Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0058
 
32009L0136
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Definitioner og anvendelsesområde

Kapitel 2   Indsamling, registrering og opdatering af nummeroplysningsdata

Kapitel 3   Videregivelse af nummeroplysningsdata

Kapitel 4   Forbrugerbeskyttelse

Kapitel 5   Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om nummeroplysningsdatabaser1)

I medfør af § 31, stk. 3, i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner og anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter

1) indsamling, registrering og opdatering af nummeroplysningsdata,

2) videregivelse af nummeroplysningsdata og

3) forbrugerbeskyttelse.

§ 2. Ved nummeroplysningsdata forstås oplysninger om abonnentnumre, der er tildelt slutbrugere, indeholdende navn, adresse, eventuelle stillingsoplysninger, abonnentnummeret og den kategori af tjeneste, abonnentnummeret anvendes til.

Stk. 2. Ved en datasælger forstås en udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der videretildeler 8-cifrede abonnentnumre til slutbrugere.

Stk. 3. Ved en datakøber forstås enhver, der ønsker at købe nummeroplysningsdata.

Kapitel 2

Indsamling, registrering og opdatering af nummeroplysningsdata

§ 3. Datasælgeren skal indsamle og registrere nummeroplysningsdata i forbindelse med indgåelsen af kontrakt om adgang til elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester mellem udbyderen og slutbrugeren.

Stk. 2. Nummeroplysningsdata, som datasælgeren har indsamlet og registreret efter stk. 1, skal som minimum indeholde de data, der er specificeret i bilag 1, felt nr. 1-24.

Stk. 3. På anmodning fra slutbrugeren skal datasælgeren tillige indsamle og registrere de data, som er specificeret i bilag 1, felt nr. 25-27.

§ 4. Datasælgeren og datakøberen skal sikre, at slutbrugeren har mulighed for at kontrollere og få rettet sine nummeroplysningsdata snarest muligt efter slutbrugerens henvendelse herom.

Stk. 2. Ved sletning af slutbrugerens nummeroplysningsdata, jf. § 31, stk. 4, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, skal datakøberen og datasælgeren dog foretage sletning umiddelbart efter slutbrugerens henvendelse herom.

Stk. 3. Datasælgeren og datakøberen kan ikke kræve betaling for udeladelse af data om slutbrugeren eller for kontrol, rettelse eller sletning af slutbrugerens nummeroplysningsdata.

§ 5. Datakøberen er forpligtet til at opdatere egne databaser med slutbrugernes nummeroplysningsdata snarest muligt efter, at datasælgeren har leveret opdaterede nummeroplysningsdata, jf. § 9.

Stk. 2. Ved sletning af slutbrugerens nummeroplysningsdata, jf. § 31, stk. 4, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, skal datakøberen dog foretage opdatering umiddelbart efter, at datasælgeren har leveret opdaterede nummeroplysningsdata.

Kapitel 3

Videregivelse af nummeroplysningsdata

§ 6. Datasælgeren skal videregive de nummeroplysningsdata om slutbrugerne, som datasælgeren har indsamlet og registreret i medfør af §§ 3 og 4, jf. dog § 31, stk. 4, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

Stk. 2. Forpligtelsen i stk. 1 omfatter ikke versioner af registre indeholdende de i stk. 1 nævnte nummeroplysningsdata, hvor der via databehandling er sket yderligere forædling af registrene.

§ 7. Det er i forhold til datasælgerens forpligtelse til videregivelse af nummeroplysningsdata efter § 6 uden betydning, om datasælgeren har placeret de nævnte data i et særskilt koncerninternt forretningsområde eller overdraget data til en selvstændig juridisk enhed.

§ 8. Datasælgeren skal ved videregivelsen af nummeroplysningsdata strukturere data som specificeret i bilag 1.

Stk. 2. Datakøberen har krav på at få leveret nummeroplysningsdata i det i bilag 1 nævnte format.

§ 9. Datasælgeren skal som minimum udbyde følgende elektroniske leverings- og opdateringsløsninger:

1) totaludtræk,

2) daglig opdatering og

3) månedlig opdatering.

Kapitel 4

Forbrugerbeskyttelse

§ 10. Datasælgeren skal i forbindelse med oprettelse eller ændring af kundeforhold gøre slutbrugeren opmærksom på de i § 4 nævnte rettigheder samt de rettigheder, der følger af § 31, stk. 4, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og § 29, stk. 3, i lov om Det Centrale Personregister.

Kapitel 5

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. maj 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 731 af 30. juni 2008 om nummeroplysningsdatabaser ophæves.

IT- og Telestyrelsen, den 9. maj 2011

Jørgen Abild Andersen

/ Henrik Brodersen


Bilag 1

Dataindhold og -struktur af nummeroplysninger

Datasælger indsamler og registrerer for hver slutbruger, jf. § 3, stk. 2, oplysningerne i felt nr. 1-23, som angivet i tabellerne A, B, C og D herunder. Ved udenlandske adresser udfyldes felt nr. 1-11 og nr. 24.

På anmodning fra slutbrugeren indsamler og registrerer datasælgeren tillige oplysningerne i felt nr. 25-27, jf. § 3, stk. 3, som angivet i tabel E.

I forbindelse med en datasælgers videregivelse af oplysninger, jf. §§ 6 - 9, videregives i øvrigt for hver slutbruger (datapost) transaktionsoplysningerne nr. 28-35 i tabel F.

A. Identifikation
Generelt:
For hvert nummer, der skal have en selvstændig registrering i nummeroplysningsdatabasen, registreres hvilket nummer, oplysningerne skal relateres til.
Nr.
Element navn
Beskrivelse
OIOXML element navn og domæne
1
Telefonnummer
8-cifret dansk telefonnummer uden internationalt præfiks eller lokalnummer. Ved hemmeligt nummer udfyldes feltet ikke, medmindre der videregives til forsyningspligtudbyders nummeroplysningstjeneste (118).
DanishTelephoneNumber
Identifier
<restriction base="string">
<pattern value="[0-9]{8}"/>
</restriction>
2
Tjenestetype
Anvendes til at angive, hvilken type af telefoni-tjeneste, nummeret er tilknyttet. De mulige værdier er:
"L" for en traditionel PSTN-landlinje
"M" for en mobiltelefon
"V" for IP-telefoni (Voice over IP)
"A" for anden type af tjeneste
TelephoneServiceTypeCode
<restriction base="string">
<enumeration value="L"/>
<enumeration value="M"/>
<enumeration value="V"/>
<enumeration value="A"/>
</restriction>
B. Under-nummerserier
Generelt:
Hvis det registrerede nummer er et hovednummer for en eller flere nummerserier, registreres hver af disse med angivelse af første og sidste nummer i serien.
3
Nummerseriestart
Første nummer i den tilknyttede serie. Samme type som (1), et 8-cifret dansk telefonnummer uden præfiks eller lokalnummer.
DanishTelephoneNumberIdentifier
<restriction base="string">
<pattern value="[0-9]{8}"/>
</restriction>
4
Nummerserieslut
Sidste nummer i den tilknyttede serie. Samme type som (1), et 8-cifret dansk telefonnummer uden præfiks eller lokalnummer.
TelephoneNumberRangeEndIdentifier
<restriction base="string">
<pattern value="[0-9]{8}"/>
</restriction>
C. Abonnentoplysninger
Generelt:
For hvert nummer angives den eller de registrerede slutbruger(e) i felterne nr. 5-11. Er abonnementet anonymt, skal alene felt nr. 5 udfyldes.
5
Anonymt abonnement
Angivelse af, om nummeret vedrører et anonymt abonnement (true) eller der er en kendt adresse tilknyttet abonnementet (false). Den mest udbredte form for anonyme abonnementer er forudbetalte taletidskort.
AnonymousPrepaidIndicator
<...type="boolean"/>
6
Fornavn
Person fornavn(e), hvis abonnenten udgør en fysisk person, eller abonnementet er knyttet til en fysisk person. Hvis abonnenten har flere fornavne, angives disse i samme felt separeret af mellemrum.
PersonGivenName
<restriction base="string">
<minLength value="1" />
<maxLength value="50" />
</restriction>
7
Mellemnavn
Person mellemnavn(e), hvis abonnenten udgør eller er tilknyttet en fysisk person.
PersonMiddleName
<restriction base="string">
<minLength value="1" />
<maxLength value="40" />
</restriction>
8
Efternavn
Person efternavn(e), hvis abonnenten udgør eller er tilknyttet en fysisk person.
PersonSurnameName
<restriction base="string">
<minLength value="1" />
<maxLength value="40" />
</restriction>
9
Stilling
Evt. stillingsbetegnelse, hvis abonnenten udgør eller er tilknyttet en fysisk person.
EmploymentPositionName
<restriction base="string">
<minLength value="1" />
<maxLength value="40" />
</restriction>
10
Firmanavn
Navn på virksomhed, institution, forening eller lignende, hvis abonnenten udgør en juridisk person eller abonnementet er knyttet til en sådan.
OrganizationName
<restriction base="string">
<minLength value="1" />
<maxLength value="100" />
</restriction>
11
Hemmelig /udeladt markering
N=Ikke hemmelig, U=Udeladt, H=Hemmelig(t nummer), A=Adresse hemmelig.
TelephoneSubscriberProtectionCode
<restriction base="string">
<enumeration value="N"/>
<enumeration value="U"/>
<enumeration value="H"/>
<enumeration value="A"/>
</restriction>
D. Adresseoplysninger
Generelt:
For hver slutbruger indsamles og registreres en adresse, hvis en sådan er kendt.
Hvis der forefindes en dansk adresse, skal den indeholde oplysningerne nr. 12-23, hvorimod udenlandske adresser alene registreres som 3-6 adresselinjer i nr. 24.
Nr.
Element navn
Beskrivelse
OIOXML element navn og domæne
12
Kommunekode
Kode for den kommune, hvor adressen er beliggende som angivet i CPRs vejregister. Kommunekoden udgør, sammen med vejkoden, en entydig identifikation af et vejnavn. Kommunekoder fastsættes af Velfærdsministeriet.
MunicipalityCode
Anvender CPR AuthorityCodeType dvs.
<restriction base="string">
<pattern value="[0-9]{4}" />
</restriction>
13
Vejkode
Entydig identifikation af det pågældende vejnavn (jf. nr. 14 nedenfor) inden for kommunen som angivet i CPRs vejregister. Vejkoder fastsættes af kommunalbestyrelsen og registreres i CPRs vejregister. Egentlige vejnavne har koder i intervallet 0001-9899. Koder >=9900 anvendes til administrative formål
StreetCode
<restriction base="string">
<pattern value="[0-9]{4}" />
</restriction>
14
Vejnavn
Det fastsatte navn på en vej, gade, plads, sti og lignende som angivet i CPRs vejregister. Vejnavne fastsættes af kommunalbestyrelsen og registreres i CPRs vejregister
StreetName
<restriction base="string">
<minLength value="1" />
<maxLength value="40" />
</restriction>
15
Husnummer
Nummerbetegnelse inkl. et eventuelt stort bogstav. Husnumre fastsættes af kommunalbestyrelsen. Indgår der et bogstav i husnummeret, er dette en nødvendig del af den fuldstændige og korrekte adresse.
StreetBuildingIdentifier
<restriction base="string">
<pattern value="([1-9]|[1-9][0-9]|[1-9][0-9]{2})|
([1-9][A-Z]|[1-9][0-9][A-Z]|[1-9][0-9]{2}[A-Z])" />
</restriction>
16
Etage
Evt. identifikation som beskriver den etage, som indgangsdøren er beliggende på i den pågældende opgang. Det anbefales at anvende små bogstaver ("st", "kl"). Store bogstaver er dog også tilladt ("ST", "KL")
FloorIdentifier
<restriction base="string">
<pattern value="[1-9]|[1-9][0-9]|KL|ST|kl|st|k[2-9]|K[2-9]" />
</restriction>
17
Dør
Evt. identifikation som beskriver beliggenheden af en bestemt indgangsdør på en etage (trappeafsats) i den pågældende opgang. Betegnelserne "tv", "mf" og "th" bruges, når der er indtil tre døre på trappeafsatsen. Hvis der er flere døre, anvendes tallene 1, 2, 3, 4 osv. Andre betegnelser på indtil 4 tegn kan dog også fastsættes.
SuiteIdentifier
<restriction base="string">
<minLength value="1" />
<maxLength value="4" />
</restriction>
18
Lokalitet
(bygningsnavn)
Evt. gårdnavn, navn på ejendom, bygning eller bolig eller lignende, som anvendes som supplerende postadressebetegnelse. ”Lokalitet” er et supplement til adressebetegnelsen, som vil være entydig, selvom det udelades.
MailDeliverySublocation Identifier
<restriction base="string">
<minLength value="1" />
<maxLength value="34" />
</restriction>
19
Bynavn
Evt. bynavn, stednavn eller lignende, der er fastsat som en del af den fuldstændige og entydige adressebetegnelse, jf. CPRs vejregister. Bynavn må ikke forveksles med postdistrikt. Det fastsatte bynavn præciserer beliggenheden af adressen, bl.a. når der findes ens eller enslydende vejnavne i postdistriktet eller i kommunen.
DistrictSubdivisionIdentifier
<restriction base="string">
<minLength value="1" />
<maxLength value="34" />
</restriction>
20
Postboks
Evt. angivelse af postboks-nummer. Angives med fire cifrer.
PostOfficeBoxIdentifier
<restriction base="integer">
<minInclusive value="1"/>
<maxInclusive value="9999"/>
</restriction>
21
Postnummer
Postnummeret som den pågældene adresse er beliggende indenfor, jf. CPRs vejregister. Postnummer bestående af fire cifre, som identificerer et bestemt postdistrikt eller del af et sådant, jf. Post Danmarks inddeling.
PostCodeIdentifier
<restriction base="string">
<pattern value="[0-9]{4}" />
</restriction>
22
Postdistrikt
Postdistriktets navn i klarskrift, jf. Post Danmark, svarende til postnummeret.
DistrictName
<restriction base="string">
<minLength value="1" />
<maxLength value="20" />
</restriction>
23
C/o-navn
Evt. c/o-navn på adressen.
CareOfName
<restriction base="string">
<maxLength value="34" />
</restriction>
24
Udenlandsk adresse
Evt. udenlandsk adresse angives med 3-6 adresselinjer.
SecondaryPostalLabel
<sequence>
<element ref="dkcc:PostalAddress FirstLineText"/>
<element ref="dkcc:PostalAddress SecondLineText"/>
<element ref="dkcc:PostalAddress ThirdLineText"/>
<element ref="dkcc:PostalAddress FourthLineText" minOccurs="0"/>
<element ref="dkcc:PostalAddress FifthLineText" minOccurs="0"/>
<element ref="dkcc:PostalAddress SixthLineText" minOccurs="0"/>
</sequence>
E. Særlige oplysninger
Generelt:
For hver slutbruger kan oplysningerne i nr. 25-27 indsamles og registreres.
Nr.
Element navn
Definition
OIOXML element eller
attribut(@) navn og domæne
25
Samtykke til videre anvendelse
Angiver om slutbrugeren udtrykkeligt har givet samtykke til videre anvendelse af oplysninger (true).
FurtherUsageConsentIndicator
<...type="boolean"/>
26
Tilladte videre anvendelser
I det omfang slutbrugeren udtrykkeligt har givet samtykke til videre anvendelse af oplysninger, angives anvendelsen.
FurtherUsageConsentText
<...type="string"/>
27
Specifik
anvendelse
Hvis nummeret forventes anvendt med en bestemt type specialapparat – og dette er datasælger bekendt – angives typen af anvendelse her. De mulige værdier er:
"F" for telefax
"T" for teksttelefon
"P" for mønttelefon
TelephoneSpecificUsageCode
<restriction base="string">
<enumeration value="F"/>
<enumeration value="T"/>
<enumeration value="P"/>
</restriction>
F. Transaktionsoplysninger o.l.
Generelt:
I forbindelse med en datasælgers afgivelse af nummeroplysningsdata udfyldes oplysningerne i felt nr. 28-35. Felt nr. 28-30 samt 34-35 udfyldes én gang per leverance (fil). Felt nr. 31-33 udfyldes for hver slutbruger.
Nr.
Element navn
Definition
OIOXML element eller
attribut(@) navn og domæne
28
Leverandør
Angivelse af dataleverandørens firmanavn og evt. leverandørkode.
OrganizationName
<restriction base="string">
<minLength value="1"/>
<maxLength value="100" />
</restriction>
29
Leveranceløbenummer
Angivelse af løbenummer der identificerer dataleverancer fremsendt på forskellige tidspunkter.
SerialNumberIdentifier
<…type="integer"/>
30
Leverancetidspunkt
Angivelse af leverancetidspunktet. UTC (Coordinated Universal Time) anvendes ("YYYY-MM-DDThh:mm:ss+01:00").
LookupDateTime
<…type="xs:dateTime"/>
31
Bevægelse
Angivelse af at den pågældende datapost i et periodisk totaludtræk er ændret siden sidste udtræk (true).
MovementChangeIndicator
<...type="boolean"/>
32
Bevægelsestype
Angivelse af bevægelsestype (SLET/OPRET/ STATUS) foretaget af datasælger vedr. felt nr. 1-27 om den pågældende slutbruger for en periode tilbage i tiden.
SLET betyder sletning af samtlige slutbrugere på telefonnummeret. Hvis ikke alle slutbrugere på telefonnummeret skal udgå, skal der efter SLET dannes OPRET for de slutbrugere, der enten beholdes uændret eller som ændres.
For lister med ListeType (35) = true, dvs. for komplette lister, må dette felt kun have værdien "STATUS".
For lister med ListeType (35) = false, dvs. for ændringslister (opdateringslister), må dette felt kun have værdierne "SLET" eller "OPRET". Det må ikke tage værdien "STATUS".
MovementTypeCode
<restriction base="string">
<enumeration value="SLET"/>
<enumeration value="OPRET"/>
<enumeration value="STATUS"/>
</restriction>
33
Bevægelsesdato
Dato for datasælgers seneste opdatering af data vedr. den pågældende slutbruger, jf. felt 1-27.
MovementDate
<...type="date"/>
34
Listeanvendelse
Angiver om listen kun må anvendes af myndigheder og forsyningspligtleverandøren (true), i hvilket tilfælde abonnenter som har anmodet om hemmeligt eller udeladt nummer er inkluderede i listen eller den er til generel anvendelse (false).
SubscriptionListOfficialOnlyIndicator
<...type="boolean"/>
35
Listetype
Angiver, om listen er en komplet abonnentliste (true) eller den kun indeholder ændringer (false).
SubscriptionListCompleteIndicator
<...type="boolean"/>
       

De autoritative W3C Xml Schema definitioner for teleabonnenter og samlinger af teleabonnenter og deres underliggende datastrukturer, som beskrevet i dette dokument, vil kunne findes via den fællesoffentlige portal digitaliser.dk.

Officielle noter

1) Denne bekendtgørelse gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor, EF-tidende 2002, nr. L108, s. 51, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009 om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor og forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse, EF-tidende 2009, nr. L337, s.11.