Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (Financial Controller AK)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (Financial Controller AK)

I medfør af § 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 882 af 8. august 2011, fastsættes:

§ 1. Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at varetage arbejde med at planlægge, organisere og udføre opgaver inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 120 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling giver den uddannede ret til at anvende titlen Financial Controller AK. Den engelske titel er AP Graduate in Financial Controlling.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 85 ECTS-point.

2) Praktik med et samlet omfang på 15 ECTS-point.

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 5 ECTS-point.

4) Afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS-point.

Stk. 2. De obligatoriske uddannelseselementer, jf. stk. 1, nr. 1, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Erhvervsøkonomi.

2) Erhvervsjura.

3) Samfundsøkonomi, data og metode.

4) Virksomhedens strategiske styring.

5) Økonomi (eksternt regnskab, økonomistyring og skatte- og momsret).

6) Kommunikation og samarbejde.

7) Controlling og revision.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om erhvervsakademiuddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Styrelsen kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i særlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. november 2012 og har virkning for studerende, der er påbegyndt uddannelsen den 1. august 2012 eller senere.

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, den 14. november 2012

Inge Mærkedahl

/ Kirsten Lippert


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (Financial Controller AK)

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en Financial Controller skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har

1) viden og forståelse for virksomhedens interne og eksterne forhold i et økonomisk perspektiv og

2) viden og forståelse for teori, metode og værktøjer til løsning af komplekse og praksisnære problemstillinger for virksomheden og dens omverden.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) anvende og vurdere centrale metoder og redskaber, der knytter sig til beskæftigelse inden for økonomistyring, regnskab, controlling og revision,

2) formidle virksomhedens praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder internt og eksternt i relation til erhvervet,

3) vurdere virksomhedens erhvervsjuridiske og samfundsmæssige situation i relation til virksomhedens interne og eksterne forhold og

4) anvende viden om kommunikation og adfærd til at vurdere egne muligheder for at optræde samarbejdsfremmende i interaktion med interne og eksterne samarbejdspartnere.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) håndtere udviklingsorienterede situationer inden for arbejdet med økonomistyring, regnskab, controlling og revision,

2) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med henblik på at sikre et veludviklet og solidt metodegrundlag til brug for professionens daglige arbejde og

3) i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til arbejdet med økonomistyring, regnskab, controlling og revision.