Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   

Kapitel 2   Køretøjers bredde

Kapitel 3   Køretøjers længde

Kapitel 4   Køretøjers højde

Kapitel 5   Køretøjers akseltryk

Kapitel 6   Køretøjers totalvægt

Kapitel 7   International trafik

Kapitel 8   Straf

Kapitel 9   Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen)

I medfør af § 51, stk. 8, § 84, stk. 1, § 85, stk. 1 og § 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1320 af 28. november 2010, fastsættes:

Kapitel 1

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler for køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk, som gælder såvel i ubelæsset stand som i belæsset stand.

Stk. 2. For så vidt angår transport af udeleligt gods, som medfører overskridelse af en eller flere af bestemmelserne i denne bekendtgørelse, og udføres med køretøjer, herunder blokvogne, og vogntog, henvises til regler i bekendtgørelse om særtransport. Det samme gælder for kørsel med ubelæssede blokvogne samt mobilkraner.

Kapitel 2

Køretøjers bredde

§ 2. Et køretøj må ikke have en bredde, der overstiger 2,55 m, jf. dog § 3.

Stk. 2. Påhængskøretøj til motorcykel må dog ikke have en større bredde end 1,00 m.

Stk. 3. På trehjulet vareknallert må godset ikke rage ud over ladets sider.

Stk. 4. Registreringspligtigt påhængskøretøj til bil må endvidere ikke have en bredde, der overstiger den trækkende bils bredde med mere end 0,35 meter i hver side.

Stk. 5. Kørsel med et køretøj, der er konstrueret med en arbejdsstilling og en transportstilling således, at udragende dele kan afmonteres eller slås ind, må kun finde sted med sådanne dele i transportstilling.

Stk. 6. Bestemmelsen i stk. 5 finder dog ikke anvendelse:

1) ved passage eller krydsning af vej eller i lignende tilfælde, hvor vej kun benyttes i ubetydeligt omfang, og

2) ved kørsel på vej, hvorunder køretøjet udfører en arbejdsfunktion.

§ 3. Ved kørsel med løst læsset hø, halm eller utærsket sæd eller med motorredskab, arbejds- eller påhængsredskab til landbrugs-, skovbrugs- eller vejarbejde kan bredden for såvel det trækkende køretøj som påhængskøretøjet overstige 2,55 m. Bredden må dog kun overstige 3,30 m, såfremt der køres mellem mark og avlsgård, mellem ejendomme, der har redskabet i fælleseje, eller mellem en maskinstation og dennes kunder. Bestemmelserne i § 2, stk. 5 og 6, finder tilsvarende anvendelse på den i 1. og 2. pkt. nævnte kørsel.

Stk. 2. Traktor og traktorpåhængsvogn må have en bredde på indtil 3,00 m, såfremt breddens overskridelse af 2,55 m alene skyldes hjulmontering samt hjulafskærmning. En sådan traktor eller traktorpåhængsvogn må kun benyttes til kørsel mellem mark og avlsgård, mellem ejendomme, der har redskabet i fælleseje, eller mellem en maskinstation og dennes kunder. Traktoren og traktorpåhængsvognen må endvidere køre til og fra syn.

Stk. 3. Politiet kan forbyde den i stk. 1 og stk. 2 nævnte kørsel, når særlige forhold taler derfor.

Stk. 4. Et køretøj med temperaturkontrolleret opbygning må have en bredde på indtil 2,60 m. Ved temperaturkontrolleret opbygning forstås en fast eller aftagelig opbygning, der er specielt udstyret til transport af varer ved en kontrolleret temperatur, og hvis sidevægges tykkelse inklusive isolering mindst udgør 45 mm.

Stk. 5. En sneplov må have en bredde på indtil 3,50 m.

Stk. 6. Redningsberedskabet må transportere en redningsbåd på indtil 3,30 m bredde på påhængsvogn, som kobles efter terrængående bil, uanset, at § 2, stk. 4 ikke er opfyldt.

§ 4. En bil eller et vogntog, hvor det trækkende køretøj er en bil, skal kunne vende inden for en vendecirkel med en ydre radius på 12,50 m og en indre radius på 5,30 m, jf. dog § 35, stk. 1.

Stk. 2. For bil eller vogntog, hvor det trækkende køretøj er en bil, gælder endvidere, at når køretøjet kører tangentielt ind i den cirkel, der er omtalt i stk. 1, må ingen del bevæge sig uden for tangenten med mere end 0,60 m.

§ 5. Bredden af et køretøj eller læs måles over de længst udragende dele med de undtagelser, der fremgår af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer.

§ 6. Ved kørsel med bredt køretøj eller læs på smal vej skal der udvises særlig forsigtighed og agtpågivenhed over for den øvrige færdsel. Det bredere køretøj skal om nødvendigt standse så langt til højre som muligt og lade andre køretøjer passere.

Stk. 2. Ved kørsel med redskab, hvis bredde overstiger 2,55 m, jf. § 3, skal der på den del af redskabet, der er nærmest vejmidten, anbringes en tydelig afmærkning op til 1 meters højde, såfremt denne del af redskabet har en højde på mindre end 1 m.

Kapitel 3

Køretøjers længde

§ 7. Et motordrevet køretøj må ikke have en længde, der overstiger 12,00 m, jf. dog § 8.

Stk. 2. En påhængsvogn til bil må ikke have en længde, der overstiger 12,00 m, jf. dog § 35, stk. 1.

Stk. 3. Et påhængskøretøj til en motorcykel må ikke have en længde, der overstiger 2,50 m.

Stk. 4. På tre-hjulet vareknallert må godset ikke rage ud over køretøjets for- eller bagende.

§ 8. En bus med to aksler må ikke have en længde, der overstiger 13,50 m.

Stk. 2. En bus med flere end to aksler må ikke have en længde, der overstiger 15,00 m.

Stk. 3. Ved anvendelse af en bus med en længde på over 12,00 m til lokal eller regional rutekørsel, jf. trafikselskabslovens bestemmelser herom, kræves forudgående tilladelse fra vejbestyrelsen.

Stk. 4. En ledbus må ikke have en længde, der overstiger 18,75 m.

§ 9. Et vogntog bestående af en bil med sættevogn må ikke have en længde, der overstiger 16,50 m.

Stk. 2. For sættevogn må afstanden mellem hovedboltens akse og sættevognens bagende ikke overstige 12,00 m, og den vandrette afstand (radius) mellem hovedboltens akse og et vilkårligt punkt på sættevognens forende må ikke overstige 2,04 m, jf. dog § 35, stk. 2.

Stk. 3. Elektroinstallatørvirksomheder, producenter af master eller flagstænger kan på bil med sættevogn lade transportere master eller flagstænger af en sådan længde, at vogntoget i belæsset stand har en længde på indtil 22,00 m.

§ 10. Andre vogntog end bil med sættevogn må ikke have en længde, der overstiger 18,75 m.

Stk. 2. For vogntog, der består af lastbil med påhængsvogn, gælder:

1) Den største afstand målt parallelt med vogntogets længdeakse fra laddets forreste punkt bag ved førerhuset til påhængsvognens bageste punkt må ikke overstige 16,40 m, jf. dog § 35, stk. 1.

2) Den største afstand målt parallelt med vogntogets længdeakse fra laddets forreste punkt bag førerhuset til påhængsvognens bageste punkt minus afstanden mellem bilens bagende og påhængsvognens forende må ikke overstige 15,65 m, jf. dog § 35, stk. 1. Dette gælder dog ikke vogntog særligt indrettet til autotransport.

3) Afstanden mellem bilens bageste aksel og påhængsvognens forreste aksel må ikke være mindre end 3,00 m, jf. dog § 35, stk. 1.

Stk. 3. Elektroinstallatørvirksomheder, producenter af master og flagstænger kan på bil med påhængsvogn lade transportere master eller flagstænger af en sådan længde, at vogntoget i belæsset stand har en længde på indtil 22,00 m.

Stk. 4. Påhængsvogntog, bestående af lastbil med påhængsvogn, og hvor vogntoget er opbygget specielt til transport af køretøjer (autotransporter), må have en samlet længde på indtil 20,75 m i belæsset stand, under forudsætning af, at

1) der alene transporteres køretøjer,

2) transporten er afskærmet bagtil mod underkøring med en afskærmning, der er placeret højst 0,55 m over vejbanen og højst 0,40 m foran det bageste punkt på transporten, og

3) afskærmningen udgøres af et af de køretøjer, vogntoget er belæsset med, eller af anden afskærmning, der er minimum 0,10 m høj.

Stk. 5. For vogntog bestående af traktor og en eller to påhængsvogne må længden ikke overstige 22,00 m. Længden må dog kun overstige 18,75 m, såfremt der køres mellem mark og avlsgård, mellem ejendomme, der har vogntoget i fælleseje, eller mellem maskinstationer og dennes kunder, og såfremt den samlede ladlængde ikke overstiger 15,65 m.

Stk. 6. For vogntog bestående af traktor eller motorredskab med ét påhængskøretøj må længden ikke overstige 22,00 m. Længden må dog kun overstige 18,75 m, såfremt der køres mellem mark og avlsgård, mellem ejendomme, der har vogntoget i fælleseje, eller mellem maskinstationer og dennes kunder, og såfremt der transporteres et arbejdsredskab, som er tilknyttet det trækkende køretøjs funktion.

§ 11. Længden af et køretøj eller vogntog måles over de dele, der rager længst fremefter og bagud, ved sammenkoblede køretøjer under fuld udstrækning af koblingen, med de undtagelser, der fremgår af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer.

Stk. 2. Afstanden mellem bagkant af trækkende bil og forkant af lad eller opbygning på påhængsvogn eller registreringspligtigt påhængsredskab må ikke overstige 2,00 m.

Kapitel 4

Køretøjers højde

§ 12. Et køretøj må ikke have større højde end 4,00 m.

Stk. 2. Uanset køretøjets højde har føreren efter færdselslovens § 84, stk. 2, pligt til ved kørsel under viadukter, ledninger og lignende at sikre sig, at passagen kan foretages uden fare eller ulempe.

§ 13. Højden måles lodret fra plan vejbane til den del, der rager højest op, med de undtagelser, der fremgår af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer.

Kapitel 5

Køretøjers akseltryk

§ 14. Motordrevet køretøj med hjul, der er forsynet med dæk (luftgummiringe), må ikke køre på vej, såfremt det tryk, der overføres til vejen fra hjulene på en aksel (akseltrykket), overstiger 10.000 kg.

Stk. 2. Motordrevet køretøj, hvor drivakslen er forsynet med tvillingemonterede dæk og vejvenlig affjedring, må have et drivakseltryk, der ikke overstiger 11.500 kg. Ved vejvenlig affjedring forstås luftaffjedring eller tilsvarende affjedring som fastlagt i direktiv 96/53/EF.

Stk. 3. Det samlede akseltryk for en akselgruppe med to aksler må ikke overstige

1) 19.000 kg, såfremt afstanden mellem de to aksler er under 2,00 m, men mindst 1,30 m, og drivakslen samtidig er forsynet med tvillingemonterede dæk og

a) vejvenlig affjedring eller

b) den enkelte aksels faktiske akseltryk ikke overstiger 9.500 kg,

2) 16.000 kg, såfremt afstanden mellem de to aksler er under 2,00 m, men mindst 1,30 m. For den enkelte af to aksler, hvis indbyrdes afstand er mindre end 1,30 m, må akseltrykket dog ikke overstige 8.000 kg.

3) 11.500 kg, hvis den indbyrdes akselafstand er under 1,00 m.

Stk. 4. Det samlede akseltryk for en akselgruppe med tre aksler må ikke overstige 24.000 kg. Såfremt blot en af de indbyrdes afstande er mindre end 1,30 m, må det samlede akseltryk dog ikke overstige 22.000 kg.

Stk. 5. Ved beregningen af akseltrykket anses aksler, hvis indbyrdes afstand er mindre end 1,00 m, som én aksel.

§ 15. Påhængskøretøj, der er koblet til motordrevet køretøj, og som er forsynet med hjul med dæk (luftgummiringe), må ikke køre på vej, såfremt det tryk, der overføres til vejen fra hjulene på en aksel (akseltrykket), overstiger 10.000 kg.

Stk. 2. På et påhængskøretøj må det største samlede akseltryk i en akselgruppe på to aksler ikke overstige:

1) 18.000 kg, såfremt afstanden mellem de to aksler er under 1,80 m, men mindst 1,30 m,

2) 16.000 kg, såfremt den nævnte afstand er under 1,30 m, men mindst 1,00 m, og

3) 11.000 kg, såfremt den nævnte afstand er under 1,00 m.

Stk. 3. På et påhængskøretøj må det største samlede akseltryk i en akselgruppe på tre aksler ikke overstige 24.000 kg. Akseltrykket må dog ikke overstige:

1) 22.000 kg, hvis blot en af de indbyrdes afstande akselafstande er under 1,30 m, men mindst 1,00 m, og

2) 21.000 kg, hvis blot en af de indbyrdes afstande akselafstande er under 1,00 m.

Stk. 4. Ved beregningen af akseltrykket i andre akselgrupper end nævnt i stk. 2 og 3 anses aksler, hvis indbyrdes afstand er mindre end 1,00 m, som én aksel.

§ 16. For sættevogn og påhængskøretøj med hovedbolt eller stiv trækstang, må det samlede akseltryk ikke overstige 24.000 kg.

§ 17. Køretøjer, der er forsynet med valser, må ikke køre på vej, såfremt trykket på berøringsfladen mellem valse og vejbane overstiger 10 kg pr. mm af berøringsfladens bredde.

Stk. 2. Er valsens yderdiameter mindre end 0,50 m, nedsættes det tilladte tryk efter forholdet mellem den faktiske diameter og en diameter på 0,50 m.

§ 18. For køretøjer, der helt eller delvis er forsynet med bælter, må trykket på en løberulle ikke overstige 1.500 kg.

Stk. 2. Er bæltets bredde mindre end 0,35 m nedsættes det tilladte tryk efter forholdet mellem bæltets faktiske bredde og en bredde på 0,35 m.

§ 19. Et registreret eller godkendt køretøj må i øvrigt aldrig belastes til større akseltryk, end det er registreret eller godkendt til.

§ 20. Politiet kan efter forhandling med vedkommende vej- eller brobestyrelse tillade redningskorps og lignende at fravige reglerne om største tilladte akseltryk ved fjernelse af havarerede køretøjer.

Kapitel 6

Køretøjers totalvægt

§ 21. Køretøj med hjul, der er forsynet med dæk (luftgummiringe), må ikke køre på vej, såfremt køretøjets faktiske totalvægt overstiger summen af de akseltryk, der er tilladt for køretøjer, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Den faktiske totalvægt må ikke overstige:

1) for motordrevet køretøj med to aksler: 18.000 kg,

2) for motordrevet køretøj med tre aksler: 24.000 kg, dog 26.000 kg, hvis køretøjets drivaksel har tvillingmonterede dæk og vejvenlig affjedring, eller ingen af køretøjets akseltryk overstiger 9.500 kg. For ledbus dog 28.000 kg,

3) for motordrevet køretøj med fire eller flere aksler: 32.000 kg, såfremt de to forreste aksler er styrende og afstanden mellem køretøjets forreste og bageste aksel er 5,00 m eller mere. For andre motordrevne køretøjer med fire eller flere aksler dog 29.500 kg, og for ledbus 34.000 kg,

4) for påhængsvogn og påhængsredskab til bil, undtagen påhængsredskab med hovedbolt, med tre eller flere aksler: 24.000 kg,

5) for påhængsvogn og påhængsredskab til bil, undtagen påhængsredskab med hovedbolt, med fire eller flere aksler, hvoraf de to forreste er styrende og med en afstand på under 1,80 m: 30.000 kg,

6) for påhængskøretøj til motorcykel: 150 kg,

7) for vogntog med syv eller flere aksler og bestående af bil med registreringspligtigt påhængskøretøj: 54.000 kg,

8) for vogntog med seks aksler bestående af bil med registreringspligtigt påhængskøretøj: 48.000 kg, og

9) for andre vogntog: 44.000 kg.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for sættevogne og påhængskøretøjer med hovedbolt eller stiv trækstang. For sådanne køretøjer anvendes alene reglerne om akseltryk samt reglerne om faktisk totalvægt for vogntog.

Stk. 4. Ved beregningen af totalvægten anses to aksler, hvis indbyrdes afstand er mindre end 1,00 m, som én aksel.

Stk. 5. I sættevognstog med fem eller flere aksler skal afstanden mellem bilens bageste aksel og sættevognens forreste aksel være mindst 2,50 m. Afstanden skal dog være mindst 3,00 m, såfremt sættevognen har tre aksler, hvor nogen indbyrdes afstand er mindre end 1,10 m.

Stk. 6. I sættevognstog med en faktisk totalvægt på mere end 44.000 kg, skal afstanden mellem bilens bageste aksel og sættevognens forreste aksel være mindst 4,00 m.

§ 22. For påhængskøretøjer, der trækkes af en bil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, må den faktiske totalvægt, for sættevogn og påhængskøretøj med stiv trækstang dog det samlede faktiske akseltryk, ikke overstige:

1) den trækkende bils tilladte totalvægt, hvis påhængskøretøjet er forsynet med driftsbremse, og

2) 50 pct. af den trækkende bils tjenestevægt, hvis påhængskøretøjet ikke er forsynet med driftsbremse.

Stk. 2. For påhængskøretøjer, der er forsynet med driftsbremse, og trækkes af terrængående biler, som defineret i direktiv 70/156/EØF, er den maksimalt tilladte totalvægt, dog 1,5 gange den trækkende bils tilladte totalvægt. Påhængskøretøjets tilladte totalvægt, for sættevogn og påhængskøretøj med stiv trækstang dog det samlede akseltryk, må ikke overstige 3.500 kg.

§ 23. For registreringspligtigt påhængskøretøj, der trækkes af en bil med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, må den faktiske totalvægt, for sættevogn og påhængskøretøj med stiv trækstang dog det samlede faktiske akseltryk, ikke overstige 1,5 gange den trækkende bils tilladte totalvægt.

Stk. 2. Ved vogntogets tilladte totalvægt skal mindst 20% hvile på bilens drivhjul.

§ 24. For påhængskøretøj, der trækkes af motorcykel, må den tilladte totalvægt ikke overstige 50% af motorcyklens egenvægt.

§ 25. I vogntog, der trækkes af registreringspligtig traktor, skal mindst 20% af vogntogets faktiske totalvægt hvile på traktorens drivhjul.

Stk. 2. Af vogntogets faktiske totalvægt skal endvidere mindst 50% hvile på de bremsende hjul.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for vogntog med ikke-registreringspligtige påhængsredskaber.

§ 26. I vogntog, der trækkes af en ikke-registreringspligtig traktor eller af et motorredskab skal mindst 50% af vogntogets faktiske totalvægt hvile på de bremsende hjul.

§ 27. I vogntog med ikke-registreringspligtigt påhængsredskab, hvor det trækkende køretøj er en bil med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, må påhængsredskabets vægt – for påhængsredskab med hovedbolt stiv trækstang det samlede akseltryk – ikke overstige det trækkende køretøjs faktiske totalvægt, medmindre påhængsredskabet er forsynet med bremser.

§ 28. Køretøjer, der er forsynet med valser, må ikke køre på vej, såfremt køretøjets eller vogntogets faktiske totalvægt overstiger 15.000 kg med et tillæg af 250 kg for hver fulde 0,20 m, hvormed afstanden mellem køretøjets eller vogntogets første og sidste aksel overstiger 2,50 m.

§ 29. For køretøjer, der helt eller delvis er forsynet med bælter, må vægten ikke overstige 4.000 kg pr. m af afstanden mellem forreste og bageste løberulle, og totalvægten må ikke overstige 16.000 kg.

§ 30. Et registreret eller godkendt køretøj må i øvrigt aldrig belastes med større vægt, end det er registreret eller godkendt til at bære.

§ 31. Politiet kan efter forhandling med vedkommende vej- eller brobestyrelse tillade redningskorps og lignende at fravige reglerne om største tilladte totalvægt ved fjernelse af havarerede køretøjer.

Kapitel 7

International trafik

§ 32. Ved international trafik forstås i denne bekendtgørelse en transport, der foregår i såvel Danmark som i et andet land. Et sættevognstog er dog i international trafik, når blot sættevognen er det.

Stk. 2. Bil i international trafik må have et drivakseltryk på indtil 11.500 kg, uanset betingelserne i § 14, stk. 2, om tvillingmonterede dæk og vejvenlig affjedring ikke er opfyldt.

Stk. 3. Bil i international trafik må have et samlet akseltryk i en akselgruppe på to aksler på indtil 18.000 kg, såfremt afstanden mellem de to aksler er under 2,00 m, men mindst 1,30 m, uanset akselgruppen ikke opfylder kravene i § 14, stk. 3, nr. 1.

Stk. 4. Bil med tre aksler, bortset fra ledbus, i international trafik må have en faktisk totalvægt på indtil 25.000 kg, uanset betingelserne i § 21, stk. 2, nr. 2, om tvillingmonterede dæk, vejvenlig affjedring eller akseltryk ikke er opfyldt.

Kapitel 8

Straf

§ 33. Overtrædelse af § 2, stk. 1-5, § 3, stk. 1, 2, 4, 5 og 6, § 4, §§ 6-10, § 11, stk. 2, § 12, stk. 1, § 14, stk. 1-4, § 15, stk. 1-3, §§ 16-19, § 21, stk. 1, 2, 5 og 6, §§ 22-24, § 25, stk. 1 og 2, §§ 26-30, § 32, stk. 2, 3 og 4 straffes med bøde. Det samme gælder kørsel i strid med forbud efter § 3, stk. 3.

Stk. 2. Tilsidesættelse af vilkår for en tilladelse i henhold til § 20 og § 31 straffes efter færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 2, med bøde.

Stk. 3. Når en overtrædelse af § 20, § 23, stk. 1, § 27, § 30 eller § 31, er sket under kørsel med et køretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, udmåles en skærpet bøde.

Stk. 4. For overtrædelse af kapitlerne 5, 6 og 7, samt for overtrædelse af overgangsbestemmelserne, kan der efter færdselslovens § 118, stk. 9, pålægges ejeren eller brugeren af køretøjet bødeansvar, selvom overtrædelsen ikke kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom.

Stk. 5. Overtrædelse af en tilladelse givet af en vejbestyrelse i henhold til § 8, stk. 3, straffes med bøde.

Kapitel 9

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 657 af 19. juni 2007 om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk.

§ 35. Følgende køretøjer, der er registreret inden den 15. september 1997, og vogntog, hvor mindst et af køretøjerne er registreret inden den 15. september 1997, kan fortsat anvendes:

1) Biler og vogntog, hvor det trækkende køretøj er en bil, og bilen eller vogntoget ikke opfylder bestemmelsen i § 4, stk. 1.

2) Påhængsvogne til biler, hvor påhængsvognen ikke opfylder bestemmelsen i § 7, stk. 2, forudsat påhængsvognens tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg.

3) Vogntog, der består af lastbil med påhængsvogn, og som ikke opfylder bestemmelserne i § 10, stk. 2, nr. 1 og 3.

4) Vogntog, der består af lastbil med påhængsvogn, og som ikke opfylder bestemmelsen i § 10, stk. 2, nr. 2, forudsat summen af lastbilens og påhængsvognens udvendige ladlængde (bag ved førerhuset) ikke overstiger 15,65 m.

Stk. 2. Sættevogne, der er registreret inden den 28. november 1989, og som ikke opfylder bestemmelsen i § 9, stk. 2, kan fortsat anvendes, forudsat sættevognens længde ikke overstiger 13,60 m.

Trafikstyrelsen, den 6. juni 2011

Carsten Falk Hansen

/ Ib Rasmussen