Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Generelt
Kapitel 2 Færdselstavler
Kapitel 3 Vejvisningstavler
Kapitel 4 Kant- og baggrundsafmærkning m.m.
Kapitel 5 Afmærkning på kørebanen m.m.
Kapitel 6 Signalanlæg
Kapitel 7 Ikrafttræden
Bilag 1 Indholdsfortegnelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vejafmærkning

I medfør af § 87, stk. 3, § 90, stk. 2, § 95, stk. 1, og 3, og § 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1047 af 24. oktober 2011 og efter forhandling med Justitsministeriet i henhold til § 40 fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 134 a, stk. 1:

Kapitel 1

Generelt

§ 1. Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser om vejafmærkningens udformning og betydning. Reglerne om brug og administration af vejafmærkning, herunder krav til afmærkningens tekniske udførelse og opstilling findes i Vejdirektoratets bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning.

Stk. 2. I de efterfølgende bestemmelser er afmærkningens normale udseende vist. Afmærkning, som uanset mindre afvigelser fremtræder som samme afmærkning som den viste, har samme betydning som denne. En samlet oversigt over de forskellige varianter af tavler findes på Vejdirektoratets hjemmeside.

Stk. 3. På offentlige veje kan oplysningerne angives på den efter forholdene mest hensigtsmæssige måde, når de alene gælder for fodgængere, eller når afmærkningen opstilles på separate stier, dvs. stier, der ikke ligger langs veje, som må benyttes af motorkøretøjer.

§ 2. Uanset afmærkning kan køretøj, der anvendes ved vejarbejde, med fornøden forsigtighed føres således, som det er nødvendigt af hensyn til arbejdet.

Stk. 2. For udrykningskørsel og kørsel med forsvarets og redningsberedskabet køretøjer gælder de regler, der er fastsat herom. Det samme er tilfældet for andre grupper af trafikanter, for hvilke der er fastsat særlige regler, fx invalide.

§ 3. Vejdirektoratet kan meddele en kommunal vejbestyrelse eller vejmyndighed dispensation fra bestemmelser, der er fastsat i denne bekendtgørelse jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Transportministeriet kan meddele Vejdirektoratet dispensation fra bestemmelser, der er fastsat i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Dispensation fra bestemmelserne om E 49-52 i § 23 kan meddeles efter forhandling med Justitsministeriet.

Kapitel 2

Færdselstavler

§ 4. Der er følgende hovedtavler:

1) A: Advarselstavler.

2) B: Vigepligtstavler.

3) C: Forbudstavler.

4) D: Påbudstavler.

5) E: Oplysningstavler.

Stk. 2. Advarselstavler angiver fare. De opsættes i almindelighed kun, hvor faren vanskeligt kan forudses af trafikanterne eller er væsentlig større, end trafikanterne må forvente.

Stk. 3. Vigepligtstavler angiver vigepligtsforhold.

Stk. 4. Forbudstavler angiver særlige forbud.

Stk. 5. Påbudstavler angiver særlige påbud.

Stk. 6. Oplysningstavler angiver andre forhold af færdselsmæssig betydning.

Stk. 7. Færdselstavlernes udseende er angivet i det følgende.

§ 5. Variable færdselstavler kan være sammensat af lyskilder eller være opbygget af lameller. Udseendet kan med det formål være ændret i nødvendigt omfang, jf. § 3. Røde kanter og røde symboler på hovedtavler skal dog forblive røde. Variable færdselstavler har samme gyldighed som faste færdselstavler.

Stk. 2. Det er tilladt at bruge følgende hovedtavler som variable færdselstavler: A 20, A 22, A 39, A 95, A 99, C 11, C 51, C 52, C 53, C 54, C 55, C 56 og E 16.

§ 6. Midlertidige færdselstavler opbygges af den aktuelle hovedtavle eventuelt suppleret med en undertavle sat op på en gul baggrundsplade med sort kant.

Stk.2 Midlertidige tavler med tekst kan oplyse om forhold ved vejen.

Stk. 3. Det er tilladt at bruge følgende hovedtavler som midlertidige færdselstavler: A 16, A 19, A 20, A 36, A 43,1, A 99 og E 53.

§ 7. Færdselstavler opsættes i højre side af vejen i færdselsretningen. Dog kan færdselstavler opsættes i midterrabat eller venstre side af vejen eller ophænges over kørebanen, hvor vej- eller færdselsmæssige forhold gør det påkrævet.

§ 8. Færdselstavler gælder normalt for al trafik i færdselsretningen. Deres betydning kan dog indskrænkes til kun at gælde for trafikken ad enkelte vognbaner. Dette kan på ophængte tavler tydeliggøres med nedadrettede pile eller vises på oplysningstavler, jf. § 23.

U. Undertavler

§ 9. En færdselstavles betydning kan præciseres, indskrænkes eller udvides ved tekst, tal eller symbol på en rektangulær undertavle under hovedtavlen.

Stk. 2. Undertavler til advarselstavler, vigepligtstavler og forbudstavler har hvid bund. Undertavler til påbudstavler og oplysningstavler har blå bund. Undertavlerne til E 42 Motorvej og E 44 Motorvej ophører, jf. § 23, har grøn bund. Undertavler til E 33 kan dog have sort bund.

Stk. 3. Udseendet af en række undertavler, der kun bliver brugt i forbindelse med bestemte hovedtavler, angives i de følgende bestemmelser i forbindelse med de pågældende hovedtavler. Herudover bliver følgende undertavler især brugt:

   
 
50884592864015744 Size: (69 X 62)
U 1: Afstanden til det sted på vejen, hvorfra hovedtavlens angivelse gælder.
   
 
12601796142075506423 Size: (69 X 62)
U 2: Hovedtavlens angivelse gælder for en vejstrækning. Tallene angiver afstanden fra tavlen til vejstrækningens begyndelse og slutning.
 
 
2126973958459196344 Size: (233 X 100)
 
U 3: Hovedtavlens angivelse gælder kun i et vist antal timer eller minutter, på visse ugedage eller inden for visse klokkeslæt. Klokkeslæt anført med sort eller hvidt gælder for hverdage undtagen lørdage, klokkeslæt anført i parentes gælder for lørdage, og klokkeslæt anført med rødt gælder for søn- og helligdage.
   
 
15020127511489256699 Size: (49 X 100)
U 4: Hovedtavlens angivelse gælder kun for bestemte færdselsarter.
   
 
1251595052434656288 Size: (69 X 106)
U 5: Hovedtavlens angivelse eller signalets visning gælder ikke for den angivne færdselsart.
   
 
134802958166716457 Size: (50 X 101)
U 6: Hovedtavlens angivelse gælder en tilstødende vej.
   

Stk. 4. De hyppigst forekommende symboler er følgende:

   
 
46974797654632116 Size: (53 X 26)
US 1: Bil til og med 3.500 kg.
   
 
21316487251890662851 Size: (53 X 34)
US 2: Lastbil.
   
 
534705970523900393 Size: (74 X 34)
US 3: Personbil over 3.500 kg og med over 8 siddepladser foruden førerens plads (Bus).
   
 
111584563893346136 Size: (90 X 34)
US 4: Lastbilvogntog.
   
 
1158173548974123978 Size: (53 X 32)
US 5: Påhængskøretøj.
   
 
390385003449578597 Size: (53 X 36)
US 6: Campingvogn samt eventuelt trækkende køretøj.
   
 
1844117201093009361 Size: (53 X 34)
US 7: Autocamper.
   
 
10932473231392901380 Size: (53 X 35)
US 8: Cykel og lille knallert.
   
 
3628122611592736746 Size: (53 X 34)
US 9: Lille knallert.
   
 
320939115269273589 Size: (53 X 32)
US 10: Motorcykel og stor knallert.
   
 
499171543176262033 Size: (53 X 42)
US 11: Traktor og motorredskab.
   
 
426867734656813263 Size: (34 X 42)
US 12: Invalid.
   

A. Advarselstavler

§ 10. Advarselstavler er trekantede med spidsen opad. De har rød rand og hvidt midterfelt med sort symbol, som angiver farens art. Dette gælder dog ikke tavlerne A 19 Lyssignal, A 74 Krydsmærker og A 75 Afstandsmærker.

§ 11. Uden for tættere bebygget område opsættes advarselstavler normalt mellem 150 og 250 m før farestedet. Opsættes de i anden afstand fx på motorvej, angives afstanden på undertavle.

Stk. 2. I tættere bebygget område kan tavlerne opsættes i kortere afstand fra farestedet uden afstandsangivelse.

Stk. 3. Tavlerne A 18 Modkørende færdsel, A 35 Farlig rabat, A 74 Krydsmærker, A 75 Afstandsmærker og A 92 Havnekaj opsættes som anført ved disse tavler.

§ 12. Følgende advarselstavler kan bruges:

   
 
18662671241063141 Size: (65 X 56)
A 11 Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt
Hvis der kun forekommer vejtilslutning i én vejside, kan det fremgå af symbolet.
   
   
 
7842914421122740416 Size: (65 X 56)
A 16 Rundkørsel
   
 
1934337305686329085 Size: (65 X 57)
A 17 Fodgængerfelt
I forbindelse med undertavle med teksten »Gågade« angiver tavlen en krydsende gågade.
   
 
4803900011466911304 Size: (65 X 57)
A 18 Modkørende færdsel
Tavlen kan foruden i normal afstand, jf. § 11, opsættes ved begyndelsen af en strækning med modkørende færdsel.
   
 
16821393262147436870 Size: (65 X 57)
A 19 Lyssignal
   
 
1783093518231095802 Size: (65 X 57)
A 20 Kø
Tavlen angiver særlig risiko for kødannelse.
   
 
18700339571255160113 Size: (65 X 57)
A 21 Cyklister
Tavlen angiver særlig fare, hvor cyklister og førere af lille knallert kører ud på kørebanen eller krydser den.
   
 
355057214756064871 Size: (65 X 57)
A 22 Børn
Tavlen angiver særlig fare, hvor børn færdes på eller ved vej. Tavlen kan bruges til afmærkning af, at en skolepatrulje arbejder. I disse tilfælde suppleres den med undertavle med tekst »Skole«, og over advarselstavlen opsættes to skiftevis blinkende gule lys.
   
 
12194484011505409362 Size: (65 X 57)
A 23 Ridende
   
 
1088518310488112208 Size: (65 X 57)
A 26 Dyrevildt
På tavlen kan bruges symboler, der viser andre dyr.
   
 
606384441925294652 Size: (65 X 57)
A 27 Kreaturer
På tavlen kan bruges symboler, der viser andre dyr.
   
 
1539182651745059129 Size: (65 X 57)
A 31 Glat vej
Tavlen angiver, at kørebanen kan være unormalt glat. Årsagen skal angives på undertavle, fx »Glat i vådt føre«.
   
 
2806756751164329704 Size: (68 X 30)
UA 31 Isglat
   
 
12249163681964088078 Size: (65 X 57)
A 33 Løse sten
Tavlen angiver særlig fare for stenslag.
   
 
642451184172697922 Size: (65 X 57)
A 34 Stenskred
Tavlen angiver særlig fare for stenskred og for nedfaldne sten.
   
 
14177854261228208416 Size: (65 X 57)
A 35 Farlig rabat
Årsagen kan angives på undertavle, fx »Blød rabat« eller »Høj kant«. Tavlen kan foruden i normal afstand, jf. § 11, opsættes ved begyndelsen af den farlige strækning. Tavlen kan spejlvendes efter behov.
   
 
14883089551115881735 Size: (65 X 57)
A 36 Bump
Tavlen angiver hastighedsdæmpende bump på vejen.
   
 
9382228272039958878 Size: (65 X 57)
A 37 Ujævn vej
Tavlen angiver farlige ujævnheder på vejen.
   
 
1001655423953981769 Size: (65 X 57)
A 39 Vejarbejde
   
 
Vedrørende A 36-39: Hvis advarslen alene gælder trafikanter på cykelsti eller fortov, angives dette på undertavle.
   
 
1051074266660926392 Size: (65 X 57)
A 41,1 Højresving
   
 
14963094161204161533 Size: (65 X 57)
A 41,2 Venstresving
   
 
9391323551154588248 Size: (65 X 57)
A 42,1 Flere sving, det første til højre
   
 
11900048181766503344 Size: (65 X 57)
A 42,2 Flere sving, det første til venstre
   
 
Vedrørende A 41 og A 42: Tavlerne angiver farlige vejsving. Hvor tavlerne A 42,1 og A 42,2 bruges til advarsel om flere end to sving, angives strækningens længde eller antallet af sving på undertavle.
Til advarsel om sving umiddelbart efter en frakørselsbane opsættes den i § 23 nævnte tavle E 41 Hastighedsangivelse for frakørsel i stedet for tavle A 41 eller A 42.
   
 
3635899911891593226 Size: (49 X 48)
UA 41
Hastighedsangivelse
Undertavlen angiver den hastighed, hvormed svinget eller svingene under normale forhold kan gennemkøres.
   
 
14833733041704451576 Size: (65 X 57)
A 43,1 Indsnævret vej
   
 
6875312351097556324 Size: (65 X 57)
A 43,2 Indsnævret vej i venstre side
   
 
11631970481984260725 Size: (65 X 57)
A 43,3 Indsnævret vej i højre side
   
 
Vedrørende A 43: Hvis advarslen alene gælder trafikanter på cykelsti angives dette på undertavle.
   
 
203280860717485435 Size: (68 X 30)
UA 43 Fri bredde
Undertavlen angiver den fri bredde på den indsnævrede strækning.
   
 
16742679511223347834 Size: (65 X 57)
A 44 Tunnel
Længden af og navnet på tunnelen kan anføres på undertavle.
   
 
16557345351417187156 Size: (64 X 57)
A 46,1 Stejl nedkørsel
   
 
2158009841404847643 Size: (65 X 57)
A 46,2 Stejl stigning
 
Vedrørende A 46: Tallene angiver den maksimale hældning.
   
 
395811482511708249 Size: (65 X 57)
A 71 Letbane
Tavlen angiver fare i forbindelse med letbanekørsel på vejen.
   
 
1523478928325429236 Size: (65 X 57)
A 72 Jernbaneoverkørsel uden bomme
Undertavle UB 11,1 Forvarsling for Stop bruges til forvarsling af stop ved jernbaneoverkørsel. Afstand til jernbaneoverkørslen angives på undertavlen.
   
 
7579254271137457638 Size: (91 X 36)
UA 72 Se efter tog
Undertavlen bruges ved jernbaneoverkørsler, der alene er sikret ved afmærkning eventuelt med oversigtsareal. Tavlen opsættes både som undertavle til A 72 og til A 74. Tavlen må ikke bruges, hvis jernbaneoverkørslen er afmærket med B 13 Stop.
   
 
680933842426187517 Size: (65 X 57)
A 73 Jernbaneoverkørsel med bomme
   
 
3556410641625053965 Size: (68 X 42)
UA 73 Varsling af elektrificeret bane
Undertavlen bruges ved jernbaneoverkørsler, hvor der er strømførende ledninger i overkørslen. Afstanden på tavlen er den sikre frihøjde under strømførende ledninger. Undertavlen kan ophænges selvstændigt over kørebanen umiddelbart før en jernbaneoverkørsel.
   
 
31617107583419885 Size: (59 X 40)
A 74,1 Krydsmærke for enkeltsporet jernbaneoverkørsel
   
 
1487489737420476191 Size: (59 X 66)
A 74,2 Krydsmærke for flersporet jernbaneoverkørsel
   
 
Vedrørende A 74: Tavlerne opsættes umiddelbart foran jernbaneoverkørsler. Tavlen B 13 Stop og undertavle UA 72 kan opsættes under krydsmærket.
   
 
923260519142219414 Size: (115 X 102)
18931255611721788894 Size: (103 X 102)
A 75 Afstandsmærker
Tavlerne angiver afstanden til jernbaneoverkørsel. De bruges i forbindelse med tavle A 72 og A 73 på veje med betydelig og hurtigt kørende trafik. Tavlerne bruges således normalt ikke på veje, hvor den tilladte hastighed er 60 km/h eller lavere. Tavle med 3 skråstriber opsættes under tavle A 72 eller A 73, og tavler med 2 og 1 skråstribe opsættes således, at de angiver henholdsvis 2/3 og 1/3 af afstanden til overkørslen.
   
 
1296646624723320470 Size: (65 X 57)
A 91 Oplukkelig bro
   
 
21399331251291936265 Size: (65 X 57)
A 92 Havnekaj
Tavlen angiver færgeleje, kaj eller lignende. Tavlen kan foruden i normal afstand, jf. § 11, opsættes umiddelbart på kanten af kaj eller lignende.
   
 
1320609231243192928 Size: (65 X 57)
A 95 Sidevind
   
 
2034684592862936253 Size: (65 X 57)
A 96 Lavtgående fly
   
 
17344708382034010406 Size: (67 X 61)
A 97 Lavtgående helikopter
   
 
574666787568750319 Size: (65 X 83)
A 99 Anden fare
Tavlen angiver fare, hvis art anføres på tavle under advarselstavlen. I forbindelse med undertavle med teksten »Spor« angiver tavlen krydsende spor, hvor vejtrafikken advares af personale, når tog nærmer sig, fx ved flag, signallygte eller manuelt betjente advarselsblinklys.
   
 
14172172971918639941 Size: (67 X 45)
UA 99 Uheldskryds
Tavlen angiver, at krydset er særligt belastet af uheld.
   

B. Vigepligtstavler

§ 13. Vigepligtstavler opsættes umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra den angivne vigepligtsregel gælder.

§ 14. Følgende vigepligtstavler kan bruges:

   
   
 
5541692571126138277 Size: (86 X 76)
B 11 Ubetinget vigepligt
Tavlen angiver, at trafikanterne ved kørsel ind på eller over en vej har vigepligt for den kørende færdsel fra begge sider (ubetinget vigepligt). Tavlen bruges normalt i forbindelse med S 11 Vigelinje.
I kombination med undertavlerne U 1 og UB 11,1 bruges tavlen til forvarsling af henholdsvis B 11 og B 13. Under B 11 kan opsættes D 12 Påbudt kørselsretning i rundkørsel.
   
 
1402598298296406461 Size: (59 X 52)
UB 11,1 Forvarsling for stop
Undertavlen bruges i forbindelse med B 11 til forvarsling for stop ved kryds. Afstanden til krydset angives på undertavlen. Undertavlen bruges ved A 72 Jernbaneoverkørsel uden bomme til forvarsling for stop ved jernbaneoverkørsel. Afstanden til sporet angives på undertavlen.
   
 
6955029662013544306 Size: (68 X 52)
UB 11,2 Dobbeltrettet cykelsti
Undertavlen angiver, at der på den krydsende vej er anlagt cykelsti, hvor færdsel i begge retninger er tilladt.
Tavlen kan bruges under tavlerne B 11 og B 13.
   
 
18362228521414392411 Size: (87 X 86)
B 13 Stop
Tavlen angiver, at kørende har ubetinget vigepligt og skal stoppe før fremkørsel i et kryds eller før fremkørsel over jernbanespor. I kryds kan cyklister og førere af lille knallert, der lovligt benytter cykelstien, dog uden at stoppe svinge til højre ad cykelsti langs den krydsende vejs højre side, hvis dette kan ske uden ulempe for andre trafikanter. Ved jernbanespor opsættes tavlen under A 74 Krydsmærke. Tavlen bruges normalt i forbindelse med S 13 Stoplinje, jf. § 55.
   
 
6724498871608301218 Size: (86 X 114)
B 15 Sammenfletning
Tavlen angiver, at kørebaner løber sammen, således at trafikanterne under gensidig hensyntagen skal lette sammenfletningen af trafikstrømmene, jf. færdselslovens § 18, stk. 3, og 4.
Tavlen bruges især ved sammenløb af motorvejskørebaner og ved tilkørselsbaner.
   
 
2045054056110105409 Size: (65 X 64)
B 16 Hovedvej
Tavlen angiver, at færdslen fra sideveje har ubetinget vigepligt, medmindre tavle B 11, B 13 eller B 15 er opsat på hovedvejen.
Tavlen angiver endvidere, at parkering på kørebanen er forbudt uden for tættere bebygget område, jf. færdselslovens § 29, stk. 3, nr. 3. Med den i § 17 nævnte undertavle UC 60,6 Parkering på rabat forbudt kan det angives, at parkering også er forbudt på rabatten.
   
 
9634152161764420373 Size: (65 X 64)
B 17 Hovedvej ophører
   
 
1081241082541784982 Size: (65 X 64)
B 18 Hold tilbage for modkørende
Tavlen angiver, at trafikanter kun må køre ind på vejstrækningen, når de kan passere den uden derved at tvinge modkørende til at standse.
   
 
183323559479992997 Size: (65 X 65)
B 19 Modkørende færdsel skal holde tilbage
   

C. Forbudstavler

§ 15. Forbudstavler er cirkelformede. De har med de i § 17 viste undtagelser rød rand og sort symbol, der angiver forbuddets art.

§ 16. Forbudstavler opsættes normalt umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra forbuddet gælder. Tavler, der opsættes i nogen afstand fra stedet, forsynes med undertavle med afstandsangivelse.

Stk. 2. Hvor andet ikke er bestemt nedenfor i § 17, gælder et forbud frem til næste vejkryds, hvis det ikke forinden er ophævet med ophørstavle, eller andet er angivet med undertavle.

Stk. 3. Forbudstavlers betydning kan præciseres, indskrænkes eller udvides med undertavle, jf. § 9. Forbud angivet med tavlerne C 11 og C 21 til C 43 indskrænkes tillige ved brug af følgende betegnelser på undertavle:

1) »Gælder kun gennemkørsel«. Dette indebærer, at passage af vejen uden ærinde er ulovligt.

2) »Ærindekørsel tilladt«. Ved ærindekørsel forstås kørsel på egne eller andres vegne i forbindelse med aflevering, afhentning, arbejde, indkøb, gæstebud og lignende samt parkering i denne forbindelse. Kørsel til og fra egen bolig og egen erhvervsvirksomhed anses også for ærindekørsel.

3) »Varekørsel tilladt«. Ved varekørsel forstås kørsel med det formål at aflevere eller afhente varer (herunder materialer), som det vil være forbundet med urimeligt stort besvær at transportere uden brug af det aktuelle transportmiddel.

4) »Arbejdskørsel tilladt«. Ved arbejdskørsel forstås ærindekørsel i forbindelse med udførelse af et erhverv.

5) »Beboerkørsel tilladt«. Ved beboerkørsel forstås kørsel, hvor køretøjet føres af en person eller medbringer en person, der har egen bolig eller egen virksomhed på den aktuelle vejstrækning.

§ 17. Følgende forbudstavler kan bruges:

   
   
 
956673016369440185 Size: (65 X 64)
C 11,1 Højresving forbudt
   
 
481916731744848801 Size: (65 X 65)
C 11,2 Venstresving forbudt
Forbud mod venstresving forbyder også vending.
   
 
10261576801294712129 Size: (65 X 65)
C 12 Vending forbudt
 
Vedrørende C 11-12: Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle.
   
 
4344850572007385506 Size: (65 X 65)
C 19 Indkørsel forbudt
Tavlen forbyder indkørsel med ethvert køretøj. Det kan angives med undertavle, at det også er forbudt at trække cykel og knallert på kørebanen.
   
 
1884535575777774503 Size: (65 X 65)
C 21 Kørsel i begge retninger forbudt
Det kan angives med undertavle, at det også er forbudt at trække cykel og knallert.
   
 
12080390191283636902 Size: (65 X 65)
C 22,1 Motorkøretøj, stor knallert, traktor og motorredskab forbudt
Det kan angives med undertavle, at kørsel med lille knallert også er forbudt.
   
 
1423793043360261387 Size: (65 X 65)
C 22,2 Motorcykel og stor knallert forbudt
Det kan angives på undertavle, at kørsel med lille knallert også er forbudt.
   
 
68228661997418167 Size: (65 X 65)
C 23,1 Lastbil forbudt
Forbuddet kan med vægtangivelse på undertavle begrænses til kun at gælde for lastbil, herunder lastbilvogntog, hvis samlede tilladte totalvægt er større end den angivne.
   
 
230212292360754560 Size: (65 X 65)
C 23,2 Bus forbudt
Forbuddet kan med vægtangivelse på undertavle begrænses til kun at gælde for bus, herunder busvogntog, hvis samlede tilladte totalvægt er større end den angivne.
   
 
818274780311111790 Size: (65 X 65)
C 23,3 Kørsel med farligt gods forbudt
Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, der medbringer farligt gods som defineret i bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Det kan på undertavle præciseres, hvilken tidsperiode forbuddet gælder, og hvilke kategorier af farligt gods, der er omfattet af forbuddet.
   
 
7135455541169005491 Size: (68 X 30)
UC 23 Miljøzone
Angiver at hovedtavlen ikke gælder for køretøjer med miljøzonemærke.
   
 
27265043936068027 Size: (65 X 65)
C 24,1 Traktor og motorredskab forbudt
Forbuddet kan med vægtangivelse på undertavle begrænses til kun at gælde for traktorer og motorredskaber, herunder vogntog med disse køretøjer, hvis samlede tilladte totalvægt er større end den angivne.
   
 
393105451986203970 Size: (65 X 65)
C 24,2 Hestevogn og lignende forbudt
   
 
10586142881205146006 Size: (65 X 65)
C 25,1 Cykel og lille knallert forbudt
Det kan angives med undertavle, at det også er forbudt at trække cykel og lille knallert.
   
 
1302395818843410674 Size: (65 X 65)
C 25,2 Lille knallert forbudt
Det kan angives med undertavle, at det også er forbudt at trække lille knallert.
   
 
1031209659793559449 Size: (65 X 65)
C 26,1 Ridning og føring af hest forbudt
   
 
14108957071605518366 Size: (65 X 65)
C 26,2 Fodgængere forbudt
   
 
Vedrørende C 22-26: Tavlerne forbyder færdsel af den angivne art. Forbud mod flere færdselsarter kan angives ved at kombinere de pågældende symboler på samme tavle.
   
 
11255276821755849932 Size: (65 X 65)
C 31 Totalvægt
Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis faktiske totalvægt er større end den angivne. Ved vogntog gælder vægtbegrænsningen hvert enkelt køretøj i vogntoget.
   
 
9596472651943484755 Size: (65 X 65)
C 32 Totalvægt af vogntog
Tavlen forbyder kørsel med alle typer af vogntog, hvis samlede faktiske totalvægt er større end den angivne.
   
 
17116417771481692770 Size: (65 X 65)
C 35 Akseltryk
Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis faktiske akseltryk er større end det angivne.
   
 
12530157511881432987 Size: (65 X 65)
C 36 Bogietryk
Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis faktiske tryk på en akselgruppe (bogietryk) eller på en enkelt aksel er større end den angivne.
   
 
19839055771238912306 Size: (65 X 66)
C 41 Køretøjsbredde
Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis bredde inklusive læs er større end den angivne.
   
 
8367176351014467399 Size: (65 X 65)
C 42 Køretøjshøjde
Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis højde inklusive læs er større end den angivne.
   
 
1581789327171763927 Size: (65 X 65)
C 43 Køretøjslængde
Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, herunder vogntog, hvis længde inklusive læs er større end den angivne.
   
 
21394211521926135544 Size: (65 X 65)
C 51 Overhaling forbudt
Forbuddet gælder ikke ved overhaling af tohjulet cykel og tohjulet lille knallert.
   
 
161267475472547872 Size: (65 X 65)
C 52 Overhaling med lastbil forbudt
Tavlen forbyder overhaling med lastbil og lastbilvogntog. Forbuddet gælder ikke ved overhaling af tohjulet cykel og tohjulet lille knallert.
   
 
Vedrørende C 51-52: Forbuddet gælder ikke overhaling af køretøjer, der svinger bort fra vejen. Forbuddet gælder uanset bestemmelsen i § 16, stk. 2, indtil det ophæves ved ophørstavle eller ved afstandsangivelse på undertavle. Det kan på undertavle præciseres, hvilken tidsperiode forbuddet gælder.
   
 
346167317403538649 Size: (65 X 66)
C 53 Ophør af overhaling forbudt
   
 
231654136522632487 Size: (65 X 66)
C 54 Ophør af overhaling med lastbil forbudt
   
 
11710885151758732707 Size: (65 X 64)
C 55 Lokal hastighedsbegrænsning
Tavlen fastsætter en lokal hastighedsbegrænsning for en strækning på den aktuelle vej, jf. færdselslovens § 42. Hastighedsbegrænsningen gælder uanset bestemmelsen i § 16, stk. 2, indtil den ophæves ved ophørstavle, ved afstandsangivelse på undertavle eller ved angivelse af anden hastighedsbegrænsning.
Hastighedsbegrænsningen kan ved vægtangivelse på undertavle begrænses til kun at gælde for køretøjer, herunder vogntog, hvis samlede tilladte totalvægt overstiger den angivne.
   
 
19535136901640409982 Size: (65 X 66)
C 56 Ophør af lokal hastighedsbegrænsning
Tavlen kan være forsynet med undertavle med bysymbolet fra tavle E 55 for at understrege, at tavlen er opsat inden for tættere bebygget område.
   
 
550933622204967569 Size: (65 X 66)
C 59 Ophør af forbud
Tavlen ophæver alle forbudstavler på den forudgående vejstrækning bortset fra standsnings- og parkeringsforbud.
   
 
6894094101753229836 Size: (65 X 65)
C 61 Standsning forbudt
Tavlen forbyder standsning på kørebanen, som ikke sker af hensyn til den øvrige færdsel. Forbuddets nærmere indhold kan angives på undertavle. Det kan fx angives, at forbuddet kun gælder på visse ugedage eller inden for visse klokkeslæt, og at der uden for disse kan være parkeringsforbud eller tidsbegrænset parkering.
   
 
432068891317717938 Size: (65 X 65)
C 62 Parkering forbudt
Tavlen forbyder parkering på kørebanen. Forbuddets nærmere indhold kan angives på undertavle. Det kan fx angives, at forbuddet kun gælder på visse ugedage eller inden for visse klokkeslæt, og at der uden for disse kan være tidsbegrænset parkering.
   
 
3716623291335577750 Size: (68 X 30)
UC 33 angiver begrænset parkeringstilladelse.
   
 
414158352661610886 Size: (27 X 40)
UC 61 angiver standsningsforbud.
   
 
732983074786631283 Size: (27 X 40)
UC 62 angiver parkeringsforbud.
   
 
Vedrørende C 61-62, UC 33, UC 60,5, UC 60,6 og UC 61-62:
Hvor bestemmelserne i færdselslovens § 28, stk. 1, eller § 29 er mere restriktive end bestemmelser angivet ved disse tavler, gælder loven forud for tavlerne.
Bestemmelserne angivet ved de nævnte tavler gælder kun i den vejside, hvor tavlerne er opsat. Der sker ikke herved nogen ændring i reglen i færdselslovens § 28, stk. 2.
Bestemmelserne gælder i kørselsretningen i den vejside, hvor tavlen er opsat frem til næste vejkryds, medmindre der før krydset er opsat anden tavle for standsning eller parkering, eller andet er angivet med pil på undertavle.
   
 
11806213811111695501 Size: (28 X 42)
UC 60,1 angiver, at restriktionen gælder både før og efter tavlen.
   
 
176260777294372683 Size: (28 X 42)
UC 60,2 angiver, at restriktionen begynder ved tavlen.
   
 
16097262721630599041 Size: (28 X 42)
UC 60,3 angiver, at restriktionen ophører ved tavlen.
   
 
Vedrørende UC 60,1-3: Restriktionsstrækningens længde kan angives ved pilespidserne.
   
   
 
14789642941206040828 Size: (70 X 30)
UC 60,5 Standsning på rabat forbudt
Tavlen kan bruges som hovedtavle.
   
 
1991983590669642329 Size: (68 X 30)
UC 60,6 Parkering på rabat forbudt
Tavlen kan bruges som hovedtavle.
   
 
10016367391206881426 Size: (65 X 65)
C 92 Passage uden stop forbudt
Årsagen til, at trafikanterne skal stoppe, angives under tværstregen med tekst eller symbol.
Ved toldsted erstattes ordet »Stop« med ordet »Told«, og under tværstregen angives ordet »Told« på det tilgrænsende lands sprog.
   

D. Påbudstavler

§ 18. Påbudstavler er cirkelformede med blå bund og hvidt symbol, som angiver påbuddets art.

§ 19. Påbudstavler opsættes umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra påbuddet gælder.

§ 20. Følgende påbudstavler kan bruges:

 
 
D 11 Påbudt kørselsretning
   
 
11686205641711227006 Size: (390 X 190)
   
   
 
12182075202010910570 Size: (65 X 66)
D 12 Påbudt kørselsretning i rundkørsel
   
 
2723050852098697195 Size: (164 X 83)
   
 
D 15 Påbudt passage
Tavlen angiver, at motorkøretøjer og store knallerter skal passere tavlen på den side, som pilen peger mod. Det gælder dog ikke for kørsel til stoppested, i busbane, parkeringsbane eller lignende.
   
 
17057705801287439906 Size: (65 X 66)
D 16 Valgfri passage
Tavlen angiver, at motorkøretøjer og store knallerter kan passere tavlen på begge sider.
   
 
17276473211780279583 Size: (65 X 66)
D 21 Cykelsti
Tavlen angiver bane, som skal benyttes af cyklister og førere af lille knallert og kun må benyttes af disse, dog under hensyntagen til færdselslovens § 14, stk. 3. Banen kan dog benyttes af fodgængere, jf. færdselslovens § 10. Det kan angives med undertavle, at lille knallert skal føres på kørebanen.
   
 
19076789641749725064 Size: (69 X 30)
UD 21,1 Dobbeltrettet cykeltrafik
Undertavlen angiver, at cykelstien har trafik i begge retninger.
   
 
1088186957108242786 Size: (68 X 30)
UD 21,2 Dobbeltrettet cykeltrafik ophører
Undertavlen angiver, at cykelstien ikke længere har trafik i begge retninger.
   
 
582545245582867457 Size: (69 X 30)
UD 1
Undertavlen udpeger den bane, som kun må benyttes af den færdselsart, der angives med hovedtavlens symbol.
   
 
16859116481406818462 Size: (65 X 66)
D 22 Gangsti
Tavlen angiver bane, som skal benyttes af gående og kun må benyttes af disse.
   
 
139257011700783922 Size: (65 X 66)
D 23 Ridesti
Tavlen angiver bane, som skal benyttes af ridende og kun må benyttes af disse.
   
 
21124452691551153984 Size: (65 X 66)
D 26 Delt sti
Tavlen angiver sti med flere baner, der er adskilt ved afstribning, rabat eller lignende. Hver bane skal benyttes af den færdselsart, der angives med symbol, og må kun benyttes af denne.
   
 
955763237571229572 Size: (65 X 66)
D 27 Fællessti
Tavlen angiver bane, som skal benyttes af flere færdselsarter og kun må benyttes af disse. Arterne angives ved symbol. Trafikanter på fællessti skal udvise gensidig hensynsfuldhed, jf. færdselslovens § 3, stk. 1.
   
 
1684418019739618755 Size: (65 X 66)
D 55 Mindste hastighed
Påbuddet gælder kørende bortset fra cyklister og førere af lille knallert. Det gælder, indtil det ophæves ved tavle D 56 eller ved afstandsangivelse på undertavle.
   
 
6451070891127227914 Size: (65 X 66)
D 56 Ophør af mindste hastighed
 

E. Oplysningstavler

§ 21. Oplysningstavler er rektangulære. De har med de i § 23 angivne undtagelser blå bund og hvidt symbol eller hvid tekst.

§ 22. Oplysningstavler opsættes i nærheden af det sted eller ved begyndelsen af den vejstrækning, som tavlens indhold vedrører. Tavler, der opsættes i nogen afstand, kan forsynes med afstandsangivelse forneden på tavlen eller på undertavle.

§ 23. Der anvendes følgende oplysningstavler:

 
 
E 11 Ophængt pilafmærkning
 
81661057783172257 Size: (498 X 83)
   
 
Tavlerne angiver de kørselsretninger i krydset, som vognbanen under en tavle er beregnet for.
   
 
16874438022135403862 Size: (87 X 66)
E 15 Vognbaner ved kryds
Tavlen angiver de kørselsretninger i krydset, de enkelte vognbaner er beregnet for. Der kan på tavlen vises afmærkning på kørebanen, rabatter og lignende.
   
 
E 16 Vognbaneforløb
Tavlen angiver vognbanernes forløb og færdselsretning. Der kan på tavlen vises rabatter, forhindringer og lignende, ligesom vognbaner fra den modsatte færdselsretning kan være angivet.
   
 
20278279741998467640 Size: (87 X 86)
E 16,1 Vognbaneforløb med sammenfletning
Ved reduktion af vognbaneantallet skal de kørende vise gensidig hensyn, jf. færdselslovens § 18, stk. 4.
   
 
19862414791787063874 Size: (87 X 86)
E 16,2 Vognbaneforløb med vognbaneskift
Ved reduktion af vognbaneantallet skal den kørende, der skifter vognbane, sikre sig, at dette kan ske uden fare eller unødig ulempe for andre, jf. færdselslovens § 18, stk. 2.
   
 
Vedrørende E 15-16: Anføres en færdselstavle ved en pil, gælder tavlen for den pågældende vognbane. Ved vejarbejde kan tavlerne og eventuelle undertavler udføres med sorte symboler på gul baggrund.
   
   
 
1607633072682473268 Size: (65 X 66)
E 17 Fodgængerfelt
   
 
8731331111988024556 Size: (65 X 66)
E 18 Blind vej
Med tynd hvid streg kan angives, at vejen fortsætter i en sti.
   
 
11993354172051271125 Size: (87 X 30)
E 19 Ensrettet færdsel
   
 
E 21-22 Anbefalet rute for bestemte færdselsarter
Tavlerne angiver vej, sti eller lignende, der hensigtsmæssigt kan benyttes af de færdselsarter, der er angivet med symbol.
   
 
36769361979477901 Size: (65 X 65)
E 21,1 Anbefalet rute for cyklister
På ruter afmærket med E 21,1 kan kørsel med lille knallert være forbudt på visse delstrækninger.
   
 
336970175868891251 Size: (65 X 66)
E 21,2 Anbefalet rute for vandrere
   
 
2700955571063154261 Size: (65 X 65)
E 21,3 Anbefalet rute for ridende
   
 
4683461253047952 Size: (65 X 66)
E 21,4 Anbefalet rute for lille knallert
 
Vedrørende E 21,1-21,4: Se også rutevejvisning for stitrafikanter F 21 stivejvisere for cyklister, ridende og vandrere, jf. § 30.
   
 
20597365451449715988 Size: (65 X 65)
E 22,1 Anbefalet rute for lastbiler
   
 
956993019775818609 Size: (65 X 65)
E 22,2 Anbefalet rute for køretøjer med farligt gods
Vedrørende definition af farligt gods se tekst til C 23,3 Kørsel med farligt gods forbudt.
   
 
E22_3 Size: (65 X 65)
E 22,3 Anbefalet rute for traktor og motorredskab
   
 
E22_4 Size: (65 X 65)
E 22,4 Anbefalet rute for bus
   
 
2089751220833353852 Size: (65 X 65)
E 23 Vejledning for invalide
Der kan på tavlen anføres symbol for rampe og på en undertavle rampehældningen. Ved parkeringsbåse kan der på undertavle angives, at reservationen gælder et eller flere bestemte køretøjer jf. færdselslovens § 92, stk. 3.
   
 
207080181667361778 Size: (65 X 66)
E 24 Vejledning for synshandicappede
   
 
17739913081385183094 Size: (134 X 80)
E 26 Fodgængertunnel eller fodgængerbro
   
 
37702013100495935 Size: (67 X 36)
E 30 Letbaneholdeplads
Tavlen angiver plads, hvor letbane må standse.
 
579371692275791245 Size: (65 X 33)
E 31 Busholdeplads
Tavlen angiver plads, hvor busser må standse, og hvor bestemmelserne i færdselslovens § 29, stk. 2, om busstoppested gælder. Pladsen må kun benyttes af busser i rutekørsel.
   
 
2102348896863166285 Size: (65 X 29)
E 32 Taxiholdeplads
   
 
19991962751033874174 Size: (65 X 79)
E 33 Parkering
Tavlen angiver areal, som er beregnet til parkering. På zonetavle anvendes E 33-tavlen alene til at angive begrænsninger i adgangen til at parkere i området. Et vinkelformet tagsymbol over symbolet tilkendegiver, at det drejer sig om indendørs parkering. Retning og/eller afstand til parkeringsplads og begrænsninger eller lempelser i adgangen til at parkere kan angives enten på selve tavlen eller på undertavle.
 
3443406761717089321 Size: (65 X 79)
Vedrørende parkering i bås, se § 56, T 33 Parkeringsbås.
Ligger parkeringsarealet på kørebanen uden at være afmærket på denne, angives parkeringsarealets udstrækning på kørebanen med undertavlerne UE 33,1-33,4. Endvidere gælder bestemmelsen om parkering på samme måde, som anført i § 17 vedrørende C 61-62, UC 33 og UC 61-62.
Hvor E 33 suppleres med undertavle E 23 Vejledning for invalide, angiver dette, at parkeringsarealet kun må benyttes til standsning og parkering af køretøjer, som er forsynet med en i medfør af færdselslovens § 88 a udstedt tilladelse.
I områder, hvor der findes en generel parkeringsbegrænsning for visse køretøjer, kan denne parkeringsbegrænsning lokalt ophæves ved at supplere E 33 med en undertavle, der viser symbolet for de aktuelle køretøjer med »Tilladt« under symbolerne.
 
Med sort undertavle kan henvises til regler for privatadministrerede parkeringsordninger.
   
   
 
19038393871109182316 Size: (29 X 42)
UE 33,1 angiver, at parkeringsbestemmelsen gælder både før og efter tavlen.
   
 
3023769691290821095 Size: (29 X 42)
UE 33,2 angiver, at parkeringsbestemmelsen begynder ved tavlen.
   
 
9678858061509763131 Size: (29 X 42)
UE 33,3 angiver, at parkeringsbestemmelsen ophæves ved tavlen.
 
7045837801460774543 Size: (87 X 37)
UE 33,4 angiver, at parkeringsarealet kun må benyttes til standsning og parkering af elbiler.
   
 
1775017164587229625 Size: (87 X 114)
E 34 Nødplads
Tavlen angiver en plads der kan benyttes til nødstop.
E 34 kan suppleres med undertavle UE 34 Brandslukker og nødtelefon.
   
 
8021648641968228025 Size: (87 X 43)
UE 34 Brandslukker og nødtelefon
   
 
252533500302136206 Size: (87 X 114)
E 37 Krybespor
Tavlen angiver særlig vognbane, som skal anvendes af køretøjer, der kører med lavere hastighed end den, der angives for den øvrige kørebane, jf. nærmere færdselslovens § 14, stk. 5.
   
 
18389433001951017784 Size: (65 X 66)
E 39 Anbefalet hastighed
Tavlen angiver, at vejen ikke er egnet til kørsel med højere hastighed end den angivne. Anbefalingen gælder indtil den ophæves med tavle E 40 eller ved afstandsangivelse på undertavle.
   
 
656805032784021207 Size: (65 X 66)
E 40 Anbefalet hastighed ophører
   
 
4674167721009098257 Size: (65 X 64)
E 41 Hastighedsangivelse for frakørsel
Tavlen angiver den hastighed, hvormed et sving på en frakørselsvej under normale forhold kan gennemkøres.
   
Områdetavler
   
 
14183324101822675663 Size: (65 X 95)
E 42 Motorvej
Tavlen angiver vejstrækning, hvor de særlige regler om kørsel på motorvej og til- og frakørselsveje til motorvej gælder, jf. færdselslovens §§ 44-47.
   
 
161150950168923357 Size: (65 X 95)
E 43 Motortrafikvej
Tavlen angiver vejstrækning, hvor de særlige regler om kørsel på motortrafikvej og til- og frakørselsveje til motortrafikvej gælder, jf. færdselslovens § 48.
   
 
386567177593766288 Size: (65 X 95)
E 44 Motorvej ophører
Tavlen anvendes normalt ikke ved frakørslers tilslutning til det almindelige vejnet.
   
 
158362872682470503 Size: (65 X 95)
E 45 Motortrafikvej ophører
Tavlen anvendes normalt ikke på veje, der krydser motortrafikvej eller ved frakørslers tilslutning til det almindelige vejnet.
   
 
2027762211125294059 Size: (65 X 80)
E 49 Gågade
Tavlen angiver et område, hvor følgende særlige færdselsregler gælder:
1) Området er reserveret til gående.
2) Tilladelse til kørsel i området kan gives. I så fald skal kørsel ske under iagttagelse af bestemmelserne i punkterne 4-8.
3) Eventuel tilladelse til kørsel angives på undertavle som anført i § 16, stk. 3, punkterne 2-5. Desuden kan anvendes undertavlen »Kørsel tilladt« eller andre undertavler, der tillader kørsel med bestemte færdselsarter. Tilladelse på undertavle kan afgrænses tidsmæssigt, jf. § 9, tavle U 3.
4) Kørsel i området må kun ske med meget lav hastighed (normalt under 15 km/h).
5) De kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for gående, jf. færdselslovens § 27, stk. 3.
6) Når der på vejen færdes personer, der kan komme i farlig nærhed af køretøjet under dettes passage, må kørslen ikke fortsættes, forinden føreren har sikret sig, at disse personer er opmærksomme på køretøjet og har givet plads for passage. Sådanne personer må dog ikke unødigt hindre de kørende i at komme frem.
7) Parkering i en gågade må ikke ske uden for særligt afmærkede pladser. Dette gælder dog ikke cykler, knallerter og tohjulede motorcykler.
8) Kørende har ubetinget vigepligt ved udkørsel fra en gågade, jf. færdselslovens § 26, stk. 3.
   
 
Tavlen kan anvendes med undertavlerne U 1, U 2 eller U 6 til forvarsling.
   
 
82288524723072716 Size: (65 X 80)
E 50 Ophør af gågade
   
 
17502095721534823178 Size: (65 X 80)
E 51 Opholds- og legeområde
Tavlen angiver et område, hvor følgende særlige færdselsregler gælder:
1) Det er tilladt at opholde sig og lege på vejen i hele dens bredde.
2) Kørsel i området må kun ske med meget lav hastighed (normalt under 15 km/h).
3) De kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for gående. Hvor kørendes færdselsretning skærer gåendes, skal de kørende holde tilbage for de gående.
4) Når der på vejen opholder sig eller leger personer, der kan komme i farlig nærhed af køretøjet under dettes passage, må kørslen ikke fortsættes, forinden føreren har sikret sig, at disse personer er opmærksomme på køretøjet og har givet plads for passage. Sådanne personer må dog ikke unødigt hindre de kørende i at komme frem.
5) Parkering i opholds- og legeområder må ikke ske uden for særligt afmærkede pladser. Dette gælder dog ikke cykler, knallerter og tohjulede motorcykler.
6) Kørende har ubetinget vigepligt ved udkørsel fra et opholds- og legeområde.
   
 
Tavlen kan anvendes med undertavlerne U 1, U 2 eller U 6 til forvarsling.
   
 
194723975531692481 Size: (65 X 80)
E 52 Ophør af opholds- og legeområde
   
 
1668114223819383957 Size: (65 X 80)
E 53 Område med fartdæmpning
Tavlen angiver et område, hvor kørebanen er indrettet således, at den ikke er egnet til kørsel med højere hastighed end den angivne.
Tavlen kan anvendes med undertavlerne U 1, U 2 eller U 6 til forvarsling.
   
 
15147539301694380988 Size: (65 X 80)
E 54 Ophør af område med fartdæmpning
   
 
1354016053483668200 Size: (65 X 33)
E 55 Tættere bebygget område
Tavlen angiver område, hvor færdselslovens regler for tættere bebygget område gælder.
Tavlen kan udføres som undertavle og kan da opsættes som undertavle til C 56 Ophør af lokal hastighedsbegrænsning.
   
 
18905431922057311121 Size: (65 X 33)
E 56 Ophør af tættere bebygget område
   
 
14513601101377841386 Size: (65 X 80)
E 68 Zonetavle
Tavlen angiver et område, hvor bestemmelserne for de tavler, der er anført som symbol, er gældende, se dog E 33 Parkering. Bestemmelsernes nærmere indhold og afstanden til områdets begyndelse kan angives på tavlen.
Bestemmelserne gælder, indtil de ophæves ved tavle E 69, eller indtil de erstattes af angivelse vedrørende samme forhold på anden zonetavle. Inden for området kan zonetavlens bestemmelser fraviges ved lokal afmærkning.
   
 
1887555934722911707 Size: (65 X 80)
E 69 Ophør af zone
   
 
4899532561926513407 Size: (64 X 92)
E 80 Generelle hastighedsbegrænsninger
Tavlen angiver de generelle hastighedsbegrænsninger, som gælder i landet.
 
1847050043554039623 Size: (63 X 27)
UE 80 Påbudt sele og kørelys
UE 80 Tavlen angiver, at det er påbudt at bruge kørelys, sikkerhedsseler og sikkerhedsudstyr til børn.
 
Øvrige oplysningstavler
   
 
91317804348562416 Size: (64 X 60)
E 90 Automatisk trafikkontrol
Tavlen angiver, at der kan være automatisk trafikkontrol.
   
 
2091824462018377608 Size: (64 X 81)
E 91 Fartviser
Tavlen viser hastigheden, ved registrering af en hastighed over den tilladte aktiveres hvidt blink.
   
 
3234288171101509729 Size: (160 X 36)
E 92 Variabel teksttavle
Tavlen viser aktuel information af trafikal betydning. Tavlen kan have tre tekstlinjer.
   

Kapitel 3

Vejvisningstavler

§ 24. På det almindelige vejnet uden for motorveje anvendes følgende vejvisningstavler:

1) F: Vejvisere.

2) G: Orienteringstavler.

3) H: Afstands- og stedtavler.

4) L: Rutenumre.

5) M: Servicetavler.

Stk. 2. Vejvisere angiver vejvisningsmål for de enkelte veje. Vejvisere opsættes ved vejkryds.

Stk. 3. Orienteringstavler forvarsler vejvisning i vejkryds.

Stk. 4. Afstands- og stedtavler angiver lokaliteter, eventuelt med afstandsangivelse.

Stk. 5. Rutenumre angiver vigtige rejseruter.

Stk. 6. Servicetavler angiver faciliteter og vigtigere seværdigheder af interesse for trafikanterne.

§ 25. På motorveje anvendes følgende vejvisningstavler:

1) H: Stedtavler.

2) I: Frakørselstavler.

3) J: Vognbane- og orienteringstavler.

4) K: Bekræftelses- og afstandstavler.

5) L: Rutenumre.

6) M: Servicetavler.

Stk. 2. Stedtavler angiver lokaliteter.

Stk. 3. Frakørselstavler angiver vejvisningsmål for de veje, der krydser motorvejene. Er den krydsende vej en motorvej, angives dette med motorvejssymbol eller eventuelt motorvejskrydssymbol og navn på motorsvejskrydset. Er den krydsende vej en motortrafikvej eller en almindelig vej, angives nummer og navn på frakørslen.

Stk. 4. Vognbane- og orienteringstavler angiver vejvisningsmål, der nås ved at følge de pågældende vognbaner.

Stk. 5. Bekræftelses- og afstandstavler angiver næste frakørsel og lokaliteter samt afstand til disse.

Stk. 6. Rutenumre angiver vigtige rejseruter.

Stk. 7. Servicetavler angiver visse faciliteter af interesse for trafikanterne på motorveje.

§ 26. Bestemmelserne i §§ 7-9 finder tilsvarende anvendelse for vejvisningstavler.

Stk. 2. Vejvisningstavler har de i §§ 29-42 angivne farver.

Undertavler til vejvisningstavler har samme bundfarve som hovedtavlen.

Stk. 3. På vejvisningstavler kan foruden vejvisningsmål anføres afstand, rutenummer og andre for vejvisningen relevante oplysninger, fx symboler for motorvej, motortrafikvej, serviceanlæg og seværdighed. Rutenummer kan være eneste vejvisningsmål.

Farven på rutenumre er uafhængig af farven på den pågældende vejvisningstavle.

Stk. 4. Ved vejvisning, der kun henvender sig til særlige færdselsarter, placeres et symbol for den aktuelle færdselsart på vejvisningstavlen.

§ 27. Elementer på vejvisningstavlerne F, G kan være variable.

Stk. 2. Variable vejvisningstavlers faste dele udformes med farver som på tilsvarende vejvisning.

§ 28. Midlertidig vejvisning, fx ved vejarbejder, forsøgsstrækninger og vejforlægninger, kan opbygges på følgende måde:

1) Den aktuelle vejvisningstavle udført med gul bund med sort tekst.

2) Som almindelig vejvisningstavle suppleret med en tavle med sort tekst på gul baggrund.

3) Som tavle med sort tekst på gul bund, der oplyser om vejvisning.

Stk. 2. På vejvisning efter stk. 1, kan vejvisningsmål være udeladt.

Stk. 3. Det er tilladt at bruge følgende vejvisningstavler: F, G, I, J og K som midlertidige vejvisningstavler.

F. Vejvisere på almindelige veje og stier

§ 29. Vejvisere har hvid bund, rød tekst og rød ramme, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. Vejvisere til mål ad motorvej har grøn bund, hvid tekst og hvid ramme.

Stk. 3. Vejvisere til parkering har blå bund, hvidt P-symbol og hvid tekst.

Stk. 4. Vejvisere til seværdigheder, serviceanlæg, overnatningsmål, større virksomheder og lignende (almindelig servicevejvisning) har hvid bund, blå tekst og blå ramme.

Stk. 5. Vejvisere til mindre virksomheder i det åbne land (særlig servicevejvisning) har sort bund, hvid tekst og hvid ramme.

Stk. 6. Stivejvisere har blå bund, hvidt symbol og hvid tekst.

Stk. 7. Vejvisere kan erstattes af eller suppleres med portalorienteringstavler, jf. § 32.

§ 30. Der anvendes følgende vejvisere:

   
 
F 11-14 Pilvejvisere
Tavlerne opsættes i kryds. Afstand angives i pilens spids, rutenummer og andre oplysninger i roden.
   
 
8342543061088988915 Size: (97 X 60)
F 11 Hvid/rød pilvejviser
Pilvejviser til geografiske mål samt til havne, lufthavne og lignende, hvor der ikke køres ad motorvej.
   
 
19820651251463487448 Size: (96 X 31)
F 12 Grøn/hvide pilvejviser
Pilvejviser, hvor det forudsættes, at der køres ad motorvej for at komme til målet.
   
 
1273202271478139796 Size: (122 X 30)
F 13 Hvid/blå pilvejviser
Pilvejviser til almindelig servicevejvisning, herunder seværdigheder, serviceanlæg og lignende.
   
 
14752150271132205553 Size: (41 X 32)
F 14 Midlertidig pilevejviser
   
   
 
17202049431576376787 Size: (99 X 30)
F 16 Frakørselsvejviser
Tavlen opsættes ved frakørselsbanens begyndelse.
   
 
F18_Tabelvejvisere 26 Size: (96 X 50)
F 18 Tabelvejviser
Tavlen opsættes umiddelbart før eller i vejkryds. Afstand angives efter vejvisningsmålet, medens rutenummer og andre oplysninger angives foran vejvisningsmålet. Vejvisningsmålene anføres på en deltavle for hver vejvisningsretning. Vejvisning ligeud angives foroven, derunder vejvisning til venstre og nederst vejvisning til højre.
   
 
F 21 Stivejvisere for cyklister, ridende og vandrere
Tavlerne anvendes som vejvisere på ruter for cyklister, ridende og vandrere til geografiske mål, havne, lufthavne og lignende. Der kan anvendes symbol for cyklist, vandrer, ridende eller lille knallert eller en kombination af disse. På ruter afmærket med cykelsymbol kan kørsel med lille knallert være forbudt på visse delstrækninger.
Der anvendes følgende stivejvisere:
   
 
606784708325705429 Size: (65 X 61)
F 21,1 Stirutetavle
   
 
1913074001840497125 Size: (176 X 39)
8729735638507126 Size: (156 X 42)
F 21,2 Stipilvejviser
   
 
12650597151465314392 Size: (104 X 59)
F 21,3 Stitabelvejviser
Tavlen kan også benyttes uden mål og afstandsangivelser.
   
 
2775951441075543093 Size: (150 X 120)
F 21,4 Stidiagramtavle
   
 
8767891051159988987 Size: (100 X 23)
F 30 Særlig servicevejvisning
Pilvejviser til virksomhed i det åbne land.
   
 
F 33 Parkeringsvejvisere
Tavlerne anvendes som vejvisere til parkering og opsættes umiddelbart før eller i vejkryds. På tavlerne angives symbol for parkering samt eventuelle navne på parkeringspladserne.
Der anvendes følgende parkeringsvejvisere:
   
 
8843348021690954100 Size: (99 X 22)
F 33,1 Parkeringspilvejviser
Tavlen opsættes i vejkryds.
   
 
274893121472574722 Size: (109 X 63)
F 33,2 Parkeringstabelvejviser
Tavlen opsættes umiddelbart foran eller i vejkryds. På tavlen kan efter vejvisningsmålet være angivet antallet af frie pladser eller om parkeringspladsen er »Fri«, »Optaget« eller »Lukket«. Vejvisningsmål angives på en deltavle for hver vejvisningsretning. Vejvisning ligeud angives foroven, derunder vejvisning til venstre og nederst vejvisning til højre.
   

G. Orienteringstavler på det almindelige vejnet

§ 31. Orienteringstavler har hvid bund og rød tekst, portaltavler dog blå bund og hvid tekst. Vejvisning til motorvej anføres i et grønt felt med hvid tekst.

Stk. 2. Færdselstavler kan angives på orienteringstavler.

Stk. 3. Servicemål kan angives på orienteringstavler.

§ 32. Der anvendes følgende orienteringstavler:

 
 
1346064414565546811 Size: (301 X 64)
   
 
G 11 Portalorienteringstavle
Tavlen ophænges over kørebanen foran vejkryds og vejviser normalt for de enkelte vognbaner. Pil på portaltavle angiver, at vognbanen under pilen er beregnet for kørende, der i krydset vil køre i den viste retning.
   
 
20325486001117445538 Size: (99 X 74)
G 14 Diagramorienteringstavle
På tavlen anføres et simplificeret diagram af krydset.
   
 
1815132834780882405 Size: (101 X 78)
G 15 Vognbaneorienteringstavle
Diagrammet udføres som på tavle E 15 Vognbaner ved kryds.
   
 
Vedrørende G14-G15: Servicemål kan angives med blå tekst
   
 
883412265668486239 Size: (99 X 88)
G 18 Tabelorienteringstavle
Tavlen udføres som tavle F 18 Tabelvejviser, men uden angivelse af afstand til vejvisningsmålet og med knækkede pile for vejvisning til venstre og højre.
   
 
Vedrørende G 14-18: Uden for tættere bebygget område opsættes tavlerne G 14, G 15 og G 18 normalt mellem 150 og 250 m før vejkryds. Tavler, der opsættes i anden afstand, forsynes med angivelse af afstanden til krydset.
I tættere bebygget område kan tavlerne uden afstandsangivelse opsættes i kortere afstand fra krydset.
   

H. Afstands- og stedtavler på almindelige veje og stier

§ 33. Afstands- og stedtavler har blå bund og hvid tekst medmindre andet er vist under de enkelte tavler.

§ 34. Der anvendes følgende afstands- og stedtavler:

   
 
6682808671058334137 Size: (100 X 72)
H 41 Afstandstavle
Tavlen opsættes især efter vigtigere vejkryds. Øverst på tavlen angives rutenumre for den vej, tavlen er opstillet på, og derunder lokaliteter og afstande til disse. Lokaliteterne anføres fra neden og opefter i den rækkefølge, man ved kørsel på ruten møder dem eller møder de veje, lokaliteterne ligger ved.
   
 
403849415796655458 Size: (100 X 104)
H 42 Delt afstandstavle
Tavlen kan opsættes som sidste afstandstavle foran et vejkryds. Tavlen skal udføres som H 41, men således, at de lokaliteter, der nås ved at køre ad den krydsende eller afgrenende vej, anføres i et felt nederst på tavlen adskilt fra de øvrige.
   
 
19708162711377263341 Size: (100 X 28)
H 45 Stedtavle
Tavlen opsættes umiddelbart ved den angivne lokalitet.
Tavlen kan også anvendes på motorveje og på cykel- vandre- og rideruter
 
 
515386437780555608 Size: (100 X 42)
H 46 Regionsgrænsetavle
På tavlen anføres navn på det administrative område, fx »Region Sjælland«.
Desuden kan regionens logo vises til venstre for tekst. Yderligere påskrift eller symbol anvendes ikke.
   
 
H47 med logo Aarhus Size: (100 X 28)
H 47 Kommunegrænsetavle
På tavlen anføres det pågældende administrative område, fx »Aarhus Kommune«.
Desuden kan anføres kommunevåben. Yderligere påskrift eller symbol anvendes ikke.
   
 
19762454621090975121 Size: (104 X 29)
H 49 Nationalparktavle
På tavlen anføres den pågældende nationalpark, fx »Nationalpark
Thy«.
   
 
849994093454519969 Size: (104 X 27)
H 50 Ophør af nationalparktavle
   
 
306998898204763893 Size: (116 X 114)
H 51 Landegrænsetavle
   

I. Vejvisning og stedsangivelse på motorvej

§ 35. Vejvisningstavler på motorvej har grøn bund, når der vejvises til mål ad motorvej, og blå bund, når der vejvises til mål bort fra motorvej ad frakørsel. Tekst og symboler er hvide. Dog er numre på motorvejsfrakørsler røde i et hvidt sekskantet felt, og servicesymboler er sorte i et hvidt felt, jf. dog § 42, tavle M 21 Førstehjælp.

Stk. 2. Vejvisningstavler på motorvej kan være ophængt over kørebanen som portaltavler eller være opsat ved siden af kørebanen.

Stk. 3. På vejvisningstavler på motorvej kan være vist forbudstavler eller oplysningstavler.

§ 36. Følgende tavler anvendes normalt som vejvisning og forvarsling for denne ved frakørsler til det almindelige vejnet:

   
 
1442090582053860447 Size: (101 X 38)
I 11 Frakørselsvejviser 0-m tavle
Tavlen opsættes ved siden af kørebanen ved frakørslens begyndelsespunkt eller ophænges over frakørselsbanen.
Tavlen angiver foroven frakørslens nummer efterfulgt af frakørslens navn.
Nedenunder kan angives vejvisningsmål for de veje, der udgår fra frakørslen. Er vejene rutenummererede, angives også rutenumre. Tavlen har en skråt opadrettet pil i højre side.
   
 
783806895380931986 Size: (100 X 67)
I 12 500-m frakørselstavle
Tavlen opsættes ved siden af kørebanen eller ophænges over vejens højre del.
Tavlen indeholder samme vejvisningsinformation som 0-m tavlen. Forneden på tavlen angives afstanden fra tavlen til frakørslens begyndelsespunkt.
   
 
1671537812500095309 Size: (99 X 70)
I13_1500m Size: (99 X 59)
I 13 1500-m frakørselstavle
Tavlen opsættes ved siden af kørebanen eller ophænges over vejens højre del.
Tavlen angiver foroven frakørslens nummer efterfulgt af frakørslens navn.
Ved rutefrakørsler angives også rutenummer og fjernmål for ruten, der forlader motorvejen.
Forneden på tavlen angives afstand fra tavlen til frakørslens begyndelsespunkt.
1500-m frakørselstavlen er normalt forsynet med en deltavle, på hvilken der er angivet frakørselsnummer og -navn på den næste frakørsel i kørselsretningen samt afstanden til denne.
Hvis den næste frakørsel er et motorvejskryds angives dette med symbol for motorvejskryds, navn på motorvejskrydset og afstanden til dette.
   
 
Følgende tavler anvendes normalt som vejvisning i forbindelse med motorvejskryds:
   
 
9301150311424735110 Size: (100 X 48)
I 16 Frakørselsvejviser 0-m tavle i motorvejskryds
Tavlen ophænges over frakørselsbanen.
Tavlen angiver normalt rutenummer og fjernmål for den motorvej, frakørslen leder til.
Tavlen har en skråt opadrettet pil i højre side.
   
 
829615603750907216 Size: (100 X 78)
I 17 500-m frakørselstavle i motorvejskryds
Tavlen ophænges over vejens højre del.
Tavlen angiver normalt rutenummer og fjernmål for den motorvej, frakørslen leder til.
Forneden på tavlen angives afstanden fra tavlen til frakørslens begyndelsespunkt.
   
 
20827321641362891797 Size: (100 X 76)
I 18 1500-m frakørselstavle i motorvejskryds
Tavlen ophænges over vejens højre del.
Tavlen angiver normalt rutenummer og fjernmål for den motorvej, frakørslen leder til.
Forneden på tavlen angives afstanden fra tavlen til frakørslens begyndelsespunkt.
   
 
Vedrørende frakørselsvejvisere I 12, I 13, I 17 og I 18: Tavlerne kan være opsat nærmere frakørslen, hvor særlige forhold gør dette nødvendigt.
   
 
I20_Motorvejskryds Size: (100 X 81)
I 20 Motorvejskryds
Tavlen opsættes normalt ved siden af kørebanen. Tavlen angiver symbol for motorvejskryds og motorvejskrydsets navn. Forneden på tavlen angives afstanden fra tavlen til motorvejskrydset.
   

J. Vognbane- og orienteringstavler på motorvej

§ 37. Vognbane- og orienteringstavler på motorvej har farve som angivet i § 35, stk. 1.

Stk. 2. Følgende tavler anvendes til vejvisning og forvarsling for denne ved motorvejsforgreninger, samt når særlige forhold gør det påkrævet til vejvisning ved frakørsler:

   
 
14464317931740020572 Size: (100 X 196)
J 11 Anviste vognbaner
Tavlen ophænges over kørebanen ved frakørsler og forgreninger. Tavlen angiver, at vognbanen, der befinder sig under tavlen, er beregnet for kørende mod det mål, der er angivet på tavlen.
Under rutenummer og fjernmål kan angives supplerende vejvisning.
Tavlen kan være forsynet med pile, der peger ned på den eller de vognbaner, anvisningen gælder for.
Forvarsling for anviste vognbaner kan ske ved, at tavlen ophænges med en afstandsangivelse.
Afstandsangivelsen, der anbringes forneden på tavlen, angiver, at valg af vognbane til det anførte mål skal være foretaget indenfor denne afstand.
Som forvarsling ophænges tavlen over kørebanen før frakørsler og forgreninger.
   
 
978143564791542343 Size: (100 X 121)
J 12 Forvarsling af vognbaneforløb
Tavlen opsættes ved siden af kørebanen før frakørsel eller motorvejsforgrening.
Pile på tavlen angiver vognbaneforløb og færdselsretning. Ved pilespidserne kan angives rutenummer og/eller vejvisningsmål.
Forneden på tavlen angives afstand fra tavlen til frakørsel eller forgrening.
Tavlen kan være grøn.
   
 
J13_Diagramorienteringstavle Size: (169 X 59)
J 13 Diagramorienteringstavle for motorveje
Tavlen opsættes ved siden af kørebanen eller ophænges over denne før motorvejsforgreninger.
På tavlen angives rutenummer og vejvisningsmål for hver af forgreningens retninger.
Forneden på tavlen angives afstand fra tavlen til forgreningen.
   

K. Bekræftelses- og afstandstavler på motorvej

§ 38. Bekræftelses- og afstandstavler på motorvej har farve som angivet i § 35, stk. 1.

Stk. 2. Følgende tavler anvendes til at orientere trafikanterne om mål og afstande på motorvejen:

   
 
K11_Bekræftigelsestavle Size: (100 X 57)
K 11 Bekræftelsestavle
Tavlen opsættes ved siden af kørebanen efter tilkørsel til motorvejen og tjener som bekræftelse af motorvejens rutenummer og fjernmål samt afstand til disse.
Endvidere angives på en deltavle nummer og navn på første frakørsel til det øvrige vejnet og afstand til denne. Hvis næste frakørsel er et motorvejskryds, angives i stedet symbol og navn for motorvejskrydset.
   
 
13360092781738010580 Size: (100 X 46)
K 12 Afstandstavle
Tavlen opsættes ved siden af kørebanen, hvor der skønnes at være særligt behov for at informere trafikanterne om afstande til lokaliteter.
Øverst på tavlen angives rutenummer for den motorvej, tavlen er opstillet ved, og derunder angives lokaliteter, der nås ved kørsel ad motorvejen, og afstanden til disse.
   

L. Ruteangivelser

§ 39. Rutenumre med punkteret ramme anvendes på veje, som fører mod den pågældende rute.

Stk. 2. I forbindelse med rutenummeret kan især for ruter på motorveje anføres rutens hovedretning nord, syd, øst og vest forkortet til n, s, ø og v.

Stk. 3. Rutenumre og ruteidentifikation for veje anføres dels på særlige tavler langs vejene, dels på de i andre paragraffer beskrevne vejvisningstavler, enten alene eller i forbindelse med stednavne.

§ 40. Der anvendes følgende rutenumre:

   
 
2517861591109919035 Size: (115 X 22)
L 41 Rutenummer for Europavej
Tavlen har grøn bund og hvidt nummer.
   
 
7414657251203701704 Size: (115 X 22)
L 42 Rutenummer for primære ruter
Tavlen har gul bund og sort nummer.
   
 
146935181429747672 Size: (115 X 22)
L 43 Rutenummer for sekundære ruter
Tavlen har hvid bund og sort nummer.
   
 
8169636811247772118 Size: (115 X 22)
L 44 Rutenummer for ringruter
Tavlen har en sort ring foran et sort nummer.
Tavlen har gul bund, hvis det er en primær ringrute, og hvid bund, hvis det er en sekundær ringrute.
   
 
1538527530442510873 Size: (88 X 26)
L 45 Rutenummer for cykelruter
Numre på nationale cykelruter er hvide på rød baggrund. Nationale cykelruter har numrene 1-15.
Numre på regionale og lokale cykelruter er hvide på blå baggrund.
Regionale cykelruter har numrene 16-99 og lokale cykelruter har numrene 100-999.
   
 
107919956592911924 Size: (49 X 49)
L 50 Ruteidentifikation for turistruten, Margueritruten
Tavlen har brun bund og hvid/gult blomstersymbol.
   

M. Servicetavler

§ 41. Servicetavler til almindelig servicevejvisning er rektangulære med blå rand og hvidt midterfelt med sort symbol. Tavle M 21 har dog rødt symbol. Tavlerne M 52,2, M 53 og M 54 har hvide symboler på brun baggrund. Flere symboler kan anføres på samme tavle. Servicetavler til særlig servicevejvisning er rektangulære med sort rand og hvidt midterfelt med sort symbol.

Stk. 2. Tavler, der opsættes i nogen afstand fra anlægget, forsynes med afstandsangivelse under midterfeltet eller på undertavle.

Stk. 3. Tavler, der på motorvej opsættes i nogen afstand fra anlægget, forsynes med afstandsangivelse til højre for eller under det hvide midterfelt.

Stk. 4. Tavler, der forvarsler servicemål beliggende på en sidevej, forsynes med undertavle U 6. Afstand til sidevejen kan anføres ved pilen.

§ 42. Der anvendes følgende servicetavler:

   
 
61799381918788301 Size: (65 X 63)
M 9 Containerhavn
   
 
1231146691981904467 Size: (65 X 66)
M 10 Færge for cyklende og gående
   
 
1557034928727961863 Size: (65 X 65)
M 11 Færge
Tavlen angiver overfartssted med færge, der medtager motorkøretøjer.
   
 
1747500829210253124 Size: (65 X 65)
M 12 Lufthavn
Tavlen angiver lufthavn eller flyveplads, der må beflyves af taxifly.
   
 
1160625121753220975 Size: (65 X 65)
M 13 Jernbanestation
Tavlen angiver jernbanestation, hvorfra der afgår persontog.
   
 
10743169581760057617 Size: (65 X 65)
M 14 Busterminal
Tavlen angiver terminal, hvorfra der udgår busser i fast rutetrafik.
   
 
1972787719787324050 Size: (65 X 65)
M 15 Transportcenter
Tavlen angiver center med plads til omlæsning af gods med tilhørende servicefaciliteter.
   
 
139609131313262037 Size: (118 X 66)
M 16 Parker og rejs
Tavlen angiver parkeringsplads ved jernbanestation, busterminal eller færge. På tavlen kan også bruges symbol, der viser bus eller færge.
   
 
18479096961781275949 Size: (65 X 65)
M 17 Posthus
   
 
1300849602489752148 Size: (65 X 65)
M 21 Førstehjælp
Tavlen angiver, at der kan ydes førstehjælp ved ulykker.
   
 
2010802855259241712 Size: (65 X 65)
M 22 Telefon
   
 
6177168771726762451 Size: (65 X 65)
M 23 Værksted
   
 
8125343281215397181 Size: (65 X 65)
M 24 Tankanlæg
Med undertavle UE 33,4 angives, at der er lademulighed for elbil.
   
 
965062645568221005 Size: (65 X 65)
M 30 Primitiv teltplads for stitrafikanter
   
 
13412815594228477 Size: (65 X 65)
M 31 Campingplads
Tavlen angiver campingplads for telte og campingvogne. Symbol for campingvogn eller en kombination af symbolerne for telt og campingvogn kan anvendes.
   
 
1148892377781660170 Size: (65 X 65)
M 32 Campingplads for autocampere
   
 
8401846221562172904 Size: (65 X 65)
M 33 Campinghytter
   
 
1096031512183001448 Size: (65 X 65)
M 34 Rasteplads
Tavlen angiver parkeringsplads med borde og bænke for kortvarigt ophold.
   
 
808715094108818622 Size: (65 X 65)
M 35 Badested
Indendørs badested markeres med tagsymbol over badesymbolet.
   
 
110643513053110323 Size: (65 X 65)
M 36 Golfbane
   
 
1631519786646759347 Size: (65 X 65)
M 37 Fiskesø (Put and Take)
   
 
2070286880366397686 Size: (65 X 65)
M 41 Vandrerhjem
   
 
1873975800210563249 Size: (65 X 65)
M 42 Hotel
»Motel« eller »Kro« kan angives med tekst.
   
 
11414242321740628929 Size: (65 X 65)
M 43 Restaurant
   
 
350414495218101519 Size: (65 X 65)
M 45 Cafeteria
   
 
910617590199557507 Size: (65 X 65)
M 46 WC
Tavlen angiver toilet eller tørkloset.
Hvis toilettet er indrettet for handicappede, forsynes tavlen med invalidesymbol.
   
 
19039904751741684760 Size: (65 X 65)
M 47 Tømning af kemisk toilet
   
 
10730559851267692232 Size: (65 X 65)
M 51 Kirke
Tavlen angiver kirke, synagoge eller lignende.
   
 
977530984750261433 Size: (65 X 65)
M 52,1 Lokal seværdighed
   
 
7367754881043879468 Size: (65 X 65)
M 52,2 National seværdighed
   
 
M53 Size: (65 X 65)
M 53 UNESCO verdensarvsmonument
   
 
M54 Size: (65 X 65)
M 54 Nationalpark
   
 
22317209127707630 Size: (65 X 65)
M 57 Industriområde
I forbindelse med symbolet kan eventuelt angives navnet på industriområdet.
   
 
479018981796019821 Size: (65 X 65)
M 61 Information
Tavlen angiver turistbureau, turistinformationstavle eller anden information. Informationens art kan angives med tekst. Er informationen indendørs, angives dette med tagsymbol over i'et.
   
 
M100 Size: (65 X 65)
M 100,1 Dagligvareforretning
Tavlen angiver særlig servicevejvisning til dagligvareforretning.
   
 
796391562650389575 Size: (65 X 65)
M 100,2 Værelse til leje
Tavlen angiver særlig servicevejvisning til værelse til leje.
   

Kapitel 4

Kant- og baggrundsafmærkning m.m.

§ 43. Der anvendes følgende typer kant- og baggrundsafmærkning m.m.:

1) N: Kantafmærkning.

2) O: Baggrundsafmærkning.

3) P: Færdselsfyr.

Stk. 2. Kantafmærkning fremhæver kørebanekantens forløb og faste genstande.

Stk. 3. Baggrundsafmærkning angiver bratte ændringer i kørebanens forløb.

Stk. 4. Færdselsfyr fremhæver heller, rabatter og lignende.

N. Kantafmærkning

§ 44. Der anvendes følgende kantafmærkning:

   
 
882732179709946577 Size: (85 X 168)
N 41 Kantpæle
Pælene har gul refleks i højre og hvid refleks i venstre vejside. Afstanden mellem pælene er normalt 100 m. I vejsving og andre steder, hvor der er behov for kraftig markering, er afstanden dog mindre. Motorkøretøjer og store knallerter skal passere pælene på den side, toppen hælder ned imod. På den side af kantpælen, som vender mod kørebanen, kan være angivet retning til nærmeste nødtelefon.
   
 
4075211301528040508 Size: (91 X 188)
N 42 Kantafmærkningsplader
Pladerne angiver, at motorkøretøjer og store knallerter skal passere pladerne på den side, striberne hælder ned imod. Det gælder dog ikke for kørsel til stoppested, i busbane, parkeringsbane eller lignende.
   
 
178012529929844699 Size: (76 X 168)
N 43 Spidsmarkering
Pladen angiver rabatspids. Motorkøretøjer og store knallerter kan passere pladen på begge sider.
   
 
12958749241797257457 Size: (60 X 72)
N 44,1 Markeringscylinder
Cylinderen kan være rød eller orange.
   
 
16942909801496826566 Size: (66 X 91)
N 44,2 Markeringskegle
Keglen kan være rød eller orange.
   
 
11256429571978548811 Size: (53 X 110)
N 44,3 Vognbanedeler
   
 
7011119751532050346 Size: (54 X 124)
N 46 Markeringslygter
Lygter med fast eller blinkende hvidt lys.
   
 
Vedrørende N 44 og N 46: Afmærkningen anvendes ved vejarbejde og lignende til afgrænsning af arbejdsområdet.
   

§ 45. Faste genstande nær vejkanten, fx steler, vejtræer og master, kan afmærkes med refleks i samme farver som kantpæles refleks. Steler og lignende på kørebanen skal afmærkes med reflekterende materiale. I særlige tilfælde kan anvendes kantafmærkningsplader. Barduner, tynde master og lignende kan afmærkes med skiftevis røde og hvide felter.

§ 46. Indkørsel til gård eller lignende kan af ejeren markeres med rød refleks. Refleksarealet må ikke være større end 30 cm2, og refleksen må ikke anbringes nærmere end 1,5 m fra kanten af den vigtigere vejs kørebane. Opsætning af refleks på den vigtigere vejs areal skal godkendes af vejbestyrelsen.

O. Baggrundsafmærkning

§ 47. Der anvendes følgende baggrundsafmærkning:

   
 
13827218691232015501 Size: (111 X 195)
O 41-42 Retningspile
Pilene anvendes over for vejudmundinger, i ydersiden af vejsving og på andre steder, hvor trafikanterne skal foretage en væsentlig retningsændring.
   
 
1476585128489507652 Size: (112 X 173)
O 43-45 Spærrebomme
Bommene anvendes, hvor vej eller sti ophører, eller hvor bredden eller højden brat formindskes, fx fordi en del af kørebanen er afspærret. Bomme med skrå striber skal passeres af motorkøretøjer og store knallerter på den side, striberne hælder ned imod.
   
 
Vedrørende O 41, O 43 og O 45
Disse bomme kan være bevægelige vertikalt eller horisontalt.
   

P. Færdselsfyr

§ 48. Der anvendes:

   
 
19495608821946225989 Size: (37 X 114)
P 11 Hellefyr
Hellefyr er gule søjler. De angiver, at kørende skal holde til højre for hellefyret, medmindre kørsel venstre om er tilladt ved anden afmærkning, eller hellefyret er beliggende på kørebane med ensrettet færdsel, jf. færdselslovens § 15, stk. 4.
   

Kapitel 5

Afmærkning på kørebanen m.m.

§ 49. Der anvendes følgende typer afmærkning på kørebanen m.m.:

1) Q: Længdeafmærkning.

2) R: Pilafmærkning.

3) S: Tværafmærkning.

4) T: Afmærkning for standsning og parkering.

5) V: Tekst og symboler på kørebanen m.m.

Stk. 2. Længdeafmærkning er afmærkning på langs af vejen. Afmærkningen angiver vejens opdeling i baner.

Stk. 3. Pilafmærkning angiver, hvor trafikanterne skal placere sig på vejen for at komme i den viste retning.

Stk. 4. Tværafmærkning er afmærkning på tværs af kørselsretningen. Afmærkningen angiver pligt til at holde tilbage for krydsende færdsel.

§ 50. Afmærkning på kørebane, cykelsti m.m. er hvid. Gul afmærkning anvendes dog til at angive midlertidig regulering, fx vejarbejde eller vejforlægning, og skal efterkommes forud for hvid afmærkning. Gul afmærkning anvendes endvidere til T 61 Standsningsforbud og T 62 Parkeringsforbud, jf. § 55 Blå afmærkning kan anvendes ved S 21 Cykelfelt.

Stk. 2. Hvid og gul afmærkning kan suppleres med eller erstattes af færdselssøm eller lignende. Disse kan forsynes med lys eller refleks i samme farve som afmærkningen.

Q. Længdeafmærkning

§ 51. Der anvendes følgende længdeafmærkning på kørebanen:

   
 
375619421479384839 Size: (101 X 20)
Q 41 Vognbanelinje
Smal punkteret linje med kort streg og langt mellemrum. Den angiver adskillelse mellem vognbaner. Overskridelse af vognbanelinje kan ske, hvis manøvren kan udføres uden fare eller unødig ulempe for andre. I vejkryds kan vognbanelinjer endvidere anvendes til at lede den svingende færdsel.
   
 
596061221747830675 Size: (101 X 20)
Q 42 Varslingslinje
Smal punkteret linje med lang streg og kort mellemrum. Den angiver adskillelse mellem vognbaner. Overskridelse af varslingslinje kan ske, hvis manøvren kan udføres uden fare eller unødig ulempe for andre. Ved manøvren skal udvises særlig agtpågivenhed. Varslingslinje benyttes som forvarsling for spærrelinje og i øvrigt navnlig som midterlinje på smalle veje med dårlige oversigtsforhold. I vejkryds kan varslingslinje endvidere anvendes til at lede færdslen. Varslingslinje kan i særlige tilfælde anvendes til at lede færdslen ved forskydning af vognbaner.
   
 
11841624851443154841 Size: (101 X 20)
Q 44 Spærrelinje
Smal ubrudt linje. Den angiver adskillelse mellem vognbaner og må ikke overskrides eller krydses af kørende, heller ikke ved vending, svingning i vejkryds, indkørsel til ejendom eller lignende. Hvor særlige forhold, fx vejarbejde eller standset eller parkeret køretøj, gør det nødvendigt, kan linjen dog overskrides under udvisning af særlig agtpågivenhed.
   
 
Vedrørende Q 41-44: Linjerne kan anvendes som enkeltlinjer eller ved siden af hinanden som dobbeltlinjer.
Hvid spærrelinje, der adskiller modsatte færdselsretninger, anvendes kun som en del af en dobbeltlinje.
Ved dobbeltlinjer skal de kørende rette sig efter den nærmeste linje. Trafikanter, der kører i en vognbane for modsat rettet færdsel, kan dog altid køre tilbage til højre vejside.
   
 
1786238726600590339 Size: (101 X 108)
Q 45 Spærreflade
Skraveret eller helt hvidt areal på kørebanen, på hvilket der ikke må køres, standses eller parkeres. Såfremt spærrefladen er begrænset af en punkteret linje, kan trafikanter under svingning dog køre over spærrefladen fra denne side. Skraveret spærreflade skal passeres af motorkøretøjer og store knallerter på den side, hvor skraveringen peger fremad. En skraveret spærreflade er normalt begrænset af en smal linje; men en bred linje kan undtagelsesvis anvendes.
   
 
547590682900482358 Size: (103 X 48)
Q 46 Ubrudt kantlinje
Linjen begrænser den del af kørebanen, der skal benyttes af motorkøretøjer og store knallerter. Den kan endvidere anvendes til at adskille almindelige vognbaner fra særlige vognbaner.
Ubrudt kantlinje, der begrænser kørebanen mod midterheller eller midterareal, må kun overskrides af køretøjer, hvor særlige forhold, fx vejarbejde eller standset køretøj, gør det nødvendigt, og da kun under udvisning af særlig agtpågivenhed og med lav fart.
Andre ubrudte kantlinjer må kun overskrides af motorkøretøjer og store knallerter i forbindelse med standsning eller parkering eller ved kørsel ind på eller ud fra vejen. Køretøjer, der føres med lav hastighed, kan dog, hvor det er nødvendigt for at lette overhaling, jf. færdselslovens § 22, stk. 2, overskride kantlinjen på en kortere strækning mens overhalingen varer. Kantlinjen kan også overskrides ved passage højre om en venstresvingende, såfremt banen til højre for kantlinjen ikke er en særlig bane.
Endvidere kan motorkøretøjer, der lovligt benytter en busbane, jf. § 57, V 42 Bussymbol, overskride en kantlinje, der afgrænser de almindelige vognbaner fra busbanen, når det er nødvendigt for at passere et standset køretøj.
   
 
1231632935925585072 Size: (103 X 48)
Q 47 Punkteret kantlinje
Punkteret linje med lige lang streg og mellemrum. Den anvendes i stedet for Q 46 til at angive, at det er tilladt at krydse linjen, såfremt det ikke strider mod andre bestemmelser. Overskridelse af punkteret kantlinje kan ske, hvis manøvren kan udføres uden fare eller unødig ulempe for andre, jf. i færdselslovens § 18, stk. 2.
   
 
Vedrørende Q 46-47: Linjen er bred, hvor den del af kørebanen, der ligger uden for linjen, er tilstrækkelig bred til færdsel af fodgængere, cyklister og lignende.
Bred linje anvendes desuden på motorveje og til afgrænsning af parkeringsbaner og særlige baner afmærket med symbol for bestemte færdselsarter eller for bestemte trafikretninger ved vejkryds. Bortset fra i parkeringsbaner er standsning eller parkering i sådanne baner forbudt.
   

§ 52. Til opdeling af sti i baner for forskellige færdselsarter eller færdselsretninger anvendes smal ubrudt linje, punkteret linje eller spærreflade. Ubrudt linje angiver, at linjen under normale forhold ikke må overskrides. Ubrudt kantlinje kan desuden anvendes til at begrænse stiers kant mod rabat. Stier med cykeltrafik i begge retninger, som forløber langs vej, afmærkes med punkteret midterlinje. Denne afmærkes også ved disse stiers forløb gennem kryds og suppleres da med V 21 Cykelsymbol.

R. Pilafmærkning

§ 53. Der anvendes følgende pilafmærkning på kørebanen:

   
 
1566406794721843285 Size: (93 X 132)
R 11 Vognbanepile
Rette eller bøjede pile i en vognbane foran eller i vejkryds. Pile foran kryds angiver, at kørende, der befinder sig i den pågældende vognbane ved indkørsel i krydset, skal køre i den viste retning. I kryds kan pile anvendes til at angive, hvorledes køretøjer mest hensigtsmæssigt kan placeres under svingning.
På parkeringspladser kan vognbanepile anvendes til at vise, i hvilken retning trafikken skal køre.
   
 
1487012052228744087 Size: (93 X 22)
R 13 Dobbelte vognbanepile
Pilene gælder for to på hinanden følgende kryds.
   
 
1669764143734814941 Size: (93 X 22)
R 14 Vognbanepile med svingningsforbud
Pilene gælder for et kryds, der ligger efter en sidevej, hvortil svingning er forbudt.
   
 
819841473897347050 Size: (93 X 20)
R 15 Pile for vognbaneskift
Skrå pile, der er placeret i mellemrummene af punkteret linje. De angiver, at kørende snarest skal skifte til den vognbane, pilen peger mod. Hvis vognbanelinjen bibeholdes, skal den kørende, der skifter vognbane, sikre sig, at dette kan ske uden fare eller unødig ulempe for andre, jf. færdselslovens § 18, stk. 2. Hvis vognbanelinjen ikke videreføres, skal de kørende vise gensidig hensyntagen, jf. færdselslovens § 18, stk. 4.
   
 
Vedrørende R 11-15: Pile kan anvendes i forbindelse med symbol eller tekst, der angiver en færdselsart, jf. § 57. Pilene gælder i så fald kun for denne. Pile på kørebanen gælder ikke for cyklister og førere af lille knallert, medmindre dette er tilkendegivet ved cykelsymbol, jf. § 57, V 21 Cykelsymbol.
   

§ 54. Pile på cykelsti og lignende har tilsvarende betydning som angivet i § 53.

S. Tværafmærkning

§ 55. Der anvendes følgende tværafmærkning:

   
 
399745591629882949 Size: (87 X 74)
S 11 Vigelinje
Linje bestående af en række trekanter på tværs af kørselsretningen. Den angiver, at kørende fra den side, trekanternes spids vender mod, har ubetinget vigepligt.
   
 
1751301158882295917 Size: (87 X 74)
S 13 Stoplinje
Bred ubrudt linje på tværs af kørselsretningen. Den angiver, hvor kørende skal stoppe ved tavle B 13 Stop, ved rødt eller gult gadesignal eller rødt blinksignal.
   
 
362734843801415419 Size: (101 X 58)
S 16 Afslutning af svingbane
Bred punkteret linje på tværs af kørselsretningen i svingbanen. Den angiver, hvor kørende skal stoppe, hvis dette er nødvendigt for at efterkomme færdselslovens bestemmelser for svingende trafik.
   
 
20491893071419326559 Size: (79 X 72)
S 17 Fodgængerfelt
Felt på tværs af vejen bestående af brede striber, som er parallelle med vejens retning. Det angiver den del af vejen, som er bestemt for gående ved passage over kørebane eller cykelsti.
   
 
1311663312645511497 Size: (102 X 42)
S 18 Rumlestriber
Smalle, støjfremkaldende striber på tværs af kørselsretningen. Striberne angiver, at der skal udvises særlig agtpågivenhed.
   
 
5741373172019180082 Size: (102 X 188)
S 21 Cykelfelt
Felt i kryds, der angiver, at cyklister og førere af lille knallert skal benytte den pågældende del af vejen. Feltet afmærkes med bred punkteret linje med lige lang streg og mellemrum eller med blå farve. V 21 Cykelsymbol skal altid afmærkes i feltet.
   
 
1060172011663440794 Size: (102 X 52)
S 32 Bump
Kvadratiske felter på tværs af vejen. De angiver, at der er et bump.
   

T. Afmærkning for standsning og parkering

§ 56. Der anvendes følgende afmærkning for standsning og parkering:

   
 
918534603271206158 Size: (102 X 150)
T 33 Parkeringsbås
Parkeringsbåse afmærkes med smalle ubrudte linjer eller markeres med væsentligt afvigende belægning. Mod kørebanen kan dog anvendes bred linje. Parkering i afmærkede parkeringsbåse skal ske inden for båsen. I et område, der specielt er udlagt til parkering, og hvor færdsel primært foregår med henblik på parkering (parkeringsplads), og hvor der er afmærket parkeringsbåse, må parkering ikke finde sted uden for en bås. Hvor parkeringsbåse er afmærket på eller ved kørebane uden for parkeringsplads, må parkering finde sted uden for en bås, hvis dette ikke strider mod andre bestemmelser. Standsning og parkering med køretøjer, der har mere end to hjul, skal ske i båsens længderetning. Såfremt en køretøjstype, fx bus, taxi, lastbil eller motorcykel, angives med tekst eller symbol, må standsning og parkering kun foretages af denne køretøjstype.
Er parkeringsbåsen forsynet med V 23 Invalidesymbol, angiver dette, at den kun må benyttes til standsning og parkering af køretøjer, der er forsynet med en i medfør af færdselslovens § 88 a udstedt tilladelse.
   
 
9429519741495876948 Size: (102 X 38)
T 61 Standsningsforbud
Ubrudt gul linje på kantsten eller ved kørebanekant. Linjen understreger eller forlænger et standsningsforbud i henhold til færdselslovens § 29.
Linjen kan markere standsningsforbud i henhold til færdselslovens § 29, stk. 2, ved busstoppested.
   
 
2008628668409969324 Size: (102 X 37)
T 62 Parkeringsforbud
Punkteret gul linje på kantsten eller ved kørebanekant. Linjen understreger eller forlænger et parkeringsforbud i henhold til færdselslovens § 29.
   

V. Tekst og symboler på kørebanen m.m.

§ 57. Udover hvad der følger af bestemmelser i de forudgående paragraffer, anvendes følgende afmærkning med tekst eller symbol på kørebanen m.m.:

   
 
10708042462075969619 Size: (54 X 78)
V 11 Trekantsymbol
Symbolet angiver, at trafikanterne i et følgende vejkryds er pålagt ubetinget vigepligt ved den i § 14 nævnte tavle B 11 Ubetinget vigepligt. Hvor symbolet anvendes i nogen afstand fra krydset, anføres afstanden før symbolet.
   
 
11108971121620173678 Size: (85 X 130)
V 12 STOP
Teksten angiver, at trafikanterne i et følgende vejkryds eller en følgende jernbaneoverkørsel er pålagt ubetinget vigepligt og fuldt stop ved den i § 14 nævnte tavle B 13 Stop. Hvor V 12 angives i nogen afstand fra krydset, anføres afstanden før symbolet.
   
 
20946077941814082485 Size: (89 X 80)
V 15 Rutesymbol
Vejens rutenummer kan anføres på kørebanen.
   
 
1369671711146320120 Size: (75 X 64)
V 21 Cykelsymbol
Symbolet angiver, at cyklister og førere af lille knallert skal benytte den pågældende del af vejen. Cykelsymbol i en bane, der er afgrænset med den i § 51 nævnte Q 46 Ubrudt kantlinje, eller som er en del af en sti eller et fortov, angiver bane, som skal benyttes af cyklister og førere af lille knallert og kun må benyttes af disse, dog under hensyntagen til færdselslovens § 14, stk. 3. Fodgængeres adgang til at benytte cykelsti afgøres dog efter reglerne i færdselslovens § 10.
   
 
21230900641933037353 Size: (57 X 62)
V 23 Invalidesymbol
   
 
352889308815683546 Size: (69 X 92)
V 33 Parkeringssymbol
Symbolet angiver, at arealet kun må benyttes til parkering.
   
 
13113118671415259129 Size: (95 X 98)
V 42 Bussymbol
Teksten »BUS« i en bane, der er afgrænset af den i § 51 nævnte Q 46 Ubrudt kantlinje eller Q 44 Dobbelt spærrelinje, angiver, at banen kun må benyttes af busser i rutekørsel, jf. dog nedenfor vedrørende V 44 Taxisymbol.
Busser i rutekørsel er specificeret i Lov om trafikselskaber. Såfremt en given buskørsel eksempelvis handikapkørsel er omfattet af definitionen i lov om trafikselskaber kan busbanerne således benyttes af køretøjet.
Symbolet angiver, at bussen kan vælge at benytte banen. Cyklister og førere af lille knallert skal dog benytte busbane, der ligger til højre i færdselsretningen, jf. færdselslovens § 49, stk. 2, og § 51, stk. 2.
Bussymbolet kombineret med en pil kan forekomme i en svingbane. Dette angiver, at bussen må køre i den viste retning.
   
 
2974571731989940453 Size: (95 X 62)
V 44 Taxisymbol
Teksten »TAXI« i en bane, der er afgrænset af den i § 51 nævnte Q 46 Ubrudt kantlinje eller Q 44 Dobbelt spærrelinje, angiver, at banen kun må benyttes af taxi. Symbolet kan anvendes sammen med V 42 Bussymbol og angiver, at taxi kan vælge at benytte banen.
   
 
Vedrørende V 21, V 42 og V 44: Der kan anvendes tekst eller symbol for andre færdselsarter i en bane, der er afgrænset med den i § 51 nævnte Q 46 Ubrudt kantlinje eller Q 44 Dobbelt spærrelinje. Det angiver, at banen kun må benyttes af de pågældende færdselsarter. Tekst og symbol kan anvendes i forbindelse med pilafmærkning, jf. §§ 53 og 54.
   
 
14172404861802798803 Size: (95 X 136)
V 50 Færdselstavlesymbol
Færdselstavlesymbol på kørebanen supplerer den tilsvarende færdselstavle.
   
 
 
18553847031372383516 Size: (140 X 78)
V 60 Sikkerhedssymbol
Symbolet anvendes til at vise den anbefalede sikkerhedsafstand. Den anbefalede minimale sikkerhedsafstand er til stede, når der er to symboler til køretøjet foran.
   

Kapitel 6

Signalanlæg

§ 58. Der anvendes følgende typer signalanlæg:

1) X: Gadesignaler.

2) Y: Vognbanesignaler.

3) Z: Blinksignaler.

Stk. 2. Gadesignaler anvendes til at regulere trafikken ind i vejkryds og over fodgængerfelter og til at regulere trafikretningen ad vejstrækninger for skiftevis ensrettet trafik.

Stk. 3. Vognbanesignaler angiver, om en vognbane er åben for færdsel i den pågældende retning.

Stk. 4. Blinksignaler angiver stop eller særlig fare.

§ 59. Bestemmelserne i §§ 7-9 vedrørende færdselstavler finder tilsvarende anvendelse for signalanlæg.

X. Gadesignaler

§ 60. Gadesignaler opdeles i lyssignaler og lydsignaler.

Lyssignaler

§ 61. Lyssignaler kan vise rødt, rødt og gult, grønt eller gult lys, jf. dog X 19 Bussignal.

Stk. 2. Rødt lys betyder stop. Kørende skal standse før stoplinje eller, hvis ingen stoplinje findes, i betryggende afstand før krydset eller vejstrækningen. Fodgængere må ikke træde ud på kørebane eller cykelsti. Trafikanter, der er kommet ind på det regulerede område, skal så vidt muligt forlade det, for fodgængeres vedkommende ved at fortsætte til nærmeste fortov, helle eller rabat.

Stk. 3. Rødt og gult lys samtidig betyder stop. Rødt og gult lys samtidig har samme betydning som rødt lys, men angiver tillige, at signalet snart vil skifte til grønt. Ved kryds i umiddelbar nærhed af jernbaneoverkørsel kan signalet dog skifte tilbage til rødt lys alene, når tog nærmer sig.

Stk. 4. Grønt lys betyder kør. Fodgængere må betræde kørebane og cykelsti. Det er dog en forudsætning, at trafikanterne ikke herved overtræder andre bestemmelser.

Stk. 5. Gult lys betyder stop. Det angiver, at signalet snart vil skifte til rødt, men har i øvrigt samme betydning som rødt. Kørende skal dog ikke standse, hvis de, når signalet skifter fra grønt til gult, er nået så langt frem, at standsning vil medføre fare.

§ 62. Der anvendes følgende lyssignaler:

   
 
142444749632801502 Size: (121 X 78)
X 11 Hovedsignal
Signalet har cirkelformede åbninger for rødt, gult og grønt lys. Signalfølgen er rødt, rødt og gult, grønt, gult, rødt, jf. dog § 61, stk. 3. Åbning for grønt lys kan udelades i enkelte af signalerne i et kryds, hvis det er hensigtsmæssigt for en forsvarlig afvikling af trafikken.
Hovedsignal gælder for al trafik, der ikke særligt reguleres ved signalerne X 12-19.
   
 
17126734421369097345 Size: (113 X 168)
X 12 Pilsignal
Signalet kan have lysåbninger for rød, gul og grøn pil. Det anvendes i almindelighed i forbindelse med X 11, således at lysåbninger for samme farve normalt anbringes ved siden af hinanden.
Pilsignaler gælder for trafikanter, der vil køre i den retning, pilen viser. Venstresvingende cyklister og førere af lille knallert, der i henhold til færdselslovens § 49, stk. 3, skal fortsætte gennem krydset til dets modsatte side, skal dog rette sig efter de signaler, der gælder for kørsel ligeud.
   
 
X16_Cyklistsignal Size: (19 X 57)
X 16 Cyklistsignal
Signalet udformes som X 11 eller X 12, men er mindre end disse. Over øverste lysåbning anbringes en lille tavle svarende til E 21,1 Anbefalet rute for cyklister. Cyklistsignalet skal respekteres af cyklister og af førere af lille knallert, hvis de har samme placering på vejen som cyklister.
   
 
16242393741825316974 Size: (85 X 53)
X 18 Fodgængersignal
Signalet har rød lysåbning, der viser en stående person, og grøn lysåbning, der viser en gående. En blinkende grøn lysåbning angiver at signalet snart vil skifte til rødt. Signalet kan være suppleret med cifre der angiver tid til signalskift.
Hvor der er flere fodgængersignaler i færdselsretningen, gælder det nærmeste.
   
 
18375902411120112382 Size: (27 X 78)
X 19 Bussignal
Signalet har hvidt lys i alle tre åbninger. Lys i øverste, øverste og midterste, midterste og nederste åbning har samme betydning som henholdsvis rødt, rødt og gult, gult og grønt lys, jf. § 61.
Bussignal gælder for busser i rutekørsel.
Øverste åbning kan udelades, når signalerne opsættes sammen med X 11 Hovedsignal.
   

Lydsignaler

§ 63. Lydsignaler til vejledning for fodgængere kan kun anvendes i kombination med X 11 Hovedsignal eller X 18 Fodgængersignal.

Stk. 2. Lydsignalet udsender to typer af lydimpulser. En hurtig lydimpuls, der betyder »gå«, og en langsom lydimpuls, der betyder »vent«. Lydimpulserne kan udsendes med variabel lydstyrke afhængig af omgivelserne.

Stk. 3. Lydsignalet er suppleret med pillignende relieffer på vandret flade. Disse pile angiver retningen på det tilhørende fodgængerfelt. På retningspilene er i spidsen anbragt én knop, hvis fodgængerkrydsningen foregår fra fortov til fortov. Hvis fodgængerkrydsningen foregår fra fortov til helle, er der anbragt to knopper i pilespidsen. På sådanne heller skal der også være anbragt lydgivere og retningspile.

Stk. 4. På en lodret flade umiddelbart under retningspilene kan placeres en trykknap for blinde til anmeldelse for grønt lys/gå-lydsignal.

Y. Vognbanesignaler

§ 64. Der anvendes:

   
 
13904324651336974941 Size: (27 X 96)
Y 17 Vognbanesignal
Signalet kan vise rødt kryds, gul diagonal pil og grøn nedadrettet pil. Det ophænges over den vognbane, signalet gælder for.
Rødt kryds angiver, at kørsel i vognbanen er forbudt i den pågældende færdselsretning. En gul blinkende diagonal pil angiver, at trafikanter i vognbanen snarest skal køre over i den vognbane, pilen peger mod. Grøn pil angiver, at vognbanen er åben for kørsel, hvis dette ikke strider mod anden regulering. Såfremt signalet skifter til rødt kryds, skal trafikanter i vognbanen snarest køre over i en vognbane, der er åben for kørsel. Findes ingen sådan, skal trafikanterne standse.
   

Z. Blinksignaler

§ 65. Der anvendes følgende blinksignaler:

   
 
Z72-1 Size: (67 X 35)
Z 72,1 Rødt blinksignal
Signalet kan vise et eller to blinkende røde lys. Det opsættes ved oplukkelige broer og andre steder, hvor der anvendes bevægelige bomme. Det opsættes endvidere ved udkørsler for udrykningskøretøjer og på steder, hvor trafikanter skal stoppe. Det opsættes også på steder, hvor flyvemaskiner krydser vejen i lav højde.
Rødt blinksignal angiver, at trafikanterne skal standse før stoplinje eller, hvis ingen stoplinje findes, i betryggende afstand foran signalet. Kørende skal dog ikke standse, hvis de, når signalet tændes, er nået så langt frem, at standsningen vil medføre fare.
   
 
9898356111921638361 Size: (85 X 76)
Z 72,2 Rødt blinksignal ved jernbaneoverkørsler
Signalet viser et blinkende rødt lys og opsættes ved jernbaneoverkørsler.
Rødt blinksignal angiver, at trafikanterne skal standse før stoplinje eller, hvis ingen stoplinje findes, i betryggende afstand foran signalet. Kørende skal dog ikke standse, hvis de, når signalet tændes, er nået så langt frem, at standsningen vil medføre fare.
Foran jernbaneoverkørsel i eller umiddelbart efter vejkryds kan der vises grøn pil under rødt blinksignal. Det angiver, at signalet må passeres af trafikanter, der i krydset svinger i pilens retning.
Rødt blinksignal kan suppleres med klokkesignal. Det har samme betydning og starter samtidig med blinksignalet, men kan ophøre før dette.
   
 
16434472011603271815 Size: (36 X 37)
Z 93 Gult blinksignal
Signalet kan vise et eller flere blinkende gule lys eller være udført med roterende gul lyskegle. Det angiver, at trafikanterne skal udvise særlig forsigtighed, og opsættes ved arbejdende skolepatruljer, ved vejarbejde, fodgængerfelter og på andre steder, hvor sådan advarsel er påkrævet, jf. dog Z 95.
   
 
Z 95 Blåt blinksignal
Signalet kan vise blåt blinklys eller være udført med roterende blå lyskegle. Det angiver, at trafikanterne skal udvise særlig forsigtighed på grund af ulykke eller brand.
   

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 66. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006 om vejafmærkning ophæves.

Stk. 3. Hvor advarselstavlen A 22 Børn suppleret med undertavle med teksten »Skolepatruljen arbejder« tidligere har været anvendt, kan tavlekombinationen fortsat anvendes indtil den 1. januar 2022 til angivelse af, at skolepatruljen arbejder.

Stk. 4. Indtil den 15. juli 2016 kan N 17 Fodgængersøjle, der fremgår af bekendtgørelse nr. 590 af 24. juni 1992 om vejafmærkning, anvendes.

Stk. 5. Indtil den 15. juli 2016 kan UA 41 Hastighedsangivelse, C 55 Lokal hastighedsbegrænsning, C 56 Ophør af lokal hastighedsbegrænsning, D 55 Mindste hastighed, D 56 Ophør af mindste hastighed, E 37 Krybespor, E 41 Hastighedsangivelse for frakørsel, E 51-54, E 68-69 med angivelse af hastighedszone og E 80 Generelle hastighedsbegrænsninger anvendes med det udseende, der fremgår af bekendtgørelse nr. 590 af 24. juni 1992 om vejafmærkning.

Stk. 6. Indtil den 1. august 2022 kan E 31,1 bruges med det udseende, der fremgår af bekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006 om vejafmærkning.

Stk. 7. Indtil den 1. august 2022 kan E 91 bruges med gult blink.

Stk. 8. Indtil den 1. august 2022 kan H 47 bruges med den tekst, der fremgår af bekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Vejdirektoratet, den 4. juli 2012

Per Jacobsen

/ Birgitte Henriksen


Bilag 1

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1. Generelt
§ 1-3
     
Kapitel 2. Færdselstavler
§§ 4-23
 
U. Undertavler
§ 9
 
A. Advarselstavler
§§ 10-12
 
B. Vigepligtstavler
§§ 13-14
 
C. Forbudstavler
§§ 15-17
 
D. Påbudstavler
§§18-20
 
E. Oplysningstavler og områdetavler
§§21-23
     
Kapitel 3. Vejvisningstavler
§§ 24-42
 
F. Vejvisere og almindelige veje og stier
§§ 24-30
 
G. Orienteringstavler på det almindelige vejnet
§§31-32
 
H. Afstands- og stedtavler på almindelige veje og stier
§§ 33-34
 
I. Vejvisning og stedsangivelse på motorvej
§§ 35-36
 
J. Vognbane- og orienteringstavler på motorvej
§ 37
 
K. Bekræftelses- og afstandstavler på motorvej
§ 38
 
L. Ruteangivelser
§§ 39-40
 
M. Servicetavler
§§ 41-42
     
Kapitel 4. Kant- og baggrundsafmærkning m.m.
§§ 43-48
 
N. Kantafmærkning
§§ 44-46
 
O. Baggrundsafmærkning
§ 47
 
P. Færdselsfyr
§ 48
     
Kapitel 5. Afmærkning på kørebanene m.m.
§§ 49-57
 
Q. Længdeafmærkning
§§51-52
 
R. Pileafmærkning
§§ 53-54
 
S. Tværafmærkning
§ 55
 
T. Afmærkning for standsning og parkering
§ 56
 
V. Tekst og symboler på kørebanen m.m.
§ 57
     
Kapitel 6. Signalanlæg
§§ 58-65
 
X. Gadesignaler
§ 60
 
Lyssignaler
§§61-62
 
Lydsignaler
§ 63
 
Y. Vognbanesignaler
§ 64
 
Z. Blinksignaler
§ 65
     
Kapitel 7. Ikrafttræden
§ 66