Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Klagenævnet for Udbuds organisation

Kapitel 2   Klageberettigede organisationer og offentlige myndigheder

Kapitel 3   Indbringelse af klage

Kapitel 4   Sagens forberedelse

Kapitel 5   Sagens afgørelse

Kapitel 6   Ikrafttrædelse m.v.

Bilag

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

I medfør af § 6, stk. 1, nr. 3, og § 11, stk. 3, i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og § 10, stk. 2, i lov nr. 484 af 17. juni 2008 om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love (Ophævelse af den generelle pligtige afgangsalder på 70 år m.v.) efter forhandling med finansministeren, fastsættes:

Kapitel 1

Klagenævnet for Udbuds organisation

§ 1. Klagenævnet for Udbud består af en formand og et antal næstformænd (formandskabet) samt et antal sagkyndige medlemmer.

Stk. 2. Formandskabet og Klagenævnet for Udbuds sagkyndige medlemmer udpeges af økonomi- og erhvervsministeren for en periode på op til 4 år.

Stk. 3. De sagkyndige udpeges efter indstilling fra:

1) Økonomi- og Erhvervsministeriet.

2) Finansministeriet.

3) Justitsministeriet.

4) Transportministeriet.

5) Beskæftigelsesministeriet.

6) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

7) Forsvarsministeriet.

8) KL.

9) Danske Regioner.

10) DI – Organisation for erhvervslivet.

11) Dansk Erhverv.

12) Dansk Byggeri.

13) Tekniq.

14) Danske Ark.

15) Bygherreforeningen.

16) Landbrug & Fødevarer.

17) Håndværksrådet.

18) Danske Advokater.

19) Danmarks Almene Boliger.

20) Dansk Energi.

Stk. 4. De sagkyndige medlemmer skal fungere uafhængigt i deres virke i Klagenævnet for Udbud.

Stk. 5. Formandskabet består af byrets- og landsdommere, jf. § 9, stk. 2, 2. pkt., i lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. Pensioneres et medlem af formandskabet i udnævnelsesperioden, kan medlemmet fortsætte hvervet til periodens udløb.

Stk. 6. Formandskabet og de sagkyndige medlemmer kan genudpeges.

§ 2. Formanden for Klagenævnet for Udbud tilrettelægger arbejdet i Klagenævnet for Udbud og dets sekretariat. Formanden for Klagenævnet for Udbud udpeger en formand for den enkelte sag blandt formandskabet.

Stk. 2. Formanden for Klagenævnet for Udbud kan bemyndige en næstformand til at træde i sit sted.

Stk. 3. Formanden for den enkelte sag udpeger under hensyn til sagens beskaffenhed den eller de sagkyndige, der skal deltage i sagens behandling, jf. § 10, stk. 2, 2. og 3. pkt., i lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

Stk. 4. Forudsætter afgørelsen kendskab til prøvnings-, certificerings-, inspektions- og verifikationsvirksomhed, skal mindst en sagkyndig have særligt kendskab til området.

§ 3. Klagenævnet for Udbuds arbejdssprog er dansk. Formanden for den enkelte sag kan dog tillade dokumenter fremlagt på et andet sprog.

Kapitel 2

Klageberettigede organisationer og offentlige myndigheder

§ 4. Klageberettigede organisationer og offentlige myndigheder i henhold til § 6, stk. 1, nr. 3, i lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v., er de organisationer og offentlige myndigheder, som er anført i bilaget til bekendtgørelsen.

Kapitel 3

Indbringelse af klage

§ 5. Klage med bilag indgives skriftligt til Klagenævnet for Udbud.

Stk. 2. Med klagen skal følge kopi af klagers underretning af ordregiveren i henhold til § 6, stk. 4, i lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

Stk. 3. Ved indsendelse af klage indbetales et gebyr på 10.000 kr. til Klagenævnet for Udbud.

Stk. 4. Afvises klagen, tilbagebetales gebyret.

Stk. 5. Indbetales gebyret efter stk. 3 ikke, og indbetales gebyret ikke inden en af Klagenævnet for Udbud fastsat frist, afvises klagen.

Kapitel 4

Sagens forberedelse

§ 6. Klagenævnet for Udbud anmoder indklagede om at afgive en redegørelse for sagens faktiske og retlige omstændigheder samt om at fremsende sagens dokumenter inden en af Klagenævnet for Udbud fastsat frist.

Stk. 2. Klagenævnet for Udbud kan anmode klageren, indklagede eller en tredjemand, der er indtrådt i sagen i henhold til § 6, stk. 3, i lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v., om at tilvejebringe oplysninger, der skønnes at have betydning for sagens bedømmelse. Fremkommer oplysningerne ikke inden en af Klagenævnet for Udbud fastsat frist, kan Klagenævnet for Udbud tillægge dette virkning til skade for den pågældende.

§ 7. Klageren og den, der er indtrådt i sagen, skal gøres bekendt med den redegørelse, der er nævnt i § 6, stk. 1, og sagens dokumenter, medmindre adgangen til aktindsigt er begrænset i anden lovgivning.

Stk. 2. Formanden for den enkelte sag kan beslutte, at der skal udveksles yderligere skriftlige indlæg.

§ 8. En sag forberedes ved udveksling af skriftlige indlæg og afgøres på dette grundlag, medmindre det eller de medlemmer, der i den enkelte sag deltager fra formandskabet, beslutter, at der skal ske mundtlig forhandling.

Stk. 2. Klageren, den indklagede og den, der er indtrådt i sagen, er berettigede til at lade sig repræsentere af en advokat, revisor eller anden sagkyndig repræsentant. Formanden for den enkelte sag kan henstille, at klageren lader sig repræsentere som anført.

Stk. 3. Andre end de, der er nævnt i stk. 2, har ikke adgang til den mundtlige forhandling, medmindre formanden i den enkelte sag beslutter det.

Kapitel 5

Sagens afgørelse

§ 9. Klagenævnet for Udbuds afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er stemmen fra formanden i den enkelte sag udslagsgivende.

Stk. 2. Afgørelsen skal begrundes og sendes til klageren, den indklagede og den, der er indtrådt i sagen. Er afgørelsen ikke truffet i enighed, skal afgørelsen indeholde den opfattelse, som ikke ligger til grund for afgørelsen.

Stk. 3. Får klageren helt eller delvist medhold i den indbragte klage, eller ændrer den indklagede sin afgørelse i overensstemmelse med klagerens påstand, tilbagebetales det indbetalte gebyr til klageren.

Stk. 4. Klagenævnet for Udbud kan i tilfælde, hvor en klager får helt eller delvist medhold i en klage, pålægge indklagede at betale de sagsomkostninger, klageren har haft i forbindelse med klagesagen. Det samme gælder i tilfælde, hvor indklagede har annulleret et udbud efter klagens modtagelse, og inden der foreligger en afgørelse fra Klagenævnet for Udbud.

§ 10. I sager, hvor Klagenævnet for Udbud pålægger indklagede en økonomisk sanktion for overtrædelse af reglerne i § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, i lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v., skal Klagenævnet for Udbud sende afgørelsen elektronisk til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

§ 11. Klagenævnet for Udbuds kendelser offentliggøres på nævnets hjemmeside.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse m.v.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 602 af 26. juni 2000 om Klagenævnet for Udbud ophæves.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, den 11. august 2011

Agnete Gersing

/ Pia Ziegler


Bilag

Organisationer og offentlige myndigheder der er tillagt klageadgang i henhold til § 6, stk. 1, nr. 3, i lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Asfaltindustrien

Boligselskabernes Landsforening (BL)

Brancheforeningen for Kontor og Papir (KONPA)

Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker (BPK)

Brancheforeningen SPT (sæbe, parfume og teknisk/kemiske artikler)

Brancheforeningen for Sundhed og Forebyggelse (BSF)

Bygge- Anlægs- og Trækartellet

Bygherreforeningen

Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark

CO-Industri

Danish Design Association (DDA)

Danmarks Rederiforening

Dansk Arbejdsgiverforening

Dansk Byggeri

Dansk Diagnostika- og Laboratorieforening (DADIF)

Dansk Energi

Dansk Erhverv

Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO)

Dansk Fjernvarme

Dansk Kollektiv Trafik

Dansk Mode og Textil

Dansk Taxi Råd

Dansk Transport og Logistik

Danske Ark

Danske Busvognmænd

Danske Havnevirksomheder

Danske Regioner

Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB)

De kommunale tilsynsmyndigheder

De Samvirkende Købmænd (DSK)

DI – Organisation for erhvervslivet

Finansministeriet

Finansrådet

Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Foreningen Af Sygeplejevikarbureauer i Danmark (FASID)

Foreningen af Vandværker i Danmark

Foreningen af Vikarbureauer i Danmark (FVD)

Foreningen Registrerede Revisorer FRR

Forsikring & Pension

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Forsvarets Koncernfælles Informationstjeneste

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarsministeriet

Genvindingsindustrien (GI)

Grafisk Arbejdsgiverforening (GA)

Grafisk Industri og Medie Kartel

Handelskartellet i Danmark

Hotel- og Restaurationsbranchen (HORESTA)

Håndværksrådet

Ingeniørforeningen i Danmark

International Transport Danmark

IT-Branchen

Jobrådgivernes Brancheforening

KL

Landbrug & Fødevarer

Landsorganisationen i Danmark

Lægemiddelindustriforeningen

Medicoindustrien

Offentligt Ansattes Organisationer

Professionel Elektronik (PE)

Public Relations Branchen

Realkreditrådet

Sammenslutningen af Danske Oversættelsesvirksomheder

Tekniq - Installatørernes Organisation

Vikarbureauer Certificerede i Danmark (VICE)