Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om hvilke oplysninger der skal indgives til told- og skatteforvaltningen ved genanbringelse af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom

I medfør af § 6 A, stk. 6, i ejendomsavancebeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2006, som ændret ved lov nr. 462 af 12. juni 2009 og lov nr. 525 af 12. juni 2009, og i medfør af § 35, stk. 1, 2 og 4, i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse 175 af 23. februar 2011, fastsættes:

§ 1. En begæring om genanbringelse af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 2, nr. 2, skal indeholde følgende oplysninger:

1) Tilkendegivelse af, at fortjeneste ved afståelse af fast ejendom er genanbragt i en fast ejendom her i landet, eller i en fast ejendom der er beliggende i en anden EU-stat, Norge, Island, Grønland eller på Færøerne.

2) Identifikationsoplysninger for den faste ejendom, hvori fortjenesten er genanbragt.

a) For faste ejendomme beliggende i Danmark: Det kommunale ejendomsnummer.

b) For faste ejendomme beliggende i en anden EU-stat, Norge, Island, Grønland eller på Færøerne: Adresse, postnummer og land.

3) Størrelsen af den genanbragte fortjeneste.

4) Identifikationsoplysninger for den afståede faste ejendom.

a) For faste ejendomme beliggende i Danmark: Det kommunale ejendomsnummer.

b) For faste ejendomme beliggende i en anden EU-stat, Norge, Island, Grønland eller på Færøerne: Adresse, postnummer og land.

§ 2. Begæring efter § 1 skal indsendes digitalt ved brug af de digitale kanaler, som Skatteministeriet anviser.

Stk. 2. Pligten til at indsende oplysningerne i § 1 digitalt omfatter ikke:

1) Selvangivelsespligtige, der gør brug af en af fritagelserne for at indgive selvangivelsen digitalt efter bekendtgørelsen om obligatorisk digital indberetning af selvangivelsen for selvstændigt erhvervsdrivende.

2) Selvangivelsespligtige, der senest 3 måneder efter en ansættelsesændring begærer genanbringelse af fortjeneste fra salg af fast ejendom.

Stk. 3. For indkomstårene 2011 og 2012 vil en indsendelse af begæring om anvendelse af reglerne om genanbringelse af fortjeneste ved salg af fast ejendom efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 2, nr. 2, på anden måde end anvist af Skatteministeriet blive anset for modtaget.

§ 3. § 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis fortjeneste ved afståelse af fast ejendom genanbringes i ombygning, tilbygning eller nybygning på en fast ejendom, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 6 C.

§ 4. Udover de oplysninger, der er nævnt i § 1, skal blandt andet oplysninger om grundlaget for den opgjorte ejendomsavance og dokumentation for, at betingelserne for genanbringelse er opfyldt, kunne fremlægges efter begæring fra told- og skatteforvaltningen.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1493 af 15. december 2009 om, hvilke oplysninger, der skal indgives til told- og skatteforvaltningen, ved genanbringelse af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, ophæves samtidig.

Skatteministeriet, den 20. marts 2012

Thor Möger Pedersen

/ Henrik Ludolph