Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om tildeling af Hæderstegnet for god tjeneste i brandvæsenet

§ 1. Hæderstegnet benævnes »Hæderstegnet for god tjeneste i brandvæsenet«. Det præges i sølv og formes som en medalje, der på aversen bærer Hendes Majestæt Dronning Margrethe den Andens kronede kongelige navnetræk, og på reversen en brandhjelm, som hviler på en brandøkse og et strålerør, der er krydslagt, samt indskriften »FORTJENT«.

Stk. 2. Hæderstegnet bæres på venstre side af brystet i et gult silkebånd, der knyttes på samme måde som danske ordensbånd. Til uniform kan båndet bæres på samme måde som ordensbånd. Indehavere af øvrige danske dekorationer bæres hæderstegnet til venstre for disse. Tilsvarende gælder, hvis båndet bæres alene.

§ 2. Hæderstegnet tildeles af direktøren for Beredskabsstyrelsen efter indstilling af den kommunale beredskabsmyndighed eller Beredskabsstyrelsen.

Stk. 2. Adgang til at få hæderstegnet har enhver, der i 25, 40 eller 50 år har forrettet god tjeneste i dansk brandvæsen og i øvrigt ved sin vandel har gjort sig fortjent til en udmærkelse. Dette gælder således alle, der er ansat i et kommunalt brandvæsen eller i Beredskabsstyrelsen, samt brandfogder og medlemmer af de frivillige brandværn i Sønderjylland.

Stk. 3. For personer, der forretter tjeneste i brandvæsenet i Københavns og Frederiksberg kommuner, opretholdes dog de ved kongelige resolutioner af 29. juli 1903 og 25. marts 1926 indstiftede særlige hæderstegn.

Stk. 4. Hæderstegnet kan endvidere tildeles udlændinge, der har gjort en særlig indsats inden for brandvæsen.

Stk. 5. Hæderstegnet kan endvidere tildeles enhver, der har forrettet god tjeneste i grønlandsk eller færøsk brandvæsen og i øvrigt ved sin vandel har gjort sig fortjent til en udmærkelse.

Stk. 6. Ved i alt 40 års tjeneste ved brandvæsenet påhæftes hæderstegnets bånd et egeblad af sølv.

Stk. 7. Ved i alt 50 års tjeneste ved brandvæsenet påhæftes hæderstegnets bånd et egeblad af guld.

§ 3. Personer, der har modtaget Hæderstegnet for god tjeneste ved Københavns Brandvæsen, Jubilæumstegnet for god tjeneste i Frederiksberg Brandkorps eller Hæderstegnet for god tjeneste ved redningsberedskabet, kan ikke modtage Hæderstegnet for god tjeneste i brandvæsenet.

Stk. 2. Personer omfattet af denne medaljes anvendelsesområde kan ikke på grundlag af denne indsats modtage Hendes Majestæt Dronningens Fortjenstmedalje.

§ 4. De med hæderstegnets prægning forbundne udgifter betales af vedkommende ansættelsesmyndighed. Tildeles hæderstegnet udlændinge, betales udgifterne af Beredskabsstyrelsen.

Den kommunale beredskabsmyndighed afgiver indstilling om tildeling af hæderstegnet til Beredskabsstyrelsen for så vidt angår ansatte i lokale brandkorps.

§ 5. Når nogen, hvem hæderstegnet er tildelt, gør sig skyldig i forhold, som ville have udelukket den pågældende fra at få hæderstegnet tildelt, kan tegnet fratages vedkommende efter Beredskabsstyrelsens bestemmelse.

Stk. 2. Hæderstegnet tilbageleveres Beredskabsstyrelsen ved indehaverens død.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder i givet fald også tildelt egeblad af sølv eller guld.

Forsvarsministeriet, den 26. april 2012

Anders Jakobsen
Kontorchef