Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed

I medfør af § 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 882 af 8. august 2011, fastsættes:

§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at tilrettelægge, kvalitetssikre og gennemføre rådgivnings-, forvaltnings-, projektledelses-, virksomhedsdrifts- og undervisningsopgaver inden for jordbrugsområdet. Arbejdsområderne er landbrug, gartneri, offentlige miljø- og naturforvaltninger samt private miljø-, energi- og anlægsvirksomheder.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer, som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse tilrettelagt som selvstændig overbygning til erhvervsakademiuddannelsen som jordbrugsteknolog, er normeret til 90 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed. Den engelske titel er Bachelor in Agricultural and Environmental Management.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in Agricultural and Environmental Management.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 35 ECTS-point, der er fælles for de studerende.

2) 2 bundne studieretninger, hvoraf den studerende vælger én. Hver af de bundne studieretninger omfatter obligatoriske elementer med et samlet omfang på 10 ECTS-point:

a) Jordbrugsbiologi.

b) Jordbrugsøkonomi.

3) Praktik med et samlet omfang på 15 ECTS-point.

4) Valgfrie uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 15 ECTS-point.

5) Bachelorprojekt på 15 ECTS-point.

Stk. 2. De obligatoriske uddannelseselementer, jf. stk. 1, nr. 1, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Analyse og statistik.

2) Metode og videnskabsteori.

3) Personale-, strategi- og virksomhedsudvikling.

4) Markedskommunikation, salg og rådgivning.

5) Projektledelse.

Stk. 3. Studieretningen inden for jordbrugsbiologi, jf. stk. 1, nr. 2. litra a, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Biologisk stofomsætning og miljø.

2) Produktion og restprodukter.

Stk. 4. Studieretningen inden for jordbrugsøkonomi, jf. stk. 1, nr. 2, litra b, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Økonomisk analyse, kalkulation, drifts- og produktionsanalyse.

2) Markeds-, organisations- og kvalitetsudvikling.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i særlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2012 og har virkning for studerende, der er påbegyndt uddannelsen efter den 1. september 2011.

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, den 2. juli 2012

P.M.V.
Inge Mærkedahl

/ Rikke Lise Simested


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har

1) udviklingsbaseret viden om og forståelse af praksis, anvendt teori og metode inden for jordbrugsområdets biologiske og økonomiske områder til brug i relation til rådgivning, forvaltning, ledelse, virksomhedsdrift og undervisning,

2) kan reflektere over analyser, metoder og teorier inden for jordbrugsområdet,

3) viden om markedskommunikation, salg og rådgivning samt modeller for projektledelse og

4) viden om relevant lovgivning og retspraksis inden for jordbrugsjura og jordbrugsområdets vilkår, interessenter og virksomhedstyper nationalt og internationalt.

Den uddannede inden for studieretningen jordbrugsbiologi har tillige

1) viden om kemiske og biologiske processer i jord, vand, planter samt husdyr i relation til jordbrug,

2) forståelse af næringsstofferes betydning for miljø og produkters kvalitet, fordøjelighed og sundhed og

3) viden om tab af næringsstoffer, rensning og udnyttelse af restprodukter fra jordbrugsproduktion.

Den uddannede inden for studieretningen jordbrugsøkonomi har tillige

1) viden om drifts- og produktionsøkonomi inden for jordbrugsområdet og

2) forståelse af nationale og globale markedsmæssige forhold som kan påvirke virksomheder økonomisk og finansielt.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) indsamle og bearbejde biologiske og økonomiske data som grundlag for udvælgelse af den bedst egnede metode eller det bedste redskab til løsning af opgaver og problemstillinger inden for jordbrugsområdet,

2) varetage projektledelse og ressourcestyring af opgaver inden for fagområdet,

3) analysere og vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i relation til planlægnings-, personale-, strategi- og virksomhedsudviklingsopgaver samt fremsætte forslag til fremtidig strategi,

4) formidle og udføre rådgivning om og salg af jordbrugsområdets biologiske og økonomiske viden, serviceydelser og produkter i forhold til samarbejdspartnere og brugere og

5) anvendelse af matematiske og statistiske beregningsmetoder på analyseresultater og relatere resultaterne til praksis.

Den uddannede inden for studieretningen jordbrugsbiologi kan tillige

1) analysere problemstillinger og anvende relevante styringsværktøjer ved planlægning og gennemførelse af produktion og miljøforvaltning og

2) vurdere og analyse konsekvenser af jordbrugsproduktionens påvirkning af stofcykler og energistrømme i relation til miljø og natur.

Den uddannede inden for studieretningen jordbrugsøkonomi kan tillige

1) udføre produktionsteknisk og økonomisk driftsanalyse i relation til virksomhedens udvikling og

2) analysere og vurdere virksomhedens markeds-, organisations- og kvalitetsudvikling.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver og situationer inden for jordbrugsområdet, herunder dokumentere og formidle opgaver og projekter,

2) omsætte praksiserfaring, viden og relevante forskningsresultater til løsninger og resultater,

3) indgå i ledelsesmæssige, rådgivningsmæssige, faglige og tværfaglige funktioner og samarbejdsrelationer, der er relevante for jordbrugssområdet,

4) selvstændigt udvikle, styre og gennemføre arbejds- og rådgivningsopgaver med udgangspunkt i forskellige komplekse situationer og ved inddragelse af relevante interessenter samt

5) identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer inden for den færdiguddannedes beskæftigelsesområde.

Den uddannede inden for studieretningen jordbrugsbiologi kan tillige

1) selvstændigt og i samarbejde med andre udvikle praktiske og teoretiske velbegrundede løsningsmodeller for udnyttelse af biologiske ressourcer i vegetabilsk og animalsk produktion og

2) selvstændigt indsamle vurderingsgrundlag og gennemføre analyser af miljømæssige konsekvenser af jordbrugsproduktion, samt fremsætte kvalificerede løsningsforslag.

Den uddannede inden for studieretningen jordbrugsøkonomi kan tillige

1) selvstændigt håndtere komplekse finansielle og økonomiske analyser og kalkulationer og

2) selvstændigt og i samarbejde med andre udforme strategier for jordbrugsvirksomhedens markeds-, organisations- og kvalitetsudvikling.