Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære vedrørende forsvarets materielnævn

§ 1. Forsvarets anskaffende myndigheder, civile institutioner og producerende virksomheder skal i tilfælde, hvor der kan være tvivl om tekniske eller merkantile omstændigheder ved en ordres placering eller en produktions iværksættelse, foranledige at sagen forelægges Forsvarets Materielnævn til udtalelse.

§ 2. Opstår der spørgsmål om, hvorvidt fremstillingen af materiel eller udvikling af nye materieltyper bør finde sted i Danmark eller i udlandet, kan nedennævnte myndigheder rådføre sig med Dansk Industri for at få spørgsmålet yderligere belyst, forinden dette forelægges Materielnævnet.

Den nationale materieldirektør varetager på vegne af Forsvarsministeriets departement hvervet som formand for Materielnævnet, der i øvrigt sammensættes med repræsentation fra følgende myndigheder og organisationer:

Forsvarsministeriet,

Forsvarskommandoen,

Forsvarets Materieltjeneste,

Erhvervs- og Vækstministeriet,

Eksportrådet,

Dansk Industri og civilindustrien i øvrigt,

AErådet (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd).

Medlemmerne indstilles af de repræsenterede myndigheder og organisationer, idet civilindustriens repræsentanter indstilles af Dansk Industri. Indstilling fremsendes til og godkendes af den nationale materieldirektør.

§ 3. Forsvarets Materielnævn henlægges under Forsvarsministeriet.

§ 4. Formanden for Materielnævnet kan tilkalde repræsentanter fra andre myndigheder og virksomheder inden for og uden for forsvarets område til at deltage i nævnets møder.

§ 5. Forsvarets Materielnævn

følger forsvarets planlægningsvirksomhed vedrørende materieludvikling og materielanskaffelser,

bidrager til at formidle samarbejdet mellem forsvarets myndigheder og civilindustrien,

er rådgivende vedrørende civilindustriens udnyttelse i forsvarets tjeneste,

er rådgivende vedrørende standardisering af materiel i forsvaret

er rådgivende vedrørende udvikling og anskaffelse af materiel til forsvaret, specielt for så vidt angår spørgsmål om indkøb i udlandet eller udvikling/produktion her i landet.

Stk. 2. Materielnævnet afgiver udtalelse om materiel- og indkøbsspørgsmål, som måtte forelægges for nævnet.

Stk. 3. Materielnævnet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Forsvarsministeriets departement og Forsvarets Materieltjeneste varetager sekretariatsfunktionen for nævnet efter departementets bestemmelse herfor.

§ 6. Cirkulære nr. 9855 af 1. december 2008 ophæves.

Forsvarsministeriet, den 1. juni 2012

P.M.V.
E.B.
Kim Jesper Jørgensen