Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Reglernes anvendelsesområde

Kapitel 2   Mindstegrænse

Kapitel 3   Indberetning

Kapitel 4   Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indberetning og mindstegrænse for renoveringer under Byggeskadefonden

I medfør af § 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 103 af 11. februar 2011, som ændret ved lov nr. 123 af 23. februar 2011, fastsættes:

Kapitel 1

Reglernes anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder, jf. dog § 2, for:

1) Renoveringer, der får tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden efter § 90 i lov om almene boliger m.v., og som obligatorisk er omfattet af Byggeskadefonden efter § 151 b, stk. 1, 2. pkt., jf. § 151 a i samme lov.

2) Renoveringer, der får tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden efter § 91 eller § 92, stk. 1 og 3, i lov om almene boliger m.v., og som obligatorisk er omfattet af Byggeskadefonden efter § 151 b, stk. 1, 2. pkt., jf. § 151 a i samme lov.

3) Renoveringer, der får tilsagn om støtte fra kommunalbestyrelsen efter § 100, stk. 1-7, i lov om almene boliger m.v., og som obligatorisk er omfattet af Byggeskadefonden efter § 151 b, stk. 1, 2. pkt., jf. § 151 a i samme lov.

4) Øvrige renoveringer, hvor bygningsejeren træffer beslutning om, at de pågældende renoveringer skal være omfattet af Byggeskadefonden efter § 151 b, stk. 2, jf. § 151 a i lov om almene boliger m.v.

Kapitel 2

Mindstegrænse

§ 2. Følgende betingelser gælder for, at en renovering efter § 1 er omfattet af Byggeskadefonden:

1) Renoveringsarbejderne gennemføres efter et projektmateriale og har et sådant omfang, at de i det væsentlige organiseres og afvikles som en byggesag, og

2) udgifterne til renoveringen enten overstiger 1 mio. kr. (inklusive moms) pr. projekt eller udgør mindst 100.000 kr. (inklusive moms) i gennemsnit pr. bolig.

Stk. 2. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, og som er opgjort i 2011-niveau, reguleres én gang årligt efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders-periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Kapitel 3

Indberetning

§ 3. Det er en forudsætning for, at en renovering er omfattet af fonden, at bygningsejeren inden renoveringen påbegyndes, foretager indberetning til Socialministeriets informations- og forvaltningssystem BOSSINF Renovering, jf. dog stk. 2. Indberetningen skal indeholde oplysninger om det samlede renoveringsprojekt, herunder om det forventede påbegyndelses- og afleveringstidspunkt og om de forventede udgifter til projektet. Bygningsejeren skal senest 1 måned efter afleveringen af renoveringen, indberette den faktiske påbegyndelses- og afleveringsdato og senest 6 måneder efter afleveringen af renoveringen indberette et byggeregnskab, der er revideret af en revisor, som er godkendt i henhold til revisorloven. Byggeregnskabet for renoveringer af kommunalt ejede ældreboliger og ældreboliger, der ejes af en region, revideres efter reglerne i § 25, stk. 2, 3. og 4. pkt., i lov om almene boliger m.v.

Stk. 2. For renoveringer, som er nævnt i § 1, nr. 1 og 4, skal der, inden renoveringen påbegyndes, ske elektronisk indberetning til Byggeskadefonden via fondens hjemmeside.

Kapitel 4

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for renoveringer, der påbegyndes efter bekendtgørelsens ikrafttræden, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Bekendtgørelsen har tillige virkning for renoveringer omfattet af § 151 a i lov om almene boliger m.v., der er påbegyndt inden bekendtgørelsens ikrafttræden, men som afleveres efter bekendtgørelsens ikrafttræden, hvis bygningsejeren træffer beslutning om, at de nævnte renoveringer, skal være omfattet af fonden.

Stk. 4. Bygningsejeren skal indberette de renoveringer, som er nævnt i stk. 3, efter tilsvarende regler, som gælder for de renoveringer, der er nævnt i § 3, stk. 2, i denne bekendtgørelse. Indberetningen skal dog ske senest på afleveringstidspunktet for renoveringen. Indberetningen skal indeholde oplysninger om det samlede renoveringsprojekt, herunder om påbegyndelsestidspunktet og det forventede eller faktiske afleveringstidspunkt og om de forventede udgifter til projektet. Når renoveringen er afleveret, skal bygningsejeren indberette den faktiske afleveringsdato, hvis denne oplysning ikke allerede er indberettet, og indberette et byggeregnskab, der er revideret af en revisor, som er godkendt i henhold til revisorloven. Byggeregnskabet for renoveringer af kommunalt ejede ældreboliger og ældreboliger, der ejes af en region, revideres efter reglerne i § 25, stk. 2, 3. og 4. pkt., i lov om almene boliger m.v.

Socialministeriet, den 27. juni 2011

Benedikte Kiær

/ Mikael Lynnerup Kristensen