Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Udgiftsdækning
Kapitel 2 Beregning af gebyr
Kapitel 3 Opkrævning af gebyr m.v.
Kapitel 4 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gebyr for videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

I medfør af § 39, stk. 2, og § 40, stk. 2, i lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter fastsættes:

Kapitel 1

Udgiftsdækning

§ 1. Udgifterne til de regionale videnskabsetiske komiteer afholdes af regionerne.

Stk. 2. Udgifterne til Den Nationale Videnskabsetiske Komité afholdes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

§ 2. Der betales ikke gebyr for sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der anmeldes til en regional komité af institutioner, som samme region afholder udgifterne til.

Stk. 2. For øvrige sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der anmeldes fra eks. statsinstitutioner, kommunale institutioner, private hospitaler og øvrige private virksomheder, betales til den regionale komité eller til den nationale komité, jf. § 5, et gebyr pr. projekt til delvis dækning af udgifterne i forbindelse med driften af de videnskabsetiske komiteer.

Stk. 3. Der kan fastsættes gebyr for projekter, der indleveres fra en regional institution i samarbejde med f.eks. statsinstitutioner, kommunale institutioner, private hospitaler og private virksomheder efter taksterne fastsat i kapitel 2.

Kapitel 2

Beregning af gebyr

§ 3. Gebyret for behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter i en videnskabsetisk komité udgør kr. 4.850 (2012 pris- og lønniveau).

Stk. 2. For behandling af ændringer i allerede godkendte projekter, betales et reduceret gebyr, der udgør kr. 1.819 (2012 pris- og lønniveau).

Stk. 3. Komiteerne kan reducere gebyrerne efter stk. 1 og stk. 2 for behandling af forskningsprojekter, der er en del af en sundhedsfaglig videregående uddannelse.

§ 4. Gebyrerne efter § 3, stk. 1 og stk. 2 pris- og lønreguleres én gang om året og udmeldes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Kapitel 3

Opkrævning af gebyr m.v.

§ 5. Regionerne opkræver gebyret for de regionale videnskabsetiske komiteers behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Stk. 2. Den Nationale Videnskabsetiske Komité opkræver gebyret for behandling af sager vedrørende særligt komplekse områder, jf. lovens § 15.

Stk. 3. Der opkræves ikke særskilt gebyr for den nationale komités behandling af klagesager og sager indbragt af et kvalificeret mindretal i en regional komité.

§ 6. De videnskabsetiske komiteer fastsætter regler for indbetaling af gebyrerne.

Stk. 2. De videnskabsetiske komiteer kan gøre behandlingen af et projekt afhængig af, at gebyret er betalt.

§ 7. Gebyret kan ikke kræves tilbagebetalt i tilfælde af, at et projekt ikke godkendes af komiteen.

§ 8. Fornyet behandling af et tidligere afvist eller ikke-godkendt projekt, herunder ændring af et allerede godkendt projekt, forudsætter ny betaling af gebyr.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012 og har virkning for anmeldelser til de videnskabsetiske komiteer, der modtages i den kompetente videnskabsetiske komité efter dette tidspunkt.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 795 af 24. september 1992 om gebyr for behandling af biomedicinske forskningsprojekter i de regionale videnskabsetiske komiteer ophæves.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 8. december 2011

Astrid Krag

/ John Erik Pedersen