Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

(Pasningsvejledninger)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1466 af 12. december 2007 om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater, som ændret ved bekendtgørelse nr. 993 af 6. oktober 2008, bekendtgørelse nr. 1340 af 17. december 2009 og bekendtgørelse nr. 130 af 3. februar 2010, foretages følgende ændringer:

1. I indledningen til bekendtgørelsen indsættes efter »§ 18, stk. 2«: »og 3«.

2. Efter § 29 a indsættes i kapitel 3:

»Pasningsvejledninger

§ 29 b. Ved salg af hunde skal der senest på tidspunktet for aftalens indgåelse udleveres en skriftlig pasningsvejledning til køberen om forsvarlig pasning og pleje af hunden.

Stk. 2. Pasningsvejledningen skal mindst indeholde oplysninger om

1) race eller type,

2) forventet levealder,

3) fuldvoksen størrelse,

4) fodring,

5) anbefalet størrelse og indretning af opholdsarealer og eventuelle anlæg,

6) stimulering og behov for motion,

7) sociale behov,

8) særlige pasningsbehov,

9) typiske tegn på sygdom eller nedsat trivsel og

10) formering, yngelpleje og eventuel neutralisation.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 2, nr. 1-3 og 5, finder i tilfælde, hvor den pågældende hunds race eller type ikke umiddelbart kan fastslås, kun anvendelse, i det omfang det er muligt at give oplysningerne.«

3. I § 31, stk. 1, ændres »§§ 6-29 a,« til: »§§ 6-29 b«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.

Justitsministeriet, den 28. november 2010

Lars Barfoed

/ Jens Teilberg Søndergaard