Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Ret til optagelse og overflytning
Kapitel 2 Pligt til overflytning
Kapitel 3 Øvrige regler om overflytning
Kapitel 4 Ikrafttræden mv.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser

I medfør af § 41, stk. 6 og 7, § 42, stk. 4, § 61, stk. 4, § 95 og § 100 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 838 af 4. juli 2011, som ændret ved lov nr. 152 af 28. februar 2012, fastsættes efter forhandling med Beskæftigelsesrådet:

Kapitel 1

Ret til optagelse og overflytning

§ 1. En person kan optages i en a-kasse, hvis pågældende opfylder betingelserne i lovens § 41, herunder om bopæl og ophold i Danmark på optagelsestidspunktet, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Bopæls- og opholdskravet gælder ikke for personer, der kan blive optaget i en a-kasse i medfør af reglerne i bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS og i det øvrige udland og bekendtgørelse om medlems- og dagpengeret efter arbejde eller ophold på Færøerne.

Stk. 3. Personer, der driver selvstændig virksomhed på Færøerne eller i Grønland, kan blive optaget, hvis

1) pågældende umiddelbart før udrejsen havde bopæl i Danmark, og

2) ansøgningen om optagelse er modtaget i a-kassen senest 12 måneder efter udrejsen.

§ 2. En person kan tidligst blive optaget fra den dato, hvor a-kassen har modtaget en skriftlig ansøgning om optagelse, jf. dog § 5 stk. 2.

§ 3. Optagelse skal ske i en tværfaglig a-kasse eller i en fagligt afgrænset a-kasse, hvis faglige område personen ifølge kassens vedtægt har tilknytning til, jf. lovens § 32.

Stk. 2. Personer, der har tilknytning til flere fagligt afgrænsede a-kassers faglige områder, kan vælge mellem disse.

§ 4. Et medlem kan overflyttes til en anden a-kasse, hvis betingelserne for at blive optaget i kassen ifølge dennes vedtægt er opfyldt.

§ 5. Et medlem, der har gennemført en uddannelse som nævnt i lovens § 54, kan vælge

1) at blive nyoptaget med dagpengeret efter lovens § 54, jf. § 49, stk. 5, 1. pkt., i en a-kasse, som efter sin vedtægt optager personer med den afsluttede uddannelse, eller

2) at blive overflyttet til a-kassen med sine hidtidige rettigheder.

Stk. 2. Hvis medlemmet ønsker nyoptagelse, jf. stk. 1, nr. 1, skal a-kassen have modtaget ansøgningen inden 2 uger efter uddannelsens afslutning. Nyoptagelsen sker med virkning fra dagen efter, at uddannelsen er afsluttet, jf. bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode.

Kapitel 2

Pligt til overflytning

§ 6. Et medlem, som tager erhvervsarbejde uden for a-kassens faglige område, skal lade sig overflytte til en anden kasse eller udtræde af kassen, medmindre medlemmet fortsat opfylder betingelserne for at blive optaget i sin hidtidige a-kasse ifølge dennes vedtægt.

Stk. 2. Ved overflytning efter stk. 1 finder § 4 tilsvarende anvendelse.

Kapitel 3

Øvrige regler om overflytning

§ 7. Ansøgning om overflytning skal stiles til den a-kasse, som medlemmet ønsker at blive medlem af.

Stk. 2. Overflytning sker med virkning fra den dato, hvor en a-kasse modtager ansøgningen herom, jf. dog stk. 3. For medlemmer, som skal overflyttes efter § 6, sker overflytning tidligst fra den dato hvor arbejdet, der danner grundlag for overflytningen, er påbegyndt.

Stk. 3. For medlemmer, som ikke har erhvervsarbejde, kan overflytning ske med mindst 1 måneds varsel til udløbet af en udbetalingsperiode. Varslet regnes fra modtagelsen af ansøgningen. Overflytning sker ved udløbet af udbetalingsperioden.

Stk. 4. A-kasserne kan aftale et andet tidspunkt for overflytningen, hvis medlemmet er enigt i dette. Varslet i stk. 3 skal dog overholdes.

Stk. 5. Medlemmet skal betale medlemsbidrag til sin hidtidige a-kasse, indtil overflytning sker. Indbetalt bidrag, der dækker en periode efter overflytningen, skal betales tilbage til medlemmet.

Stk. 6. Fra overflytningsdatoen skal medlemmet betale medlemsbidrag til den nye a-kasse.

§ 8. Et medlem, som bliver overflyttet, bevarer sine hidtidige rettigheder.

Stk. 2. Et medlem, der ikke har ret til at få udbetalt dagpenge som følge af, at a-kassen er omfattet af lovens § 61, stk. 3, kan efter overflytning ikke få ret til dagpenge i den nye a-kasse, før medlemmet har haft arbejde af mindst 5 ugers varighed med en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 10 timer pr. uge.

§ 9. Medlemmet skal medvirke til overflytningen, herunder give de nødvendige oplysninger om sin tilknytning til den nye a-kasses faglige område.

Stk. 2. Hvis et medlem, som skal overflyttes efter § 6, ikke medvirker hertil, skal a-kassen træffe afgørelse om, at medlemmet skal udtræde af a-kassen.

Stk. 3. Hvis medlemmet klager over afgørelsen, bevares medlemskabet, så længe klagen behandles administrativt.

§ 10. Den nye a-kasse skal sikre, at betingelserne for overflytning til a-kassen er opfyldt.

Stk. 2. Den nye a-kasse skal hurtigst muligt og senest 2 uger efter modtagelsen af ansøgningen underrette den hidtidige a-kasse herom samt anmode denne om de oplysninger, der er nødvendige for effektuering af overflytningen. Den hidtidige a-kasse skal hurtigst muligt og senest 2 uger herefter sende de nødvendige oplysninger til den nye a-kasse.

Stk. 3. Har et medlem sendt ansøgningen til den hidtidige a-kasse, skal denne hurtigst muligt og senest 2 uger efter modtagelsen sende ansøgningen samt de oplysninger, der er nødvendige for effektuering af overflytningen, til den nye a-kasse.

Stk. 4. Den hidtidige a-kasse skal foretage elektronisk registrering af oplysninger som fastsat i bekendtgørelse om dokumentation for anciennitet i en a-kasse, og sende oplysningerne elektronisk til den nye a-kasse inden 2 uger efter modtagelsen af ansøgningen om overflytning.

Stk. 5. Den hidtidige a-kasse har pligt til snarest muligt at give yderligere oplysninger om medlemmet til den nye a-kasse, hvis den bliver bedt om det.

Stk. 6. Den nye a-kasse skal effektuere overflytningen senest 2 uger efter modtagelse af de nødvendige oplysninger fra den hidtidige a-kasse.

§ 11. Hvis de involverede a-kasser ikke er enige om, at betingelserne for overflytning er opfyldt, skal den nye a-kasse træffe afgørelse om, at overflytning kan finde sted. A-kassen skal samtidig sende kopi med ankevejledning til den hidtidige a-kasse.

Stk. 2. Hvis det efterfølgende viser sig, at medlemmet ikke opfyldte betingelserne for overflytningen, annulleres overflytningen, og medlemsbidrag, der er indbetalt til den nye a-kasse, betales tilbage til medlemmet.

§ 12. Enhver a-kasse skal give adgang til, at et medlem af en anden a-kasse elektronisk kan sende en ansøgning om overflytning til a-kassen.

Stk. 2. A-kassens tekniske løsning skal være i overensstemmelse med kravene til elektronisk optagelse i bekendtgørelse om sikker elektronisk og telefonisk kommunikation mv. i arbejdsløshedsforsikringen.

Stk. 3. A-kassen skal ved etableringen af den tekniske løsning sikre, at den elektroniske ansøgning om overflytning ikke kan læses af andre end modtageren.

Stk. 4. A-kassen har pligt til at holde den tekniske løsning opdateret.

Kapitel 4

Ikrafttræden mv.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. marts 2012 og finder anvendelse på ansøgninger om optagelse og overflytning, der er modtaget i en a-kasse den 5. marts 2012 eller senere.1) For ansøgninger om nyoptagelse efter § 5, stk. 1, nr. 1, finder bekendtgørelsen dog anvendelse på optagelse på baggrund af uddannelse, der afsluttes den 5. marts 2012 eller senere.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1469 af 21. december 2005 om optagelse som lønmodtager m.fl., selvstændig erhvervsdrivende og nyuddannet i en a-kasse og bekendtgørelse nr. 1470 af 21. december 2005 om overflytning mellem a-kasser.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 1. marts 2012

Marie Hansen

/ Vibeke Dalbro

Officielle noter

1) Der udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen.

Redaktionel note
  • Markeret historisk i forbindelse med, at bekendtgørelsen er ophævet ved ikrafttræden af bekendtgørelse nr. 992 af 29. juni 2016.