Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Standardvedtægt for gymnasieskoler og hf-kurser inden for den offentlige forvaltning (2012)
Bilag 2 Standardvedtægt for voksenuddannelsescentre (2012)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

I medfør af § 3, stk. 2, og § 55 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011, fastsættes følgende:

Standardvedtægter

§ 1. Institutionens styrelse reguleres i en vedtægt, som skal være i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, jf. § 2 og § 3.

Stk. 2. Det er institutionens bestyrelse, der fastsætter vedtægten, jf. dog § 9, stk. 1 og 2.

§ 2. Vedtægten for en institution for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, der ikke har status som voksenuddannelsescenter, skal være i overensstemmelse med standardvedtægt for gymnasieskoler og hf-kurser inden for den offentlige forvaltning, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 3. Vedtægten for en institution for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, der har status som voksenuddannelsescenter, skal være i overensstemmelse med standardvedtægt for voksenuddannelsescentre, jf. bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 4. I bilagene til denne bekendtgørelse markerer:

1) Kantet parentes […], at institutionen selv skal formulere teksten. I de kantede parenteser er det med kursiv anført, hvad teksten skal vedrøre.

2) Krøllet parentes {…}, at institutionen kan undlade den pågældende tekst, jf. dog § 5.

§ 5. Indholdet af standardvedtægternes krøllede parentes i § 6, stk. 2, 2. og 3. pkt., medtages kun i vedtægten for institutioner, hvor det er fastsat i vedtægtens § 4, stk. 2, at der udpeges bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering, jf. § 6.

Stk. 2. Indholdet af standardvedtægternes krøllede parenteser i § 12, stk. 2 og 3, og § 16 medtages kun i vedtægten for institutioner, hvor det er fastsat i vedtægtens § 12, stk. 1, at der skal vælges en næstformand.

Stk. 3. Indholdet af standardvedtægternes krøllede parenteser i § 20, stk. x1, i standardvedtægten i bilag 2 medtages kun i vedtægten for institutioner, hvor det er fastsat i vedtægtens § 3, stk. 1, at institutionen i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen endvidere kan udbyde gymnasiale uddannelser.

§ 6. Ved selvsupplering forstås, at de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget til den tiltrædende bestyrelse, i forening og i overensstemmelse med vedtægtens regler herom udpeger det antal udefrakommende medlemmer af bestyrelsen, der ifølge vedtægten skal udpeges ved selvsupplering.

Stk. 2. Ved bestyrelsens beslutning om selvsupplering skal der være flertal af udefrakommende medlemmer.

§ 7. Hvor institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse sammenlægges med andre institutioner, jf. § 9, stk. 1, 2. pkt., herunder med institutioner for erhvervsrettet uddannelse, bruges standardvedtægternes § 2, § 3 og kapitel 8 med de fornødne tilpasninger. Hvor en institution for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse spaltes, finder 1. pkt. tilsvarende anvendelse.

§ 8. Hvor en privat gymnasieskole, et privat hf-kursus eller et privat studenterkursus overgår til at være en selvejende institution efter loven, jf. lovens § 3, stk. 3, bruges standardvedtægternes § 2 og kapitel 8 med de fornødne tilpasninger.

§ 9. Ved institutionens oprettelse fastsætter børne- og undervisningsministeren institutionens vedtægt, jf. lovens § 3, stk. 1, 2. pkt. Ved fusion eller spaltning af en institution, jf. lovens § 6, stk. 2, 5. pkt., og ved etablering eller ophør af en institutions varetagelse af opgaven som voksenuddannelsescenter, jf. lovens § 7, stk. 2, godkender ministeren institutionens vedtægt.

Stk. 2. Hvor en privat gymnasieskole, et privat hf-kursus eller et privat studenterkursus overgår til selvejende institution inden for den offentlige forvaltning, finder stk. 1, 2. pkt., tilsvarende anvendelse, jf. lovens § 3, stk. 3, 3. pkt.

Stk. 3. Institutionens navn godkendes af børne- og undervisningsministeren, jf. lovens § 1, stk. 5.

§ 10. Såfremt institutionen ønsker at fravige det maksimale antal bestyrelsesmedlemmer, jf. standardvedtægternes § 4, stk. 1 og 2, kan dette alene ske efter børne- og undervisningsministerens godkendelse, jf. lovens § 16, stk. 8.

Offentliggørelse af vedtægten m.v.

§ 11. Institutionens vedtægt skal offentliggøres på institutionens hjemmeside på internettet sammen med datoerne for bestyrelsens vedtagelse, børne- og undervisningsministerens fastsættelse, jf. § 9, stk. 1, 1. pkt., eller godkendelse, jf. § 9, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, og for offentliggørelsen af vedtægten på hjemmesiden. Vedtægten kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen på hjemmesiden, jf. lovens § 1, stk. 6. Vedhæftede bilag til vedtægten samt navnene på bestyrelsens medlemmer skal tillige offentliggøres på hjemmesiden.

Stk. 2. Informationerne skal være lettilgængelige, jf. lovens § 55.

Ikrafttrædelse

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2012.

Stk. 2. Eksisterende institutioner omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. skal inden den 1. januar 2013 offentliggøre den godkendte vedtægt på institutionens hjemmeside på internettet sammen med datoerne for bestyrelsens vedtagelse, børne- og undervisningsministerens godkendelse og offentliggørelsen på hjemmesiden, jf. § 6, stk. 2, i lov nr. 271 af 27. marts 2012. Disse institutioner skal ved førstkommende vedtægtsændring bringe vedtægten i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 585 af 24. juni 2009 om standardvedtægt for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse ophæves.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, den 29. juni 2012

P. M. V.
Per Hansen
Direktør

/ Nanna Hvass Jacobsen


Bilag 1

Standardvedtægt for gymnasieskoler og hf-kurser inden for den offentlige forvaltning (2012)

Bemærkninger, der er med kursiv og understreget, er til orientering og skal ikke medtages i vedtægtens tekst.

Vedtægt for [ Institutionens navn ]

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

§ 1. [Institutionens navn. En navneændring skal godkendes af børne- og undervisningsministeren, før det nye navn kan anvendes] er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i [Kommunens navn, regionens navn], og omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Institutionens CVR-nummer er [Nummeret]. Institutionens navn samt senere ændringer heraf godkendes af børne- og undervisningsministeren.

§ 2. Institutionen er oprettet den 1. januar 2007 ved [Hidtidig navn som amtskommunal institution] overgang fra at være en amtskommunal institution til en selvejende institution som led i kommunalreformen. {[Eventuelle navneændringer efter overgangen til selveje anføres].}

§ 3. Institutionens formål er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen at udbyde gymnasiale uddannelser. Institutionens aktuelle udbud af uddannelser fremgår af det til vedtægten vedhæftede bilag med bestyrelsens underskrifter.

Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, jf. stk. 1, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og de regler herom, som er fastsat af børne- og undervisningsministeren.

{Stk. x1. Institutionens formål er endvidere i henhold til skriftlig aftale herom varetagelse af nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner, jf. § 2 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.}

{Stk. x2. Institutionens formål er endvidere efter børne- og undervisningsministerens godkendelse drift af en kostafdeling, jf. § 4 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.}

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning

§ 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på [Et bestemt antal 6-10] medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

1) [Et bestemt antal 4-8] udefrakommende medlemmer:

[Der angives, hvem de udpegningsberettigede er, og det antal medlemmer, der skal udpeges af den enkelte udpegningsberettigede. Desuden angives, hvor mange medlemmer der i givet fald udpeges ved selvsupplering og proceduren herfor. Hvis der er selvsupplering, skal § 6, stk. 2, 2. og 3. pkt., medtages i vedtægten].

1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.

3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.

Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5. Institutionens leder, jf. § 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 5. Blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, skal der være medlemmer, der har erfaring fra erhvervsliv, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor.

Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.

§ 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Stk. 2. Genudpegning kan finde sted {op til [Et tal] gange}. {For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode.}

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Stk. 4. Hvis en medarbejder eller en deltager i uddannelse ved institutionen ikke længere opfylder betingelserne for at blive udpeget som medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar

§ 7. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab.

Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder institutionens vedtægt.

§ 8. Bestyrelsen er over for børne- og undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 9. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de blive til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.

Stk. 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i § 21, stk. 3 og 4, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.

§ 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder. Institutionens øvrige personale ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra lederen, jf. dog § 14, stk. 3.

Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.

§ 11. Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af § 42, stk. 3, 2. pkt., og § 43 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 2. Bestyrelsen underretter Ministeriet for Børn og Undervisning og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor.

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde

§ 12. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand {og næstformand}.

Stk. 2. Formanden {- og i dennes fravær næstformanden -} indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens {- og i dennes fravær næstformandens -} stemme afgørende.

Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

§ 13. Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Ministeriet for Børn og Undervisning fastsatte regler herom.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§ 14. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke. Forretningsordenen skal som minimum fastlægge:

1) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side institutionens leder, herunder med angivelse af muligheder for delegering.

2) Procedurer for stillingtagen til institutionens administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, it, organisering og budgettering, samt institutionens løn- og personalepolitik.

3) Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.

4) Procedure for opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om institutionens uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.

5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v.

6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra.

7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, skal rammerne for dets nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence.

Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for bestyrelsen.

Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse

§ 15. Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen.

Stk. 2. Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsen afgive forslag om det årlige budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter.

Kapitel 6: Tegningsret

§ 16. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening {eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand}.

Kapitel 7: Regnskab og revision

§ 17. Institutionens regnskabsår er finansåret.

Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Børne- og undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 11 nævnte interne revisor.

Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af børne- og undervisningsministeren en årsrapport. Institutionens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af børne- og undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.

Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Kapitel 8: Formue og nedlæggelse

§ 18. Beslutning om nedlæggelse af institutionen træffes af børne- og undervisningsministeren, jf. § 5, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 2. Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

§ 19. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, tilfalder statskassen, jf. § 5, stk. 3, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Kapitel 9: Ikrafttrædelse m.v.

§ 20. [Her angives datoen for vedtægtens ikrafttræden. Vedtægten kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen på institutionens hjemmeside, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 1, 2. pkt. Datoen for vedtægtens offentliggørelse skal fremgå af institutionens hjemmeside. ] {{Den siddende bestyrelse fortsætter dog indtil udløbet af funktionsperioden, jf. reglerne herom i gældende vedtægt vedtaget på bestyrelsesmøde den [Dato] og offentliggjort på institutionens hjemmeside den [Dato], hvor en ny bestyrelse tiltræder i overensstemmelse med denne vedtægts kapitel 2.} [Hvis den gældende vedtægt er godkendt af børne- og undervisningsministeren inden den 1. august 2012, refereres der i foranstående sætning til denne godkendelsesdato i stedet for til datoerne for vedtagelsen på bestyrelsesmøde og offentliggørelsen af vedtægten på hjemmesiden. ]}

Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen til enhver tid at ajourføre det i § 3, stk. 1, 2. pkt., nævnte bilag.

{Stk. 3. [Eventuelle yderligere overgangsregler afhængig af den enkelte institutions forhold, herunder for eksempel i forbindelse med sammenlægninger].}

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den [Dato] i overensstemmelse med gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer.

[Underskrift fra bestyrelsens formand og bestyrelsens øvrige medlemmer. Navne, og hvorvidt vedkommende er formand/næstformand, skal fremgå med maskinskrift. Vakante pladser skal fremgå.]

Det fremgår af bekendtgørelsens § 9, hvornår vedtægten skal godkendes af børne- og undervisningsministeren. Datoen for ministerens godkendelse skal offentliggøres på institutionens hjemmeside.

Ved sammenlægninger mellem to eller flere institutioner skal den nye vedtægt være vedtaget i bestyrelsen for hver af de deltagende institutioner. I sådanne tilfælde skal ovenstående om vedtagelse i bestyrelsen formuleres således for hver af de deltagende institutioner:

Bestyrelsen for [Institutionens navn] har på møde den [Dato] i overensstemmelse med gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer vedtaget ovenstående vedtægt, hvorved [Institutionens navn] sammenlægges med [De andre deltagende institutioners navne].

[Underskrift fra bestyrelsens formand og bestyrelsens øvrige medlemmer. Navne, og hvorvidt vedkommende er formand/næstformand, skal fremgå med maskinskrift. Vakante pladser skal fremgå.]


Bilag 2

Standardvedtægt for voksenuddannelsescentre (2012)

Bemærkninger, der er med kursiv og understreget, er til orientering og skal ikke medtages i vedtægtens tekst.

Vedtægt for [ Institutionens navn ]

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

§ 1. [Institutionens navn. En navneændring skal godkendes af børne- og undervisningsministeren, før det nye navn kan anvendes] er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i [Kommunens navn, regionens navn], og omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Institutionens CVR-nummer er [Nummeret]. Institutionens navn samt senere ændringer heraf godkendes af børne- og undervisningsministeren.

Stk. 2. Institutionen varetager opgaven som voksenuddannelsescenter for det geografiske område, der er beskrevet i det til enhver tid gældende brev fra Ministeriet for Børn og Undervisning herom, der vedhæftes vedtægten.

§ 2. Institutionen er oprettet den 1. januar 2007 ved [Hidtidig navn som amtskommunal institution] overgang fra at være en amtskommunal institution til en selvejende institution som led i kommunalreformen. {[Eventuelle navneændringer efter overgangen til selveje anføres].}

§ 3. Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at sikre udbud af almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne i det geografiske område, der er nævnt i det i § 1, stk. 2, nævnte brev fra Ministeriet for Børn og Undervisning. {Institutionen kan endvidere i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen udbyde gymnasiale uddannelser. Institutionens aktuelle udbud af uddannelser fremgår af det til vedtægten vedhæftede bilag med bestyrelsens underskrifter.}

Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, jf. stk. 1, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og de regler herom, som er fastsat af børne- og undervisningsministeren.

{Stk. x1. Institutionens formål er endvidere i henhold til skriftlig aftale herom varetagelse af nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner, jf. § 2 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.}

{Stk. x2. Institutionens formål er endvidere efter børne- og undervisningsministerens godkendelse drift af en kostafdeling, jf. § 4 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.}

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning

§ 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på [Et bestemt antal 6-10] medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

1) [Et bestemt antal 4-8] udefrakommende medlemmer:

[Der angives, hvem de udpegningsberettigede er, og det antal medlemmer, der skal udpeges af den enkelte udpegningsberettigede. Desuden angives, hvor mange medlemmer der i givet fald udpeges ved selvsupplering og proceduren herfor. Hvis der er selvsupplering, skal § 6, stk. 2, 2. og 3. pkt., medtages i vedtægten].

1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af kursistrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Kursistrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.

3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.

Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5. Institutionens leder, jf. § 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 5. Blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, skal der være medlemmer, der har erfaring fra erhvervsskolesektoren.

Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.

§ 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Stk. 2. Genudpegning kan finde sted {op til [Et tal] gange}. {For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode.}

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Stk. 4. Hvis en medarbejder eller en deltager i uddannelse ved institutionen ikke længere opfylder betingelserne for at blive udpeget som medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar

§ 7. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab.

Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder institutionens vedtægt.

§ 8. Bestyrelsen er over for børne- og undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 9. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de blive til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.

Stk. 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i § 21, stk. 3 og 4, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.

§ 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder. Institutionens øvrige personale ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra lederen, jf. dog § 14, stk. 3.

Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.

§ 11. Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af § 42, stk. 3, 2. pkt., og § 43 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 2. Bestyrelsen underretter Ministeriet for Børn og Undervisning og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor.

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde

§ 12. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand {og næstformand}.

Stk. 2. Formanden {- og i dennes fravær næstformanden -} indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens {- og i dennes fravær næstformandens -} stemme afgørende.

Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

§ 13. Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Ministeriet for Børn og Undervisning fastsatte regler herom.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§ 14. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke. Forretningsordenen skal som minimum fastlægge:

1) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side institutionens leder, herunder med angivelse af muligheder for delegering.

2) Procedurer for stillingtagen til institutionens administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, it, organisering og budgettering, samt institutionens løn- og personalepolitik.

3) Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.

4) Procedure for opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om institutionens uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.

5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v.

6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra.

7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, skal rammerne for dets nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence.

Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for bestyrelsen.

Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse

§ 15. Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen.

Stk. 2. Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsen afgive forslag om det årlige budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttende aktiviteter.

Kapitel 6: Tegningsret

§ 16. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening {eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand}.

Kapitel 7: Regnskab og revision

§ 17. Institutionens regnskabsår er finansåret.

Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Børne- og undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 11 nævnte interne revisor.

Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af børne- og undervisningsministeren en årsrapport. Institutionens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af børne- og undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.

Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Kapitel 8: Formue og nedlæggelse

§ 18. Beslutning om nedlæggelse af institutionen træffes af børne- og undervisningsministeren, jf. § 5, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 2. Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

§ 19. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, tilfalder statskassen, jf. § 5, stk. 3, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Kapitel 9: Ikrafttrædelse m.v.

§ 20. [Her angives datoen for vedtægtens ikrafttræden. Vedtægten kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen på institutionens hjemmeside, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 1, 2. pkt. Datoen for vedtægtens offentliggørelse skal fremgå af institutionens hjemmeside. ] {{Den siddende bestyrelse fortsætter dog indtil udløbet af funktionsperioden, jf. reglerne herom i gældende vedtægt vedtaget på bestyrelsesmøde den [Dato] og offentliggjort på institutionens hjemmeside den [Dato], hvor en ny bestyrelse tiltræder i overensstemmelse med denne vedtægts kapitel 2.} [Hvis den gældende vedtægt er godkendt af børne- og undervisningsministeren inden den 1. august 2012, refereres der i foranstående sætning til denne godkendelsesdato i stedet for til datoerne for vedtagelsen på bestyrelsesmøde og offentliggørelsen af vedtægten på hjemmesiden. ]}

{Stk. x1. Det påhviler bestyrelsen til enhver tid at ajourføre det i § 3, stk. 1, 3. pkt., nævnte bilag.}

{Stk. x2. [Eventuelle yderligere overgangsregler afhængig af den enkelte institutions forhold, herunder for eksempel i forbindelse med sammenlægninger].}

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den [Dato] i overensstemmelse med gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer.

[Underskrift fra bestyrelsens formand og bestyrelsens øvrige medlemmer. Navne, og hvorvidt vedkommende er formand/næstformand, skal fremgå med maskinskrift. Vakante pladser skal fremgå.]

Det fremgår af bekendtgørelsens § 9, hvornår vedtægten skal godkendes af børne- og undervisningsministeren. Datoen for ministerens godkendelse skal offentliggøres på institutionens hjemmeside.

Ved sammenlægninger mellem to eller flere institutioner skal den nye vedtægt være vedtaget i bestyrelsen for hver af de deltagende institutioner. I sådanne tilfælde skal ovenstående om vedtagelse i bestyrelsen formuleres således for hver af de deltagende institutioner:

Bestyrelsen for [Institutionens navn] har på møde den [Dato] i overensstemmelse med gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer vedtaget ovenstående vedtægt, hvorved [Institutionens navn] sammenlægges med [De andre deltagende institutioners navne].

[Underskrift fra bestyrelsens formand og bestyrelsens øvrige medlemmer. Navne, og hvorvidt vedkommende er formand/næstformand, skal fremgå med maskinskrift. Vakante pladser skal fremgå.]