Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om de musikfaglige uddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet

(Indførelse af gruppeprøver)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1245 af 11. december 2009 om de musikfaglige uddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 5, ændres »karakterbekendtgørelsen« til: »bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.«

2. § 15 affattes således:

»§ 15. Prøveformen skal tilgodese fagelementets formål og afspejle undervisningens indhold.

Stk. 2. Konservatoriet/Operaakademiet fastsætter ud fra faglige hensyn i studieordningen, om en prøve tilrettelægges som individuel prøve eller gruppeprøve. Når en prøve tilrettelægges som gruppeprøve, fastsættes det samtidig i studieordningen, hvor mange studerende, der højst kan deltage i den enkelte gruppeprøve, og om den studerende i stedet kan vælge at gennemføre prøven som individuel prøve.

Stk. 3. Ved individuelle prøver såvel som ved gruppeprøver skal der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstationer og gives en individuel karakter.«

3. Efter § 15 indsættes:

»§ 15 a. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der kan foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation. Konservatoriet/Operaakademiet skal sikre, at den tid, der er afsat til prøven, tilpasses til antallet af studerende, der deltager i prøven.

Stk. 2. Ved en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af flere studerende, og som ikke følges op af en mundtlig eksamination, skal den enkelte studerende individualisere sin del af besvarelsen på en sådan måde, at det sikres, at der kan foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation. Konservatoriet/Operaakademiet fastsætter krav til individualiseringen i studieordningen.«

4. I § 24, stk. 2, indsættes som nyt nr. 8:

»8) regler om prøveformer, jf. § 15 og § 15 a.«

Nr. 8-10 bliver herefter nr. 9-11.

5. I § 34, stk. 4, indsættes efter »eksamen«: »ved musikfaglige uddannelser.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. november 2012.

Kulturministeriet, den 2. november 2012

Uffe Elbæk

/ Kristoffer Nilsson