Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Omfanget af mobilitetsfremmende ydelser

Kapitel 2   Beregning og fastsættelse af mobilitetsfremmende ydelser

Kapitel 3   Ansøgning og udbetaling mv.

Kapitel 4   Forskellige bestemmelser

Kapitel 5   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udbetaling af mobilitetsfremmende ydelser inden for landets grænser fra Arbejdsgivernes Elevrefusion

I medfør af § 15 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 24. juni 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Omfanget af mobilitetsfremmende ydelser

§ 1. Arbejdsgivernes Elevrefusion yder økonomisk støtte til elever i form af:

1) Rejsehjælp til søgning eller overtagelse af en praktikplads.

2) Flyttehjælp ved overtagelse af en praktikplads.

3) Tilskud til forsørgere til merudgifter til dobbelt husførelse.

4) Tilskud i særlige tilfælde til andre boligudgifter.

§ 2. Der ydes støtte til elever med henblik på indgåelse af uddannelsesaftaler vedrørende erhvervsuddannelser og landbrugets grunduddannelse.

Stk. 2. Støtte kan endvidere ydes med henblik på deltagelse i undervisning efter lov om erhvervsuddannelser kapitel 7 a (skolepraktik).

Stk. 3. Støtte kan endvidere ydes til elever på en uddannelse omfattet af lov om erhvervsuddannelser, der ønsker at fortsætte i en uddannelse til social- og sundhedshjælper eller den pædagogiske grunduddannelse efter lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i stedet for i skolepraktik efter lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 4. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion kan beslutte, at bekendtgørelsen finder tilsvarende anvendelse for andre elever.

§ 3. Støtte med henblik på indgåelse af uddannelsesaftaler ydes til elever, der i henhold til lov om erhvervsuddannelser er registreret på en skole som praktikpladssøgende eller optaget på skole til uddannelsens grundforløb, eller elever der har gennemført grundforløbet. Der ydes ligeledes støtte med henblik på indgåelse af uddannelsesaftaler til elever, der modtager undervisning i henhold til lov om erhvervsuddannelser kapitel 7 a (skolepraktik) og til elever i landbrugets grunduddannelse.

§ 4. Det er med hensyn til udenlandske elever en betingelse for at opnå økonomisk støtte, at eleven opfylder de betingelser, der er nævnt i § 19, stk. 2 og 3, i lov om erhvervsuddannelser og § 15, stk. 5 og 6, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Kapitel 2

Beregning og fastsættelse af mobilitetsfremmende ydelser

§ 5. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion fastsætter satserne for samtlige ydelser, der udbetales i medfør af dette kapitel.

Stk. 2. Mobilitetsfremmende ydelser kan kun udbetales, hvis den samlede transporttid til og fra uddannelses- eller undervisningsstedet udgør mindst 2 1/2 time (incl. ventetid) med offentlig befordring.

Stk. 3. Rejsehjælp beregnes altid på grundlag af de afholdte udgifter, dog højst svarende til udgifterne til billigste befordring med offentlige befordringsmidler. Foretages rejsen i egen bil, opgøres de afholdte udgifter som en km-takst, der svarer til statens lave sats for skattefri godtgørelse ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel, samt evt. broafgift/færgebillet.

§ 6. Rejsehjælp til søgning af en praktikplads ydes, hvis der foreligger skriftlig indkaldelse til eller skriftlig bekræftelse fra en arbejdsgiver om en samtale om en konkret praktikplads.

Stk. 2. Eleven indsender en ansøgning til Arbejdsgivernes Elevrefusion med anmodning om økonomisk støtte til rejse med offentlige transportmidler eller med eget transportmiddel. Sammen med ansøgningen indsendes kopi af den skriftlige indkaldelse fra arbejdsgiveren. På ansøgningsblanketten bekræfter eleven på tro og love, hvis rejsen er foretaget med eget transportmiddel.

§ 7. Rejsehjælp til overtagelse af en praktikplads ydes, hvis der foreligger en skriftlig uddannelsesaftale mellem eleven og en arbejdsgiver.

Stk. 2. Rejsehjælp med henblik på påbegyndelse af undervisning i henhold til lov om erhvervsuddannelser kapitel 7 a (skolepraktik) ydes, hvis der foreligger bekræftelse fra skolen om elevens optagelse og undervisningens begyndelse.

Stk. 3. Eleven indsender en ansøgning til Arbejdsgivernes Elevrefusion med anmodning om økonomisk støtte til rejse med offentlige transportmidler eller med eget transportmiddel. Sammen med ansøgningen indsendes en kopi af den underskrevne uddannelsesaftale eller bekræftelse fra skolen om elevens optagelse og undervisningens begyndelse. På ansøgningsblanketten bekræfter eleven på tro og love, hvis rejsen er foretaget med eget transportmiddel.

§ 8. Flyttehjælp ydes, hvis der foreligger en skriftlig uddannelsesaftale med en arbejdsgiver eller bekræftelse fra skolen om elevens optagelse til undervisning i henhold til lov om erhvervsuddannelser kapitel 7 a (skolepraktik).

Stk. 2. Arbejdsgivernes Elevrefusion yder kun flyttehjælp, hvis den nye bolig ligger inden for en afstand fra uddannelses‑ eller undervisningsstedet på 2 1/2 times transporttid (incl. ventetid) med offentlig befordring.

Stk. 3. Arbejdsgivernes Elevrefusion yder kun flyttehjælp, hvis flytning er sket senest 6 måneder fra overtagelse af praktikpladsen/optagelse til undervisning i henhold til lov om erhvervsuddannelser kapitel 7 a (skolepraktik).

Stk. 4. Eleven indhenter mindst 2 uafhængige flyttetilbud. Flyttehjælpen kan højst svare til udgifterne ved det billigste tilbud. Kun dokumenterede udgifter refunderes.

Stk. 5. Ved flytning i egen bil dækkes dokumenterede udgifter til færgebillet/broafgift mv. Herudover betales en km-takst pr. kørt km i forhold til den korteste vej mellem hjemstedet og den nye bolig. Km-taksten svarer til statens lave sats for skattefri godtgørelse ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel. Ved flytning i lejet bil dækkes færgebillet/broafgift samt eventuel dokumenteret lejeudgift. Herudover dækkes benzinforbrug i forhold til den korteste vej mellem hjemstedet og den nye bolig. På ansøgningsblanketten bekræfter eleven på tro og love, hvis flytning er foretaget med eget transportmiddel.

Stk. 6. Eleven indsender en ansøgning til Arbejdsgivernes Elevrefusion med anmodning om flyttehjælp. Sammen med ansøgningen indsendes en kopi af den underskrevne uddannelsesaftale eller bekræftelse fra skolen om elevens optagelse og undervisningens begyndelse. Herudover vedlægges enten 2 uafhængige flyttetilbud, jf. stk. 3, eller dokumentation for udgifter til færgebillet/broafgift, lejeudgifter, angivelse af korteste vej mellem hjemstedet og ny bolig. På ansøgningsblanketten bekræfter eleven på tro og love, hvis rejsen er foretaget med eget transportmiddel.

§ 9. Tilskud til merudgifter ved dobbelt husførelse ydes til forsørgere, der har overtaget en praktikplads eller er påbegyndt undervisning i henhold til lov om erhvervsuddannelser kapitel 7 a (skolepraktik) uden for hjemmet.

Stk. 2. Som forsørger anses en elev, der på hjemstedet i mindst 6 måneder har boet sammen med én eller flere personer, der er økonomisk afhængige af den pågældende.

Stk. 3. Tilskudsbeløbet er uafhængigt af modtagerens aflønningsform og ydes bagud for hver af ugens 7 dage.

Stk. 4. Der ydes rejsehjælp til én ugentlig hjemrejse i forbindelse med weekend, samt til hjemrejse i forbindelse med påske- og juleferie.

Stk. 5. Eleven indsender en ansøgning til Arbejdsgivernes Elevrefusion med anmodning om tilskud til merudgifter ved dobbelt husførelse samt rejsehjælp i forbindelse med dobbelt husførelse. Sammen med ansøgningen indsendes lejekontrakt eller anden dokumentation for boligudgiften samt en forsørgererklæring på tro og love. Herudover vedlægges en kopi af den underskrevne uddannelsesaftale eller bekræftelse fra skolen om elevens optagelse og undervisningens begyndelse. Ved ansøgning om rejsehjælp bekræfter eleven tillige på tro og love, hvis rejsen er foretaget med eget transportmiddel.

§ 10. Tilskud til andre boligudgifter kan ydes i særlige tilfælde til elever, der har overtaget en praktikplads eller er påbegyndt undervisning i henhold til lov om erhvervsuddannelser kapitel 7 a (skolepraktik) uden for hjemmet.

Stk. 2. Eleven indsender en ansøgning til Arbejdsgivernes Elevrefusion bilagt lejekontrakt samt anden dokumentation for den afholdte boligudgift. Sammen med ansøgningen vedlægges en beskrivelse af de særlige forhold samt en kopi af den underskrevne uddannelsesaftale eller bekræftelse fra skolen om elevens optagelse og undervisningens begyndelse.

Kapitel 3

Ansøgning og udbetaling mv.

§ 11. Mobilitetsfremmende ydelser udbetales af Arbejdsgivernes Elevrefusion efter ansøgning. Sammen med ansøgningen vedlægges nødvendig dokumentation, som nævnt i kapitel 2 under de enkelte bestemmelser. Ansøgning foretages på den af Arbejdsgivernes Elevrefusion udarbejdede blanket.

Stk. 2. Udbetaling af mobilitetsfremmende ydelser finder normalt sted senest 14 dage efter modtagelsen af ansøgningen.

Kapitel 4

Forskellige bestemmelser

§ 12. Klager over afgørelser truffet af Arbejdsgivernes Elevrefusion om udbetaling af mobilitetsfremmende ydelser kan inden fire uger efter meddelelse af afgørelsen indbringes for det ankenævn, der er nedsat i henhold til ATP-lovens § 28. Ankenævnets adresse er: ATP-Ankenævnet, Ved Stranden 8, 1061 København K.

§ 13. Ansøgning om mobilitetsfremmende ydelse indsendes til Arbejdsgivernes Elevrefusion senest 2 måneder efter, at rejse og/eller flytning har fundet sted.

Stk. 2. Arbejdsgivernes Elevrefusion kan i særlige tilfælde se bort fra en overskridelse af fristen i op til 2 måneder.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2011. Bestemmelsen i § 4 finder dog ikke anvendelse for elever, der er optaget på en skole inden den 1. januar 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1238 af 9. december 2003 om udbetaling af mobilitetsfremmende ydelser inden for landets grænser fra Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion, den 21. februar 2011

Ole Bonde Larsen

/ Lars Rohde