Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

(De faglige udvalgs praktikpladsopsøgende arbejde, begrænsning af ydelser med hensyn til udenlandske elever, adgang til skolepraktik og skoleundervisning, tilskud til praktikvirksomheder m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 510 af 19. maj 2010, som ændret ved § 10 i lov nr. 578 af 1. juni 2010, § 1 i lov nr. 580 af 1. juni 2010 og § 3 i lov nr. 641 af 14. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 31, stk. 1, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

2. I § 34, stk. 3, ændres »Ledernes Hovedorganisation« til: »Lederne«.

3. I § 38, stk. 5, indsættes som 3. pkt.:

»Redegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af de opgaver, der er nævnt i stk. 7, nr. 2.«

4. I § 66 e, stk. 2, indsættes efter »§ 66 k, stk. 1«: »og 4«.

5. I § 66 k, stk. 3, ændres »§ 68, stk. 2,« til: »§§ 98 c-98 g«.

6. I § 66 k indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Det er med hensyn til udenlandske elever en betingelse for at opnå ret til skolepraktikydelse efter stk. 1, refusion af lønudgifter m.v. efter stk. 2 og tilskud efter stk. 3, at eleven opfylder de betingelser, der er nævnt i § 19, stk. 2 og 3, og i § 15, stk. 5 og 6, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

7. I § 67 a indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Det er med hensyn til udenlandske elever en betingelse for at opnå ret til tilskud og økonomisk støtte efter stk. 3 til uddannelser efter kapitlerne 7 a og 7 b, at eleven opfylder de betingelser, der er nævnt i § 19, stk. 2 og 3, og i § 15, stk. 5 og 6, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.«

8. Efter § 71 indsættes:

»§ 71 a. Undervisningsministeren fremsætter for Folketinget forslag om revision af § 66 a, stk. 4, § 66 e, stk. 2, og § 66 k, stk. 3, i folketingsåret 2011-12.«

§ 2

I lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 24. juni 2010, som ændret ved § 23 i lov nr. 639 af 14. juni 2010, § 1 i lov nr. 1230 af 2. november 2010 og lov nr. 1311 af 30. november 2010, foretages følgende ændring:

1. § 17 a ophæves, og i stedet indsættes:

»Kapitel 6 a

Begrænsning af ydelser med hensyn til udenlandske elever

§ 17 b. Det er med hensyn til udenlandske elever en betingelse for at opnå lønrefusion efter kapitel 2, tilskud til befordringsudgifter efter kapitel 3, mobilitetsfremmende ydelser efter kapitel 4 og præmie og bonus efter kapitel 6, at eleven opfylder de betingelser, der er nævnt i § 19, stk. 2 og 3, i lov om erhvervsuddannelser og i § 15, stk. 5 og 6, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.«

§ 3

I lov nr. 1218 af 14. december 2009 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og lov om erhvervsuddannelser. (Justering af præmie, løntilskud og bonus, adgang til skolepraktik og til skoleundervisning og tilskud til praktikvirksomheder), som ændret ved § 2 i lov nr. 1230 af 2. november 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 2-4 og stk. 5, nr. 3, ændres »2010« til: »2011«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. § 66 e, stk. 2, § 66 k, stk. 4, og § 67 a, stk. 4, i lov om erhvervsuddannelser som ændret henholdsvis affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, 6 og 7, har virkning for uddannelsesaftaler indgået fra og med den 1. januar 2011. Bestemmelserne i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for ydelser med hensyn til elever, der påbegynder en erhvervsuddannelse uden uddannelsesaftale fra og med den 1. januar 2011.

Stk. 3. § 17 b i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1, har virkning for uddannelsesaftaler indgået fra og med den 1. januar 2011, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. For mobilitetsfremmende ydelser efter §§ 8, 9, 11 og 12 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion finder § 17 b i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1, anvendelse vedrørende elever, der optages på en skole fra og med den 1. januar 2011.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Tina Nedergaard