på en dansk repræsentation eller andre steder i udlandet, når det er begrundet i, at den studerende af praktiske eller økonomiske grunde ikke kan deltage i universitetets prøver i Danmark, og når den studerende og vedkommende prøvested er indforstået hermed. Afholdelse af danske prøver i udlandet skal finde sted efter bekendtgørelsens regler i øvrigt.

Stk. 2. Universitetet udpeger eller godkender tilsynsførende og andre personer, som skal forestå den praktiske afvikling af prøven i udlandet.

§ 12. Universitetet afholder de særlige udgifter, der er forbundet med prøvens afholdelse i udlandet.

Stk. 2. Ved afholdelse af prøver på danske repræsentationer i udlandet finder bekendtgørelsen om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten anvendelse.

Stk. 3. Universitetet kan lade den studerende helt eller delvist betale for de udgifter, som universitetet har afholdt i forbindelse med prøvens afholdelse. Det er en betingelse, at den studerende forud skriftligt har erklæret sig villig til at betale de pågældende udgifter. Universitetet kan betinge prøvens afholdelse af, at beløbet forudbetales.

Antal prøveforsøg

§ 13. En bestået prøve kan ikke tages om, jf. karakterbekendtgørelsen.

Stk. 2. Den studerende har 3 prøveforsøg til at bestå en prøve m.v., jf. dog § 15. Universitetet kan tillade yderligere forsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Manglende studieegnethed er ikke et usædvanligt forhold.

Stk. 3. En studerende, der anden gang skal have sin undervisningsdeltagelse bedømt, jf. § 4, stk. 1, nr. 2, kan forlange at aflægge prøve i stedet. Undervisningsdeltagelse, hvortil der knytter sig praktiske øvelser, kan dog ikke erstattes af en prøve.

Stk. 4. En studerendes modtagelse af et tilbud om omprøve i henhold til § 19, stk. 3, § 34, stk. 1, nr. 2, eller § 39, stk. 1, nr. 3, betragtes ikke som et prøveforsøg efter stk. 2.

Tilmelding til prøver

§ 14. Ved tilmelding af den studerende til et fagelement m.v., hvortil der er tilknyttet en eller flere prøver, er den studerende automatisk tilmeldt til prøven eller prøverne. Universitetet fastsætter samtidig en frist for rettidig afmelding fra prøven, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Hvis rettidig afmelding ikke foreligger, betragtes prøven med hensyn til antal prøveforsøg som påbegyndt, jf. § 13, stk. 2.

Stk. 3. Når universitetet har fastsat en afleveringsfrist for kandidatspecialet, jf. bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), kan afmelding ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, jf. § 13, stk. 2, hvis den studerende ikke afleverer specialet inden for den fastsatte frist.

Stk. 4. Universitet kan dispensere fra stk. 1-3, herunder de fastsatte frister, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Førsteårsprøven på bacheloruddannelsen

§ 15. Universitetet fastsætter i studieordningen for bacheloruddannelsen, hvilke prøver den studerende skal deltage i inden udgangen af det første studieår efter studiestart (førsteårsprøven). Den studerende skal senest bestå de prøver, som indgår i førsteårsprøven, inden udgangen af den studerendes andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. Dette gælder uanset, om den studerende på det tidspunkt har gennemført 3 prøveforsøg, jf. § 13, stk. 2.

§ 16. For bacheloruddannelser, der begyndes 1. september, skal resultatet af det første prøveforsøg, jf. § 15, senest være meddelt den studerende inden den 1. august det efterfølgende år. Hvis den ordinære prøve ikke er bestået, kan den studerende senest tilmelde sig til omprøve i august, og resultatet heraf skal være meddelt den studerende senest inden udgangen af september.

Stk. 2. For bacheloruddannelser, der begyndes 1. februar, skal resultatet af det første prøveforsøg, jf. § 15, være meddelt den studerende senest inden den 1. februar det efterfølgende år.

§ 17. Universitetet kan dispensere fra de fastsatte tidsfrister i § 15 og § 16, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Omprøve og sygeprøve

§ 18. På uddannelser, hvor der er eksamenstermin i slutningen af efterårssemesteret, skal studerende, der har deltaget i en ordinær prøve uden at bestå denne, have mulighed for at gå til omprøve i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, dog senest i februar. På uddannelser, hvor der er eksamenstermin i slutningen af forårssemesteret, skal studerende, der har deltaget i en ordinær prøve uden at bestå denne, have mulighed for at gå til omprøve i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, dog senest i august. Tilsvarende gælder, hvis studerende har været forhindret i at deltage i en ordinær prøve på grund af sygdom.

Stk. 2. På uddannelser, hvor der er flere eksamensterminer end i stk. 1, skal studerende, der har deltaget i en ordinær prøve uden at bestå denne, have mulighed for at gå til omprøve snarest muligt, dog senest 6 måneder efter afholdelse af den ordinære prøve. Tilsvarende gælder, hvis studerende har været forhindret i at deltage i en ordinær prøve på grund af sygdom.

Stk. 3. Har den studerende ikke bestået en omprøve eller sygeprøve, som afholdes efter reglerne i stk. 1 og 2, skal den studerende have mulighed for at deltage i næste ordinære prøve.

Stk. 4. Det kan fastsættes i studieordningen, at omprøven eller sygeprøven har en anden prøve- eller bedømmelsesform end den ordinære prøve, jf. § 4, stk. 1, og § 20. Det gælder dog ikke for bachelorprojektet, kandidatspecialet eller masterprojektet.

Fejl eller mangler ved prøven m.v.

§ 19. Bliver universitetet i forbindelse med en prøve opmærksom på fejl og mangler, træffer universitetet, eventuelt efter indhentet udtalelse fra den eller de for prøven ansvarlige, afgørelse om, hvordan fejlen eller manglen kan afhjælpes.

Stk. 2. Ved fejl eller mangler af særlig alvorlig karakter, eller hvor det må anses for den mest korrekte måde at afhjælpe fejlen eller manglen på, kan universitetet annullere prøven og foranstalte en ekstraordinær omprøve.

Stk. 3. Ved andre væsentlige fejl og mangler end de i stk. 2 nævnte kan universitetet give tilbud om en ekstraordinær omprøve. Tilbuddet skal i så fald gives til alle studerende, hvis prøve lider af den pågældende fejl eller mangel. En studerende, der har deltaget i den ekstraordinære omprøve, kan vælge at beholde den oprindeligt givne bedømmelse.

Kapitel 4

Bedømmelsen m.v.

§ 20. Prøverne er enten interne eller eksterne.

Stk. 2. Ved interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere undervisere (eksaminatorer) udpeget af universitetet blandt underviserne på universitetet.

Stk. 3. Ved eksterne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere eksaminatorer og af en eller flere censorer, der er beskikket af Universitets- og Bygningsstyrelsen, jf. afsnit II om censur.

Stk. 4. De eksterne prøver skal dække uddannelsens væsentlige områder, herunder bachelorprojekt, kandidatspeciale og masterprojekt. Mindst 1/3 af en uddannelses samlede ECTS-point skal dokumenteres ved eksterne prøver. Det gælder dog ikke for meritoverførte prøver, jf. § 30.

Stk. 5. Bedømmelsen af en studerendes undervisningsdeltagelse, jf. § 4, stk. 1, nr. 2, foretages af underviseren ved den pågældende undervisning.

§ 21. Censor og eksaminator skal under voteringen tage notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug for behandling af en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst et år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

§ 22. Når en prøve er begyndt, skal der gives en bedømmelse, medmindre prøven afbrydes på grund af sygdom, som berettiger til sygeprøve.

Stk. 2. Afbrydes en prøve på grund af bortvisning, skal der ikke gives en bedømmelse, og den studerende har brugt et prøveforsøg, jf. § 13, stk. 2.

§ 23. Ved bedømmelse gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller bedømmelsen Bestået/Ikke bestået eller Godkendt/Ikke godkendt, jf. karakterbekendtgørelsen. Bachelorprojekt, kandidatspeciale og masterprojekt bedømmes efter 7-trins-skalaen. For undervisningsdeltagelse m.v., jf. § 4, stk. 1, nr. 2, gives bedømmelsen Bestået/Ikke bestået eller Godkendt/Ikke godkendt. I studieordningen fastsættes regler om, i hvilket omfang den studerende skal have deltaget i undervisningen m.v.

Stk. 2. Bedømmelsen Bestået/Ikke bestået eller Godkendt/Ikke godkendt kan højst anvendes ved prøver, der dækker 1/3 af uddannelsens ECTS-point. Det gælder dog ikke for merit­overførte prøver, jf. § 30.

§ 24. Ved bedømmelsen af bachelorprojekt, kandidatspeciale, masterprojekt og andre større skriftlige opgaver skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne, jf. § 6. I studieordningen fastsættes regler om, hvorledes stave- og formuleringsevnen indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, idet det faglige indhold dog vægtes tungest, medmindre faget/fagelementet er sprog eller fremmedsprog.

Stk. 2. Bachelorprojekt, kandidatspeciale og masterprojekt skal forsynes med et resumé på et fremmedsprog. Hvis bachelorprojekt, kandidatspeciale eller masterprojekt er skrevet på et fremmedsprog, bortset fra norsk og svensk, kan resuméet skrives på dansk. I studieordningen fastsættes, hvorledes resuméet indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, og hvilket sprog resuméet kan eller skal skrives på.

Stk. 3. Universitetet kan dispensere fra stk. 1 for studerende, der dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse, medmindre stave- og formuleringsevnen er en væsentlig del af prøvens formål.

§ 25. Universitetet kan fastsætte regler om udskrivning og konvertering af prisopgaver.

Stk. 2. Universitetet kan for den enkelte uddannelse fastsætte, at en prisopgave kan konverteres til et speciale. En prisopgave, der har fået guldmedalje, konverteres til karakteren 12.

Offentliggørelse af bedømmelsen

§ 26. Ved prøver, hvor bedømmelsen ikke meddeles den studerende umiddelbart efter prøven, fastsætter universitetet en dato for, hvornår bedømmelsen vil blive offentliggjort.

Stk. 2. Datoen efter stk. 1 skal ligge inden for 4 uger efter prøvens afholdelse, jf. dog § 16, og skal meddeles den studerende samtidig med meddelelsen om prøvens afholdelse enten ved opslag eller på anden måde. I beregningen af de 4 uger indgår juli måned ikke.

Stk. 3. For bachelorprojekt, kandidatspeciale og masterprojekt skal bedømmelsen dog være offentliggjort senest 2 måneder efter, at projektet/specialet er indleveret til bedømmelse. I beregningen af de 2 måneder indgår juli måned ikke.

Stk. 4. Universitetet kan fravige den i stk. 1-3 fastsatte frist, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Hvis bedømmelsen ikke kan gennemføres til den fastsatte dato, skal universitetet hurtigst muligt underrette den studerende herom med en begrundelse herfor og oplysning om, hvornår bedømmelsen bliver offentliggjort.

Kapitel 5

Krav til studieordningen

§ 27. I studieordningen for den enkelte uddannelse fastsættes:

1) Regler om prøveformer, herunder om prøven er mundtlig eller skriftlig, og om den studerende eventuelt kan vælge mellem flere prøveformer samt antallet af studerende, som må deltage i en opgavebesvarelse, jf. § 3 og § 4, stk. 1.

2) Regler om deltagelse i undervisningen m.v. og aflevering af skriftlige opgavebesvarelser m.v., der er en forudsætning for at deltage i prøven eller en del af prøven, jf. § 3 og § 4, stk. 1.

3) Eventuelle regler om afholdelse af forelæsning om eller mundtligt forsvar af en opgavebesvarelse, jf. § 4, stk. 2.

4) Regler om eksamenssproget, jf. § 6.

5) Eventuelle regler om særlige prøvevilkår for studerende, jf. § 7.

6) Eventuelle regler om anvendelse af computer ved prøverne, jf. § 10.

7) Regler om placeringen af prøverne i uddannelsesforløbet, herunder hvilke prøver den studerende skal deltage i inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen, jf. § 15.

8) Regler om omprøve og sygeprøve, jf. § 18.

9) Regler om, hvilke prøver der er eksterne, jf. § 20, stk. 4.

10) Regler om, ved hvilke prøver der gives karakterer, og ved hvilke prøver der gives bedømmelsen Bestået/Ikke bestået eller Godkendt/Ikke godkendt, jf. § 23.

11) Regler om, i hvilket omfang den studerende skal have deltaget i undervisningen ved prøveformen undervisningsdeltagelse, jf. § 23, stk. 1, sidste pkt.

12) Regler om, hvorledes den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, jf. § 24, stk. 1.

13) Regler om, hvorledes resuméet indgår i bedømmelsen, og hvilket sprog resuméet kan eller skal skrives på, jf. § 24, stk. 2.

14) Regler om delprøver, beståkrav, eksamensresultat m.v., jf. karakterbekendtgørelsens kapitel 3.

Stk. 2. Det skal fremgå af studieordningen, at universitetet, hvis der foreligger usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet.

Orientering af de studerende om eksamensregler

§ 28. Det påhviler universitetet at orientere og vejlede de studerende om de eksamensregler, som gælder for den enkelte uddannelse.

Kapitel 6

Eksamensbevis m.v.

§ 29. Universitetet udsteder eksamensbevis for gennemført uddannelse, jf. stk. 2. Beviset skal være afsendt til den færdiguddannede senest 2 måneder efter, at bedømmelsen af den afsluttende prøve er offentliggjort. I beregningen af de 2 måneder indgår juli måned ikke.

Stk. 2. Beviset udfærdiges på dansk, jf. dog stk. 4, og skal som minimum angive:

1) Den færdiguddannedes navn og CPR-nummer eller anden tilsvarende entydig identifikation.

2) Universitetets navn.

3) Den betegnelse uddannelsen giver ret til på dansk/latin og engelsk.

4) Uddannelsens normering angivet i ECTS-point, herunder eventuel propædeutisk undervisning.

5) Hvilken bacheloruddannelse eller anden uddannelse der danner grundlag for kandidatuddannelsen.

6) De fagelementer, der er aflagt prøve i, eller der på anden måde er dokumenteret, med angivelse af omfanget af ECTS-point.

7) Meritoverførte prøver, jf. § 30.

8) Eksamenssproget, hvis prøven er aflagt på et fremmedsprog, jf. § 6.

9) De opnåede bedømmelser, jf. § 23, stk. 1, og eventuelt gennemsnit af det samlede eksamensresultat, jf. karakterbekendtgørelsen.

10) En kompetenceprofil, som beskriver uddannelsen.

Stk. 3. Hvis universitetet udsteder eksamensbevis for en uddannelse, som er gennemført som et parallelforløb og fællesuddannelse, gælder tillige reglerne i bekendtgørelse om parallelforløb og fællesuddannelse. Hvis universitetet udsteder eksamensbevis for en Erasmus Mundus-kandidatuddannelse, gælder tillige reglerne i bekendtgørelse om udlagt undervisning og Erasmus Mundus-kandidatuddannelser ved universiteterne.

Stk. 4. Den færdiguddannede kan forlange at få sit eksamensbevis udfærdiget på engelsk.

Stk. 5. Som bilag til eksamensbeviset udsteder universitetet et engelsksproget Diploma Supplement i overensstemmelse med den model, der er udviklet på grundlag af EU-kommissionens, Europarådets og UNESCO/CEPES’s standardmodel, og som beskriver uddannelsens faglige retning, indhold, niveau og sigte samt giver oplysninger om universitetet og om dettes og uddannelsens placering i det danske uddannelsessystem.

Stk. 6. Beviset må ikke indeholde oplysninger om særlige prøvevilkår, jf. § 7 og § 24, stk. 3.

Stk. 7. Samlet bevis for en uddannelse, der er gennemført ved flere universiteter og eventuelt andre uddannelsesinstitutioner, udstedes af det universitet, hvor den studerende sidst er optaget og indskrevet til den pågældende uddannelse.

Stk. 8. Forlader den studerende uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder universitetet på foranledning af den studerende dokumentation for beståede dele af uddannelsen angivet i ECTS-point.

§ 30. Har universitetet godkendt, at et bestået fag/fagelement fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution meritoverføres, skal bedømmelsen overføres som Bestået/Godkendt. Hvis det pågældende fagelement bedømmes efter 7-trins-skalaen ved begge uddannelsesinstitutioner, overføres bedømmelsen med karakterer. Hvis et fag/fagelement er gennemført ved en udenlandsk uddannelsesinstitution, skal det fremgå af et bilag til eksamensbeviset, hvilken karakter der er opnået efter den karakterskala, som anvendes ved denne institution, samt en oversigt over den anvendte karakterskala.

§ 31. Universitetet opbevarer de oplysninger, der er nødvendige for at udstede beviser, i 30 år efter eksamens eller prøvens afslutning. Herefter skal oplysningerne afleveres til Statens Arkiver.

Kapitel 7

Klager over prøver m.v.

§ 32. Klager over prøver eller anden bedømmelse, der indgår i eksamen, indgives af den studerende til universitetet. Klagen skal være skriftlig og begrundet.

Stk. 2. Klagen skal indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen er offentliggjort. Fristen løber dog tidligst fra den dato, der er meddelt for offentliggørelsen, jf. § 26.

Stk. 3. Universitetet kan dispensere fra klagefristen i stk. 2, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 33. Der kan bl.a. klages over:

1) Retlige spørgsmål.

2) Eksaminationsgrundlaget (spørgsmål, opgaver og lignende).

3) Prøveforløbet.

4) Bedømmelsen.

Stk. 2. Hvis klagen vedrører bedømmelsen eller øvrige forhold, der vedrører bedømmerne, forelægger universitetet straks klagen for bedømmerne, der har en frist på 2 uger til at afgive en udtalelse om bedømmelsen m.v. i klagen. Universitetet kan bestemme, at bedømmerne får en længere frist, hvis der foreligger særlige omstændigheder. I beregningen af bedømmernes frist indgår juli måned ikke. Klageren skal have lejlighed til at kommentere bedømmernes udtalelse inden for en frist af mindst 1 uge.

Stk. 3. Universitetet træffer afgørelse efter stk. 1, jf. stk. 2, på grundlag af bedømmernes udtalelse og klagerens kommentarer til udtalelsen.

Stk. 4. Bliver universitetet i forbindelse med behandlingen af en klage opmærksom på fejl eller mangler ved en prøve, finder reglerne i § 19 anvendelse.

§ 34. Universitetets afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på

1) tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver,

2) tilbud om ny prøve (omprøve), eller

3) at klageren ikke får medhold i klagen.

Stk. 2. Universitetet skal hurtigst muligt give klageren og bedømmerne, jf. § 33, stk. 2, meddelelse om afgørelsen.

§ 35. Klageren skal senest 2 uger efter, at universitetets afgørelse er meddelt klageren, acceptere tilbud om ombedømmelse eller omprøve. Ombedømmelse eller omprøve skal finde sted hurtigst muligt. Hvis eksamensbeviset er udstedt, jf. § 29, stk. 1, skal universitetet inddrage beviset, indtil bedømmelsen foreligger, og eventuelt udstede et nyt bevis.

Stk. 2. Ved ombedømmelse og omprøve udpeges nye eksaminatorer af universitetet og censorer, jf. § 59, stk. 1, nr. 4, af censorformanden.

Stk. 3. Ved ombedømmelse skal bedømmerne have forelagt sagens akter, herunder opgaven, besvarelsen, klagen, de oprindelige bedømmeres udtalelse, klagerens kommentarer og universitetets afgørelse.

Stk. 4. Bedømmelsen ved ombedømmelse og omprøve, som kan resultere i en lavere karakter, meddeles til universitetet af bedømmerne. Ved ombedømmelse af skriftlige prøver vedlægger bedømmerne en skriftlig begrundelse for bedømmelsen. Bedømmelsen efter ombedømmelse og omprøve kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog § 42, stk. 1.

Ankenævn

§ 36. En klager, der ikke har fået medhold i klagen, jf. § 34, stk. 1, nr. 3, kan indbringe universitetets afgørelse af faglige spørgsmål, jf. § 33, stk. 1, nr. 2-4, for et af universitetet nedsat ankenævn, jf. § 37, der træffer afgørelse.

Stk. 2. Klageren indgiver anken til universitetet. Anken skal være skriftlig og begrundet.

Stk. 3. Anken skal indgives senest 2 uger efter, at universitetets afgørelse er meddelt klageren.

Stk. 4. Universitetet kan dispensere fra fristen i stk. 3, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 37. Universitetet nedsætter ankenævn hurtigst muligt efter indgivelse af en anke. Der kan nedsættes permanente ankenævn.

Stk. 2. Nævnet består af to beskikkede censorer, en eksaminationsberettiget underviser og en studerende inden for fagområdet.

Stk. 3. Censorformanden, jf. § 49, stk. 1, udpeger de to censorer. Censorformanden udpeger en af censorerne som formand for nævnet. Censorformanden kan udpege sig selv som censor eller som formand.

Stk. 4. Universitetet udpeger underviseren og den studerende.

Stk. 5. Ankenævnets virksomhed er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.

§ 38. For at ankenævnet kan være beslutningsdygtigt, skal alle nævnets medlemmer deltage i nævnets drøftelse, og alle sagens akter være sendt til alle medlemmer. Drøftelsen kan foregå skriftligt, herunder elektronisk, hvis der er enighed blandt nævnets medlemmer om skriftlig behandling, jf. dog stk. 2. Drøftelsen skal ske på en sådan måde, at klagerens personoplysninger beskyttes (fortrolig kommunikation).

Stk. 2. Kan der ikke opnås enighed i ankenævnet, afsluttes drøftelsen ved et møde, hvor alle nævnets medlemmer skal være til stede. Afsluttes drøftelsen med afstemning, og der er stemmelighed, er formandens stemme udslaggivende.

Stk. 3. Ankenævnet træffer afgørelse efter stk. 1, jf. stk. 2, på grundlag af det materiale, som lå til grund for universitetets afgørelse og ud fra den begrundede anke.

Stk. 4. Bliver ankenævnet i forbindelse med behandlingen af en anke opmærksom på fejl eller mangler ved en prøve orienterer de universitetet herom, og reglerne i § 19 finder anvendelse.

§ 39. Ankenævnets afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på

1) tilbud om, at ankenævnet bedømmer prøven, herunder forhøjer og nedsætter karakteren eller ændrer bedømmelsen Ikke bestået/Bestået og Ikke godkendt/Godkendt til en anden bedømmelse, dog ikke ved mundtlige prøver,

2) tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse) ved nye bedømmere, dog ikke ved mundtlige prøver,

3) tilbud om ny prøve (omprøve) ved nye bedømmere, eller

4) at klageren ikke får medhold i klagen.

Stk. 2. Ombedømmelse og omprøve følger reglerne i § 35, og bedømmelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog § 42, stk. 1.

§ 40. Ankenævnets afgørelse meddeles universitetet snarest muligt og senest 2 måneder efter, at anken er indgivet. I beregningen af de 2 måneder indgår juli måned ikke.

Stk. 2. Kan anken ikke behandles inden for den i stk. 1 fastsatte frist, skal universitetet hurtigst muligt underrette klageren herom med en begrundelse herfor og oplysning om, hvornår anken forventes færdigbehandlet.

§ 41. Universitetet giver hurtigst muligt klageren meddelelse om ankenævnets afgørelse.

Stk. 2. Ankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog § 42, stk. 1.

§ 42. Klage over afgørelser, som er truffet i medfør af § 33, stk. 3, § 35, stk. 4, eller § 38, stk. 3, kan indbringes for universitetet, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål.

Stk. 2. Klagen skal indgives til universitetet senest 2 uger efter, at afgørelsen er meddelt den studerende.

Stk. 3. Universitetet kan dispensere fra stk. 2, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Stk. 4. Universitetets afgørelse i henhold til stk. 1 kan indbringes for Universitets- og Bygningsstyrelsen, jf. § 46.

Kapitel 8

Andre regler

§ 43. Universitetet skal respektere den studerendes immaterielle rettigheder til resultater, produkter og lignende, der fremkommer i forbindelse med en prøve.

Stk. 2. Hvis prøveforløbet inddrager parter uden for universitetet, herunder virksomheder, institutioner m.v., aftales det mellem universitetet, den studerende og tredjeparten, i hvilket omfang universitetet, den studerende eller tredjeparten under respekt af gældende immaterialretlige regler er berettiget til at anvende de resultater, produkter og lignende, der fremkommer under prøveforløbet, herunder om eventuelle oplysninger vedrørende tredjepartens forhold, der forekommer i opgaven, må offentliggøres.

§ 44. Den studerende kan fortsætte uddannelsen under universitetets behandling af en klage- eller ankesag efter kapitel 7.

§ 45. Universitets- og Bygningsstyrelsen kan dispensere fra bekendtgørelsens regler i afsnit I om eksamen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

Klager over universitetets afgørelser

§ 46. Universitetets endelige afgørelser efter afsnit I om eksamen i denne bekendtgørelse kan indbringes for Universitets- og Bygningsstyrelsen af den, afgørelsen vedrører (klageren), når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Stk. 2. Klagen indgives til universitetet, der afgiver en udtalelse. Klageren skal have lejlighed til at kommentere universitetets udtalelse inden for en frist af mindst 1 uge. Universitetet sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.

Afsnit II

Censur

Kapitel 9

Censorkorps

§ 47. Universitets- og Bygningsstyrelsen beskikker landsdækkende korps af censorer (censorkorps med beskikkede censorer).

Stk. 2. Et censorkorps omfatter bachelor- og kandidatuddannelser samt masteruddannelser og anden deltidsuddannelse efter universitetsloven inden for samme faglige eller beslægtede område, som et eller flere universiteter er godkendt til at udbyde. For de humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige bachelor- og kandidatuddannelser, der består af et centralt fag, jf. uddannelsesbekendtgørelsen, kan der dog oprettes et censorkorps for hvert fag.

Stk. 3. Inden Akkrediteringsrådet godkender en uddannelse/centralt fag, jf. lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser, fastlægger Universitets- og Bygningsstyrelsen, hvilket censorkorps uddannelsen/centralt fag skal tilknyttes.

Stk. 4. En oversigt over censorkorps er tilgængelig på Universitets- og Bygningsstyrelsens hjemmeside.

§ 48. Censorkorpset skal sammensættes sådan,

1) at det samlede korps dækker alle de fag/fagelementer, der indgår i uddannelserne/centralt fag, og de ansættelsesområder, som uddannelserne sigter mod,

2) at der indgår personer, der har deres hovedbeskæftigelse uden for universiteterne på et af de ansættelsesområder, uddannelserne sigter mod,

3) at der tilstræbes en ligelig fordeling af kvindelige og mandlige censorer, og

4) at der for de uddannelser/centralt fag, hvor det er relevant, indgår censorer tilknyttet udenlandske universiteter.

§ 49. For hvert censorkorps vælges af og blandt censorerne, jf. kapitel 10, et formandskab bestående af en censorformand og en eller flere næstformænd. Det hidtidige censorformandskab afholder valget.

Stk. 2. Censorformandskabet repræsenterer censorerne i censorkorpset over for universiteterne og Universitets- og Bygningsstyrelsen.

Stk. 3. Det nye censorformandskab underretter universiteternes rektorer og Universitets- og Bygningsstyrelsen om valget efter stk. 1.

Stk. 4. Ved beskikkelse af nye censorkorps, jf. § 47, stk. 1, varetages funktionen i stk. 1, og § 56, stk. 1, første gang af universitetet eller universiteterne i fællesskab.

§ 50. Censorformandskabet fordeler efter samråd med universitetet eller universiteterne opgaverne til censur blandt censorerne i censorkorpset, jf. dog § 56, stk. 4. Censorformandskabet fordeler censoropgaverne, sådan at censorerne jævnligt og mindst hvert andet år tildeles censoropgaver. Hvor censorkorpset dækker flere universiteter, skal censorerne så vidt muligt tildeles censoropgaver ved mere end et universitet i beskikkelsesperioden, jf. § 56, stk. 3. Ved fordelingen tages der hensyn til eventuelle særlige forudsætninger med hensyn til censors fagkyndighed i forbindelse med de enkelte prøver.

Stk. 2. Censorformandskabet skal som led i kvalitetssikringen af uddannelsernes prøve- og eksamenssystem

1) indstille censorer til beskikkelse, jf. § 56, stk. 1,

2) rådgive universiteterne om prøvernes form og indhold, jf. § 59, stk. 1, nr. 2,

3) afgive en årlig beretning til universiteterne på baggrund af censorernes indberetninger, jf. § 59, stk. 1, nr. 3,

4) besvare høringer om studieordninger og væsentlige ændringer i uddannelsernes studieordninger, der berører prøve- og eksamenssystemet, og

5) i øvrigt være til rådighed for universitetet, herunder aftagerpaneler, ved udvikling af nye prøveformer.

Stk. 3. Censorformandskabet medvirker til en løbende dialog om udviklingen i prøve- og eksamenssystemets kvalitet, herunder eksamensopgavernes kvalitet, ved mindst hvert andet år at afholde censormøder med censorerne i censorkorpset og kontaktmøder mellem universiteterne, herunder aftagerpaneler, og censorerne.

§ 51. Censorerne må ikke være ansat ved det universitet, eller ved det fakultet, hvis universitetet er opdelt i hovedområder, hvor de skal virke som censorer, medmindre der er tale om en anden uddannelse/centralt fag, end det censoren forsker og underviser ved. Universitetets bestyrelsesmedlemmer, rektor, dekaner, institutledere og andre i tilsvarende stillinger kan dog ikke virke som censorer ved universitetet. Det skal i videst muligt omfang undgås, at eksaminatorer varetager censuropgaver for hinanden (gensidig censur).

Stk. 2. Censorernes virke er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.

§ 52. Ved en censors forfald, hvor det ikke har været muligt at tilkalde en censor, kan universitetet udpege en person som censor, som opfylder kravene i § 55.

Stk. 2. Universitetet orienterer hurtigst muligt censorformandskabet om udpegning efter stk. 1.

§ 53. Universitetet opretter hjemmesider, hvor censorkorpsets medlemmer har adgang til opdaterede oplysninger om de uddannelser/centrale fag, der er relevante for dem, herunder denne bekendtgørelse, karakterbekendtgørelsen og uddannelsens studieordning, samt andet materiale, der har betydning for censorernes virksomhed.

Stk. 2. Universitetet skal forud for de enkelte censuropgaver forsyne censorerne med det materiale, der er nødvendigt for, at censorerne kan varetage opgaverne.

§ 54. Universiteterne dækker udgifterne til censorformandskabets og censorernes virke, jf. Personalestyrelsens cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag. Universiteterne yder efter forudgående aftale med censorformandskabet administrativ og praktisk bistand.

Kapitel 10

Censorerne

§ 55. For at blive beskikket som censor skal personen have

1) en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau,

2) indgående og aktuelt kendskab til fagområdets videnskabelige discipliner, herunder fagets teori og metoder,

3) specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen/det centrale fag, og

4) aktuel viden om uddannelsens/det centrale fags anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.

§ 56. Universitets- og Bygningsstyrelsen beskikker censorerne efter indstilling fra censorformandskabet.

Stk. 2. Censorformandskabet rådfører sig med universiteterne inden indstillingen, der sker under hensyntagen til bestemmelserne i § 48 og § 55.

Stk. 3. Censorerne beskikkes for 4 år ad gangen, jf. dog stk. 4. Ved hver ny beskikkelsesperiode udskiftes mindst en fjerdedel af censorerne i censorkorpset. Der kan inden for perioden beskikkes supplerende censorer, herunder i de tilfælde hvor nye godkendte uddannelser skal tilknyttes censorkorpset, jf. § 47, stk. 3.

Stk. 4. Censorformandskabet kan i særlige tilfælde beskikke censorer til enkeltstående censuropgaver.

Stk. 5. Efter begrundet indstilling fra censorformandskabet eller et universitet kan Universitets- og Bygningsstyrelsen bringe censorbeskikkelsen til ophør inden periodens udløb, hvis formandskabet eller universitetet finder, at en censors virke ikke er tilfredsstillende.

§ 57. Censoremner findes ved forslag fra censorformandskab, censorkorps, universiteter og ved opslag i fagblade, tidsskrifter m.v.

§ 58. Censor skal påse,

1) at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen, herunder i uddannelsesbekendtgørelse og i studieordning,

2) at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og

3) at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning i karakterbekendtgørelsen, herunder regler fastsat herom i uddannelsens studieordning, og øvrige regler for uddannelsen.

§ 59. En censor skal

1) virke som censor ved uddannelsens/det centrale fags eksterne prøver, jf. § 20, stk. 3,

2) rådgive om prøvesystemet, herunder dets form og indhold, og om det fungerer efter sit formål og i overensstemmelse med uddannelsens/det centrale fags og undervisningens mål,

3) ved eksamensterminens afslutning afgive en beretning om eksamensforløbet til universitetet og formandskabet, og

4) medvirke ved behandling af klager og anker over prøver, jf. § 33, stk. 2, § 35, stk. 2, og § 37, stk. 2.

Stk. 2. Konstaterer censor, at de forhold, der er omtalt i § 58, ikke er opfyldt, eller får censor formodning om væsentlige problemer eller mangler i universitetets varetagelse af en uddannelse, afgiver censor indberetning herom til universitetet med kopi til censorformandskabet.

Afsnit III

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

Kapitel 11

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 60. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen), jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) finder fortsat anvendelse for klager over prøver, hvor prøven afholdes inden den 1. september 2010.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 1. juli 2010

Charlotte Sahl-Madsen

/ Gertie Lund