Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi

I medfør af § 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 882 af 8. august 2011, fastsættes:

§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi er at kvalificere den uddannede til dels at kunne behandle erhvervsøkonomiske, samfundsøkonomiske og informationsteknologiske problemstillinger i private og offentlige virksomheder, dels at kunne indgå i et tværfagligt samarbejde.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i Bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 210 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i Økonomi og IT. Den engelske titel er Bachelor of Business Economics and Information Technology.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in Business Economics and Information Technology.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 130 ECTS-point.

2) Praktik med et samlet omfang på 30 ECTS-point.

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 30 ECTS-point.

4) Bachelorprojektet på 20 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsens obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Samfundsøkonomi.

2) Erhvervsøkonomi.

3) Datalogi.

4) Redskabsfag.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Styrelsen kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i særlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2012 og har virkning for studerende, der påbegynder uddannelsen den 1. august 2012 eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 689 af 16. juli 2001 om professionsbacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi ophæves.

Stk. 3. Studerende, der er begyndt på uddannelsen i henhold til den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse, kan færdiggøre uddannelsen efter bekendtgørelsen nævnt i stk. 2.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge overgangsordning, således at studerende , der er begyndt på uddannelsen i henhold til den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse, kan færdiggøre uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, den 4. juli 2012

Inge Mærkedahl
Direktør

/ Kirsten Lippert


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har

1) viden om og kan reflektere over praksis og central anvendt teori og metode inden for analyse, strategiudvikling, planlægning, realisering og styring af IT-drevne forretningsprocesser, samt udvikling, administration og vedligeholdelse af IT-produkter og -services,

2) viden om og kan reflektere over tendenser i global økonomi i relation til stratetisk planlægning af informationssystemer og IT-produkter og –services,

3) viden om og kan reflektere over forskellige organisationsformer og finansielle og juridiske forhold i relation til udvikling af IT-systemer, -produkter eller -services,

4) viden om og kan reflektere over interkulturelle relationers betydning for kommunikation med interessenter og aftagere til IT-produkter og -services,

5) viden om og kan reflektere over praksis og metode i forskellige former for projektledelse, herunder kvalitetssikring, testmetoder og brugerinddragelse,

6) viden om og kan reflektere over teori, praksis og metode ved konstruktion at IT-systemer, herunder omkostningsstyring, kravspecifikation, IT-arkitektur og udvikling af brugergrænseflader og

7) viden om og kan reflektere over teori, praksis og metoder til kreativ processtyring af forretningsudvikling, entrepreneurship og innovation.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) anvende og integrere økonomisk og datalogisk teori og metoder til at identificere komplekse forretningsmæssige, konceptuelle og informationsteknologiske problemstillinger i virksomheder og udvikle løsninger inden for IT-systemer, -produkter eller services,

2) vurdere og anvende metoder til analyse af internationale økonomiske tendenser i relation til IT-stratetiske beslutninger,

3) vurdere og begrunde valg af udviklingsmetoder, projektledelse og styring af kreative og innovative processer,

4) vurdere og anvende metoder til analyse, test, brugerinddragelse og kvalitetssikring af IT-systemer, -produkter eller services,

5) formidle praksisnære økonomiske og datalogiske problemstillinger og løsninger til interessenter og brugere med særlig vægt på IT-drevne forretningsprocesser og

6) vurdere og integrere interkulturelle relationer i forretningsudvikling, markedsføring og projektstyring af IT-systemer, -produkter og services.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) håndtere udvikling af IT-baserede produkter, services og forretningsprocesser fra strategi til implementering med udgangspunkt i interessenter og brugere,

2) håndtere anskaffelse og vedligeholdelse af komplekse IT-løsninger og integrationen med organisatinens forretningsprocesser og øvrige IT-portefølje,

3) håndtere interne og eksterne relationer i forbindelse med salg og markedsføring af IT-relaterede produkter eller services,

4) lede og formidle et internationalt, tværfagligt samarbejde i arbejdsgrupper, herunder i arbejdsgrupper med betydelige forskelle i deltagernes uddannelsesmæssige og kulturelle baggrund,

5) håndtere kreative og innovative processer inden for forretningsudvikling, entrepreneurship og produktudvikling på IT-området og

6) identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer inden for økonomi og informationsteknologi.