Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gebyrer ved brug af betalingsinstrumenter i den fysiske handel

I medfør af § 78, stk. 3, og § 80, stk. 8, i lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. lovbekendtgørelse nr. 365 af 26. april 2011, som ændret ved lov nr. 1369 af 28. december 2011, fastsættes:

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Betalingsinstrument: Enhver form for personligt instrument eller sæt af procedurer, der er aftalt mellem brugeren og udbyderen af betalingstjenester, og som brugeren benytter til at iværksætte en betalingsordre.

2) En debettransaktion: En betalingstransaktion med et betalingsinstrument, hvor beløbet trækkes fra betalers konto umiddelbart efter, at indløser har modtaget oplysninger om transaktionen.

3) En kredittransaktion: En betalingstransaktion med et betalingsinstrument, hvor beløbet ikke trækkes fra betalers konto umiddelbart efter, at indløser har modtaget oplysninger om transaktionen, men først trækkes efter en periode, der er aftalt mellem betaler og dennes betalingstjenesteudbyder.

4) Internationalt betalingsinstrument: Et betalingsinstrument, der kan benyttes til kontanthævning eller som betalingsinstrument i flere lande.

5) Indløser: En udbyder af betalingstjenester, der indgår aftale med betalingsmodtager om tilslutning til et betalingssystem.

6) Betalingssystem: Et system til overførsel af midler med formelle og standardiserede rutiner og fællesregler for behandling, clearing eller afvikling af betalingstransaktioner.

7) Betaler: En fysisk eller juridisk person, der er indehaver af en betalingskonto og tillader en betalingsordre fra denne betalingskonto, eller, hvis der ikke er nogen betalingskonto, en fysisk eller juridisk person, der afgiver en betalingsordre.

8) Betalingsmodtager: En fysisk eller juridisk person, som er den tiltænkte modtager af de midler, der indgår i en betalingstransaktion.

9) Betalingstransaktion: En handling, der iværksættes af en betaler eller en betalingsmodtager med henblik på at indbetale, overføre eller hæve midler uden hensyn til eventuelle underliggende forpligtelser mellem betaleren og betalingsmodtageren.

10) Fysisk handel: Afvikling af en betalingstransaktion, der forudsætter fysisk tilstedeværelse af betaler og betalingsmodtager.

§ 2. Betalingstjenestelovens § 80, stk. 2 og 3, gælder ikke for anvendelsen af internationale betalingsinstrumenter og betalingsinstrumenter, der benyttes ved gennemførelsen af kredittransaktioner.

§ 3. Indløser kan pålægge betalingsmodtager omkostningerne ved driften af et betalingssystem, hvor betalingstransaktionen gennemføres ved brug af et betalingsinstrument. Omkostningerne fastsættes efter betalingstjenestelovens § 79.

Stk. 2. Indløsere af betalingsinstrumenter skal på tydelig måde offentliggøre de maksimale gebyrer for betalingsmodtagere, der er forbundet med gennemførelsen af en betalingstransaktion ved brug af betalingsinstrumenter. Indløser skal offentliggøre det maksimale gebyr for hver enkelt type betalingsinstrument, som indløses af den pågældende indløser.

§ 4. Betalingsmodtager må ikke opkræve gebyr hos betaler for en debettransaktion i den fysiske handel.

Stk. 2. Betalingsmodtager må opkræve gebyr hos betaler for en kredittransaktion i den fysiske handel.

Stk. 3. Betalingsmodtager må ikke opkræve gebyr hos betaler, medmindre betalingsmodtager i forbindelse med transaktionens gennemførsel med sikkerhed kan fastslå, at der er tale om en kredittransaktion.

Stk. 4. Opkræver betalingsmodtager gebyr hos betaler for anvendelse af et betalingsinstrument, må gebyrets størrelse ikke overstige betalingsmodtagers gebyr for betalingstransaktionen til indløser.

Øvrige bestemmelser

§ 5. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af bestemmelserne i §§ 2 til 4. Styrelsens tilsyn følger af §§ 98, 99 og 107 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 812 af 30. juni 2011 om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 28. december 2011

Ole Sohn

/ Agnete Gersing