Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health

I medfør af § 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 882 af 8. august 2011, fastsættes:

§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health er at kvalificere den uddannede til, med et tværfagligt og interkulturelt perspektiv, selvstændigt at kunne planlægge, implementere og evaluere sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende projekter og opgaver inden for global ernæring og sundhed med henblik på national eller international beskæftigelse i private og offentlige virksomheder og organisationer.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er nomineret til 210 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i Global Nutrition and Health. Den engelske titel er Bachelor of Global Nutrition and Health.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in Global Nutrition and Health.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 80 ECTS-point, der er fælles for de studerende.

2) 2 bundne studieretninger, der hver for sig har et omfang på 70 ECTS-point, og hvoraf den studerende vælger én:

a) Public Health Nutrition and Food Policy.

b) Lifestyle and Health Education.

3) Praktik med et samlet omfang på 30 ECTS-point.

4) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 10 ECTS-point.

5) Bachelorprojekt på 20 ECTS-point.

Stk. 2. De obligatoriske uddannelseselementer, jf. stk. 1, nr. 1, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Ernæring, kost og kroppen.

2) Sundhedsfremme og forebyggelse.

3) Den globale sygdomsbyrde med fokus på livsstilssygdomme.

4) Projektledelse, kommunikation og pædagogisk praksis i et interkulturelt persepktiv.

5) Globalisering, livsstil og levevilkår.

6) Bæredygtighed, etik og ulighed i sundhed.

Stk. 3. Studieretningen inden for Public HealthNutrition and Food Policy jf. stk. 1, nr. 2, litra a, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Ernærings-, sundheds- og fødevarepolitikker og –strategier.

2) Fødevaresikring og -sikkerhed samt marked og forbrug.

3) Bæredygtige fødevaresystemer og miljø.

4) Folkesundhedsernæring.

5) Den dobbelte sygdomsbyrde.

Stk. 4. Studieretningen inden for Lifestyle and Health Education, jf. stk. 1, nr. 2, litra b, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Ernæring, sundhed og kostvaner.

2) Fysisk aktivitet i relation til sundhedsfremme og forebyggelse.

3) Didaktik og sundhedspædagogik.

4) Sundhedsadfærd og facilitering af livsstilsændringer.

5) Psykologiske og fysiologiske mekanismer i forhold til ernæring og sundhed.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i særlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2011 og har virkning for studerende, der påbegynder uddannelsen den 1. september 2011 eller senere.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1106 af 9. november 2006 om uddannelsen til Bachelor of Global Nutrition and Health.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge overgangsordninger, således at studerende, der følger uddannelsen efter de tidligere regler, jf. stk. 2, kan fuldføre uddannelserne efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Undervisningsministeriet, den 25. august 2011

Troels Lund Poulsen

/ Jacob Sten Jensen


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i Global Nutrition and Health skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede professionsbachelor i Global Nutrition and Health har viden om

1) kroppens opbygning og funktion i relation til ernæring og sundhed,

2) fysiske, psykiske, sociale, kulturelle, etiske og juridiske aspekter i relation til fødevarer, global ernæring og sundhed,

3) sundhedsbegreber og ulighed i sundhed,

4) anvendte teorier og metoder og praksis inden for professionen samt

5) teori og metode i forhold til informationssøgning og formidling af viden.

Den uddannede inden for studieretningen Public Health Nutrition and Food Policy har tillige viden om

1) fødevareproduktion, forbrugsmønstre og markedsmekanismer samt deres betydning for ernæringsstatus, fødevaresikring og fødevaresikkerhed og miljø, lokalt og globalt,

2) fødevare- og ernæringspolitikker samt forskellige interessenter og strukturer involveret i sikring af folkesundhedsernæring og bæredygtige løsninger med henblik på sundheds-fremme og forebyggelse samt

3) kompetenceudvikling gennem uddannelse samt brugerinddragelse og videndeling til imødekommelse af ernærings- og sundhedsmæssige behov samt løsning af problemer.

Den uddannede inden for studieretningen Lifestyle and Health Education har tillige viden om

1) kontekstuelle faktorers indflydelse på valg af livsstil inden for kost og ernæring og fysisk aktivitet,

2) pædagogik, sundhedspsykologi, forskellige modeller og tilgange til fremme af livsstils- og adfærdsændringer samt etiske overvejelser om magt og relationer, samt

3) tværfaglige tilgange til fysisk aktivitet og indvirkningen på sundhedsfremme og forebyggelse.

Færdigheder

Den uddannede professionsbachelor i Global Nutrition and Health kan

1) identificere relationer mellem sundhedsrisici og sundhedsstrategier samt analysere globale ernærings- og sundhedsproblemer i et tværfagligt perspektiv,

2) vurdere ernæringsstatus hos individer, grupper og populationer,

3) kommunikere, argumentere for og undervise om ernæring og sundhed målrettet forskellige grupper,

4) interagere professionelt og empatisk med mennesker med forskellig kulturel, socioøkonomisk og uddannelsesmæssig baggrund,

5) søge litteratur samt foretage en kritisk indsamling, analyse og evaluering af data i relation til global ernæring og sundhed samt

6) anvende forsknings- og udviklingsbaserede resultater og viden fra professionsområdet.

Den uddannede inden for studieretningen Public Health Nutrition and Food Policy kan tillige

1) identificere, analysere og kommunikere sundheds- og ernæringsmæssige problemstillinger, udfordringer og løsninger til relevante myndigheder og beslutningstagere,

2) udbrede viden til forskellige målgrupper og mobilisere befolkningsgrupper, så de bliver i stand til at tage vare på egen sundhed samt agere i forhold til miljømæssige problemstillinger samt

3) planlægge projekter samt deltage i opbygning og udvikling af organisationer og strukturer til koordinering og fremme af ernæringsmæssige og fødevarepolitiske tiltag.

Den uddannede inden for studieretningen Lifestyle and Health Education kan tillige

1) motivere til livsstilsændringer og fremme af sundhed og velvære under hensyntagen til kultur, værdier og rettigheder, kontekstuelle faktorer samt individers og gruppers ressourcer,

2) vurdere status og vaner for fysisk aktivitet med henblik på at fremme fysisk og mental udvikling samt en aktiv livsstil hos forskellige målgrupper samt

3) planlægge projekter, undervisningsaktiviteter og interventioner inden for kost og ernæring, fysisk aktivitet og mental sundhed.

Kompetencer

Den uddannede professionsbachelor i Global Nutrition and Health kan

1) selvstændigt lede, implementere og evaluere ernærings- og sundhedsinterventioner og projekter i et tværfagligt perspektiv under hensyntagen til kulturel forskellighed i såvel nationale som internationale sammenhænge,

2) anvende udviklingsorienterede og innovative løsninger i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse,

3) varetage undervisning og understøtte individers og gruppers kompetencer med henblik på sundhedsfremme,

4) selvstændigt opsøge, kritisk vurdere og anvende resultater fra forsknings- og udviklingsarbejde, samt deltage i udviklingsarbejde,

5) reflektere over egen og andres praksis samt udvikle, anvende og evaluere kvalitetsstandarder med henblik på kontinuerlig udvikling af professionen, samt

6) identificere egne læringsbehov.

Den uddannede inden for studieretningen Public Health Nutrition and Food Policy

kan tillige

1) fremme og fastholde den folkelige viden og forståelse for betydningen af sunde kostvaner og bevidste fødevarevalg,

2) initiere bæredygtige fødevare- og sundhedspolitikker til fremme af ligeværdig adgang til sund og sikker mad lokalt og globalt, samt

3) rådgive offentlige og private aktører samt frivillige organisationer indenfor forskellige sektorer i fødevare- og ernæringspolitiske anliggender.

Den uddannede inden for studieretningen Lifestyle and Health Education kan tillige

1) lede, implementere og evaluere undervisning og læreprocesser inden for kost og ernæring, fysisk aktivitet og mental sundhed,

2) understøtte individers og gruppers kompetencer til at bevare livsstilsændringer, forebygge tilbagefald og opretholde de opnåede livsstilsændringer for derigennem at opnå øget velvære og sundhed samt

3) håndtere og evaluere sundhedsfremmende aktiviteter i offentlige og private institutioner og virksomheder.