Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forretningsorden for Politiklagerådet

I medfør af § 118 d i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1063 af 17. november 2011, fastsættes:

§ 1. Politiklagerådet er Den Uafhængige Politiklagemyndigheds øverste ledelse og har det overordnede ansvar for myndighedens virksomhed, jf. retsplejelovens § 118 a.

Stk. 2. Politiklagemyndighedens daglige ledelse varetages af direktøren, jf. retsplejelovens § 118 c.

§ 2. Politiklagerådet består af en formand, der er landsdommer, en advokat, en universitetslærer i retsvidenskab og to repræsentanter for offentligheden, jf. retsplejelovens § 118 b, stk. 1.

Stk. 2. Der beskikkes en suppleant for hvert af rådets medlemmer, jf. retsplejelovens § 118 b, stk. 7.

§ 3. Rådets formand forbereder i samarbejde med direktøren dagsorden og sagernes forberedelse for rådet og leder rådets møder.

Stk. 2. Efter formandens anmodning sørger direktøren for at tilvejebringe det materiale, der skal anvendes som grundlag for rådets forhandlinger og afgørelser.

Stk. 3. Direktøren deltager i rådets møder, med mindre rådet undtagelsesvist træffer anden bestemmelse.

Stk. 4. Direktøren udpeger en medarbejder, som fungerer som sekretær for rådet. Efter direktørens bestemmelse kan sekretæren og andre medarbejdere efter rådets godkendelse deltage i møderne.

§ 4. Rådet holder ordinært møde på de mødedage, rådet vedtager og i øvrigt så ofte, som formanden finder det nødvendigt. Dagsorden til ordinære møder skal udsendes senest 7 dage før mødet.

Stk. 2. Formanden kan indkalde rådet til ekstraordinære møder med 4 dages varsel.

Stk. 3. Formanden skal indkalde rådet, når to af rådets faste medlemmer anmoder om det. Anmodningen skal ledsages af dagsorden. Indkaldelse til sådanne møder skal udsendes med dagsorden senest 14 dage før mødet.

Stk. 4. Indkaldelser med dagsorden sendes til suppleanterne til orientering.

Stk. 5. Rådets møder kan afholdes som telefonmøder.

§ 5. Rådet er beslutningsdygtigt, når formanden eller dennes suppleant og mindst to af rådets andre medlemmer eller disses suppleanter er til stede.

Stk. 2. Hvis et medlem er forhindret i at møde, sørger medlemmet selv for at indkalde sin suppleant.

Stk. 3. Beslutning træffes ved stemmeflertal. I tilfælde, hvor stemmerne står lige, er formandens eller dennes suppleants stemme udslagsgivende.

§ 6. Et medlem af rådet må ikke deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af en sag eller et spørgsmål, i hvis udfald vedkommende har en individuel interesse, eller hvor der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnet til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 2. Finder et medlem, at der foreligger forhold for den pågældendes vedkommende, der muligt er omfattet af bestemmelsen i stk. 1, skal medlemmet inden sagens eller spørgsmålets behandling i rådet redegøre for forholdet over for formanden.

Stk. 3. Rådet træffer den endelige administrative afgørelse af, om medlemmet kan deltage i sagens behandling og afgørelse. I behandlingen og afgørelsen af dette spørgsmål deltager det pågældende medlem ikke.

§ 7. Der udfærdiges referater af rådets møder, som udarbejdes af direktøren eller af rådets sekretær efter direktørens bestemmelse.

Stk. 2. Referatet skal indeholde en kortfattet gengivelse af rådets drøftelser og rådets beslutninger. I tilfælde af afstemning angives resultatet heraf i referatet. Et medlem kan forlange at få sit standpunkt tilført referatet.

Stk. 3. Referatet udsendes til medlemmerne og suppleanterne snarest og senest 14 dage efter mødet. Referatet godkendes på det følgende møde i rådet.

Stk. 4. Referater af rådets møder er ikke offentligt tilgængelige. Rådets medlemmer har aftalt, at medlemmerne ikke udtaler sig om rådets voteringer.

§ 8. Rådets medlemmer og suppleanter har tavshedspligt med hensyn til, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem eller suppleant, når der er tale om oplysninger, som efter deres karakter er fortrolige. Tavshedspligten er tidsubegrænset.

Stk. 2. Samme tavshedspligt påhviler direktøren og de medarbejdere, der er udpeget til at medvirke i forbindelse med rådets arbejde.

Stk. 3. Rådets medlemmer og suppleanter drager omsorg for, at materiale, som den pågældende har modtaget i forbindelse med sit arbejde i rådet, ikke kommer uvedkommende i hænde.

§ 9. Politiklagerådet behandler og træffer afgørelse i de overordnede ledelses- og ansvarsmæssige spørgsmål, der følger af retsplejelovens § 118 a.

Stk. 2. Endvidere behandler rådet og træffer afgørelse i følgende sager, der er omfattet af Politiklagemyndighedens kompetence efter retsplejelovens § 118, stk. 2, jf. kapitel 93 b og 93 c:

1) sager af principiel karakter,

2) sager af betydelig almindelig interesse,

3) sager eller sagskategorier, der af andre særlige grunde, herunder med henblik på at fastlægge Politiklagemyndighedens praksis, findes at burde afgøres af rådet, og

4) sager, som direktøren vælger at forelægge for rådet.

Stk. 3. Ethvert medlem kan anmode om, at en sag antages til behandling i rådet.

Stk. 4. Rådet kan bemyndige formanden til, i nærmere bestemt omfang, at træffe afgørelse i spørgsmål eller sager, omfattet af stk. 1 eller stk. 2.

Stk. 5. Direktøren, eller den direktøren bemyndiger hertil, træffer afgørelse i sager, som ikke behandles af rådet eller formanden i medfør af stk. 2-4.

Stk. 6. I tilfælde, hvor afgørelse af et spørgsmål eller en sag, der er omfattet af stk. 2, ikke kan afvente indkaldelse af rådet, træffer direktøren afgørelse efter forhandling med rådets formand.

Stk. 7. Afgørelser, der træffes i medfør af bestemmelsen i stk. 6, forelægges snarest muligt for rådet.

§ 10. Alle afgørelser, uanset om de har været behandlet i rådet eller af direktøren eller den, som er bemyndiget hertil, skal fremstå som truffet af Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Stk. 2. Det skal oplyses i afgørelsen, hvis den er truffet efter drøftelse i rådet.

Stk. 3. Et medlem af rådet, som ikke er enig med flertallet, kan forlange, at dette oplyses i afgørelsen.

§ 11. Behandlingen af en endeligt afgjort sag kan genoptages, hvis der efterfølgende fremkommer væsentlige nye oplysninger af en sådan karakter, at det må antages, at oplysningerne, hvis de havde foreligget, da der blev truffet afgørelse i sagen, kunne have medført et andet resultat.

§ 12. Denne forretningsorden skal gennemgås med henblik på eventuel revision i januar 2013.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. marts 2012.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed, den 22. marts 2012

Elisabeth Mejnertz

/ Kirsten Dyrman