Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (Multimediedesigner AK)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (Multimediedesigner AK)

I medfør af § 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 882 af 8. august 2011, fastsættes:

§ 1. Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for medie og kommunikation er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at designe, planlægge, realisere og styre multimedieopgaver samt medvirke ved implementering, administration og vedligeholdelse af multimedieproduktioner.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 120 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Erhvervsakademiuddannelsen inden for medie og kommunikation giver den uddannede ret til at anvende titlen multimediedesigner AK. Den engelske titel er AP Graduate in Multimedia Design and Communication.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Academy Profession Degree Programme in Multimedia Design and Communication.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 80 ECTS-point.

2) Praktik med et samlet omfang på 15 ECTS-point.

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 10 ECTS-point.

4) Afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS-point.

Stk. 2. De obligatoriske uddannelseselementer, jf. stk. 1, nr. 1, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Virksomheden.

2) Kommunikation og formidling.

3) Design og visualisering.

4) Interaktionsudvikling.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om erhvervsakademiuddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Styrelsen kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i særlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. november 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 790 af 20. august 2009 om erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK).

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge overgangsordninger, således at studerende, der følger uddannelsen efter de tidligere regler, jf. stk. 2, kan fuldføre uddannelserne efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, den 14. november 2012

Inge Mærkedahl

/ Kirsten Lippert


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (Multimediedesigner AK)

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en multimediedesigner skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har

1) viden om praksis og central anvendt teori og metode inden for analyse, idéudvikling, design, planlægning, realisering og styring af multimedieopgaver samt implementering, administration og vedligeholdelse af multimedieproduktioner og

2) viden om og forståelse for tværfaglige problemstillinger på multimedieområdet i relation til såvel individuelt som teambaseret projektarbejde.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) anvende centrale metoder og redskaber inden for analyse, idéudvikling, design og planlægning samt realisering og styring af multimedieopgaver,

2) vurdere praksisnære problemstillinger på multimedieområdet samt opstille og vælge løsningsmuligheder og

3) formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder på multimedieområdet til samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) selvstændigt håndtere analyse, idéudvikling, design og planlægning samt realisering og styring af multimedieopgaver samt deltage i implementering, administration og vedligeholdelse af multimedieproduktioner,

2) håndtere udviklingsorienterede situationer og være innovativ ved tilpasningen af multimedieløsninger til erhvervsmæssige vilkår,

3) tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer på multimedieområdet,

4) deltage i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge med andre uanset uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund og

5) deltage i og håndtere samarbejde og kommunikation i netværk med en professionel tilgang.