Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af våbenloven

(Straf for overtrædelse af knivforbuddet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 22. juni 2009, som ændret ved § 1 i lov nr. 538 af 26. maj 2010 og § 1 i lov nr. 413 af 9. maj 2011, foretages følgende ændring:

1. § 10, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Overtrædelse af § 4, stk. 1, straffes med bøde, under skærpende omstændigheder dog med fængsel indtil 2 år.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 2012.

Givet på Amalienborg, den 27. marts 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Bødskov