Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i smykker, teknologi og business
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i smykker, teknologi og business

I medfør af § 22 i lov nr. 882 af 8. august 2011 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser fastsættes:

§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i smykker, teknologi og business er at kvalificere den uddannede til på et teoretisk og metodisk grundlag selvstændigt at kunne tilrettelægge, lede og udføre komplekse processer, der leder frem til innovative og kreative løsningsforslag inden for smykker.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 210 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i smykker. Den engelske titel er Bachelor in Jewellery

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in Jewellery, Technology and Business.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 90 ECTS-point.

2) Praktik med et samlet omfang på 30 ECTS-point.

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 75ECTS-point.

4) Bachelorprojekt på 15 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsens obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Smykker.

2) Teknologi.

3) Business.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Styrelsen kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i særlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2012.

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, den 4. juli 2012

Inge Mærkedahl
Direktør

/ Kirsten Lippert


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i smykker, teknologi og business

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i smykker, teknologi og business skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har

1) udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over nationale og globale markeder, samt spotte tenderser,

2) udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over smykke- og designtraditioner, epoker og væsentlige trends samt valg af materialer,

3) udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over det omgivende samfunds indflydelse på udformningen af et produkt i nutidigt og historisk perspektiv,

4) udviklingsbaseret viden om centrale begreber samt kan reflektere over anvendt teori og metode inden for markedskommunikation, herunder brand equity, branding, og indentitets betydning for det oplevelede produkt/koncept og konkurrenceevne og

5) udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over professionens praksis og anvendt teori og metode samt kan reflektere over brugen af materialer og teknikker inden for specialeområde.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) anvende og mestre metoder, redskaber og begreber inden for fagområderne der knytter sig til professionen,

2) anvende og mestre metoder og redskaber inden for redskabsanvendelse og materialeanvendelse i forhold til smykkeproduktion på en innovativ måde,

3) anvende og mestre metoder og redskaber inden for kommunikation i relation til at kunne formidle praksisnære problemstillinger samt argumentationsteori,

4) anvende og mestre professionens arbejdsmetode, strukturere designprocesser samt vælge relevante metoder inden for professionen samt vurdere, begrunde og vælge relevante løsningsmodeller i forbindelse med produktets økonomiske kontekst,

5) anvende og mestre metoder i forhold til markedsresearch og analyse med differentiering som formål, samt anvende viden om kommunikation og præsentation til formidling af problemstillinger, løsningsmodeller og produkter til samarbejdspartnere og brugere,

6) gennem forståelse for samfundsstrukturer, kulturelle og subkulturelle fællesskaber, diskurser og semiotiske betydninger vælge, begrunde og formidle kommercielle løsningsforslag,

7) identificere, vurdere og formidle relevante problemstillinger på baggrund af en aktuel virksomheds- og markedsanalyse, og idégenerere og udvikle konkrete begrundede løsningsforslag samt formidle løsningsforslag på en planlagt og tilrettelagt udstilling,

8) planlægge produktionsprocessen ud fra et etisk og miljømæssigt perspektiv, udarbejde en forretningsplan indeholdende områder såsom patent, mønsterbeskyttelse, royalties og jura, vurdere og begrunde valg af relevante løsningsmodeller for et salgsforløb, samt udvikle salgsmaterialer, herunder at beskrive virksomhedens supply chain management og kvalitetssikring og

9) formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger gennem ”Rapid prototyping”.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) håndtere idégenerering som et udviklingsredskab i forhold til komplekse problemstillinger i professionens praksis samt håndtere designmetode i komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- og arbejdssammenhænge,

2) håndtere selvstændige kompetencer inden for produktion af smykker, ud fra materiale- og funktionsmæssige problemstillinger og krav til smykkets udtryk i relation til markedet, individuelt samt i faglige og tværfaglige samarbejder,

3) håndtere komplekse problemstillinger inden for forbrugeradfærd og forbrugertrends på baggrund af livsstil og differentiering, samt selvstændigt udvælge og anvende relevante segmenteringsmetoder og vedligeholde og håndtere en konkurrencedygtig og troværdig identitet for det enkelte smykke og koncept samt brand management,

4) inden for planlægning af arbejdsproces selvstændigt håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver i arbejds- og studiesammenhænge,

5) på baggrund af viden om arbejde med form og æstetik selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde, samt påtage sig ansvar inden for rammere af en professionel etik,

6) ud fra viden om teori og metode inden for professionen identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdighed og kompetencer,

7) håndtere produktudviklingsprocessens enkelte faser (idegenerering, screening, prototyping, produktion, pilottest, lancering, opfølgning betragtet ud fra et ressourcemæssigt perspektiv) og fasernes indbyrdes betydning samt omsætte komplekse idéer til konkrete, målrettede og konkurrencedygtige smykker og koncepter,

8) observere, afkode og kode en effektiv eller latent kunde som udgangspunkt for en målrettet timing og penetrering af markedet, produkt og konceptudvikling, fastlæggelse, udvikling og styring af salgskoncepter, kundepleje og loyalitetsprogrammer,

9) selvstændigt håndtere networking samt faglige og tværfaglige samarbejder til at udvikle innovative produkter og koncepter og

10) selvstændigt håndtere faglige og tværfaglige samarbejder og udnytte relevante netværk i forbindelse med field research og problemløsning og afklare personlig og faglig kompetence samt individuel identitet i forhold til smykker og smykkekoncepter.