Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om digital adgang til ejendomsoplysninger i forbindelse med ejendomshandel m.v.

I medfør af § 7, stk. 1 og 5, i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 160 af 8. februar 2010, fastsættes:

§ 1. Ministeren for by, bolig og landdistrikter etablerer og driver tjenester på internettet med henblik på videregivelse af ejendomsdatarapporter til brug ved handel med fast ejendom m.v.

§ 2. Ved indhentning af en ejendomsdatarapport gennem de tjenester, der er nævnt i § 1, betaler bestilleren et gebyr på 325 kr. (2012-niveau). Gebyret reguleres hvert år den 1. januar efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders-periode sluttende i oktober måned året før det år, som reguleringen vedrører. Beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb. Gebyret reguleres første gang den 1. januar 2014.

§ 3. Indtil 6 måneder efter bestilling af en ejendomsdatarapport efter § 2 kan ejendomsdatarapportens bestiller uden yderligere gebyr opdatere ejendomsdatarapporten gennem de tjenester, der er nævnt i § 1. Der sker dog ikke opdatering af oplysninger i ejendomsdatarapporten, der kræver manuel behandling, og oplysninger, som stammer fra datakilder, der er ændret væsentligt siden indhentningen af ejendomsdatarapporten. En ejendomsdatarapport kan maksimalt opdateres efter 1. pkt. 2 gange.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. oktober 2012.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, den 23. oktober 2012

P. M. V.
Christian Lützen

/ Søren Rude