Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken
Bilag 1 Oversigt over løngruppernes indplacering i pensionsmæssig henseende
Den fulde tekst

Cirkulære om aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Generelle bemærkninger

Finansministeriet og AC har den 9. november 2011 i forlængelse af overenskomstforhandlingerne i 2011 indgået vedlagte aftale om et nyt lønsystem for tjenestemandsansatte præster i folkekirken.

Det nye lønsystem træder i kraft den 1. oktober 2012 og indebærer, at alle nyansættelser fra dette tidspunkt sker i henhold til denne aftale.

Allerede ansatte præster i lønramme 16/31 kan fra den 1. oktober 2012 vælge at overgå til det nye lønsystem pr. en 1. april eller 1. oktober eller i forbindelse med stillingsskift. Overgang til det nye lønsystem er frivillig dog således, at overgang sker senest pr. 1. oktober 2022.

Allerede ansatte præster i lønramme 16/31, som ikke overgår til det nye lønsystem, fortsætter med de eksisterende lønvilkår på det hidtidige lønsystem indtil overgang. Fra den 1. oktober 2012 er ansatte på det hidtidige lønsystem dog ikke længere omfattet af lokallønsordningen, men hidtil ydede varige og midlertidige tillæg fortsætter som en personlig ordning for de pågældende ansatte. Midlertidige tillæg kan ikke forlænges, ligesom der ikke kan aftales nye varige og midlertidige tillæg af lokallønsordningen. Der kan lokalt aftales engangsvederlag uden puljebegrænsning.

Præster i lønramme 34 og 35 overgår til det nye lønsystem pr. 1. oktober 2012.

For allerede ansatte skal den samlede, faste løn ved overgangen til det nye lønsystem mindst svare til den samlede faste løn forud for overgangen.

Mens rådighedstillæg for præster videreføres i det nye lønsystem, finder præstetillægget ikke anvendelse i det nye lønsystem. Præstetillægget indgår imidlertid i beregningen af et eventuelt personligt kvalifikationstillæg (udligningstillæg) ved overgang til det nye lønsystem.

Aftalerne om engangsvederlag til etablering af tjenestebolig og fast befordringsgodtgørelse bortfalder pr. den 1. oktober 2012, både for ansatte på det hidtidige og det nye lønsystem. Ordningen om fast befordringsgodtgørelse videreføres dog indtil den 1. oktober 2017 for ansatte, som oppebar fast befordringsgodtgørelse før den 1. oktober 2012.

Cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, er opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre bemærkninger er opført forrest i cirkulæret under ”Generelle bemærkninger”. Placeringen af cirkulærebemærkningerne har dog ikke betydning for bemærkningernes retlige status.

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra 1. oktober 2012.

Moderniseringsstyrelsen, den 10. november 2011

Anders Peter Tuxen


Aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Kapitel. 1. Aftalens område

§ 1. Dækningsområde

Aftalen gælder for tjenestemænd, der er ansat som præst i folkekirken.

Cirkulærebemærkning til § 1, stk. 1.

Provster og biskopper er ikke omfattet af aftalen.

Stk. 2. Bestemmelserne i aftalen supplerer og erstatter bestemmelserne i lønjusteringsaftalen, klassificeringsaftaler, rammeaftalen om nye lønsystemer og andre lønaftaler.

Kapitel. 2. Løn- og pensionsbestemmelser

§ 2. Lønsystemet mv.

Lønsystemet er etableret i henhold til rammeaftale af 21. januar 2009 om nye lønsystemer (Perst. nr. 001-09). Hvor intet andet er nævnt i nærværende aftale, gælder bestemmelserne i den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer.

Stk. 2. Lønsystemet består af en basisløn, jf. §§ 3-5 og en tillægsdel jf. §§ 6-7 Tillægsdelen omfatter centralt aftalte tillæg samt mulighed for lokalt at aftale funktionstillæg, kvalifikationstillæg og engangsvederlag.

§ 3. Basislønninger

Bestemmelserne i §§ 4-5 træder i stedet for hidtil gældende klassificeringsaftaler vedrørende stillinger som præst i lønramme 16/31 (34) og vedrørende særskilt klassificerede stillinger i lønramme 35 i folkekirken.

Stk. 2. Alle basislønninger og tillæg er anført for normal fuldtidsbeskæftigelse og er angivet i årligt grundbeløb (niveau 1.oktober 1997).

§ 4. Løngrupper 1 og 2. Stillinger som præst

Løngruppe 1 og 2 omfatter almindelige stillinger som præst.

Stk. 2. Basislønnen i løngruppe 1 er anciennitetsbestemt og udgør følgende årlige beløb:

1. trin (2 årigt) 217.631kr.

2. trin (1 årigt) 234.551 kr.

3. trin (1 årigt) 249.983 kr.

4. trin - 265.188 kr.

Lønanciennitet beregnes i henhold til aftale af 23. december 2005 mellem Kirkeministeriet og Den danske Præsteforening om lønanciennitet for præster, der ansættes i en tjenestemandsstilling i folkekirken.

Cirkulærebemærkninger til § 4, stk. 2:

Basislønforløbet i løngruppe 1 svarer til lønforløbet for akademikere omfattet af AC-overenskomstens § 4, stk. 2.

Stk. 3. Løngruppe 2 omfatter ansatte, som efter konkret vurdering oprykkes fra løngruppe 1 samt stillinger, der indplaceres i løngruppe 2.

Basislønnen i løngruppe 2 udgør 315.314 kr. årligt.

§ 5. Løngruppe 3. Særskilte stillinger i folkekirken

Der kan oprettes særskilte stillinger, hvor stillingsindholdet kvalifikations- og funktionsmæssigt ligger klart over niveauet for almindelige stillinger som præst. Indplacering på sats I eller II sker på grundlag af en vurdering af stillingens indhold og ansvarsområde herunder de krav, der stilles til stillingsindehaverens kvalifikationer.

Basislønnen i løngruppe 3 udgør følgende årlige beløb:

Sats I 336.492 kr.

Sats II 359.957 kr.

§ 6. Centralt aftalte tillæg

Til ansatte i løngruppe 1 ydes rådighedstillæg i henhold til cirkulæreskrivelse af 14. oktober 1971 om rådighedstillæg til præster.

Stk. 2. Til ansatte i løngruppe 2 ydes rådighedstillæg i henhold til Kirkeministeriets skrivelse af 17. december 1973 om rådighedstillæg til de præster, der aflønnes i lønramme 34.

Stk. 3. Til præster i løngruppe 3, sats I, ydes rådighedstillæg i det omfang det følger af aftale af 10. april 2001 mellem Kirkeministeriet og Den danske Præsteforening.

§ 7. Lokalt aftalte tillæg

For ansatte i løngruppe 1 og 2 kan der lokalt aftales funktionstillæg, kvalifikationstillæg og engangsvederlag i henhold til rammeaftalen om nye lønsystemer.

Stk. 2. Tilsvarende gælder for ansatte i løngruppe 3, idet de ansatte i løngruppe 3 dog er omfattet af §§ 5 og 6 i aftalen om chefløn (for tiden Perst. nr. 009-10).

§ 8. Pension

Ansatte i løngruppe 1-3 er omfattet af § 6 i aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.lign i forbindelse med nye lønsystemer, jf. Finansministeriets cirkulære af 21. april 2004 (Perst nr. 025-04), som ændret ved cirkulære af 15. marts 2007 (Perst nr 032-07).

Cirkulærebemærkning til § 8, stk. 1:

Der henvises til bilag 1 for en oversigt over den pensionsmæssige indplacering for præster på det nye lønsystem.

Stk. 2. I det omfang der er aftalt pensionsgivende tillæg, indbetaler ansættelsesmyndigheden pensionsbidraget til den supplerende pensionsordning Nordea Liv & Pension. Af pensionsbidraget anses 1/3 for at være den ansattes egetbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysninger herom.

Stk. 3. Den supplerende pensionsordning er omfattet af bestemmelserne i aftale af 22. april 2002 mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om pensionsbidrag af visse faste tillæg.

Stk. 4. Der indbetales pensionsbidrag af præsters rådighedstillæg i henhold til aftale af 23. april 2002 mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Stk. 5. Det kan lokalt aftales, at der indbetales pensionsbidrag af tillæg ydet i henhold til § 7. I givet fald aftales det med hvilken pensionsbidragsprocent, der skal indbetales pensionsbidrag af tillægget. Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidraget til den supplerende pensionsordning jf. § 8, stk. 2.

Cirkulærebemærkning til § 8, stk. 5:

Der henvises til overgangsbestemmelserne i § 9, stk.5og 6 for så vidt angår videreførelse af pensionsbidrag af tillæg ved overgang til det nye lønsystem.

§ 9. Overgangsordning

Overgang til det nye lønsystem er indtil den 1. oktober 2022 frivillig for ansatte i lønramme 16/31, der er ansat før den 1. oktober 2012. Ansatte i lønramme 34 og 35 overgår til det nye lønsystem pr. den 1. oktober 2012.

Stk. 2. Allerede ansatte i lønramme 16/31 kan vælge at overgå til det nye lønsystem pr. den 1. april eller den 1. oktober hvert år eller i forbindelse med stillingsskift. Overgang til det nye lønsystem sker herudover i forbindelse med, at der lokalt aftales tillæg til en ansat i henhold til § 7.

Cirkulærebemærkning til § 9, stk. 2.

For ansatte på det hidtidige lønsystem kan der med virkning fra den 1. oktober 2012 ikke ydes nye tillæg af lokallønpuljen, ligesom midlertidige tillæg ikke kan forlænges. Der kan dog lokalt aftales engangsvederlag uden puljebegrænsning.

Stk. 3. Ansatte i lønramme 16/31, der overgår til det nye lønsystem, indplaceres i løngruppe 1, jf. stk. 4. Ansatte i lønramme 34 overgår til løngruppe 2. Ansatte i lønramme 35 overgår til løngruppe 3, sats I.

Stk. 4. Ansatte i lønramme 16/31indplaceres på det løntrin i basislønskalaen, som er lig med eller nærmest højere i forhold til den hidtidige samlede faste løn, ekskl. eventuelle varige tillæg, som videreføres i det nye lønsystem. Oprykning til næste basisløntrin sker for ansatte, der indplaceres på 1.trin, efter 2 år og for ansatte, der indplaceres på 2. eller 3. trin, efter 1 år, jf. § 4, stk. 2.

Stk. 5. For allerede ansatte skal den samlede, faste løn ved overgangen til det nye lønsystem mindst svare til den samlede faste løn forud for overgangen. Såfremt ansatte ved overgang til det nye lønsystem jf. stk. 3 og 4 opnår en løn inklusiv eventuelle varige tillæg, der aftales i forbindelse med overgangen, som er lavere end den hidtidige faste løn inklusiv faste tillæg, som ikke videreføres, udlignes forskellen med et personligt kvalifikationstillæg. Tillægget er pensionsgivende i det omfang, tillægget erstatter hidtidige pensionsgivende faste tillæg.

Stk. 6. Hidtidige midlertidige tillæg indgår ikke i beregningen af den faste løn ved overgang til det nye lønsystem jf. stk. 5., men opretholdes som midlertidige tillæg i den aftalte periode. Tillæg er pensionsgivende i den udstrækning, det fremgår af den konkrete tillægsaftale.

Stk. 7. Bestemmelserne i stk. 1-6 gælder også for ansatte, der genindtræder i samme eller en tilsvarende stilling efter tjenestefrihed. Ved indplacering i forbindelse med genindtræden tages der hensyn til eventuel yderligere anciennitet, der måtte være optjent under tjenestefriheden.

Stk. 8. En ansat, som fratræder sin stilling efter at være overgået til det nye lønsystem, vil ved genindtræden i samme eller tilsvarende stilling blive indplaceret på det anciennitetstrin i basislønskalaen, hvor vedkommende var placeret umiddelbart forud for sin fratræden og med samme anciennitet. Hertil lægges yderligere anciennitet, som måtte være optjent i den mellemliggende periode.

Stk. 9. Ansatte, der ikke er overgået til det nye lønsystem i henhold til stk. 1-3, aflønnes fortsat efter det hidtidige lønsystem, dog jf. bestemmelserne i § 10.

Cirkulærebemærkning til § 9, stk. 9.

For ansatte på det hidtidige lønsystem kan der med virkning fra den 1. oktober 2012 ikke ydes nye tillæg af lokallønpuljen. Der kan dog lokalt aftales engangsvederlag uden puljebegrænsning.

Stk. 10. Retten efter stk. 1 til at vælge at forblive på det hidtidige lønsystem opretholdes ved direkte overgang til anden eller tilsvarende stilling som præst inden for aftalens dækningsområde.

§ 10. Andre bestemmelser

Aftale mellem Kirkeministeriet og Den danske Præsteforening om præstetillæg til præster i lønramme 16/31 og lønramme 34 pr. 1. oktober 1995 samt aftale om præstetillæg til lønramme 35 pr. 1. januar 2001 finder ikke anvendelse for ansatte på det nye lønsystem.

Stk. 2. Aftale mellem Kirkeministeriet og Den danske Præsteforening om ydelse af engangsvederlag til etablering af tjenestebolig af 4. maj 2000 ophæves pr. den 1. oktober 2012.

Stk.3. Aftale om fast befordringsgodtgørelse, som fremgår af aftale om befordringsgodtgørelse til sognepræster af 18. april 1985 mellem Kirkeministeriet og Den danske Præsteforening ophæves pr. den 1. oktober 2012. For ansatte der forud for denne dato oppebar fast kørselsgodtgørelse, videreføres godtgørelsen dog som personlig ordning indtil den 1. oktober 2017, hvorefter, den faste kørselsgodtgørelse bortfalder.

Stk. 4. For ansatte, der aflønnes efter det nye lønsystem, fastsættes boligbidrag i henhold til bestemmelserne om skalaløn, jf. § 3 i aftale om boligbidrag for tjenesteboliger, idet løngruppens indplacering på skalatrin i pensionsmæssig henseende, jf. bilag 1, lægges til grund for beregningen af boligbidrag.

Cirkulærebemærkning til § 10, stk. 4:

Der henvises til aftale af 16. marts 1989 mellem Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer, som ændret ved aftale af 31. maj 2006.

Kapitel 3. Ikrafttræden mv.

§ 11. Ikrafttræden og opsigelse af aftalen

Aftalen har virkning fra den 1. oktober 2012 og kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts 2013.

   
København, den 9. november 2011.
 
   
AC
Erik Jylling
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Mogens Esmarch


Bilag 1

Oversigt over løngruppernes indplacering i pensionsmæssig henseende

Oversigten er udarbejdet i henhold til § 6, i aftale om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer (Perst.nr. 032-07).

Løngruppe 1

Klassificering: Lønramme 16/21/29/31, skalatrin 21, 26, 28, 30, 32, 38 40, 42, 44. Skalatrin 21 er etårigt, de øvrige skalatrin er 2-årige.

Løngruppe 2

Klassificering: Lønramme 34, skalatrin 47

Løngruppe 3

Sats I: Klassificering: Lønramme 35, skalatrin 48

Sats II: Klassificering: Lønramme 36, skalatrin 49

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 059-11