Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Gebyrer for 2012
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for kontrol af foder og foderstofvirksomheder, samt tilsyn m.v. med akkrediterede kontrolorganer1)

I medfør af § 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011 og § 45, stk. 1, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 1. juli 2011, fastsættes:

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Foderstofvirksomheder, der i henhold til bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder er registrerings- eller godkendelsespligtige, skal betale gebyrer som fastsat i bilag 1 til dækning af Fødevarestyrelsens udgifter til administration og kontrol m.m. i henhold til lov om foderstoffer, bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, for så vidt angår foder, som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 189/2011 af 25. februar 2011, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 596/2009 af 18. juni 2009, Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (E) 1774/2002, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU af 22. september 2010, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer som senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 298/2009 af 11. marts 2008, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 219/2009 af 11. marts 2009, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 219/2009 af 11. marts 2009, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 om ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 939/2010 af 20. oktober 2010, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 893/2010 af 8. oktober 2010 samt Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 799/2011 af 9. august 2011.

Stk. 2. Akkrediterede kontrolorganer, der varetager auditering af foderstofvirksomheders kvalitetsstyringssystem, skal betale gebyrer som fastsat i bilag 1, til dækning af Fødevarestyrelsens udgifter til løbende tilsyn, instruktion og supervision m.v. i henhold til bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes.

Ansøgningsgebyr

§ 2. For ansøgning om registrering eller godkendelse, jf. § 14 i bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder, skal foderstofvirksomheder, bortset fra virksomheder, der udelukkende er beskæftiget med primærproduktion, betale gebyr som fastsat i bilag 1, A.

Årligt grundgebyr

§ 3. Foderstofvirksomheder, bortset fra virksomheder, der alene har aktiviteter som anført i stk. 2 eller stk. 3, skal betale ét årligt grundgebyr, jf. bilag 1, B, nr. 1, pr. enhed, jf. § 14, stk. 5, i bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder.

Stk. 2. Foderstofvirksomheder, der transporterer foder, skal pr. enhed betale det i bilag 1, B, nr. 2, anførte grundgebyr.

Stk. 3. Foderstofvirksomheder, der ved fodring anvender forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren form, skal pr. CVR-nr. eller CPR-nr. betale det i bilag 1, B, nr. 3, anførte grundgebyr.

Stk. 4. Hvis en enhed af en foderstofvirksomhed i medfør af stk. 1-3, skal betale flere grundgebyrer for samme enhed, betales der alene grundgebyr for den dyreste kategori.

§ 4. Foderstofvirksomheder, der kun er registreret eller godkendt en del af året, kan ikke kræve tilbagebetaling eller reduktion af grundgebyret for ophørsåret.

Mængdegebyr m.v.

Produktion

§ 5. Foderstofvirksomheder, der producerer forblandinger skal ved salg betale mængdegebyr som fastsat i bilag 1, E, nr. 1, A eller B, af de fodermidler, der indgår i det producerede foder.

Stk. 2. Foderstofvirksomheder, der producerer foderblandinger, undtagen foderblandinger til fisk, skal ved salg betale mængdegebyr som fastsat i bilag 1, E, nr. 1, A eller B af de fodermidler, der indgår i det producerede foder.

Stk. 3. Foderstofvirksomheder, der producerer foderblandinger til fisk, skal ved salg betale mængdegebyr som fastsat i bilag 1, E, nr. 2, A eller B, af de fodermidler, der indgår i det producerede foder.

§ 6. Foderstofvirksomheder, der producerer fodertilsætningsstoffer, skal ved salg betale mængdegebyr som fastsat i bilag 1, E, nr. 3, af de producerede fodertilsætningsstoffer.

Samhandel og eksport

§ 7. Foderstofvirksomheder, der sælger fodermidler til slutbruger her i landet, til andre EU-lande eller til eksport, skal betale mængdegebyr af fodermidlet, som fastsat i bilag 1, E, nr. 1, A eller B.

Stk. 2. Foderstofvirksomheder, der til brug på egen bedrift enten importerer, eller fra et andet EU-land indfører fodermidler, foderblandinger eller forblandinger, skal betale mængdegebyr som fastsat i bilag 1, E, nr. 1, A.

Stk. 3. Foderstofvirksomheder, herunder virksomheder, der er beskæftiget med primærproduktion, der enten importerer eller fra et andet EU-land indfører foder, skal ved salg eller ved brug på egen bedrift betale mængdegebyr som fastsat i bilag 1, E, A, af foderstilsætningsstoffer i ren form, de foderstilsætningsstoffer eller fodermidler, der indgår i det importerede eller indførte foder.

§ 8. Undtaget fra gebyr er fodermidler eller fodertilsætningsstoffer, der påviseligt tidligere har udløst gebyr til Fødevarestyrelsen ved omsætning inden for EU.

Stk. 2. Fodermidler, der påviseligt tidligere har udløst gebyr til Fødevarestyrelsen ved eksport, pålægges ved genindførelse i Danmark et gebyr svarende til forskellen mellem taksten for fodermidler solgt til lande uden for EU og fodermidler, der sælges inden for EU, jf. bilag 1, E.

Indberetning

§ 9. Foderstofvirksomheder skal efter anmodning fra Fødevarestyrelsen og inden en frist fastsat af styrelsen meddele styrelsen de oplysninger om virksomhedens import, samhandel, produktion og salg i det senest afsluttede kalenderår, der er nødvendige for beregning af mængdegebyrerne og fastsættelse af det årlige grundgebyr. Styrelsen kan udbede sig supplerende oplysninger og dokumentation.

Stk. 2. Undlader en virksomhed at meddele styrelsen de nødvendige oplysninger inden den fastsatte frist, fastsætter styrelsen beregningsgrundlaget for mængdegebyrerne skønsmæssigt.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kontrollerer de indberettede oplysninger.

Nye virksomheder

§ 10. For foderstofvirksomheder, der godkendes eller registreres for første gang, beregnes de årlige mængdegebyrer for perioden fra godkendelses- eller registreringspligtens indtræden og til udløbet af det pågældende kalenderår på grundlag af virksomhedens oplysninger om forventet import, samhandel og salg i den pågældende periode.

Stk. 2. I virksomhedens andet registreringsår beregnes mængdegebyrerne til dækning af kontrollen i dette kalenderår på grundlag af virksomhedens oplysninger om forventet import, samhandel og salg i hele kalenderåret.

Stk. 3. Fra virksomhedens tredje registreringsår beregnes mængdegebyrerne i det indeværende kalenderår på grundlag af virksomhedens oplysninger om faktisk import, samhandel og salg i det umiddelbart foregående år.

Opkrævning af gebyr og ophør af virksomhed m.v.

§ 11. De årlige mængdegebyrer opkræves hos den, der på opkrævningstidspunktet er ejer af den pågældende virksomhed.

Stk. 2. Foderstofvirksomheder, der som følge af ophør afmelder deres godkendelse eller registrering i løbet af kalenderåret, kan få refunderet mængdegebyrer svarende til den del af kalenderåret, hvor virksomheden ikke længere har nogen aktivitet, hvis meddelelse om ophør eller forventet ophør som foderstofvirksomhed er modtaget i Fødevarestyrelsen senest den 31. december i det pågældende år.

Stk. 3. Virksomhedsoverdragelse i løbet af kalenderåret medfører ingen refusion af gebyrer.

Reduktion af mængdegebyr

§ 12. Foderstofvirksomheder, der af Fødevarestyrelsen er blevet vurderet til at leve op til kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne, opnår en reduktion på 5 pct. af mængdegebyret på fodermidler eller fodertilsætningsstoffer.

Stk. 2. Mængdegebyret beregnes af de fodermidler, der indgår i foderet. I tilfælde, hvor det beregnede gebyr udgør et så stort beløb i forhold til fodermidlernes eller fodertilsætningsstoffernes værdi, at foderstofvirksomheden i forbindelse med den årlige indberetning, jf. § 9, kan sandsynliggøre, at mængdegebyret vil virke væsentligt konkurrenceforvridende, kan Fødevarestyrelsen foretage en nedsættelse af mængdegebyret.

Stk. 3. Ansøgning om reduktion af mængdegebyret skal indsendes samtidig med indberetning af oplysningerne til brug for beregning af mængdegebyret, jf. § 9.

Betaling for kontrol m.v.

§ 13. Foderstofvirksomheder, der er omfattet af § 3, stk. 1 og 2, skal betale for Fødevarestyrelsens tidsforbrug, jf. bilag 1, D i forbindelse med tilsyn før godkendelse, auditering og kontrol, herunder forberedelse og sagsopfølgning på dette.

§ 14. I forbindelse med tilsyn for godkendelse, auditering og kontrol betales et startgebyr som fastsat i bilag 1, C.

§ 15. Fødevarevirksomheder, der også er godkendt eller registreret som foderstofvirksomheder i henhold til bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder, fordi de sælger biprodukter til brug som foder, opkræves betaling for kontrollen i henhold til bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v.

Særligt om betaling i forbindelse med auditering ved tredjepart

§ 16. Akkrediterede kontrolorganer, der efter kapitel 10 i bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder ansøger Fødevarestyrelsen om godkendelse til at varetage styrelsens varslede kontrol (audit) af en foderstofvirksomheds kvalitetsstyringssystem, skal betale for Fødevarestyrelsens tidsforbrug, jf. bilag 1, D, i forbindelse med Fødevarestyrelsens behandling af ansøgningen.

§ 17. Foderstofvirksomheder skal betale for Fødevarestyrelsens tidsforbrug, jf. bilag 1, D, i forbindelse med styrelsens sagsbehandling vedrørende de af kontrolorganet udførte kontrolbesøg.

Forfald m.v.

§ 18. Gebyrer forfalder ved påkrav, og betaling skal ske senest 30 dage efter fakturaens dato.

Stk. 2. Betales forfaldne gebyrer ikke rettidigt, skal der betales en årlig rente svarende til renten i henhold til rentelovens § 5. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

Stk. 3. For erindringsskrivelser betales et rykkergebyr på 100 kr.

Ikrafttræden

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1489 af 15. december 2010 om betaling for kontrol af foder og foderstofvirksomheder ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 16. december 2011

Esben Egede Rasmussen

/ Henrik Dammand Nielsen


Bilag 1

Gebyrer for 2012

A. Ansøgningsgebyr, jf. § 2.
   
Kr.
For ansøgninger om registrering eller godkendelse jf. § 14 i bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder betales et gebyr på:
 
523,00
     
B. Årligt grundgebyr, jf. § 3.
   
Grundgebyr:
   
1)
A.
Foderstofvirksomheder:
2.093,00
 
B.
Foderstofvirksomheder, hvis indtægt ved salg eller håndtering af foderstoffer i det forudgående kalenderår ikke overstiger kr. 50.000:
 
 
204,00
2)
A.
Foderstofvirksomheder, som alene transporterer foder:
1.570,00
 
B.
Foderstofvirksomheder, som alene transporterer foder, hvis indtægt ved håndtering af foderstoffer i det forudgående kalenderår ikke overstiger kr. 50.000:
 
 
204,00
3)
Foderstofvirksomheder, der ved fodring anvender forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren form:
 
1.570,00
     
C. Startgebyr, jr. § 14.
     
Pr. påbegyndt tilsyn for godkendelse, auditering eller kontrol:
1.256,00
   
D. Timesatser, jf. § 13 og §§ 16 og 17.
   
1)
Akademiske medarbejdere:
 
685,00
2)
Kontorfunktionær/laborant/kontrollør:
 
510,00
Timeforbruget opgøres pr. påbegyndte hele time.
   
     
E. Mængdegebyrer, jf. §§ 5-7 og § 8. stk. 2.
   
     
A.
Import fra tredjelande, samhandel indenfor EU og salg i Danmark
B.
Eksport til tredjelande
     
Kr.1
Kr.
1)
Fodermidler2, bortset fra fodermidler nævnt under nr. 2)
Pr. fulde 100 tons tørstof:
   
911,00
402,00
         
2)
Fodermidler2 som bestanddel i foderblandinger til fisk.
Pr. fulde 100 tons tørstof:
   
455,00
301,00
         
3)
Fodertilsætningsstoffer3
Pr. fulde 100 kg. :
14,00
9,04
         

1 I gebyret for de under nr. 1) nævnte fodermidler indgår et beløb på 108 kr. pr. 100 tons tørstof vedr. primærproducenternes andel af omkostningerne til Fødevarestyrelsens administration, i det under nr. 2) nævnte fodermidler udgøre andelen 53 kr. pr 100 tons tørstof, og for fodertilsætningsstoffer, jf. nr. 3), udgør andelen 1,90 kr. pr. 100 kg.

2 Fodermidler, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsførings og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/1113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF, bortset fra korn af byg, hvede, havre, rug og triticale og forarbejdede produkter heraf.

3 Fodertilsætningsstoffer som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der er nødvendige for anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT 2004, L 165, s. 1), som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 208/2011 af 2. marts 2011 (L 58, s. 29).