Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om alternativ tvistbilæggelse mellem udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester

I medfør af § 54, stk. 3, i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 66, stk. 1, jf. § 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 382 af 21. april 2011 om delegation af ministeren for videnskab, teknologi og udviklings beføjelser i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på sager, hvor IT- og Telestyrelsen efter § 54, stk. 3, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester har besluttet, at en sag om, hvorvidt der foreligger en rimelig anmodning om indgåelse eller ændring af en aftale om netadgang eller samtrafik, skal overgå til alternativ tvistbilæggelse.

Metoder til alternativ tvistbilæggelse

§ 2. Alternativ tvistbilæggelse skal gennemføres efter én af følgende metoder:

1) IT- og Telestyrelsen indkalder til, leder og faciliterer drøftelser mellem de implicerede udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester med henblik på, at udbyderne når til enighed om en aftale om det eller de omtvistede forhold.

2) En metode, som i enighed udvælges af de implicerede udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, og som ikke forestås af IT- og Telestyrelsen.

Alternativ tvistbilæggelse, der forestås af IT- og Telestyrelsen

§ 3. IT- og Telestyrelsen fastlægger, hvilke spørgsmål der er omfattet af en alternativ tvistbilæggelse som nævnt i § 2, nr. 1, samt processen for forløbet af en sådan alternativ tvistbilæggelse.

§ 4. IT- og Telestyrelsen kan på et hvilket som helst tidspunkt i sagsforløbet fastsætte en frist for, hvor længe forløbet af en alternativ tvistbilæggelse som nævnt i § 2, nr. 1, kan vare.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan forlænge en frist fastsat efter stk. 1.

§ 5. IT- og Telestyrelsen kan afbryde forløbet af en alternativ tvistbilæggelse som nævnt i § 2, nr. 1, hvis

1) en frist, der er fastsat efter § 4, stk. 1, udløber, uden at de implicerede udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester er nået til enighed om en aftale om det eller de omtvistede forhold, eller

2) IT- og Telestyrelsen skønner, at den alternative tvistbilæggelse ikke kan føre til, at parterne opnår enighed om en aftale om det eller de omtvistede forhold.

Alternativ tvistbilæggelse, der ikke forestås af IT- og Telestyrelsen

§ 6. Eventuelle udgifter, der er forbundet med at gennemføre en metode til alternativ tvistbilæggelse som nævnt i § 2, nr. 2, er staten uvedkommende.

§ 7. Når en alternativ tvistbilæggelse som nævnt i § 2, nr. 2, afsluttes af de implicerede udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, skal udbyderne underrette IT- og Telestyrelsen herom.

Ikrafttrædelse

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. maj 2011.

IT- og Telestyrelsen, den 2. maj 2011

Jørgen Abild Andersen

/ Helle Bøjen Larsen