Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0019
 
32002L0021
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om høringsprocedurer i forbindelse med markedsundersøgelser på markedet for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester1)

I medfør af § 57 i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 66, stk. 1, jf. § 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 382 af 21. april 2011 om delegation af ministeren for videnskab, teknologi og udviklings beføjelser i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på høringer i forbindelse med de markedsundersøgelser, som IT- og Telestyrelsen gennemfører i henhold til kapitel 13 og 14 samt § 50 i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

Gennemførelse af høring

§ 2. IT- og Telestyrelsen gennemfører to høringer af alle interesserede udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, når styrelsen i forbindelse med en markedsundersøgelse agter at træffe en markedsafgørelse i henhold til §§ 41 eller 50 i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, medmindre særlige forhold taler for alene at gennemføre én høring.

Stk. 2. Høringerne som nævnt i stk. 1 omfatter IT- og Telestyrelsens udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyse, SMP-udpegning og udkast til markedsafgørelse.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen tilrettelægger den nærmere høringsprocedure for hver markedsundersøgelse.

Stk. 4. Høringerne som nævnt i stk. 1 må ikke være kortere end tre uger, medmindre særlige forhold taler derfor. Den samlede høringsperiode for en markedsundersøgelse skal mindst være to måneder, medmindre særlige forhold taler derfor. Dette gælder uanset, om styrelsen foretager én eller flere høringer.

§ 3. IT- og Telestyrelsen kan under ekstraordinære omstændigheder, hvor der er et påtrængende behov for en hurtig indsats for at sikre konkurrencen og beskytte forbrugernes interesser, fravige bestemmelserne i § 2.

Stk. 2. Hvis bestemmelserne i § 2 er blevet fraveget, jf. stk. 1, skal IT- og Telestyrelsen umiddelbart efter at have truffet markedsafgørelsen gennemføre høring i overensstemmelse med bestemmelserne i § 2.

§ 4. Hvis IT- og Telestyrelsen på baggrund af en beslutning truffet af Europa-Kommissionen i medfør af artikel 7, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF med senere ændringer udarbejder en ny markedsundersøgelse med et ændret udkast til markedsafgørelse, skal styrelsen gennemføre en ny høring af de interesserede parter i overensstemmelse med bestemmelserne i § 2.

§ 5. IT- og Telestyrelsen inddrager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse med en markedsundersøgelse, hvor styrelsen finder det relevant eller hensigtsmæssigt.

Stk. 2. I de tilfælde, hvor et marked enten er præget af effektiv konkurrence, eller hvor bestemmelserne i den almindelige konkurrencelovgivning vurderes at være tilstrækkelige til at løse det konkrete konkurrenceproblem, skal IT- og Telestyrelsen inddrage Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Offentliggørelse

§ 6. IT- og Telestyrelsen offentliggør alle igangværende høringer, jf. denne bekendtgørelses §§ 2-3, og resultater heraf samt styrelsens notifikationer efter artikel 7 og 7a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF med senere ændringer.

Stk. 2. Oplysninger i IT- og Telestyrelsens udkast til afgørelser og i høringssvar kan uanset stk. 1 undtages fra offentliggørelse

1) i medfør af offentlighedslovens og forvaltningslovens regler om undtagelse af oplysninger fra aktindsigt, eller

2) hvis der gælder særlige regler om undtagelse fra offentliggørelse i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller regler fastsat i medfør heraf.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. maj 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 668 af 10. juli 2003 om høringsprocedurer og grænseoverskridende konfliktløsning på samtrafikområdet m.v. ophæves.

IT- og Telestyrelsen, den 2. maj 2011

Jørgen Abild Andersen

/ Helle Bøjen Larsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder regler, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet), EF-Tidende 2002, nr. L 108, s. 7, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet), EF-tidende 2007, nr. L 108, s. 33, som begge er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/140/EF af 25. november 2009, EF-Tidende 2009, nr. L 337, s. 37.