Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Tekstanmærkning til Finansloven for finansåret 2013

Udenrigsministeriet

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 06.11.01.

Udenrigsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til udenrigstjenstlige medarbejdere m.fl. til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov.

Stk. 2. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger 120.000 kr. med eventuelt tillægslån på indtil 100.000 kr. til anskaffelse af motorkøretøj.

Nr. 3. ad 06.21.01.

Nordisk Innovation Centers styrelse er af Nordisk Ministerråd bemyndiget til at påtage sig flerårige forpligtelser. Tilsagnene kan komme til udbetaling med maksimalt 50 mio. norske kroner i 2008 og 20 mio. norske kroner i 2009.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at give innovationscentrets styrelse tilsagn om afholdelse af de nævnte beløb, som vil blive udredt af de bevillinger, der ydes innovationscentret for de nævnte år.

Nr. 10. ad 06.11.21.

Udviklingsministeren bemyndiges til at påtage sig en garantiforpligtigelse på i alt 300 mio. kr. for en kassekredit for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene og Investeringsfonden for Østlandene hos et kommercielt pengeinstitut.

Nr. 13. ad 06.11.01.

Udenrigsministeren bemyndiges til overfor internationale organisationer, som Grønland og Færøerne søger optagelse i, at garantere for Grønlands og Færøernes betaling af medlemskontingent indenfor en samlet garantiramme på 1 mio. kr.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 06.11.01.

Udenrigsministeriet kan indgå i et samarbejde med private virksomheder/organisationer mv., herunder danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, om at udsende eller indplacere medarbejdere på de danske repræsentationer i udlandet mod at få dækket Udenrigsministeriets langsigtede, gennemsnitlige meromkostninger. Samarbejdet skal ligge inden for Udenrigsministeriets formål og må ikke påføre private danske virksomheder ubillig konkurrence.

Nr. 101. ad 06.11.15., 06.11.19., 06.32.08., 06.32.10, 06.32.11., 06.33.01., 06.35.01., 06.38.02., 06.39.02. og 06.41.03.

I forbindelse med ydelse af tilskud til private danske organisationer (NGO'er og andre organisationer) bemyndiges udenrigs- eller udviklingsministeren til at udstede regnskabs- og revisionsinstrukser for de tilskudsmodtagende organisationer.

Finansministeriet

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 3. ad 07.13.01.

Finansministeren kan afgive garanti som fastsat i LBK nr. 883 af 9. august 2011 for erstatningskrav i anledning af fejlregistreringer i Værdipapircentralen og for statskassens bidrag til Værdipapircentralens samlede kapitalberedskab.

Nr. 5. ad. 07.15.06.

Finansministeren bemyndiges til i forbindelse med indskud i Statens Ejendomssalg A/S af fast ejendom, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., at erhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S.

Nr. 6.

Statsinstitutioner kan ved ansøgning til Moderniseringsstyrelsen få refunderet indirekte udgifter til lønsumsafgift. Udgifterne til refusion optages på lov om tillægsbevilling på den ansøgende institutions bevilling.

Nr. 7.

Vedkommende minister kan fastsætte, at tilskudsmodtagende institutioner mv. med henblik på overholdelse af centralt fastsatte regler har pligt til at opretholde bestemte normeringer, som ikke må ændres til andre kategorier af personale eller friholdes, herunder lære-, elev- og praktikantstillinger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101.

Finansministeren bemyndiges til at bestemme, at der som indtægt for statskassen skal foretages indbetaling til de enkelte ministerier i tilfælde, hvor ikke-statslige myndigheder yder betaling (honorarer, vederlag og lignende) for statsansattes varetagelse af hverv, hvor de repræsenterer staten.

Nr. 102. ad 07.13.01. og 07.13.13.

Vedrørende de statslige udlån og garantier mv., som Statens Administration administrerer, bemyndiges finansministeren til at afholde udgifter på de enkelte ministeriers vegne efter reglerne i denne tekstanmærkning.

Stk. 2. Finansministeren kan, når et pantsat aktiv er afhændet ved tvangsauktion, uden at statskassens tilgodehavende er blevet dækket, afskrive restgælden, såfremt det godtgøres, at skyldneren hverken er eller vil blive i stand til at betale gælden helt eller delvist.

Stk. 3. Kan der ved tvangsrealisation af et pant ikke forventes dækning for statskassens tilgodehavende, kan finansministeren, når omstændighederne i øvrigt taler for det, træffe en aftale om gældsforholdets afgørelse uden tvangsauktion.

Stk. 4. Er der som led i en betalingsordning truffet aftale om hel eller delvis indefrysning af statskassens tilgodehavende, kan finansministeren ud fra en vurdering af skyldnerens nuværende og kommende økonomiske forhold tillade, at det indefrosne beløb afgøres ved betaling af et mindre beløb, der svarer til en kurs, der afspejler fordringens aktuelle værdi.

Stk. 5. Usikrede fordringer kan, selv om forældelse ikke er indtrådt, udgå af regnskabet som uerholdelige efter en periode på 20 år, hvis det godtgøres, at skyldneren ikke er eller vil blive i stand til at betale nogen del af det skyldige beløb. Finansministeren kan ligeledes inden udløbet af den nævnte 20-års periode træffe aftale med skyldneren om afgørelse af sådanne fordringer mod betaling af et mindre beløb.

Stk. 6. Som led i inddrivelsen af skyldige beløb hos skyldnere, der er bosat i udlandet, kan finansministeren bemyndige et inkassobureau til på statskassens vegne at indgå de betalingsaftaler med skyldnerne, som er nævnt under stk. 2-5.

Nr. 103. ad 07.13.01.

Finansministeren fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration af opgaver, som udføres af Statens Administration.

Nr. 105. ad 07.13.01. og 07.13.05.

Tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), der ikke er opført på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, der ikke er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og som ikke er omfattet af universitetsloven, omfattes af den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob, jf. § 07.13.05. Fleksjobordning i staten mv., når de modtager:

1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet, kapitel 7 i lov om scenekunst, samt lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, dog ikke efter lovens § 3, stk. 1, nr. 1-6, § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, eller § 5, eller

2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

Stk. 2. Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves et bidrag på 272 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidrag beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det årsværksforbrug, der for den omfattede tilskudsmodtager er registreret i Statens Lønsystem (SLS).

Stk. 3. Bidragssatsen vil blive sat ned i et eller flere kvartaler, hvis udviklingen i refusionsudgiften til fleksjob er lavere end forventet.

Stk. 4. De af stk. 1 omfattede tilskudsmodtagere, som ikke anvender Statens Lønsystem (SLS), skal indberette årsværksforbruget for foregående finansår til Statens Administration. Hvis tilskudsmodtageren ikke indberetter årsværksforbruget for foregående finansår, kan Statens Administration opkræve bidrag til ordningen på grundlag af et skønnet antal årsværk.

Stk. 5. Tilskudsyderen træffer samtidig med, at der træffes afgørelse om ydelse af driftstilskud, afgørelse om, hvorvidt tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen. De regler, der gælder for tilskudsmodtagerens adgang til at påklage afgørelsen om ydelse af driftstilskud, gælder tilsvarende for tilskudsmodtagerens adgang til at påklage afgørelsen om, hvorvidt tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen. Tilskudsyderen skal samtidig med, at der træffes afgørelse om, at tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen, give Statens Administration meddelelse herom.

Stk. 6. Tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen i en periode af samme længde, som driftstilskuddet vedrører. Statens Administration giver snarest efter modtagelse af meddelelse i henhold til stk. 5, tilskudsmodtageren meddelelse om, at tilskudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig i henhold til refusionsordningen, med virkning fra begyndelsen af det kvartal, hvori meddelelsen fra Statens Administration modtages. Perioden, hvori tilskudsmodtageren er omfattet, kan maksimalt forskydes med et kvartal i forhold til tidspunktet for bevilling af driftstilskuddet. Bidragspligten ophører med udgangen af det sidste kvartal, hvori tilskudsmodtageren er omfattet af ordningen. Tilskudsmodtageren er refusionsberettiget i det efterfølgende kvartal.

Stk. 7. Statens Administration kan træffe afgørelse om afskrivning af uerholdelige beløb.

Stk. 8. Til brug for administration af refusionsudbetalinger i den statslige fleksjobordning for statsinstitutioner og for tilskudsmodtagere kan finansministeren uden samtykke fra den registrerede indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister.

Stk. 9. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om fleksjobordningen i staten mv., herunder for de i stk. 1 nævnte tilskudsmodtagere. Finansministeren kan herunder fastsætte regler om fleksjobordningens anvendelsesområde, betaling af bidrag, udbetaling af refusion, elektronisk udveksling af oplysninger og revision mv.

Endvidere kan finansministeren fastsætte regler om adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen, herunder regler om, at Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen ikke kan indbringes for ministeren.

Nr. 106. ad 07.13.01. og 07.13.06.

Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden, herunder regler om refusionsordningens anvendelsesområde, de betingelser, der skal opfyldes for at opnå refusion, udbetaling af refusion, elektronisk udveksling af oplysninger og revision mv.

Stk. 2. Finansministeren kan henlægge administrationen af Barselsfonden til Statens Administration. Finansministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden, herunder regler om at Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden ikke kan indbringes for ministeren.

Nr. 107. ad 07.14.01.

For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

Stk. 2. For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, kan der ligeledes udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

Nr. 108. ad 07.14.01.

For statsansatte mv., der i medfør af tjenesten omkommer eller kommer til skade i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 114 på § 12.

Nr. 109. ad 07.18.09.60.

Kulturministeren bemyndiges til i 2013 at anvende 7 mio. kr. af Kulturministeriets midler til fordeling i henhold til Udlodningslovens § 3, stk.1, nr. 9, jf. lov nr. 696 af 25. juni 2010, til forlængelse af Kulturministeriets ”Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark”.

Nr. 110.

Følgende selvejende institutioner mv. er parter i de til enhver tid gældende centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten og kan som følge heraf vælge at gøre brug af aftalerne. Partsstatussen medfører alene en ret, men ikke en pligt til at anvende de centralt koordinerede indkøbsaftaler.

Under Kulturministeriets ressort:

Landsdelsscener, som får tilskud fra hovedkonto 21.23.54. på finansloven.

Skuespillerskoler, som får tilskud fra hovedkonto 21.42.20. på finansloven.

Folkehøjskoler, som får tilskud fra hovedkonto 21.57.01. på finansloven

Under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort:

VisitDenmark, som får tilskud fra hovedkonto 08.34.02.10. på finansloven.

Under Ministeriet for Børn og Undervisnings ressort:

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som får tilskud fra hovedkonto 20.31.01., 20.31.12., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.38.21., 20.41.01., 20.72.01., 20.72.03., 20.72.05., 20.72.41., 20.75.01., 20.76.11. og 20.83.01. på finansloven.

Frie kostskoler, som får tilskud fra hovedkonto 20.22.11. og 20.71.11. på finansloven.

Offentlige almene gymnasier og HF-kurser, som får tilskud fra hovedkonto 20.42.02., 20.42.11., 20.76.11. og 20.83.01. på finansloven.

VUC, som får tilskud fra hovedkonto 20.42.02., 20.42.11., 20.74.02., 20.76.11. og 20.83.01. på finansloven.

Under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ressort:

Universiteter, som får tilskud fra hovedkonto 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45. på finansloven.

Maritime skoler, som får tilskud fra hovedkonto 19.39.01. på finansloven.

Erhvervsakademier, som får tilskud fra hovedkonto 19.31.01. på finansloven.

Professionshøjskoler og øvrige MVU-institutioner, som får tilskud fra hovedkonto 19.31.02., 19.36.01. og 19.36.03. på finansloven.

Designskolen Kolding, som får tilskud fra hovedkonto 19.38.25. på finansloven

Stk. 2. Finansministeren kan efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at bestemmelsen i stk. 1 ved offentliggørelse af nye udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten finder anvendelse på andre selvejende institutioner mv.

Nr. 111.

Finansministeren bemyndiges til at indføre alle kommuner og regioner som parter i centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten. Kommunerne og regionerne kan som følge heraf vælge at gøre brug af aftalerne. Partsstatussen medfører alene en ret, men ikke en pligt til at anvende de centralt koordinerede aftaler.

Nr. 112. ad 07.12.03.

Finansministeren bemyndiges til at fastsætte regler om administration af Fonden for Velfærdsteknologi, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter, udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv.

Nr. 113. ad 07.12.05.

Finansministeren kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulentydelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Finansministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Nr. 114.

I sager vedrørende erstatningskrav i anledning af forsinkelser opstået i forbindelse med idriftsættelsen af det digitale tinglysningssystem vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at forældelsesfristen skal regnes fra et tidligere tidspunkt end den 31. maj 2011, hvorfor forældelse af de pågældende krav tidligst indtræder den 1. juni 2014. Endvidere vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at et erstatningskrav, som rejses inden den 1. juni 2014, skulle have været fremsat tidligere.

Nr. 115. ad 07.31.01.

Finansministeren nedjusterer det fastsatte beløb for statens tilskud til Grønlands Selvstyre med 9,0 mio. kr. (2013-pl), jf. § 5, stk. 1 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre.

Erhvervs- og Vækstministeriet

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad. 08.21.01.

Udbudsportalen og tilhørende sekretariat skal udarbejde en række værktøjer om offentlig-privat samarbejde og udbrede kendskabet til effekterne ved offentlig-privat samarbejde. Erhvervs- og vækstministeren kan i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013 overføre 20,6 mio. kr. til Udbudsportalen og tilhørende sekretariat til dette arbejde. Hermed udmøntes Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Midlerne overføres af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Nr. 2. ad 08.21.01. og 08.21.02.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemyndiges til i 2013 inden for en samlet overgrænse på 3,0 mio. kr. at afholde omkostninger i forbindelse med betalingstjenesteloven til advokatbistand til førelse af retssager og til sagkyndig bistand vedrørende tilsynet med lovens overholdelse. De nævnte omkostninger afholdes mod tilsvarende indtægter i henhold til betalingstjenesteloven.

Nr. 3. ad. 08.33.15.

Til finansiering af initiativet Vækstlån bemyndiges Vækstfonden til, med erhvervs- og vækstministerens tilslutning, inden for en ramme af 125,0 mio. kr. at optage lån i anerkendte danske og/eller udenlandske finansieringsinstitutter.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at udstede statsgaranti for de af Vækstfonden optagne lån.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere vilkår for Vækstfondens lånoptagelse.

Nr. 4. ad 08.33.16.

Eksport Kredit Fonden (EKF) bemyndiges til at stille garantikapital til rådighed for Eksport Kredit Finansiering A/S (EKF A/S), således at den ansvarlige kapital i EKF A/S løbende kan holdes på et passende niveau i forhold til selskabets balance. Garantikapitalen holdes inden for et loft på 2,0 mia. kr. Samtidig bemyndiges EKF til alternativt at yde lån til EKF A/S eller indestå herfor, i det omfang dette er nødvendigt for at finansiere selskabets kortfristede likviditetsbehov. Eventuel lånefinansiering begrænses til maksimalt 5,0 mio. kr. inden for ovennævnte rammebeløb.

Nr. 5. ad 08.35.05.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til på forslag til tillægsbevillingslov at regulere bevillingen for kursudsving i forhold til programmets introkurs i EUR.

Nr. 6. ad 08.71.01.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at stille garanti for og i givet fald betale driftsudgifter i forbindelse med eftersøgning af skibe og redning af disses besætning og passagerer i alle farvande, bortset fra danske og grønlandske, samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at betale driftsudgifter i forbindelse med eftersøgning af skibe og redning af disses besætning og passagerer i farvande ved Grønland uden for lokale farvandsområder samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Nr. 7. ad 08.71.01.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at stille garanti for og i givet fald afholde driftsudgifter i forbindelse med iværksættelse af foranstaltninger, som måtte blive besluttet, hvor sejladssikkerheden kun kan sikres i de danske farvande ved fjernelse af genstande, der skønnes at være til umiddelbar fare for sejladsen.

Nr. 8. ad. 08.33.16

Eksport Kredit Fonden (EKF) bemyndiges til at forlænge den eksisterende eksportlåneordning indtil 31. december 2015. Eksport Kredit Fonden bemyndiges endvidere til at udvide ordningen ved at tilbyde lån til eksportforretninger med under to års kredittid samt til drift og oparbejdning i forbindelse med internationalisering.

Stk. 2. Eksportlåneordningen finansieres via den statslige genudlånsordning inden for en låneramme på 35 mia. kr.

Nr. 9. ad 08.71.01.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde personel under Lodstilsynet lån på maksimalt 30.000 kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved overtagelse af lejlighed på det ny tjenestested.

Stk. 2. Såfremt den uansøgte forflyttelse sker i forbindelse med udflytning mv. af hidtidigt tjenestested, kan der endvidere ydes en særlig forstrækning i form af lån.

Stk. 3. De ovennævnte lån og forstrækninger ydes efter de for tjenestemænd gældende regler for lønforskud.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til tjenestemænd m.fl. inden for Lodstilsynet, der af Erhvervs- og Vækstministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger 120.000 kr.

Nr. 10. ad 08.71.01.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

Nr. 11. ad 08.21.41.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at lade Patent- og Varemærkestyrelsen kautionere for en kassekredit på op til 10 mio. kr. til Nordic Patent Institute i medfør af art. 8 i aftalen om oprettelsen af Nordic Patent Institute af 5. juli 2006.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 08.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fordele halvdelen af overskuddet ved udstedelse af følgende erindringsmønter til sociale, kulturelle og velgørende formål: Erindringsmønt i anledning af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks bryllup den 14. maj 2004 og erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag den 16. april 2010.

Nr. 101. ad 08.21.04. og 08.34.02.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Nr. 102. ad 08.22.41.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til i 2013 i henhold til LBK nr. 990 af 8. december 2003, stærkstrømslovens, § 25 at opkræve en afgift fra systemansvarlige på 59,7 mio. kr. til dækning af Sikkerhedsstyrelsens udgifter på elområdet, i det omfang disse ikke dækkes på anden måde.

Stk. 2. Endvidere bemyndiges erhvervs- og vækstministeren til i 2013 i henhold til § 24 i LBK nr. 988 af 8.december 2003, lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger at opkræve en afgift fra gasleverandørerne på 8,3 mio. kr. til dækning af Sikkerhedsstyrelsens udgifter på gasområdet, i det omfang disse ikke dækkes på anden måde.

Nr. 103. ad 08.22.41.

Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om og betingelser for tildeling af tilskud til konsulentbistand til fyrværkerivirksomheder, som på grund af skærpelser i afstandskravene for fyrværkerivirksomheders opbevaring af fyrværkeri har måttet flytte til en anden adresse, foretage væsentlige ombygninger eller eventuelt opføre nye bygninger.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan i den forbindelse udstede nærmere regler om ansøgningsproceduren herunder ansøgningsfrister, brug af ansøgningsskemaer, at der skal indhentes tilbud og referencer fra flere konsulenter, dokumentationskrav og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud.

Nr. 105. ad 08.33.16.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskreditfond. Der kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18,0 mia. kr., i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015, udbetales statslån til Danmarks Skibskreditfond til videreudlån som led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8,0 mia. kr.

Nr. 107. ad 08.35.01. og 08.35.05.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at afholde de udgifter, som måtte være en følge af kurstab. Ministeren kan samtidig stille krav om tilbagebetaling af tilskud fra de berørte personer, kommuner, regioner, statslige myndigheder, organisationer, institutter, selvejende institutioner (herunder private institutioner) og virksomheder. Eventuelle udgifter som følge af kursudsving reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges endvidere til at indgå forpligtelser, der medfører udgifter i senere finansår for så vidt angår revisionsaftaler, juridisk bistand, nødvendige administrative systemer og lignende som følge af EU-forordningernes bestemmelser om kontrol og tilsyn.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at kunne kræve garanti for udbetalinger af EU- og statstilskud.

Nr. 109. ad 08.71.01.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til fra kommunerne at opkræve betaling for forsikrede og ikke-forsikrede ledige i aktivering.

Nr. 110. ad. 08.33.15.

Vækstfonden kan optage lån fra pensionsinstitutterne, som modsvares af tilsvarende tilsagn fra Vækstfonden om indskud af egenkapital til Dansk Vækstkapital.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at stifte Dansk Vækstkapital, udpege bestyrelsen for Dansk Vækstkapital samt fastsætte nærmere regler vedrørende det tilsyn, der skal føres med selskabet, jf. de almindelige bemærkninger til lov nr. 617 af 14. juni 2011 om ændring af lov om Vækstfonden.

Nr. 111. ad 08.23.05. og 08.23.06.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til, med virkning fra selskabets stiftelse, at skadesløsholde medlemmerne af bestyrelsen for Finansiel Stabilitet A/S for (i) ethvert erstatningskrav mod bestyrelsesmedlemmerne som følge af udøvelsen af deres hverv som bestyrelsesmedlemmer, medmindre der er tale om krav efter dansk ret, der gøres gældende ved en dansk domstol, (ii) udgifter til sagsomkostninger mv. i forbindelse med retssager herom omfattet af (i). Hertil kommer, at erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til som punkt (iii) at give afkald på at rejse regreskrav for erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv., som staten har betalt til tredjemand, omfattet af skadesløsholdelsen for så vidt angår erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv., som bestyrelsesmedlemmet ikke skulle have afholdt ved dom afsagt af en dansk domstol efter dansk ret. Endvidere bemyndiges erhvervs- og vækstministeren som punkt (iv) til at give afkald på at gøre erstatningskrav gældende over for bestyrelsesmedlemmerne for tab, der er påført staten eller Finansiel Stabilitet A/S, og som overstiger forsikringsdækningen i henhold til bestyrelsesansvarsforsikringen, hvis bestyrelsesmedlemmet alene har udvist simpel uagtsomhed.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges tillige til at give afkald på at gøre erstatningskrav gældende over for direktionen for tab, der er påført staten eller Finansiel Stabilitet A/S, og som overstiger forsikringsdækningen i henhold til ansvarsforsikringen for direktionen, hvis direktøren alene har udvist simpel uagtsomhed.

Nr. 112. ad 08.23.05. og 08.23.06.

Aftaler indgået i medfør af akt. 181 af 7. september 2011 om konsolideringspakken kan, måtte det vise sig nødvendigt i forbindelse med fx. efterregulering af medgiften mv., genforhandles af Finansiel Stabilitet A/S.

Nr. 113. ad 08.21.20. og 08.21.27.

Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver nummerafgifter hos erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller forsyningspligtydelser, jf. § 25 i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester:

     
1)
For et 12-cifret nummer
0,02 kr.
2)
For et 8-cifret nummer
2,00 kr.
3)
For et 6-cifret nummer
200 kr.
4)
For et 5-cifret nummer
2.000 kr.
5)
For et 4-cifret nummer
20.000 kr.
6)
For et 3-cifret nummer
200.000 kr.
7)
For DNIC-kode
20.000 kr.
8)
For 1/10 DNIC-kode
2.000 kr.
9)
For MNC-kode og IIN-nummer
20.000 kr.
10)
For ADMD-adresse
2.000 kr.
11)
For ISPC-kode
150.000 kr.
12)
For NSPC-kode
200 kr.
13)
For MNC-kode til forsøgsdrift
2.000 kr.
14)
For ISPC-kode til forsøgsdrift
20.000 kr.
15)
For NSPC-kode til forsøgsdrift
20 kr.
     

Stk. 2. Afgifterne opkræves første gang ved tildeling og i øvrigt hvert år pr. 1. januar eller snarest muligt efter vedtagelsen af de årlige bevillingslove. Afgifterne betales pr. påbegyndt kvartal.

Stk. 3. Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver i henhold til § 50 i lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser afgifter for anvendelse af frekvenser. Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver en frekvensafgift hos indehavere af tilladelser til at anvende radiofrekvenser. Frekvensafgifterne udgøres dels af en fast brugsafgift på 600 kr. og dels af en variabel afgift. Frekvensafgifter opkræves årligt for samtlige tilladelser samt for nyudstedelser, og afgifterne opkræves forud i det kalenderår, hvori tilladelsen gælder. Den variable afgift er afhængig af, hvilken afgiftsgruppe tilladelsen tilhører, hvilke frekvenser der er udstedt tilladelse til, samt hvilken båndbredde der er udstedt tilladelse til. Tilladelserne inddeles i ni afgiftsgrupper, jf. nr. 1-9.

1) Afgiftsgruppe 1 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder (fladeanvendelse) til brug for mobilsystemer eller faste tjenester. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 1 tager udgangspunkt i en landsdækkende tilladelse. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 1 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. MHz pr. landsdækkende net

   
Frekvensbånd, MHz
Afgift i kroner
0-470
56.405
>470-1.000
112.811
>1.000-3.000
56.405
>3.000-9.500
5.640
>9.500-33.000
564
>33.000
282
   

2) Afgiftsgruppe 2 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til brug fra en konkret sendeposition. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 2 tager udgangspunkt i en enkelt sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 2 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. MHz pr. sendeposition

   
Frekvensbånd, MHz
Afgift i kroner
0-470
5.531
>470-1.000
5.531
>1.000-3.000
2.766
>3.000-9.500
277
>9.500-21.000
11
>21.000-33.000
6
>33.000
3
   

3) Afgiftsgruppe 3 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er kanalinddelt med en kanalafstand på 25 kHz til brug fra en konkret sendeposition eller inden for et geografisk afgrænset område (fladeanvendelse), og hvortil der er knyttet et antal mobile enheder til frekvensanvendelsen. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager udgangspunkt i en kanal á 25 kHz på en konkret sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner i kanaler á 25 kHz eller flere 25 kHz-kanaler på én sendeposition, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sendepositioner og antallet af 25 kHz-kanaler. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager endvidere udgangspunkt i, hvorvidt der til tilladelsen er knyttet færre eller flere end 30 mobile enheder. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 3 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. 25 kHz pr. sendeposition

     
Frekvensbånd, MHz
Afgift i kroner (mindre end eller lig med 30 mobile enheder)
Afgift i kroner (>30 mobile enheder)
0-470
52
208
>470-1.000
52
208
>1.000-3.000
26
104
>3.000-9.500
3
12
>9.500-33.000
3
12
>33.000
3
12
     

4) Afgiftsgruppe 4 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til en radiofrekvens eller et frekvensbånd, hvor anvendelsen ikke er særligt koordineret i forhold til andre brugere af den samme radiofrekvens eller i det samme frekvensbånd. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 4 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 4 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. tilladelse

   
Frekvensbånd, MHz
Afgift i kroner
0-470
1.593
>470-1.000
3.186
>1.000-3.000
1.593
>3.000-9.500
159
>9.500-33.000
16
>33.000
8
   

5) Afgiftsgruppe 5 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til brug af landsdækkende digitalt tv, DTT-sendenet (Digital Terrestrial Television). Afgiftsgruppe 5 omfatter tillige tilladelser, som er udstedt til konkrete kanaler til brug for digitalt tv. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 5 tager udgangspunkt i et landsdækkende sendenet bestående af 17 hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af kanaler i forhold til 17 kanaler. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 5 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende DTT-sendenet

   
Frekvensbånd, MHz
Afgift i kroner
0-470
1.579.782
>470-1.000
3.159.565
   

6) Afgiftsgruppe 6 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder til brug af DAB-sendenet (Digital Audio Broadcast). Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 6 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 6 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende DAB-sendenet

   
Frekvensbånd, MHz
Afgift i kroner
0-470
43.035
   

7) Afgiftsgruppe 7 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til regionalt afgrænsede områder til brug af FM-sendenet. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 7 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det regionalt afgrænsede område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 7 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende FM-sendenet

   
Frekvensbånd, MHz
Afgift i kroner
0-470
72.064
   

8) Afgiftsgruppe 8 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt til lokale FM-sendere. Afgiftsstørrelsen tager udgangspunkt i én FM-frekvens udstedt til en enkelt sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere FM-frekvenser pr. sendeposition eller samme FM-frekvens på flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af FM-frekvenser og sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 8 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. FM-frekvens pr. sendeposition

   
Frekvensbånd, MHz
Afgift i kroner
0-470
146
   

9) Afgiftsgruppe 9 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til forsøgsformål udstedt i henhold til frekvenslovens regler om forsøgstilladelser. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 9 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 9 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. tilladelse til forsøgsformål

   
Frekvensbånd, MHz
Afgift i kroner
0-100.000
600
   

Stk. 4. Hvis en indehaver af en tilladelse til at anvende radiofrekvenser opsiger sin tilladelse inden tilladelsens udløb, sker der en forholdsmæssig tilbagebetaling af den indbetalte frekvensafgift til tilladelsesindehaveren. Beløbet, som tilbagebetales til tilladelsesindehaveren, svarer til den variable frekvensafgift, som er betalt for perioden fra den dato, hvor Erhvervsstyrelsen modtager opsigelse af tilladelsen, til udgangen af det indeværende kalenderår. Brugsafgiften for tilladelsen tilbagebetales ikke.

Nr. 114. ad 08.71.01.

Under den anførte konto kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/ samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Lodstilsynet. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet

Nr. 115. ad 08.23.05 og 08.23.06

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S kan udstede en individuel statsgaranti i forbindelse med en fusion mellem pengeinstitutter, hvoraf mindst det ene er nødlidende eller forventeligt nødlidende. Der fastsættes et loft for de samlede garantier udstedt under ordningen på 40 mia. kr.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S kan udstede individuel statsgaranti i forbindelse med en fusion mellem pengeinstitutter, hvoraf mindst det ene er nødlidende eller forventeligt nødlidende, og hvor fusionen udløser forfald af seniorgæld til betaling. Garantien kan have op til samme beløb som den forfaldne seniorgæld. Der fastsættes et loft for de samlede garantier udstedt under ordningen på 10 mia. kr.

Stk. 3. Der opkræves en risikobaseret garantiprovision vedrørende de individuelle garantier, jf. stk. 1 og stk. 2. Garantiprovisionen tilfalder staten.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan, bl.a. på grundlag af EU-Kommissionens godkendelse, fastsætte nærmere regler for administration af ordningen, herunder ansøgningskrav- og procedure, Finansiel Stabilitet A/S’ mulighed for fastsættelse af vilkår og beregning af garantiprovision i forbindelse med udstedelsen.

Stk. 5. Ordningerne som beskrevet i stk. 1-4, kan også finde anvendelse for kreditinstitutter på Grønland og Færøerne.

Nr. 118. ad 08.33.15.

Den i Lov om Vækstfonden § 5, stk. 3, fastsatte ramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter forhøjes fra 500 mio. kr. eksklusive renter til 6 mia. kr. eksklusive renter. Fondens adgang til at optage lån inden for den forhøjede låneramme gælder frem til udgangen af 2015. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansiering af efterstillede lån, i hele lånets løbetid, dvs. også efter 2015.

Stk. 2. Den således forhøjede låneramme kan frem til udgangen af 2015 af Vækstfonden anvendes til udstedelse af ansvarlige og efterstillede lån samt til dækning af tab på garantier over 2 mio. kr. (Vækstgarantier).

Skatteministeriet

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 09.11.01., 09.21.01. og 09.21.02.

Skatteministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler vedrørende levering af it-ydelser.

Nr. 2. ad 09.22.21.

Skatteministeren kan afgive garanti for tidligere statsgaranterede studielån, der er overtaget som direkte udlån af statskassen efter lov om statsgaranterede studielån, men som af låntager ønskes tilbageført til et privat pengeinstitut. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for vilkårene i forbindelse med en sådan tilbageførsel.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 09.11.01. og 09.21.01.

Skatteministeren bemyndiges til at afholde udgifter til projekter, der understøtter opbygningen og udviklingen af effektive skatte-, told- og afgiftsadministrationer i udlandet.

Nr. 105. ad 09.21.01. og 09.21.03.

Skatteministeren fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration af opgaver, som udføres af SKAT.

Nr. 106. ad 09.21.01.

SKATs omkostninger i forbindelse med administration af finansforvaltningsopgaver og misligholdt studiegæld kan dækkes af renteindtægter og ved betaling fra ministerier m.fl., som SKAT udfører opgaver for.

Stk. 2. Betalingen fastsættes enten efter aftale med den pågældende institution eller efter takster, som fastsættes af skatteministeren.

Nr. 107. ad 09.21.10.

Almennyttige og velgørende foreninger, der er omfattet af ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3, kan efter ansøgning få tilskud, der giver kompensation for stigningen i deres købsmoms i forhold til 2004 med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for tildeling af tilskuddet.

Økonomi- og Indenrigsministeriet

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 10.11.01.25.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at indgå en samarbejdsaftale med KL vedr. implementeringsaktiviteter i forbindelse med den nationale udrulning af konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser, således at der overføres op til 0,7 mio. kr. til KL i 2011 og op til 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014. Midlerne finansieres via § 10.11.01.25 Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 10.11.45., 10.21.15., 10.21.24. og 10.21.76.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 102. ad. 10.13.01.

Økonomi- og indenrigsministeren kan bestemme, at enten en af de ansatte direktører for statsforvaltningerne eller en af ministeren udpeget person, kan påtage sig hvervet som statsforvaltningsdirektør for alle statsforvaltningerne. Ministeren kan endvidere bestemme, at den direktør eller person, der varetager hvervet som statsforvaltningsdirektør for alle statsforvaltningerne, kan delegere sin samlede kompetence efter 1. pkt. til en eller flere af de øvrige direktører for statsforvaltningerne. Den eller de direktører, der har fået delegeret kompetence efter pkt. 2, varetager herefter hvervet som vicedirektør for alle fem statsforvaltninger. Herved sker der en fravigelse af de kompetencefordeling, der er fastlagt ved §§ 2 og 3 i lov om regional statsforvaltning.

Nr. 107. ad 10.51.01.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af renter og rykkergebyrer ved for sen betaling af ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.

Nr. 108. ad 10.21.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til den fællesoffentlige sundheds-it løsning National Serviceplatform bemyndiges finansministeren til at overføre 4,0 mio. kr. i 2013 fra kommunernes bloktilskud til § 16.11.01.20 Omprioriteringspulje.

Nr. 109. ad 10.21.12.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 892,6 mio. kr. i 2013 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Nr. 116. ad 10.21.12.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2013 at fordele et tilskud på 500 mio. kr. til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2013, der anvendes i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning til kommunerne for 2013.

Nr. 117. ad 10.21.12.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 3,4 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færger. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere retningslinjer herfor.

Nr. 118. ad 10.21.12.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 21, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 2 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færger. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere retningslinjer herfor.

Nr. 119. ad 10.21.12.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 21, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 1,5 mio. kr. som følge af DIS-registrering af færgerne til Bornholm. Finansieringen er sket ved omplacering af 1,5 mio. kr. fra § 28.43.06 Forvaltning af statslige aktiver vedr. Bornholm til § 10.21.12. Særtilskud til kommuner.

Nr. 120. ad 10.21.17.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at modregne et beløb svarende til ydelsen på statslånet i Furesø Kommunes generelle tilskud fra staten i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, såfremt Furesø Kommune ikke lever op til sine forpligtelser ved tilbagebetaling af lånet.

Nr. 122. ad 10.21.22.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at refundere kommunernes udbetaling til borgerne af en særlig kompensation for uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udformningen af refusionsordningen.

Stk. 3. Der kan til borgerne udbetales en særlig kompensation, der svarer til de krav på tilbagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 4 eller 6, i lov om kommunal ejendomsskat, hvis kravene ikke var forældede.

Stk. 4. Der kan til borgerne udbetales en særlig kompensation, der svarer til de krav på tilbagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 5, i lov om kommunal ejendomsskat, som denne bestemmelse var affattet før ikrafttræden af lov nr. 1605 af 22. december 2010, men som på tidspunktet for ikrafttræden af lov nr. 1605 af 22. december 2010 var forældede.

Nr. 123. ad 10.21.50.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2013 at fordele en tilskudsramme på 2.000 mio. kr. til kommunerne med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt på ældreområdet.

Stk. 2. Tilskudsrammen fordeles efter den enkelte kommunes andel af det samlede skønnede indbyggertal, der anvendes i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning til kommunerne.

Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunal medfinansiering, overførsel af uforbrugte midler mellem årene samt deponering af overførte midler.

Justitsministeriet

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 11.21.21.

Merudgifter i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser, undersøgelseskommissioner samt retssager af principiel betydning for regeringen kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 2. ad 11.11.01. og 11.51.23.

Justitsministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud.

Nr. 3. ad 11.51.20.

Indtægter fra salg af flygtningelandsbyer og andre ejendomme, som anvendes til asylindkvartering o.l. , kan genanvendes til ejendomserhvervelser, byggearbejder samt flytning af flygtningelandsbyer og reetablering af arealer i tilknytning til disse.

Nr. 4. ad 11.51.22.

Udlændingestyrelsen har adgang til at bestille kaution for en eventuel kassekredit, som Røde Kors måtte have behov for at oprette til sikring af løbende likviditet. Endvidere har Udlændingestyrelsen adgang til at påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Røde Kors.

Nr. 6. ad 11.51.23.

Justitsministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 11.11.11.

Justitsministeriet bemyndiges til at bestemme, at kapitaler på indtil 5.000 kr. indbetales i statskassen i tilfælde, hvor kapitalen i henhold til § 24 i LBK nr. 587 af 1986 om borteblevne, som senest ændret ved lov nr. 451 af 13. juni 2005 om ændring af lov om borteblevne, har været bestyret for en bortebleven i mindst 20 år, og om hvilken der ikke er anlagt sag til dødsformodningsdom. Hvis det senere godtgøres, at nogen var berettiget til kapitalen, kan Justitsministeriet udbetale denne.

Nr. 101. ad 11.41.02.

I forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Farumkommissionen kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer i den pågældende landsret. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Blekingegadekommissionen. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Undersøgelseskommissionen i sagen om indfødsret til statsløse personer. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Skattesagskommissionen. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere vicepræsident ved Sø- og Handelsretten i forbindelse med en vicepræsidents varetagelse af hvervet som formand for en undersøgelseskommission om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats. Stillingerne bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at de pågældende landsdommere og vicepræsident er vendt tilbage.

Stk. 2. I forbindelse med varetagelse af opgaver i Flygtningenævnet samt kommunale børn- og ungeudvalg kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer ved Vestre Landsret, 1 landsdommer ved Østre Landsret og 1 dommer ved Københavns Byret, således at disse stillinger i givet fald bortfalder ved første ledighed i en fast stilling.

Stk. 3. I forbindelse med en højesteretsdommers varetagelse af hvervet som dommer ved EF-Domstolen kan der udnævnes yderligere 1 højesteretsdommer. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende højesteretsdommer er vendt tilbage.

Stk. 4. I forbindelse med varigheden af tjenestefrihed meddelt til en dommer i medfør af § 1 i BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål samlet overstiger 4 år, kan der udnævnes yderligere en dommer ved den ret, hvor dommeren, der er meddelt tjenestefrihed, er udnævnt. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling ved retten efter, at den pågældende dommer er vendt tilbage efter endt tjenestefrihed.

Nr. 101A. ad 11.41.02.

Justitsministeren kan efter reglerne i retsplejelovens § 44 b og § 44 c efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 43 a, meddele midlertidig beskikkelse af yderligere indtil 6 advokater, byretsdommere mv. som landsdommer.

Nr. 102. ad 11.41.02.

Ved retterne kan der for indtil 1 år ad gangen beskikkes indtil 10 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner.

Stk. 2. Sker beskikkelse som nævnt i stk. 1 ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en fast stilling som højesteretsdommer.

Nr. 102C. ad 11.41.02.

Konstituerede dommere, jf. retsplejelovens § 44 b og 44 c, der ikke forud for konstitutionsperioden er ansat ved domstolene, kan under konstitutionsperioden ydes godtgørelse efter de gældende regler i Aftale om tjenesterejser.

Nr. 103. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Der kan indtil videre af statskassen afholdes udgifter som nævnt i stk. 2-5, der indtil den 1. oktober 1963 er afholdt af de ved lov nr. 242 af 1963 ophævede politikasser.

Stk. 2. Til polititjenestemænd, som i henhold til bestemmelser truffet før den 1. oktober 1963 har erhvervet ret til af politikasserne at oppebære regnskabsfrie tilskud til dækning af repræsentationsudgifter, kan der af statskassen udbetales tilsvarende tilskud på de før den nævnte dato fastsatte vilkår.

Stk. 3. Til medlemmerne af personaleforeninger under justits- og politivæsenet kan der i samme omfang som før den 1. oktober 1963 ydes tilskud til rejser i anledning af foreningsmøder i overensstemmelse med reglerne om time- og dagpenge og rejsegodtgørelse under tjenesterejser.

Stk. 4. Der kan til polititjenestemænd udbetales gratialer som anerkendelse for særlig god tjeneste.

Stk. 5. Der kan ydes polititjenestemænd vederlag for foredrag i forbindelse med brandpræventiv oplysningsvirksomhed i skoler, foreninger mv. og for færdselsforedrag, holdt uden for tjenestetiden.

Nr. 104. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Polititjenestemænd, der afskediges med pension efter det fyldte 60. år, og hvis helbredstilstand er tilfredsstillende, kan af Rigspolitichefen ansættes i politiets reserve.

Nr. 105. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Der kan ydes tjenestemænd, der er lærere ved politiskolen eller anvendes ved politiskolens eksaminer, særlig betaling for dette arbejde. Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført som led i tjenesten.

Nr. 106. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Tjenestemænd m.fl., der af Rigspolitichefen udsendes til tjeneste i udlandet, vil i forbindelse med nævnte tjeneste kunne oppebære et passende tillæg til deres løn efter nærmere forhandling med det i klassificeringslovens (lov nr. 5 af 1958) § 9 omhandlede nævn.

Nr. 107. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Rigspolitichefen bemyndiges til at yde godtgørelse til polititjenestemænd under tjeneste i udlandet for tab og beskadigelse af personlige ejendele som følge af tilstedeværelsen i krigs- og krigslignende områder.

Nr. 108. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Hvis en ansat i politiet invalideres eller omkommer under behandlingen af sager vedrørende fund mv. af ammunition, sprængstoffer og lignende eller under udførelse af sikkerhedstjeneste til personlig beskyttelse af særlige, højtstående personer (VIP) eller under indsats for at befri personer, der er taget til fange eller på lignende måde holdes tilbage som gidsler, ydes der den pågældende, respektive dennes enke og/eller uforsørgede børn en erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 § 12 Forsvarsministeriet. Ved delvis invaliditet fastsættes erstatningen i forhold til méngraden.

Stk. 2. Endvidere kan der til ansatte i politiet, der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet, udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.

Stk. 3. Endvidere kan der til ansatte i politiet, der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de i stk. 2 nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.

Nr. 110. ad 11.31.03.

Der kan ydes tjenestemænd mv., der deltager i undervisning af indsatte eller virker som lærere eller censorer ved kriminalforsorgens uddannelsescenter, særlig betaling for dette arbejde. Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført som led i tjenesten.

Stk. 2. Der kan til fængselstjenestemænd udbetales gratialer som anerkendelse for særlig god tjeneste.

Nr. 111. ad 11.31.01. og 11.31.03.

Af kriminalforsorgens driftsbevilling kan der foretages udlæg for klientel til nødvendige udgifter, som de sociale myndigheder eller kriminalforsorgen ikke er forpligtede til at afholde, men hvor særlige behandlingsmæssige eller pædagogiske grunde taler for behandlingens eller foranstaltningens iværksættelse, herunder særligt ikke-akut tandlægebehandling og anskaffelse af briller.

Nr. 112. ad 11.31.01. og 11.31.03.

Kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste. Til sådanne personer kan endvidere ydes erstatning i overensstemmelse med de regler, der i medfør af § 6 i lov nr. 432 af 31. maj 2000 om fuldbyrdelse af straf mv. fastsættes for indsatte.

Nr. 113. ad 11.11.01. og 11.51.23.

Justitsministeren kan træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.

Nr. 114. ad 11.51.21.

Til udlændinge, der er omfattet af underholdsforpligtigelsen efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, udleveres naturalieydelser enten i stedet for eller som supplement til udbetalingen af kontante ydelser såfremt bestemte kriterier er opfyldt.

Stk. 2. For udlændinge, der er omfattet af Udlændingestyrelsen underholdsforpligtelse, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk.3, og som er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. udlændingelovens § 42, stk. 5, med vederlagsfri bespisningsordning, modtager operatøren af indkvarteringsstedet 51,78 kr. pr. person pr. dag til kostindkøb.

Forsvarsministeriet

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.03., 12.21.20., 12.41.01. og 12.51.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde personel under Forsvarsministeriet lån på maksimalt 30.000 kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved overtagelse af lejlighed på det ny tjenestested.

Stk. 2. Såfremt den uansøgte forflyttelse sker i forbindelse med udflytning mv. af hidtidigt tjenestested, kan der endvidere ydes en særlig forstrækning i form af lån.

Stk. 3. De ovennævnte lån og forstrækninger ydes efter de for tjenestemænd gældende regler for lønforskud.

Stk. 4. Forsvarsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til tjenestemænd mfl. , der af Forsvarsministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger 120.000 kr.

Nr. 2. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.02., 12.21.03., 12.21.13., 12.21.20., 12.22.01., 12.22.11., 12.22.13., 12.22.15., 12.41.01., 12.41.03., 12.51.01.

Inden for Forsvarsministeriets område er der adgang til at foretage videreførsel af mer-/mindreforbrug af bevillinger til det efterfølgende finansår. For at sikre fleksibilitet i forligsperioden 2010-2014 har forsvaret, for så vidt angår finanslovens hovedområder 1 og 2, adgang til at foretage videreførsel af mer-/mindreforbrug på op til 4 pct. af bevillingsrammen i 2010 til det følgende finansår. Herefter tilpasses adgangen til at videreføre mer-/mindreforbrug til efterfølgende finansår gradvist fra 3 pct. af bevillingsrammen i 2011 og 2012 til 2 pct. i 2013 og 2014. For øvrige hovedområder kan der videreføres op til 2 pct. af bevillingsrammen.

Videreførsel af bevillinger ud over de angivne procentandele kan kun foretages med tilslutning fra Finansudvalget.

Nr. 3. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.02., 12.21.03., 12.21.13., 12.21.20., 12.22.01., 12.22.11., 12.22.13., 12.22.15., 12.41.01., 12.41.03. og 12.51.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

Nr. 4. ad 12.21.01., 12.22.01., 12.22.11., 12.22.13. og 12.22.15.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-krigsforsikringsaftale for skibe, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile skibe, som er chartret eller ejes af medlemslandene, i forbindelse med deltagelse i en NATO-ledet fredsbevarende eller fredsskabende operation.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO- krigsforsikringsaftalen for skibe.

Nr. 5. ad 12.21.01., 12.21.02. og 12.21.09.

Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde udgifter i forbindelse med driften af istjenesten, herunder isbrydning på Limfjorden vest for Aalborg, under forudsætning af, at havnene i området betaler 1/3 af udgifterne.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med isbrydernes klassesyn.

Nr. 6. ad 12.21.01. og 12.21.02.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af eller ved truende fare for omfattende forurening af danske og tilstødende farvande samt farvande ved Grønland med olie og kemikalier at afholde alle fornødne udgifter, ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, til bekæmpelse eller forhindring heraf på havet og de tilgrænsende strande og kyster.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle fornødne udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte rammer ved ydelse af bistand til olie- og kemikaliebekæmpelse på havet efter anmodning fra andre lande, med hvilke der måtte være indgået aftale om gensidig bistand.

Nr. 7. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker, herunder terrorhandlinger, i forbindelse med radioaktive stoffer mv. at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, herunder også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde.

Stk. 2. Merudgifter i forbindelse med ovenstående indsatser kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 8. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at lade Beredskabsstyrelsen udlåne personel og beredskabsmateriel mv. til nationale og internationale hjælpeorganisationer i katastrofetilfælde på betingelse af, at hjælpeorganisationerne refunderer de hermed forbundne udgifter i overensstemmelse med de med hjælpeorganisationerne indgåede aftaler/kontrakter.

Stk. 2. Merudgifter, herunder lønudgifter, og merindtægter i forbindelse med udlån kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 10. ad 12.21.01., 12.22.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile fly, som af NATO anvendes i forbindelse med kriser eller fredsbevarende operationer.

Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-skadesløsholdelsesaftalen.

Nr. 11. ad 12.21.01. og 12.21.13.

Forsvarsministeren bemyndiges i forbindelse med afhændelse af Ammunitionsarsenalet til over for EXPAL på de i salgs- og købsaftalen aftalte vilkår at indestå for Ammunitionsarsenalets regnskaber og produktionsapparat, miljøforhold mv., der vedrører perioden for gennemførelsen af EXPALs køb af Ammunitionsarsenalet, samt øvrige garantier i henhold til aftalerne.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.03., 12.21.20 og 12.41.01.

I henhold til lov om forsvarets personel § 11 a, stk. 4, og lov om hjemmeværnet § 16, stk. 3, fastsættes størrelsen af erstatninger og godtgørelse for varigt mén til

     
a.
Ved tab af:
 
 
Forsørger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.602.500 kr.
 
Ikke-forsørger, erstatning til boet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.299.500 kr.
     
b.
Godtgørelse for varigt mén på 100% eller mere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.903.500 kr.
     

Stk. 2. Beløbene reguleres årligt.

Nr. 101. ad 12.11.10., 12.21.01., 12.21.03. og 12.21.20.

Forsvarsministeren bemyndiges til at give det i forsvaret ansatte civile personale, der afskediges som følge af forsvarsforlig/-aftaler, rationaliseringer, garnisoneringsændringer eller lignende, og som ved afskedigelsen har været ansat i 10 år og dermed har opnået ret til egenpension efter lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere ændringer, adgang til at erhverve yderligere indtil 10 års pensionsalder efter afskedigelsens ikrafttræden, dog ikke ud over det 60. år eller det tidspunkt, hvor de forinden opnår ret til at oppebære svagelighedspension eller afgår ved døden.

Stk. 2. For ansatte, der ved afskedigelsen er over 50 år, men ikke fyldt 60 år, forhøjes pensionsalderen, når udbetalingen af deres egenpension påbegyndes ved det fyldte 60. år, således at de pågældende i alt har fået deres pensionsalder forøget med 10 år, dog højst til det 67. år og for ansatte, som fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere, dog højst til det 65. år.

Stk. 3. For ansatte, der ved afskedigelsen er fyldt 60 år, fastsættes pensionen på grundlag af den pensionsalder, den pågældende ville have opnået ved tjeneste indtil 67 års alderen, og for ansatte, som fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere, dog indtil 65 års alderen.

Nr. 102. ad 12.21.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå aftale med koncessionshavere mfl. om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav, som måtte opstå i forbindelse med forsvarets deltagelse i redningsøvelser ved Off-Shore installationer i Nordsøen, således at ingen af parterne kan rette noget erstatningskrav mod den anden part i anledning af tab eller skade af enhver art og omfang (herunder skade eller tab af ejendom, materiel og produktionstab), som en af parterne eller dennes medarbejdere måtte forvolde den anden part eller i øvrigt måtte være ansvarlig for under udførelse af redningsøvelserne.

Nr. 103. ad 12.11.10., 12.21.01., 12.21.03. og 12.21.20.

Personel, såvel civilt som militært, der indtil 1. januar 1999 blev ansat på tjenestemandslignende vilkår med henblik på tjenestemandsansættelse, er, medmindre andet er aftalt, omfattet af lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere ændringer.

Nr. 104. ad 12.21.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til danske, færøske og grønlandske fiskere for opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

Nr. 105. ad 12.21.01. og 12.21.20.

Forsvarsministeren bemyndiges til at fraskrive sig erstatningskrav og afholde udgifter til erstatning, hvor dette følger af forpligtelser i forbindelse med det internationale forsvarsmaterielsamarbejde.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte bemyndigelse omfatter dog ikke erstatningskrav, der ifaldes på baggrund af skadevoldende handlinger eller undladelser, der forsætligt eller groft uagtsomt kan tilregnes en medunderskrivende stats myndigheder eller repræsentanter herfor.

Nr. 108. ad 12.21.01. og 12.21.20.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med indgåelse af bi- og multilaterale aftaler at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav vedrørende skade på eller tab af ejendom og materiel og aftale om gensidig erstatningsfriholdelse og undladelse af at kræve erstatning i forbindelse med personskade eller død, som en af parterne eller dennes personel måtte forvolde en anden part eller dennes personel. Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen forudsættes indeholdt i aftaler, som Danmark indgår med andre lande i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer. Tredjemands (herunder den enkelte soldats) ret til at kræve erstatning indskrænkes ikke af disse aftaler.

Nr. 109. ad 12.21.01. og 12.21.20.

Forsvaret kan samarbejde med dansk industri om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel mod som minimum at få dækket forsvarets meromkostninger. Industriens betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til forsvarets udbytte af aktiviteten samt til markedsvilkårene, så der ikke herved påføres private danske virksomheder ubillig konkurrence.

Nr. 110. ad 12.11.01.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 111. ad 12.41.01.

Hvis en person i det statslige redningsberedskab, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven, under udsendelse til udlandet i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand under eller som følge af tjenesten i øvrigt invalideres eller omkommer, kan der udbetales den pågældende, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år en supplerende skattepligtig løbende ydelse ved varigt mén eller ved tab af forsørger.

Stk. 2. Udbetaling af ydelsen forudsætter Arbejdsskadestyrelsens anerkendelse af skaden som arbejdsskade.

Stk. 3. Ydelsen udbetales uden sammenhæng med ydelser efter tekstanmærkning nr. 114 og eventuelle sociale ydelser.

Stk. 4. Udbetaling af ydelsen sker i øvrigt i overensstemmelse med forsvarets regler for udbetaling af tilsvarende ydelse til forsvarets personel, fastsat i medfør af bekendtgørelse af lov om forsvarets personel, lovbekendtgørelse nr. 667 20/06/2006, § 11 b.

Nr. 114. ad 12.41.01.

Tilsvarende erstatning eller godtgørelse som efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12 kan ydes til en person i det statslige redningsberedskab, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år, såfremt den pågældende person i det statslige redningsberedskab under udsendelse til udlandet invalideres eller omkommer under indsats i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand i fredstid, ulykker eller katastrofer i øvrigt, i forbindelse med arbejde med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom.

Stk. 2. Erstatning eller godtgørelse efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12 bortfalder helt eller delvist, i det omfang der kan opnås tilsvarende erstatning eller godtgørelse efter en af Beredskabsstyrelsen tegnet særlig forsikring.

Nr. 115. ad 12.21.03. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til frivillige i hjemmeværnet og i det statslige og kommunale redningsberedskab, som kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats, herunder transport til og fra indsatsområdet, og som af den grund lider tab af arbejdsfortjeneste. Som arbejdsfortjeneste regnes også overskud af selvstændig virksomhed. Erstatningen udmåles efter principperne i § 2 i lov om erstatningsansvar og tilkendes, selvom der ikke foreligger et ansvarspådragende forhold efter dansk rets almindelige ansvarsregler, og uanset om tilfældet er omfattet af lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige mfl.

Stk. 2. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, herunder om en frist for anmeldelse af krav om erstatning.

Nr. 116. ad 12.11.01., 12.21.01., 12.21.03., 12.21.20. og 12.41.01.

Under de anførte konti kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Forsvarsministeriet. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

Nr. 117. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs at afholde udgifter til betaling af erstatning, når krav herom hidrører fra assistanceberedskabets handlinger og undladelser, som efter en retlig pådømmelse eller Beredskabsstyrelsens anerkendelse af krav medfører pligt til at betale erstatning.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 14.11.01., 14.61.01., 14.61.02., 14.61.03., 14.61.04., 14.61.05. og 14.61.06.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud.

Nr. 2. ad 14.53.01., 14.53.11. og 14.53.12.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til i 2013 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for en statslig udgiftsramme på 283,8 mio. kr.

Stk. 2. Af årets udgiftsramme kan ministeren for by, bolig og banddistrikter inden for et beløb på 50,0 mio. kr. meddele tilsagn til områdefornyelse.

Stk. 3. Inden for den samlede udgiftsramme kan ministeren for by, bolig og landdistrikter afholde indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg.

Stk. 4. Inden for den samlede udgiftsramme kan ministeren for by, bolig og landdistrikter afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning.

Stk. 5. Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2013 overføres til 2014.

Nr. 3. ad 14.52.21.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til at yde tilsagn om refusion af kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme inden for en ramme på 7,0 mio. kr. Der kan højst udbetales refusion til kommunerne i en 6-årig periode for hver aftale med en ejer, kommunen har indgået.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 14.11.01.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 14.71.03.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Stk. 2. Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 102. ad 14.11.01, 14.61.01., 14.61.02., 14.61.03., 14.61.04., 14.61.05. og 14.61.06.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter kan træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.

Nr. 103. ad 14.11.05., 14.51.50., 14.51.51., 14.51.52., 14.51.53., 14.51.55., 14.51.56. , og 14.51.62.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Social- og Integrationsministeriet

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 8. ad. 15.11.01., 15.11.07., 15.11.08., 15.76.24., 15.76.26., 15.77.01., 15.77.02., 15.77.03., 15.77.04., 15.77.06., 15.77.07., 15.77.14., 15.77.16., 15.77.17., 15.77.19., 15.77.20. og 15.77.21.

Social- og Integrationsministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud.

Nr. 9. ad. 15.76.26., 15.77.01., 15.77.02., 15.77.03., 15.77.04., 15.77.06. og 15.77.07.

Social- og Integrationsministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 15.11.01.

Social- og Integrationsministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 15.11.63.

Efter udlægningen af særforsorgen på Færøerne pr. 1. januar 1988, jf. lov nr. 719 1987, opretholder de statstjenestemænd, der pr. 1. august 1976 gjorde tjeneste ved Færøernes Specialskole, og som opretholdt deres hidtidige ansættelsesforhold til staten ved skolens overgang til selvejende institution, jf. akt 551 af 30. juni 1976, fortsat dette ansættelsesforhold.

Stk. 2. Statens udgifter til løn mv. refunderes af Færøernes hjemmestyre.

Nr. 102. ad 15.72.02.

Social- og Integrationsministeren bemyndiges til at afholde udgifter til betaling af Kofoeds Skoles elevers deltagerbetaling mv. til den i henhold til lov om støtte til folkeoplysning af Kofoeds Skoles Oplysningsforbund eller anden tilsvarende folkeoplysningskreds drevne undervisning på skolen.

Nr. 111. ad 15.11.40., 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.15., 15.13.20., 15.13.21., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30., 15.13.31., 15.13.32., 15.13.35., 15.13.36., 15.13.37., 15.13.40., 15.13.42., 15.13.43., 15.13.49., 15.13.51., 15.13.56., 15.14.11., 15.14.12., 15.14.14., 15.14.15., 15.14.16., 15.16.01., 15.23.07., 15.25.09., 15.25.11., 15.64.04., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.12., 15.64.13., 15.64.15., 15.64.17., 15.64.18., 15.64.42., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03., 15.74.01., 15.74.09., 15.74.10., 15.74.11., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.75.02., 15.75.04., 15.75.06., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.13., 15.75.16., 15.75.18., 15.75.19., 15.75.20., 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.25., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.28., 15.75.29., 15.75.30., 15.75.31., 15.75.32., 15.75.34., 15.75.35., 15.75.36., 15.75.37., 15.75.38., 15.75.39., 15.75.40., 15.75.41., 15.75.42., 15.75.50., 15.75.51., 15.75.60., 15.75.70., 15.75.71., 15.75.72., 15.75.73., 15.75.74., 15.75.75., 15.75.78. og 15.77.05.

Social- og Integrationsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Nr. 114. ad 15.43., 15.44., 15.45., 15.81., 15.85., 15.89.01. og 15.89.02.

Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21. januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de pågældende efter lovgivningen inden for Socialministeriets område, jf. lov om social pension, lov om social service og lov om aktiv socialpolitik.

Nr. 115. ad 15.23.05.

Via kontoen foretages mellemkommunal afregning for ikke-forskudsvis udlagte børnebidrag der indbetales til en anden kommune end den, der foretager udbetalingen.

Nr. 116. ad. 15.11.01., 15.11.07., 15.11.08., 15.76.24., 15.76.26., 15.77.01., 15.77.02., 15.77.03., 15.77.04., 15.77.06., 15.77.07., 15.77.14., 15.77.16., 15.77.17., 15.77.19., 15.77.20. og 15.77.21.

Social- og Integrationsministeren kan træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.

Nr. 117. ad. 15.73.01.

Via kontoen foretages mellemkommunal afregning for ikke-forskudsvis udlagte børnebidrag, der indbetales til en anden kommune end den, der foretager udbetalingen.

Nr. 118. ad. 15.15.04.

Udgifter vedrørende unge uden lovligt ophold i landet, der opholder sig på en sikret afdeling som led i varetægtssurrogat eller afsoning af dom, fordeles mellem alle landets kommuner efter antallet af 15-17-årige, der bor i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for regnskabsåret.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 16.11.01.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at påtage sig det økonomiske ansvar for patientskader ved behandling med lægemidlet Thalidomid over for producenten af lægemidlet Thalidomid, såfremt anvendelsen i det konkrete tilfælde er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Det er en forudsætning for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses afgivelse af de enkelte garantierklæringer, at den region, hvori den behandlingskrævende patient er hjemmehørende, har forpligtet sig til at dække Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses udgifter til garantiforpligtelsen.

Nr. 7. ad 16.35.01.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at godkende, at Statens Serum Institut inden for en samlet ramme på 70 mio. kr. i perioden 2013-2016 erhverver og afhænder aktier i danske selskaber, foretager kapitalindskud i indenlandske selskaber, stifter egne datterselskaber i Danmark o.l.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at godkende, at Statens Serum Institut uden særskilt forelæggelse for de bevilgende myndigheder kan erhverve og afhænde aktier i andre selskaber, foretage kapitalindskud i selskaber, stifte egne datterselskaber, foretage kapitalinvesteringer sammen med inden- eller udenlandske samarbejdspartnere, foretage apportindskud o.l. for et beløb, der maksimalt udgør 15 mio. kr. i det enkelte tilfælde. Den samlede ramme for udenlandske kapitalinvesteringer er i 2013-2016 fastsat til 100 mio. kr.

Nr. 8. ad 16.35.01.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til med finansministerens tilslutning at lade Statens Serum Institut optage lån i Danmarks Nationalbank i perioden 2013-2016 til finansiering af instituttets anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer.

Stk. 2.  Lån i Danmarks Nationalbank må ikke ydes på bedre vilkår, end staten selv kan opnå som låntager.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 16.11.01.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 16.11.11., 16.11.15., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.04., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.07., 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.14., 16.21.30., 16.21.31., 16.21.32. 16.21.33., 16.21.36., 16.21.38., 16.21.46., 16.21.47., 16.21.49., 16.21.50., 16.21.51., 16.21.52., 16.21.53., 16.21.54., 16.21.55., 16.21.56., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.59., 16.21.63., 16.21.64., 16.21.65., 16.21.67., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.08., 16.33.16., 16.35.02., 16.51.02., 16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.08., 16.51.09., 16.51.10., 16.51.11., 16.51.13., 16.51.14., 16.51.15., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.19., 16.51.20., 16.51.22., 16.51.24., 16.51.25., 16.51.26., 16.51.27., 16.51.28., 16.51.29., 16.51.30., 16.51.33., 16.51.34., 16.51.42., 16.51.43., 16.51.44., 16.51.46., 16.51.48., 16.51.50., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.54., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.57., 16.51.63., 16.51.65., 16.51.67., 16.51.69., 16.51.75., 16.51.76., 16.51.77., 16.51.78., 16.51.79., 16.91.60.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 102. ad 16.11.11.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at lade Sundhedsstyrelsen opkræve et gebyr på 1.030 kr. for udstedelse af importcertifikater og omdestinationscertifikater i henhold til BEK nr. 749 af 1. juli 2008 om euforiserende stoffer.

Nr. 103. ad 16.51.21.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til af statskassen at yde nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter i forbindelse med nyre-, knoglemarvs- og leverafgivelse eller forundersøgelse med henblik på afgørelse af den pågældendes egnethed som donor.

Nr. 104. ad 16.51.41.10.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til af statskassen at yde erstatning til bloddonorer efter reglerne i lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., jf. lov nr. 80 af 1978, for følger af ulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse af blod til blodtransfusion mv. før 1. juli 1992 eller de forhold, hvorunder afgivelsen er foregået. Medfører ulykkestilfældet eller sygdommen døden, er ministeren for sundhed og forebyggelse på samme måde bemyndiget til at udrede erstatning til de efterladte efter nævnte loves bestemmelser herom.

Nr. 105. ad 16.51.41.30.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til af statskassen at yde kulancemæssig godtgørelse til de hæmofilipatienter (blødere), der efter behandling med blodprodukter ved danske sygehuse er konstateret HIV-smittede, eller til HIV-positive personer, som med overvejende sandsynlighed er blevet smittet gennem blodtransfusioner ved danske sygehuse, og ikke tidligere har modtaget godtgørelse til HIV-smittede. Såfremt ovennævnte er afgået ved døden og ikke har fået udbetalt godtgørelsen, ydes godtgørelsen til de efterladte, jf. BEK nr. 914 af 19. november 1992 om godtgørelse til HIV-positive blødere og transfusionssmittede m.fl.

Nr. 106. ad 16.51.50.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i 2010 at afsætte en statslig ansøgningspulje på 250 mio. kr. til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien. Heraf målrettes op til 200 mio. kr. en fortsat udbygning af enestuer og de resterende midler målrettes et anlægsløft i retspsykiatrien.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Stk. 3. Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Nr. 107. ad 16.51.72.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i 2013 at afsætte et statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud på 2.706,9 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet

Nr. 124. ad 16.91.60.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at meddele endelige tilsagn om tilskud fra kvalitetsfonden til sygehusbyggeri omfattet af regeringens foreløbige tilsagn og efterfølgende foretage løbende støtteudbetaling til projekterne i henhold til fastsat finansieringsprofil.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilskudsadministration, herunder om vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.

Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om deponering af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.

Beskæftigelsesministeriet

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 20. ad 17.49.43., 17.51.03. og 17.59.16.

Beskæftigelsesministeren kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulentydelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Beskæftigelsesministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 17.21.31.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde tilskud til uddannelse af instruktører, der skal undervise sikkerhedsorganisationens medlemmer.

Nr. 106. ad 17.41.11.

Tjenestemænd i det statslige beskæftigelsessystem ansættes efter tjenestemandsloven og tjenestemandspensionslovgivningens bestemmelser om statstjenestemænd.

Nr. 111. ad 17.41.11.

Der kan ydes ansatte i det statslige beskæftigelsessystem, der medvirker ved personalets uddannelse som lærere, foredragsholdere eller lignende, betaling for dette arbejde.

Nr. 115. ad 17.11.03., 17.11.04., 17.21.05., 17.21.08., 17.41.12., 17.41.21., 17.41.22., 17.46.14., 17.46.16., 17.46.27., 17.46.30., 17.46.70., 17.46.71., 17.46.75., 17.46.76., 17.46.78., 17.49.17., 17.49.19., 17.49.20., 17.49.23., 17.49.24., 17.49.41., 17.49.42., 17.49.43., 17.49.44., 17.49.45., 17.49.46., 17.51.03., 17.51.11., 17.51.12., 17.51.13., 17.51.14., 17.54.21., 17.54.22., 17.59.11., 17.59.12., 17.59.14., 17.59.15., 17.59.16., 17.59.21., 17.59.25., 17.59.29 og 17.59.31.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, regnskab og revision samt om tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Nr. 116. ad 17.51.11.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at lade Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats varetage forvaltning og udbetaling af tilskud til De Regionale Netværk af virksomheder på nærmere fastsatte vilkår, som aftales mellem Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Centret kan endvidere bemyndiges til at varetage tilskudsforvaltningen i forbindelse med øvrige aktiviteter vedrørende det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale engagement, herunder aktiviteter i forbindelse med Det Nationale Netværk af virksomhedsledere og Netværksprisen.

Nr. 126. ad 17.35.01., 17.46.21., 17.46.41., 17.54.01., 17.54.02., 17.54.13. og 17.56.02.

Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21. januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de pågældende efter lovgivningen inden for Beskæftigelsesministeriets område, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik.

Nr. 128. ad § 17.55.01.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde arbejdsløshedskasserne refusion i sager, hvor en arbejdsløshedskasse ikke har vejledt medlemmet eller givet medlemmet forkert vejledning om muligheden for at få udbetalt feriepenge optjent i 2002-2004 uden fradrag i efterlønnen i perioden 1. januar 2004 til 21. marts 2006, uanset bestemmelsen i § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 587 af 26. juni 2003 om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser, jf. § 79, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 994 af 8. august 2007.

Nr. 129. ad 17.23.11.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde en særlig kompensation til medarbejdere og efterladte efter medarbejdere ansat i afdeling B2 på det tidligere Grindstedværk i årene 1962-1980 i Grindsted for følger af udsættelse for kviksølv.

Stk. 2. Den særlige kompensation ydes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006 med senere ændringer.

Stk. 3. Ved behandlingen af sagerne ses der bort fra fristerne i § 36 i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 4. Den særlige kompensation til tilskadekomne for tab af erhvervsevne i form af løbende ydelse tilkendes og udbetales efter reglerne i §§ 17 og 27 i arbejdsskadesikringsloven. En løbende ydelse kan udbetales fra det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af erhvervsevne, uanset betingelserne i § 17, stk. 7-8, om, at en løbende erstatning tidligst kan starte på det tidspunkt, hvor skaden er anmeldt. Den særlige kompensation til efterladte efter tilskadekomne kan ydes efter reglerne i §§ 20-22, uanset om ophørstidspunktet for en løbende ydelse er indtrådt.

Stk. 5. Anmeldelse af krav efter stk. 1 skal foretages senest den 31. december 2009. Anmeldelse sendes til Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 6. Udgifter til administration mv. efter lovens § 35, stk. 3 og 4, og § 38 af anmeldelser af krav efter stk. 1 finansieres af staten. Dette gælder også udgifter til en generel samlet kortlægning af kviksølvudsættelsen for de tidligere ansatte på Grindstedværket i Grindsted i B2 afdelingen i perioden 1962-1980.

Nr. 134. ad 17.54.22.

Kommunerne varetager administrationen af servicejobordningen, jf. lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov om servicejob. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde 100 pct. refusion af kommunens udgifter til tilskud til servicejob fra konto 17.46.59. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde forskudsrefusion af en kommunes refusionsberettigede udgifter efter lov om ophævelse af lov om servicejob.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 7. ad 19.11., 19.26.08., 19.34.01., 19.35.15., 19.36.07., 19.36.08., 19.41., 19.42., 19.43., 19.51.03., 19.55.05., 19.55.08., 19.74.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan indgå forpligtende aftaler/kontrakter om levering af tjenesteydelser, herunder udstyr, konsulentydelser, konferencefaciliteter og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Nr. 8. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.31., 19.36.01., 19.36.05., 19.36.06. og 19.39.01.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan afholde merudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, i det omfang aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats.

Stk. 5. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på de omfattede konti.

Nr. 9. ad 19.22.37.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at godkende, at Danmarks Tekniske Universitet indskyder aktiekapital i DTU Symbion Innovation A/S inden for en ramme på i alt 25,0 mio. kr.

Nr. 10. ad 19.22.05. og 19.22.37.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at lade universiteterne indgå i medlemskaber af andelsselskaber med driftstilknytning til erhvervet og i forbindelse hermed at opfylde almindelige selskabsbetingelser, herunder foretage sædvanlige indskud og garantier inden for en samlet indskuds- og garantiramme på 1,5 mio. kr.

Materielle bestemmelser.

Nr. 107. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Institutionerne kan medfinansiere opholdsudgifter ved udvekslingsaftaler med østeuropæiske lande, hvor værtsinstitutionerne gensidigt er forpligtede til at sørge for omkostningerne ved de studerendes ophold.

Stk. 2. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 3.000 kr. pr. måned.

Nr. 109. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.26.04., 19.31., 19.33., 19.34. og 19.38.25.

For at fremme den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø bemyndiges ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser til at lade institutionerne afholde depositum for udenlandske studerendes, gæstelæreres og forskeres reservation af kollegieværelser eller private værelser.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges endvidere til at lade institutionerne betale leje for boliger til udvekslingsstuderende, gæstelærere og forskere, når disse boliger ikke er lejet ud, og til at stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning.

Stk. 3. Udgifterne afholdes af institutionernes ordinære bevilling.

Nr. 146. ad 19.22.05. og 19.22.21.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at lade Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Aarhus Universitet opkræve et administrativt gebyr på op til i alt 10.000 kr. for afholdelse af translatøreksamen. Gebyret dækker egnethedsprøve og speciale samt skriftlig og mundtlig eksamen. Gebyr for omprøver kan opkræves særskilt.

Nr. 150. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. , og 19.22.45.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at videreføre forskningsinstitutionernes samarbejde om Forskningens Højhastighedsnet, herunder at indføre fuld brugerbetaling for alle institutioner, der deltager i netsamarbejdet. Ligeledes bemyndiges ministeren til at udvide samarbejdet med henblik på at dække dansk forsknings behov for nye e-Science og e-Infrastrukturtjenester, herunder gradvist at indføre brugerbetaling for visse af disse tjenester.

Stk. 2. Ønsker en institution at udtræde af samarbejdet, skal det godkendes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Nr. 153. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.31. og 19.33.07

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til over for Moderniseringsstyrelsen at stille sikkerhed for Københavns Universitets, Aarhus Universitets, Syddansk Universitets, Roskilde Universitets, Aalborg Universitets, Copenhagen Business School - Handelshøjskolens, Danmarks Tekniske Universitets, og IT-Universitetet i Københavns inddækning af SCL-udbetalinger, samt for erhvervsakademier for videregående uddannelser og professionshøjskoler for videregående uddannelser med videres inddækning af lønudbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB) samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer herfor. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb og Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer i de pågældende institutioners kommende tilskudsudbetalinger.

Nr. 154. ad 19.25.05.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at betale deltagerbetaling for studerende, der er indskrevet ved datalogistudiet ved Københavns Universitet, og som følger undervisning som en del af det ordinære uddannelsesforløb.

Nr. 157. ad 19.11., 19.15., 19.17., 19.25., 19.26., 19.41., 19.42., 19.43., 19.5. og 19.74.01.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse, revisionskompetence og revisionens udførelse for tilskud, der udbetales i henhold til anmærkningerne.

Stk. 2. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 158. ad 19.25.13.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at yde tilskud mv. i forbindelse med udsendelse af lektorer (sendelektorer) til udlandet med henblik på at udbrede kendskabet til dansk i udlandet. Derudover kan der ydes tilskud til udenlandske universiteter, der udbyder undervisning i dansk. Disse tilskud kan blandt andet ydes til studieophold, ekskursioner og kulturformidling. Tilskudsordningen betegnes Lektoratsordningen.

Stk. 2. Lektoratsudvalget rådgiver ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser i sager vedrørende Lektoratsordningen. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved de udenlandske universiteter. Indstillingen fra Lektoratsudvalget sker efter vurdering af ansøgninger fra dem, der har søgt på stillingsopslagene for lektoraterne i udlandet. Lektorerne ansættes ved det udenlandske universitet. Ansættelsesperioden fastsættes af det udenlandske universitet. Ansættelsesperioden er normalt 3 år, men kan forlænges til i alt 6 år.

Stk. 3. Lektoratsudvalget består af fem fagkyndige medlemmer. Formanden udpeges og beskikkes af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. De øvrige fagkyndige medlemmer beskikkes af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser efter indstilling fra Danske Universiteter. Ud over de fagkyndige medlemmer består udvalget af en tilforordnet, der udpeges af Kulturministeriet.

Stk. 4. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan tildele et ph.d.-stipendium årligt til en sendelektor. Tildeling af ph.d.-stipendiet sker efter indstilling fra Lektoratsudvalget.

Stk. 5. Der afholdes et årligt kursus for lektorerne samt normalt halvanden-årlige regionalmøder for lektorer ansat i samme land eller inden for et bestemt sprogområde. Lektoratsudvalget foretager en faglig vurdering af program for kursus og regionalmøder.

Stk. 6. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser betjener Lektoratsudvalget og varetager administrationen af Lektoratsordningen.

Stk. 7. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre et projekt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Stk. 8. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskud, eller hvis tilskud er betalt på grundlag af urigtige oplysninger, eller modtageren har groft misligholdt sine forpligtelser efter ordningen.

Stk. 9. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningen.

Nr. 159. ad 19.22.01.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at lade Københavns Universitet videreføre kostafdelinger i tilknytning til Ministeriet for Børn og Undervisnings godkendte erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser ved Skovskolen.

Nr. 160. ad 19.22.37.

Følgende personer er desuden omfattet af civilarbejderloven, lov nr. 82 af 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret, som ændret ved lov nr. 138 af 26. april 1972: Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, som d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets (nu Erhvervs- og Vækstministeriets) ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen og under Miljøministeriets ressort samt ved Danmarks Tekniske Universitet under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ressort, uden at ansættelsen har været afbrudt.

Nr. 161. ad 19.22., 19.26.04., 19.31., 19.33., 19.34., 19.36., 19.38.25. og 19.39.01.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at reducere universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler for videregående uddannelser og andre selvejende institutioners tilskud, såfremt de enkelte institutionskvoter for antallet af ansatte EUD-elever ikke er opfyldt i henhold til den uddelte kvote af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Bevillingsbortfaldet vil udgøre 154.000 kr. pr. årsværk i forhold til den pålagte kvote. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges endvidere til at yde kompensation til universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler for videregående uddannelser og andre selvejende institutioner, såfremt de enkelte institutionskvoter for antallet af EUD-elever er overopfyldt i henhold til den uddelte kvote af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at reducere universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler for videregående uddannelser og andre selvejende institutioners tilskud svarende til præmie og bonus fra AER-præmieringsordningen. Reduktionen af tilskuddet foretages, såfremt den fastsatte kvote for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ikke opfyldes i et givent år. Reduktionen af tilskuddet svarer til præmie og bonus fra AER-præmieringsordningen i forbindelse med nyindgåede uddannelsesaftaler i det år, hvor ministeriets kvote ikke opfyldes.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten fastsatte kvote for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser område på de enkelte uddannelsesinstitutioner og at fastsætte den nærmere fremgangsmåde ved opgørelse af målopfyldelse og kompensationsudbetaling.

Nr. 164. ad 19.22.05. og 19.22.37.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en virksomhed ydes af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser til løsning af problemerne i forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis betaling af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelsen kan kræves refunderet.

Nr. 165. ad 19.22.37.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at godkende, at DTU tilvejebringer den nødvendige finansiering til renovering af lejemålene DTU*SCION A/S, i det omfang DTU stiller lokaler til rådighed for aktieselskabet.

Nr. 167. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Inventar og løsøre, som er erhvervet af et selvejende universitet, og som har en sådan almen interesse ud over universitetets formål, at det må henregnes til den danske kulturarv skal ved denne bestemmelses ikrafttræden eller ved en senere erhvervelse overdrages til den danske stat. Dette gælder dog ikke ved inventar og løsøre, som det selvejende universitet kan dokumentere, at universitetet har erhvervet som selvejende universitet med midler, der ikke hidrører fra det offentlige.

Stk. 2. Stk. 1. finder dog ikke anvendelse for inventar og løsøre, som er omfattet af tinglysningslovens §§ 37 og 38.

Stk. 3. Såfremt universitetet disponerer i modstrid med stk. 1, kan ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis, jf. LBK nr. 985 af 21. oktober 2009 af lov om universiteter (universitetsloven), § 24, stk. 1.

Nr. 171. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Universiteterne bemyndiges til at betale egne studerendes studieafgift i forbindelse med deres deltagelse i Erasmus Mundus uddannelser. Samtidig hermed bemyndiges universiteterne til at modtage en andel af de samlede indbetalte studieafgifter i forbindelse med gennemførelsen af Erasmus Mundus uddannelser, selvom studieaktiviteten på universitetet udløser taxametertilskud.

Nr. 172. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at yde taxametertilskud for tredjelandsborgere på Erasmus Mundus uddannelser, der har påbegyndt uddannelsen før 1. august 2009.

Nr. 175. ad 19.22.21. og 19.22.37.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at lade Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Danmarks Tekniske Universitet integrere boliger, serviceerhverv og forskerparkaktiviteter i deres bygninger og grunde.

Nr. 178. ad 19.33.05., 19.34.01., 19.36.07., 19.36.08.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fastsætte regler for regnskab og revision af tilskudsmodtagers regnskabsaflæggelse i forbindelse med modtagelse af tilskud, i det omfang tilskuddene ikke er omfattet af andre regler om regnskabsaflæggelse. Endvidere bemyndiges ministeren til i bilag til bekendtgørelse om regnskab og revision af Ministeriet for Børn og Undervisnings puljemidler mv. at angive, hvilke konkrete bevillinger på de pågældende hovedkonti der ikke er omfattet af bekendtgørelsen.

Nr. 179. ad 19.31., 19.33. og 19.34.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan yde den selvejende institution, Diakonhøjskolen, aktivitetsafhængige taxametertilskud til en mellemlang videregående forsøgsuddannelse, tilskud til årskursus samt grundtilskud, som følge af at Diakonhøjskolen fra 1. august 2004 ikke er omfattet af lov om folkehøjskoler, efterskoler og husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, og derfor ikke som folkehøjskole er godkendt til tilskud. Uddannelsen takstindplaceres i de eksisterende takster under § 19.3 Korte- og mellemlange videregående uddannelser.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nærmere vilkår for Diakonhøjskolens institutionelle status, uddannelsesudbud og for ydelse af tilskud.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at lade Diakonhøjskolen opkræve deltagerbetaling fra de studerende til dækning af højskolens udgifter til uddannelsen og til internatafdelingen.

Stk. 4. Forsøgsuddannelsen kan give ret til SU efter reglerne i lov om statens uddannelsesstøtte. En godkendelse om ret til SU kan omfatte supplerende stipendium til dækning af undervisningsafgift.

Stk. 5. Diakonhøjskolen er i forsøgsperioden ikke omfattet af statens selvforsikring.

Stk. 6. Diakonhøjskolens drift af internatafdeling skal i forsøgsperioden ske efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed.

Nr. 180. ad 19.36.01. og 19.36.03.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til, uanset § 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse, at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder størrelsen heraf, for uddannelsesaktiviteter og for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter omfattet af lov om åben uddannelse.

Nr. 181. ad 19.33.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om, at selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, og lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser skal bidrage til energieffektiviseringen i statens institutioner på samme måde som statens øvrige institutioner.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte institutioner hvert år inden en fastsat frist efter nærmere retningslinjer udsendt af Energistyrelsen skal indberette oplysninger om deres samlede energi- og vandforbrug til en central database, som administreres af Energistyrelsen.

Nr. 182. ad 19.35.12.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bestemme, at regulerede institutioner på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område uanset bestemmelserne i § 17 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 31, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, § 32, stk. 1, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, samt i § 29, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner omfattet af de nævnte love til bygningstaxameterniveau og ikke på markedsvilkår. Disse lejemål er ikke omfattet af bestemmelserne i erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.

Nr. 183. ad 19.35.12.

Institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, der får overdraget bygninger eller lejemål af staten i medfør af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller § 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005, hvorfra der på overdragelsestidspunktet lejes ud til 3. mand, kan opretholde udleje af det pågældende areal til 3. mand.

Nr. 184. ad 19.31., 19.33. og 19.34., 19.35., 19.36., 19.8.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til i momskompensation vedrørende 2013 til en institution at foretage en reduktion med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. Skats styresignal af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen tidligere har fået kompenseret, jf. bekendtgørelse om momskompensation for erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl.

Nr. 185. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.26.08., 19.31., 19.33. og 19.34.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser opkræver 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 187. ad 19.38.07., 19.38.08., 19.38.25. og 19.38.51.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers kunstneriske uddannelsesinstitutioner kan afholde udgifter til ulykkesforsikring for de studerende, der er indskrevet ved institutionen. Forsikringen må dække skader i forbindelse med undervisningen.

Nr. 188. ad 19.38.07. og 19.38.25.

Designuddannelsen på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Designskolen Kolding kan opkræve ikke fuldt omkostningsdækkende gebyrer for elevers forbrug af fælles materialer. Gebyret udgør 500 kr. pr. elev pr. semester på de to designskoler og 2.500 kr. og 2.000 kr. pr. elev pr. semester på henholdsvis glaslinjen og keramiklinjen på Glas- og Keramikskolen på Bornholm.

Nr. 189. ad 19.35.15.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser og børne- og undervisningsministeren kan tillade, at en selvejende institution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser henholdsvis selvejende institutioner under Børne- og Undervisningsministeriet, påtager sig en solidarisk hæftelse over for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og stiller en bankgaranti eller lignende i forbindelse med indgåelse af aftale, efter udbud, med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser om varetagelse af opgaver vedrørende regionale vejledningscentre under Landscenter for Uddannelses og Erhvervsvejledning, jf. § 15, stk. 3, i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Den solidariske hæftelse og bankgarantien kan vedrøre opfyldelse af kontrakt med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser om varetagelse af opgaver vedrørende de regionale vejledningscentre.

Nr. 190. ad 19.25.05.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til som et led i universitetssamarbejdet mellem de otte danske universiteter og Graduate University of Chinese Academy of Sciences (GUCAS) at lade de deltagende danske universiteter formidle værelser til studerende, der via et af de otte danske universiteter er optaget og indskrevet på en kandidatuddannelse udbudt som led i samarbejdet.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges endvidere til at lade universiteterne indgå lejeaftaler med kinesiske udlejere med henblik på fremleje til den i stk. 1 nævnte gruppe af studerende til kostpris.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges endvidere til at lade universiteterne betale leje for boliger til den i stk. 1 nævnte gruppe af studerende, når disse boliger ikke er lejet ud, og til at stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning.

Nr. 191. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Universiteterne bemyndiges til at blive akkrediteret af de amerikanske myndigheder med henblik på efter opnået akkreditering at kunne formidle amerikanske studielån udbudt under Title IV Loan Program til amerikanske statsborgere og udlændinge med permanent opholdstilladelse i USA på universiteternes uddannelser.

Nr. 192. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at betale deltagerbetaling for studerende, der er indskrevet på et universitets suppleringskurser med henblik på at opfylde adgangskrav til en kandidatuddannelse efter reglerne om deltidsuddannelse.

Stk. 2. Med bemyndigelsen refunderer staten deltagerbetalingen, og der må derfor ikke opkræves deltagerbetaling af den studerende.

Stk. 3. Den studerende skal over for universitetet skriftligt dokumentere, at vedkommende ved at tage et suppleringskursus ved universitetet opfylder adgangskravet til en given kandidatuddannelse, og at vedkommende tillige har tilsagn om optagelse på den givne kandidatuddannelse ved et universitet i direkte forlængelse af afsluttet suppleringskursus.

Stk. 4. Opfylder den studerende ikke dokumentationskravet i stk. 3, eller har afgivet urigtige oplysninger herom, skal universitetet opkræve deltagerbetaling af den studerende.

Stk. 5. Ordningen har virkning for studerende, der indskrives på eller er indskrevet på et suppleringskursus fra 1. februar 2013 og frem med henblik på, at deres deltagerbetaling refunderes for de suppleringsaktiviteter, der foregår i perioden fra 1. februar 2013 til 31. august 2013.

Nr. 194. ad 19.81.11.

I uddannelsesperioden forrentes den til enhver tid værende gæld af statslån, der er endeligt tildelt efter den 1. august 1982 med 0,00 pct., uanset bestemmelsen i § 34, stk. 3, hvis den officielle diskonto er lavere end 3,00 pct.

Nr. 195. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.33.06., 19.38.25. og 19.39.01.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at foretage en reduktion af tilskud i 2013 med et af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsat beløb med henblik på udmøntning af en negativ budgetregulering i forbindelse med indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede indkøbsaftaler som led i syvende fase af statens indkøbsprogram. For erhvervsakademier samt professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler udmøntes reduktionen i udbetalingen af institutionstilskud og for universiteterne, Designskolen Kolding og de maritime uddannelser udmøntes reduktionen i udbetalingen af det statslige tilskud.

Nr. 196. ad § 19.22., 19.31., 19.33., 19.36., 19.38.25. og 19.39.01.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om akutjob i staten fastsatte kvote for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område på selvejende uddannelsesinstitutioner m.v., der modtager tilskud fra ministeriet efter lov om universiteter, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen og lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fastsætte den nærmere fremgangsmåde ved opgørelse af institutionernes opfyldelse af den tildelte kvote.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at reducere tilskuddet til selvejende uddannelsesinstitutioner m.v., der modtager tilskud fra ministeriet efter lov om universiteter, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen og lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., såfremt antallet af opslåede henholdsvis besatte stillinger for den enkelte institution ligger væsentligt under den uddelte kvote af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at omfordele midler, jf. stk. 2. , til de af ordningen omfattede institutioner, såfremt der er institutioner, der overopfylder den uddelte kvote af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Ministeriet for Børn og Undervisning

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 20.22.01., 20.22.11., 20.31.01., 20.31.12., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.38.21., 20.41.01., 20.42.02., 20.42.11., 20.42.12., 20.42.51., 20.43.01., 20.43.02., 20.51.11., 20.52.01., 20.71.11., 20.74.02., 20.75.01., 20.75.02., 20.76.03., 20.76.11., 20.83.01., 20.93.25. og 20.98.51.

Ministeren for børn og undervisning kan afholde merudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, i det omfang aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Ministeren for børn og undervisning kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som ministeren for børn og undervisning foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettomerudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger, ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan ministeren for børn og undervisning nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats.

Stk. 5. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på de omfattede konti.

Nr. 3. ad 20.11.21.30., 20.11.21.40., 20.11.21.50., 20.11.22., 20.29.01., 20.29.08.20., 20.29.09., 20.39.01., 20.49.01., 20.59.01., 20.77.07., 20.79.01., 20.79.05., 20.82.02. og 20.89.01.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at indgå forpligtende aftaler om levering af tjenesteydelser med udgiftsvirkning i et senere finansår. Bemyndigelsen gives med henblik på indgåelse af aftaler/kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser, som leveres over en længere periode, eksempelvis flerårige evalueringsprojekter og andre former for konsulentydelser.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 20.82.11.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at indføre betaling fra uddannelsesinstitutioner for tilslutning til Sektornet og til at fastlægge vilkår og takster for denne brugerbetaling.

Nr. 102. ad 20.31.11. og 20.31.13.

I henhold til § 5 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsættes satserne for lønrefusion i 2013 til følgende beløb:

   
 
Lønrefusionssats
1. års elever pr. uge
2.200 kr.
2. års elever pr. uge
2.430 kr.
3. års elever pr. uge
2.740 kr.
4. års elever pr. uge
3.120 kr.
Voksne elever pr. uge
4.410 kr.
   

Stk. 2. Tilskud efter § 12c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ydes fra 2007 på grundlag af et årligt måltal for antal registrerede uddannelsesaftaler pr. tilskudsmodtagende institution, jf. dog stk. 3 og 4. Tilskud ydes for uddannelsesaftaler, som er registreret i Easy-P senest den 31. december året efter, at aftalen er indgået. Måltallet for den enkelte institution i tilskudsåret beregnes som en procent af antal tilskudsudløsende aftaler det sidste kalenderår, jf. dog stk. 3 og 4. Måltallet udgør i 2013 90 pct. af antal tilskudsudløsende uddannelsesaftaler registreret ved institutionen i 2012. Nygodkendte institutioner vil ikke være omfattet af præmieringsordningen, før der foreligger et måltal for institutionen. Indtil da modtager institutionerne grundsatsen på 6.000 kr. pr. uddannelsesaftale. For 2013 fastsættes taksten pr. registreret uddannelsesaftale til følgende beløb:

   
For opfyldelse af måltallet
Tilskud pr. uddannelsesaftale
1) Uddannelsesaftaler til og med måltallet
6.000 kr.
2) Uddannelsesaftaler over måltallet
12.000 kr.
   

Stk. 3. Overgår en erhvervsuddannelse til en anden uddannelseskategori, f.eks. til en mellemlang videregående uddannelse, medtages uddannelsesaftaler for den oprindelige erhvervsuddannelse registreret ved institutionen ikke i grundlaget for beregningen af institutionens måltal.

Stk. 4. Til institutioner, der samarbejder om praktikpladsopsøgning og vejledning af elever om praktik og beskæftigelsesmuligheder samt om registrering af uddannelsesaftaler, ydes tilskud efter stk. 2 dog på grundlag af et fælles måltal for de uddannelser, der er omfattet af samarbejdsaftalen, og tilskuddet udbetales til den institution, som efter aftalen registrerer uddannelsesaftalerne.

Stk. 5. Satserne for løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, fastsættes i 2013 til følgende beløb:

   
 
Løntilskudssats
1. års elever pr. uge
1.320 kr.
2. års elever pr. uge
1.460 kr.
3. års elever pr. uge
1.640 kr.
4. års elever pr. uge
1.870 kr.
Voksne elever pr. uge
2.650 kr.
   

Stk. 6. I henhold til § 66 k, stk. 1, og § 66 t, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser fastsættes henholdsvis skolepraktikydelsen og skoleydelsen i 2013 til 658 kr. pr. uge for elever under 18 år og for elever, der er fyldt 18 år, til 1.576 kr. pr. uge for hjemmeboende og 1.576 kr. pr. uge for udeboende.

Nr. 103. ad 20.31.11.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at stille en garanti på op til 5 mia. kr. for en kredit, som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) optager i et pengeinstitut til at dække likviditetsunderskud i AUB-ordningen.

Nr. 115. ad 20.82.11.

Børne- og undervisningsministeren kan over for uddannelsesinstitutionerne samt andre brugere af de administrative edb-systemer fastsætte betaling for løbende vedligeholdelse og for support af disse systemer.

Nr. 117. ad 20.42.51.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 120. ad 20.31.01., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.41.01., 20.42.02., 20.43.01., 20.72.01., 20.72.03., 20.72.05., 20.72.41., 20.74.02. og 20.75.02.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen kan foretage inddækning af en række selvejende institutioners eventuelt manglende dækning af lønudbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB) samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer herfor. Ministeriet for Børn og Undervisning kan i den forbindelse foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer i de pågældende institutioners kommende tilskudsanvisning. De selvejende institutioner, der er omfattet, er institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt private gymnasier.

Nr. 138. ad 20.92.01.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at indgå aftale med DSB om fribefordring af skoleelever for et fast årligt beløb, som fastsættes på finansloven.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til efter aftale med DSB at fastsætte nærmere regler om omfanget af fribefordringsordningen og retningslinier for DSB's administration af ordningen samt regler om, at DSB's afgørelser om ordningen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Nr. 144. ad 20.19.01., 20.19.02., 20.19.04., 20.29.01., 20.29.07., 20.39.01., 20.49.01., 20.59.01., 20.71.41., 20.77.03., 20.77.04., 20.77.05., 20.77.06., 20.77.07., 20.79.01., 20.79.05., 20.82.02., 20.84.21., 20.89.01. og 20.89.03.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for regnskab og revision af tilskudsmodtagers regnskabsaflæggelse i forbindelse med modtagelse af tilskud, herunder forudsætninger for tilskudsmodtagelse og tilbagebetalinger mv., i det omfang tilskuddene ikke er omfattet af andre regler om regnskabsaflæggelse. Endvidere bemyndiges ministeren til i bilag til bekendtgørelse om regnskab og revision af Ministeriet for Børn og Undervisnings puljemidler mv. at angive, hvilke konkrete bevillinger på de pågældende hovedkonti der ikke er omfattet af bekendtgørelsen.

Nr. 151. ad 20.72.26.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at etablere en erstatningsordning for deltagere i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer, og som enten er uddannelses- eller erhvervsvejledningssøgende, der ikke er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse eller er optaget i en arbejdsmarkedsuddannelse. Tilskadekomne er berettigede til ydelser efter lov om arbejdsskadesikring efter ordningen, hvis de ikke på andet grundlag er berettiget hertil. Der kan desuden ydes erstatning for skader, som forvoldes af deltagerne i de nævnte aktiviteter, og som de efter almindelige erstatningsregler kan drages til ansvar for.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, herunder fastsætte en frist for indgivelse af anmeldelse af skaden til Ministeriet for Børn og Undervisning samt om, at realitetsbehandling af sager om ydelser efter lov om arbejdsskadesikring kan henlægges til Arbejdsskadestyrelsen efter forudgående visitation i Ministeriet for Børn og Undervisning. Børne- og undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om offentlige myndigheders og offentligt godkendte institutioners brug af elektronisk kommunikation i forbindelse med anmeldelse, herunder om anvendelse af digital signatur.

Nr. 159. ad 20.98.31.30.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at yde tilskud til specialpædagogisk støtte til deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration. Ministeren kan bemyndige Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen til at fastsætte reglerne og til at administrere bevillingen og kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Nr. 162. ad 20.98.11.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at indføre en stipendieordning for unge under 18 år, der tager på udvekslingsophold i udlandet i et helt skoleår.

Stk. 2. Det er en betingelse for at kunne modtage stipendium i henhold til denne ordning, at

1) eleven ikke er fyldt 18 år ved udvekslingsopholdets begyndelse,

2) opholdet strækker sig over et helt skoleår,

3) udvekslingen sker gennem en organisation, der er godkendt til dette formål af Ministeriet for Børn og Undervisning,

4) undervisningen er godkendt af de lokale myndigheder,

5) opholdet er planlagt som privat indkvartering hos værtsfamilie(r) under hele opholdet og

6) udgifterne til opholdet overstiger stipendiet.

Stk. 3. Der kan fastsættes yderligere betingelser, jf. stk. 5.

Stk. 4. Stipendiet udbetales direkte til den enkelte udvekslingselev på betingelse af, at denne kan dokumentere, at betingelserne i stk. 2, er opfyldt.

Stk. 5. Børne- og undervisningsministeren kan bemyndige en styrelse eller offentlig institution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser til at varetage ordningens administration og til at fastsætte de nærmere regler for ordningen og betingelser for at kunne opnå stipendium, herunder, efter godkendelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning, krav til de organisationer, der ønsker at blive godkendt som arrangør af støtteberettigende udvekslingsophold. Den styrelse eller offentlige institution, som ministeren bemyndiger til at varetage ordningens administration, udarbejder en liste over godkendte udvekslingsinstitutioner.

Stk. 6. Den styrelse eller offentlige institution, som ministeren bemyndiger til at varetage ordningens administration og til at fastsætte regler for ordningen, jf. stk. 5, kan tillige fastsætte regler om formkrav, herunder om elektronisk kommunikation og brug af digital signatur. Manglende overholdelse af formkrav og tidsfrister kan medføre, at ansøgningen afvises.

Stk. 7. Den styrelse eller offentlige institution, som ministeren bemyndiger til at varetage ordningens administration, kan indhente oplysninger hos offentlige myndigheder og andre til brug for behandlingen af ansøgninger om stipendium mv.

Stk. 8. Afgørelser efter denne tekstanmærkning, som træffes efter ministerens bemyndigelse efter stk. 5, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Nr. 168. ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.72.05.

Institutioner, der udbyder uddannelser under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE og § 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, skal indgå aftaler om budgetmål med børne- og undervisningsministeren.

Stk. 2. Budgetmålet i den konkrete aftale fastlægges på grundlag af undervisningstaksterne og institutionens aktivitet de seneste to år samt under hensyn til institutionens individuelle forhold.

Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere vilkår for aftaler om budgetmål.

Stk. 4. Institutionerne må ikke forbruge mere end 105 pct. af budgetmålet uden børne- og undervisningsministerens godkendelse. Ved en overskridelse på 105 pct. af budgetmålet vil aktivitet ud over 105 pct. ikke være tilskudsudløsende, medmindre børne- og undervisningsministeren godkender overskridelsen.

Stk. 5. Børne- og undervisningsministeren kan foretage en omfordeling af udmeldte budgetmål ved et opgjort mindreforbrug på grundlag af forbrugsopgørelserne for 3. kvartal.

Stk. 6. Til regionale initiativer med baggrund i hensyn til særlige forhold vedrørende institutions- og undervisningsmiljø er der mulighed for at yde op til 1,0 mio. kr. i tilskud til ambulering af lærere og udstyr.

Nr. 171. ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.75.01.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til, uanset § 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse, at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder størrelsen heraf, for uddannelsesaktiviteter og for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter omfattet af lov om åben uddannelse.

Nr. 180. ad 20.22.22. og 20.71.12.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at opkræve et særligt bidrag i den kommune, hvor en elev i en efterskole, en husholdningsskole eller en håndarbejdsskole er tilmeldt folkeregisteret. Bidraget udgør de faktiske ekstraudgifter, der er godkendt af Kvalitets- og Tilsynssstyrelsen, til lærertimer, praktisk medhjælp, hjælpemidler og befordring af elever med svære handicap på frie grundskoler samt til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, der overstiger et beløb på 193.285 kr. (2007-pl) pr. elev årligt.

Nr. 182. ad 20.3., 20.4. og 20.7.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten fastsatte kvote for Ministeriet for Børn og Undervisnings område på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte den nærmere fremgangsmåde ved opgørelse af institutionernes opfyldelse af den tildelte kvote og til at tilbageføre den udbetalte gevinst i relation til AER-præmieringsordningen, jf. § 16 i Lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, for nyindgåede uddannelsesaftaler fra uddannelsesinstitutionerne, såfremt den samlede statslige elevkvote ikke opfyldes.

Nr. 188. ad 20.74.02.

For forberedende voksenundervisning, der udbydes af voksenuddannelsescentre (VUC), og som i henhold til § 7 i lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne gennemføres hos en driftsoverenskomstpart, der ikke er omfattet af en momskompensationsordning eller en momsrefusionsordning, opkræver VUC betaling hos kommunen eller anden aktør efter takster inklusive tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms uanset bestemmelsen i § 2, stk. 2, 1. pkt., i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Nr. 191. ad 20.74.02.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fravige § 47, stk. 5, og § 48, stk. 4, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., således at indbetaling af deltagerbetaling for kursister ved enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen og studentereksamen og på almen voksenuddannelse kan ske, efter at kursisten er begyndt på uddannelsen, hvis kursisten er omfattet af § 1, stk. 2, i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Nr. 193. ad 20.98.31.20.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til i særlige tilfælde at tillade, at tilskud til institutionernes udgifter i henhold til § 18 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 44 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. til elever, der skal have tilbud om specialpædagogisk bistand, gives til kompenserende undervisning tilrettelagt uden for den almindelige klasseundervisning inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed for individuelt tilrettelagt specialpædagogisk støtte i den almindelige undervisning.

Nr. 197. ad 20.49.01.

Det i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. § 45, stk. 1, nævnte tilskud fastsættes til 70.000 kr. årligt (2009-pl), dog højst den faktiske betaling for undervisningen.

Nr. 200. ad 20.38., 20.48. og 20.78.

Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. skal bidrage til energieffektiviseringen i statens institutioner på samme måde som statens øvrige institutioner.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte institutioner hvert år inden en fastsat frist efter nærmere retningslinjer udsendt af Energistyrelsen skal indberette oplysninger om deres samlede energi- og vandforbrug til en central database, som administreres af Energistyrelsen.

Nr. 201. ad 20.85.12.

Børne- og undervisningsministeren kan - eventuelt efter aftale med uddannelsesministeren - bestemme, at regulerede institutioner på Ministeriet for Børn og Undervisnings område - og eventuelt på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område - uanset bestemmelserne i § 17 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 31, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, § 32, stk. 1, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, § 22, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt i § 29, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner omfattet af de nævnte love til bygningstaxameterniveau og ikke på markedsvilkår. Disse lejemål er ikke omfattet af bestemmelserne i erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.

Nr. 202. ad 20.85.12.

Institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., der får overdraget bygninger eller lejemål af staten i medfør af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller § 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005, hvorfra der på overdragelsestidspunktet lejes ud til 3. mand, kan opretholde udleje af det pågældende areal til 3. mand.

Nr. 205. ad 20.3., 20.4., 20.7., 20.8. og 20.9.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til i momskompensation vedrørende 2013 til en institution at foretage en reduktion med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. Skats styresignal af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen tidligere har fået kompenseret via Ministeriet for Børn og Undervisnings momskompensationsordning, jf. bekendtgørelse om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl.

Nr. 206. ad 20.72.41. og 20.72.42.

Tilskud til Træningsskolen for Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) efter § 27 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser ydes ikke til dækning af udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan kompensere TAMU for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter moms-loven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som institutionen afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter § 27 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om kompensationen efter stk. 2 og kan herunder beslutte, at der skal etableres en a conto-ordning for momskompensationen til TAMU.

Nr. 208. ad 20.72.01. og 20.93.25.

Uanset bestemmelsen i § 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009 som ændret ved § 3 i lov nr. 1570 af 21. december 2010, kan beskæftigede, der har politiets grunduddannelse, deltage i voksen- og efteruddannelse i AMU-systemet frem til den 31. december 2014 med den ordinære deltagerbetaling som fastsat på finansloven og samtidig udløse taxametertilskud. Det er endvidere muligt for denne persongruppe at modtage godtgørelse samt tilskud til befordring i henhold til lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt tilskud til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ved deltagelse i AMU. Uddannelsesmålene, der er udviklet til denne målgruppe efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser, kan forlænges og revideres i samme periode, men der kan ikke udvikles nye AMU-uddannelsesmål til målgruppen.

Nr. 211. ad 20.22.12., 20.38.02., 20.48.02., 20.71.21. og 20.78.02.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om akutjob i staten fastsatte kvote for Ministeriet for Børn og Undervisnings område sektorvis på selvejende uddannelsesinstitutioner m.v., der modtager tilskud fra ministeriet efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om produktionsskoler, lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte den nærmere fremgangsmåde ved opgørelse af sektorernes opfyldelse af den tildelte kvote.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at udbetale en jobpræmie til institutioner omfattet af stk. 1, der ansætter en ledig omfattet af § 1 i lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere, og hvor betingelserne i § 3, stk. 2, i lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere er opfyldt. Jobpræmien udbetales, indtil den i stk. 1 nævnte samlede kvote for Ministeriet for Børn og Undervisning er opfyldt, og er på 25.000 kr. pr. ansat. Jobpræmien kan udbetales, når ansættelsesforholdet har haft en samlet varighed af 26 uger. Institutioner, der er omfattet af stk. 1, kan ikke modtage jobpræmie til arbejdsgivere efter § 3, stk. 1, i lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om administration af jobpræmieordningen, herunder institutionernes ansøgning om udbetaling af jobpræmie og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget præmie.

Nr. 212. ad 20.72.01. og 20.72.03.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at etablere en forsøgsordning om afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler samt udvalgte arresthuse fra 1. januar 2013 til 31. december 2013. Godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser kan efter aftale med Kriminalforsorgen udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i de fælles kompetencebeskrivelser til afholdelse i fængsler og udvalgte arresthuse.

Stk. 2. For uddannelser, der afholdes i medfør af stk. 1, bemyndigedes børne- og undervisningsministeren til at fravige § 18 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 381 af 26. marts 2010 med senere ændringer, § 3, stk. 6 og 8, § 6 og § 8a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009 med senere ændringer.

Stk. 3. Ministeriet for Børn og Undervisning får af Kriminalforsorgen refunderet taxametertilskud, der er udbetalt til institutionerne for aktivitet afholdt i medfør af stk. 1 for indsatte i fængsler og arresthuse. Kriminalforsorgen betaler endvidere den deltagerbetaling, som institutionen opkræver i henhold til § 8a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

Stk. 4. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til efter aftale med justitsministeren at fastsætte regler om administrationen af ordningen, herunder beregning og opkrævning af betaling, betalingsfrister mv.

Nr. 213. ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.74.02.

Ministeriet for Børn og Undervisning får af Kriminalforsorgen refunderet taxametertilskud, der er udbetalt vedrørende indsatte i lukkede fængsler, der deltager i fjernundervisning som led i forberedende voksenundervisning (fvu), ordblindeundervisning for voksne, almen voksenuddannelse (avu) og uddannelsen til højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfag) eller som led i arbejdsmarkedsuddannelser. Kriminalforsorgen betaler endvidere den deltagerbetaling, som institutionen opkræver i henhold til §§ 47-48 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011 med senere ændringer og § 8a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009 med senere ændringer.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til efter aftale med justitsministeren at fastsætte regler om administrationen af ordningen, herunder beregning og opkrævning af betaling, betalingsfrister mv.

Kulturministeriet

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 21.

Kulturministeren bemyndiges til at meddele DR adgang til lånoptagelse til finansiering af DR Byen projektet ved statslige genudlån. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme for hhv. statsgaranterede lån til DR Byen og genudlån optaget i Nationalbanken på maksimum 4,06 mia. kr. (primo 1999-pl).

Nr. 14. ad 21.33.32.30

Kulturministeren bemyndiges til sammen med den/de andre offentlige myndigheder, der yder tilskud til driften af Ny Carlsberg Glyptotek, at stille garanti for opfyldelsen af de pensionsforpligtelser, som Ny Carlsberg Glyptotek har påtaget sig overfor tjenestemandslignende ansatte ved museet.

Nr. 25. ad 21.24.03.

Kulturministeren bemyndiges til at lade Det Danske Filminstitut indgå aftale med Danmarks Radio om etablering af puljer til støtte af dansk filmproduktion.

Nr. 26. ad 21.81.25.

Kulturministeren bemyndiges til i forbindelse med to søgsmål omhandlende statens salg af sendetilladelse på en femte FM-radiokanal samt søgsmål i forbindelse med statens salg af sendetilladelse på en sjette FM-radiokanal, at optage merbevilling direkte på tillægsbevillingsloven med henblik på at afholde udgifter til Kammeradvokaten ud over dispositionsrammen på § 21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv.

Nr. 27. ad 21.57.01.

Kulturministeren kan afholde merudgifter på kontoen i det omfang aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Kulturministeren kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- eller mindreudgifter på kontoen.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som kulturministeren foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettoudgifter på kontoen eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger, ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan kulturministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats.

Stk. 5. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på kontoen.

Nr. 28. ad 21.51.31. og 21.51.39.

Kulturministeren bemyndiges til at indgå forpligtende aftaler om levering af tjenesteydelser med udgiftsvirkning i et senere finansår. Bemyndigelsen gives med henblik på indgåelse af aftaler eller kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser, som leveres over en længere periode, eksempelvis flerårige evalueringsprojekter og andre former for konsulentydelser.

Materielle bestemmelser.

Nr. 174. ad 21.11.11. og 21.31.01.

Kulturministeren bemyndiges til at yde bidrag til DBC A/S for at koordinere DanBib-samarbejdet vedrørende bibliografiske ydelser til biblioteksvæsenet og til statslig biblioteksbrug af DanBib-basen. Drift af DanBib-samarbejdet er henlagt som en eneret til DBC A/S, således at Kulturministeriet ved Kulturstyrelsen forpligter sig til alene fra DBC A/S at aftage ydelser vedrørende kopiering af data til genbrug, lokalisering og lånebestilling, som biblioteksvæsenet aftager.

Nr. 186. ad 21.31. og 21.4.

Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 21. Kulturministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 187. ad 21.11.11., 21.11.35., 21.21.52., 21.31.01., 21.31.03., 21.33.12., 21.51.31., 21.51.39., 21.54.31., 21.61.05., 21.61.10., 21.61.15 og 21.61.20.

Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse og revisionens udførelse for institutioner, der modtager tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte finanslovskonti.

Stk. 2. Kulturministeriet kan indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagere til brug for Rigsrevisionen til en nøjere regnskabsgennemgang.

Stk. 3. Udbetaling af tilskud i henhold til nævnte finanslovskonti kan ske forskudsmæssigt.

Stk. 4. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 188. ad 21.23.73.

Københavns Kommune kan bidrage til realiseringen af byggeriet af nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen ved bl.a. vederlagsfrit at stille et areal langs Kvæsthusgade og for enden af Skt. Annæ Plads til rådighed for byggeriets etablering og ved at etablere udenomsarealer til skuespilhuset.

Nr. 189. ad 21.41.09., 21.41.21., 21.41.26., 21.41.27., 21.41.28., 21.41.31., 21.41.41., 21.42.10., 21.42.20., 21.42.30. og 21.42.40.

Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner kan afholde udgifter til ulykkesforsikring for de studerende, der er indskrevet ved institutionen. Forsikringen må dække skader i forbindelse med undervisningen.

Nr. 191. ad 21.41.

Kulturministeren bemyndiges til at lade uddannelsesinstitutionerne foretage udlæg for depositum for udenlandske studerendes, gæstelæreres og forskeres reservation af kollegieværelser eller private værelser.

Stk. 2. Kulturministeren bemyndiges endvidere til at lade institutionerne betale leje for boliger til udvekslingsstuderende, gæstelærere og forskere i perioder, hvor boligen ikke benyttes, og til at stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning.

Nr. 192. ad 21.33.37.40.

Der kan af bevillingen til arkæologiske undersøgelser afholdes udgifter til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af ejendomme i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer, hvor der findes fortidsminder.

Nr. 193. ad 21.33.12.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til udbetaling til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af frednings- og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer.

Nr. 194. ad 21.81.06.

Kulturministeren bemyndiges til at yde tilskud til Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium svarende til Danmarks relative andel af udgifterne.

Nr. 195. ad 21.33.15., 21.33.21., 21.33.23. og 21.33.25.

Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige museer opkræve gebyr for udlån af genstande.

Stk. 2. Statens Forsvarshistoriske Museum kan opkræve gebyr ved udlån af dekorationsvåben.

Stk. 3. Statens Museum for Kunst, Den Hirschsprungske Samling og Ordrupgaard kan opkræve gebyr ved udlån af værker til udstillinger på udenlandske museer og foruddeponering af museernes værker på institutioner i Danmark.

Nr. 200. ad 21.54.31.

Kulturministeren yder tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Til varetagelse heraf nedsætter kulturministeren Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Nævnet består af fem medlemmer, som beskikkes af kulturministeren efter indstilling fra de fem største partier i Folketinget. Medlemmerne kan ikke samtidig være medlem af Folketinget eller Europa-Parlamentet. Kulturministeren udpeger nævnets formand blandt nævnets medlemmer. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for nævnets virke og om sekretariatsbetjening af nævnet, herunder nævnets adgang til at lade sekretariatsopgaven udføre af en privatperson, forening eller lignende.

Stk. 2. Af bevillingen fordeles i 2013 efter ansøgning 7,5 mio. kr. med 1/3 som grundtilskud i lige store portioner til alle partier i Folketinget og til danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet, 1/3 fordeles til partierne efter antal mandater i Folketinget og 1/3 til partierne og bevægelserne efter antal mandater i Europa-Parlamentet. Kulturministeren fastsætter efter indstilling fra nævnet nærmere regler om tilskuddene til partier og bevægelser.

Stk. 3. Af bevillingen fordeles i 2013 efter ansøgning 10,7 mio. kr. til tilskud til fremme af debat og oplysning om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Fordelingen sker efter regler, der fastsættes af kulturministeren efter indstilling fra nævnet, således at:

a)
 
en pulje på 3,1 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har Europadebat og -oplysning som hovedformål, og som ikke er indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram,
b)
 
en pulje på 3,6 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har Europa som en del af deres aktiviteter, men hvor deres hovedformål er et andet, dog ikke større arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisationer, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram, og
c)
 
en pulje på 4,0 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til enkeltstående lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale projektaktiviteter, hvoraf der kan anvendes op til:
 
1.
0,6 mio. kr. til større enkeltstående landsdækkende oplysningsaktiviteter, hvor nævnet og de landsdækkende aktører i et tæt samspil sætter fokus på fælles tema(er),
 
2.
0,5 mio. kr. til ikke-kommercielle TV- og radiostationer til ét-årige produktionsprogrammer af høj kvalitet og stor spredningseffekt,
 
3.
0,3 mio. kr. til puljer på op til 0,1 mio. kr. til organisationer, som på sigt er mulige pulje a) eller b) organisationer, til ét-årige aktivitetsprogrammer og
 
4.
2,6 mio. kr. til enkeltstående aktiviteter.

Uforbrugte midler af puljerne a), b) og c1)-c3) kan overføres til pulje c4).

Stk. 4. Af bevillingen kan anvendes op til 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2013 til og med 2015 til nævnets administration inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formanden og medlemmerne samt annoncering af ansøgningsrunder mv. Eventuelt overskydende beløb fordeles i henhold til nævnets regler.

Stk. 5. Nævnets afgørelser om tildeling af støtte er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 6. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelse for og revision af regnskabet for nævnets administration af bevillingen og for partiernes og bevægelsernes tilskud.

Stk. 7. Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til senere finansår. Nævnet kan lade tilskud bortfalde eller kræve tilskud tilbagebetalt, hvis vilkårene for anvendelse af modtagne tilskud ikke overholdes.

Nr. 204. ad 21.71.01.

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme kan opkræve et årligt gebyr på 500 kr. for optagelse på udvælgelsesliste til erhvervslejemål for pavilloner i Kongens Have i København.

Nr. 205. ad 21.41.31. og 21.41.41.

Statens Teaterskole og Den Danske Filmskole kan opkræve gebyr for elevers forbrug af fælles materialer. Gebyret udgør 2.000 kr. pr. elev pr. semester.

Nr. 206. ad 21.42.40.45.

Københavns Kommune kan yde driftsstøtte til et 4-årigt forsøg i perioden 2013 – 2016 med igangsættelse af en videregående uddannelse i Nycirkus.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 22.21.

Kirkeministeren bemyndiges til at stille garanti for folkekirkens fællesfonds optagelse af lån til finansiering af skadesudgifter i folkekirken. Lån kan optages til dækning af udgifter til ting- og brandskader, arbejdsskader samt erhvervsansvarsskader. Lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut af folkekirkens fællesfond, som derefter kan videreformidle lånet til forsikringsordningens organisation. Statens hæftelse kan ikke overstige 500 mio. kr.

Nr. 2. ad 22.11.15.

Kirkeministeren bemyndiges til at fordele indtægter fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum den 14. januar 2012 til § 22.11.15 Istandsættelse af kirker mv.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 22.11.21.

Ministeren for ligestilling og kirke bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Ministeren for ligestilling og kirke kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af ministeren for ligestilling og kirke stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette ministeren for ligestilling og kirke om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for ministeren for ligestilling og kirkes kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Ministeren for ligestilling og kirke kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres.

Miljøministeriet

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 23.21.01.

Miljøministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten, herunder tilskud til refusion af udgifter til affaldsafgift ved bortskaffelse af olie- og kemikalieforurenet sand. Merudgifter større end 2 mio. kr. årligt skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 4. ad 23.26.11.

I forbindelse med etableringen af et fællesnordisk finansieringssystem for miljøinvesteringer af nordisk interesse i Nordens nærområder, bemyndiges miljøministeren til at afholde udgifter til dækning af den danske del af den for ordningen stillede nordiske statsgaranti, jf. akt. 143 af 22. januar 1997. Overgrænsen for Danmarks garantiandel er fastsat til 24 mio. EURO, svarende til 180,0 mio. kr. ved kurs 7,5.

Nr. 5. ad 23.11.01.

Miljøministeren bemyndiges til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse, oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer at afholde alle fornødne udgifter herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved ydelse af bistand til bekæmpelse af disse katastrofer. Merudgifter skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 6. ad 23.11.01.

Miljøministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter, herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved tilbagetagning af affald i de tilfælde, hvor Danmark er forpligtet hertil i henhold til Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Merudgifter skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 7. ad 23.71.07.

Miljøministeren bemyndiges til, uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget, at sælge 232 udlejede sommerhusgrunde til de lejere, som ejer husene på grundene, uden offentligt udbud. Det forudsættes, at salgssummen og handelsvilkårene i øvrigt kan tiltrædes af SKAT. Salgene vil blive gennemført på almindelige salgsvilkår i øvrigt.

Stk. 2. Sommerhusgrundene er beliggende langs den jyske vestkyst ved Vejers, Bjerghuse, Lakolk og Rødhus. Grundene er ikke omfattet af fredskovspligt eller klitfredning.

Materielle bestemmelser.

Nr. 103. ad 23.22.07.

I forbindelse med finansloven for 2011 er der oprettet en ny ordning, hvorfra der kan ydes tilskud til kommuner til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Miljøministeriet kan blandt andet i denne sammenhæng indgå i samarbejder med oliebranchen og andre private institutioner om at løse miljømæssige opgaver, og Miljøministeriet kan modtage midler fra de private samarbejdspartnere. De modtagne midler skal anvendes i overensstemmelse med Miljøministeriets formål, og anvendelsen må ikke bidrage til konkurrenceforvridning.

Nr. 104. ad 23.22.07. og 23.26.13.

Miljøministeren bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Miljøministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af miljøministeren stillede tilsagnsvilkår.

Tilsagnsmodtageren er forpligtet til efter anmodning at underrette miljøministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljøministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette miljøministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljøministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Miljøministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet ændres.

Nr. 105. ad 23.91.01.

Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. marts 1973 var ansat i Søkortarkivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortproduktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Nr. 106. ad 23.23.11., 23.27.05., 23.27.06., 23.27.09., 23.71.11., 23.72.03., 23.72.07. og 23.72.09.

Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om ydelse af tilskud, herunder om behandling af ansøgninger, ansøgningers form og indhold, tidsfrister og vilkår for modtagelse af tilskuddet, herunder modtagerkreds. Miljøministeren bemyndiges endvidere til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastsætte vilkår om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Miljøministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af miljøministeren stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilskudsmodtageren er forpligtet til at underrette miljøministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljøministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Miljøministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet, eller de forhold hvorpå tilsagnet er givet ændres.

Stk. 5. Miljøministeren bemyndiges til at udlicitere dele af sine beføjelser angående tildeling af tilsagn, kontrol med dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter og udbetaling af tilskud til en ekstern virksomhed.

Stk. 6. Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser efter stk. 1, 4 og 5, eller efter regler udstedt i medfør af stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Nr. 107. ad 23.22.06.

Miljøministeren bemyndiges til at yde statsgaranti for lån inkl. renter optaget af boligejere, der er på venteliste til værditabsordningen, til oprydning efter værditabsordningen. Miljøministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte regler og vilkår om ordningens indhold og administration, herunder tidsfrister og dokumentationsgrundlag for de boligejere, der ønsker at bruge låneordningen, og udstedelse af pantebrev til staten som garanti for boligejernes andel af rentebetalingen på lån eller anden sikkerhed. Vilkårene fremgår af de tilsagnsskrivelser, der sendes til de omfattede boligejere.

Nr. 108. ad 23.71.10.

Miljøministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasning på maksimalt 400.000 kr. pr. tilskudsansøgning.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Miljøministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om afgrænsningen af tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, tilskudsgrundlag, andre vilkår for tilskud, tilskudsberettigelse, tilskuddets størrelse og beregning, ansøgning, oplysningspligt, meddelelse, bortfald af tilskud, udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv., tilskudsordningens ikrafttræden samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Nr. 110. ad 23.71.02 og 23.72.05

Nationalparkfondenes regnskaber revideres i henhold til § 3 i lov nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber m.m., jf. § 2, stk.1, nr. 1. Nationalparkfondenes udgifter og indtægter regnskabsføres under § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder (statsvirksomhed), og nettoudgiften udlignes ved intern statslig overførsel fra § 23.72.05. Nationalparker (Reservationsbev. ).

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 24.21. og 24.32.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at kunne indgå forpligtelser med virkning for fremtidige finansår vedrørende afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv., der har et fagligt og forskningsmæssigt sigte, og som ligger inden for den enkelte institutions virksomhed.

Nr. 31. ad 24.24.05.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til inden for en ramme på 1,0 mio. kr. at yde lån til yngre jordbrugere, der har modtaget lån med statsgaranti og ydelsestilskud efter L 150 1985, L 416 1990, L 397 1995 og L 328 2000, og over for hvem der er krævet tilbagebetaling til staten af de modtagne ydelsestilskud som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler for ydelse af lånet og lånets afvikling herunder løbetid og rentefod.

Nr. 41. ad 24.21.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til inden for en nettoramme på 20.000 kr. at indestå over for voldgiftsnævnene for de af parterne pålagte sagsomkostninger ved voldgiftssager om erstatning for forgiftning af bier, jf. bekendtgørelse nr. 281 af 25. april 2008, i det omfang omkostningerne ikke bliver betalt af parterne, eller det ikke er muligt at påvise skadevolderen.

Stk. 2. Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor en voldgiftskendelse indbringes for de ordinære domstole, og sagsomkostningerne som følge heraf ikke umiddelbart kan afkræves sagens parter.

Materielle bestemmelser.

Nr. 125. ad 24.11.01., 24.21.01. og 24.32.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en virksomhed ydes af Fødevareministeriet til løsning af problemerne i forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis dækning af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelsen kan kræves refunderet.

Nr. 130. ad 24.11.01.20.

Under kontoen kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

Nr. 135. ad 24.21.01., 24.42.11., 24.42.12, 24.42.13., 24.42.15. og 24.42.17.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at afholde de med EUs markedsordninger mv. forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter.

Nr. 136. ad 24.21.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler i forbindelse med indførelse af et gebyr til dækning af omkostningerne ved notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne tildeles under enkeltbetalingsordningen, herunder regler om, at betaling af gebyret er en betingelse for noteringen og dermed opnåelsen af retsvirkningen ved notering.

Nr. 148. ad 24.21.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til avlere af arter eller racer af bier, der er bevaringsværdige, og til foreninger, der bidrager til bevaringen af sådanne bier.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at modtage tilskud, regler om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om betaling af renter.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.

Nr. 151. ad 24.21.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud og indgåelse af kontrakter om projekter vedrørende fokuseret rådgivning om integreret plantebeskyttelse i landbrug, gartneri og frugtavl samt oprettelse og drift af demonstrationslandbrug om integreret plantebeskyttelse.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, samt om administration af tilskudsordningen.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om kontrol og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder betaling af renter.

Stk. 4. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over denne institutions afgørelser.

Nr. 154. ad 24.33.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til og fastsætte regler for den selvejende institution ved navn Madkulturen.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at udpege bestyrelsen og fastsætte nærmere regler om Madkulturens organisation og virksomhed, herunder fastsætte vedtægter samt regler om regnskab og revision.

Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskud, anden finansiering, udbetaling af tilskud, kontrol, tilbagebetaling af tilskud, betaling af renter mv.

Stk. 4. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet, og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.

Nr. 156. ad 24.32.09.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til nedbringelse af erhvervets udgifter til overvågningsprogrammer for TSE (kogalskab i kvæg og scrapie i får og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza).

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for modtagelse af tilskud, herunder om modtagerkreds, beregningsgrundlag, udbetaling, regnskab og revision mv.

Nr. 157. ad 24.21.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til foreninger, der arbejder for dyrevelfærden i Danmark.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, regler om ansøgning m.v. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om betaling af renter.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet, og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.

Nr. 158. ad 24.32.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 873 kr. pr. besætning hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakulturbrug, som i Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2013 er registreret med en besætningsstørrelse på mindst 10 dyr. Provenuet skal dække omkostningerne ved ordinær kontrol i besætninger i henhold til lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, lov om udendørs hold af svin, lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, lov om hold af slagtekalkuner, lov om hold af slagtekyllinger og dyreværnsloven.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 873 kr. fra praktiserende dyrlæger, som har indgået sundhedsrådgivningsaftaler med ejere mv. af besætninger af kvæg, svin, får, geder eller mink til dækning af omkostningerne ved kontrollen med dyrlægernes efterlevelse af forpligtelser i forbindelse med egenkontrol med dyrevelfærd i besætninger. Beløbet opkræves fra dyrlæger som pr. 1. februar 2013 er registreret med mindst én sundhedsrådgivningsaftale.

Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af omkostningerne ved ekstrakontrol, som udføres efter, at der er påvist manglende overholdelse af de i stk. 1 nævnte love, lov om hold af heste, lov om dyrlæger samt regler, der er fastsat i henhold til de nævnte love eller Den Europæiske Unions forordninger.

Stk. 4. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et beløb på 822 kr. fra producenter, der leverer slagtekyllinger til slagterier her i landet, for hver levering og pr. hus, hvorfra kyllingerne leveres, til dækning af udgifterne i forbindelse med tilsynet på slagterierne efter § 9 i lov om hold af slagtekyllinger.

Stk. 5. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at beløb, der er fastsat i medfør af stk. 1-4, og som ikke betales rettidigt, tillægges en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne, at den tillagte rente udgør mindst 50 kr. og at der for erindringsskrivelser ved for sen betaling betales et beløb på 100 kr.

Transportministeriet

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 15. ad 28.11.67.

Transportministeriet kan optage rådgivningsudgifter i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af konkrete salg af statslige virksomheder eller dele heraf på forslag til lov om tillægsbevilling.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 28.21.30.

Transportministeren bemyndiges til, uanset ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til offentlige veje, fortsat at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Ålborg Kommune er overordnet myndighed.

Nr. 101. ad 28.56.01.

Transportministeren bemyndiges til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv., jf. akt. 548 af 17. juli 1972.

Nr. 104. ad 28.63.01.

Der kan ydes tjenestemænd, der medvirker ved personalets uddannelse som lærere, censorer el.lign. , særlig betaling for dette arbejde.

Nr. 106. ad 28.63.01.

Transportministeren bemyndiges til at yde sådanne personer, der som tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker oppebærer årlige understøttelser i henhold til særlig finanslovsbevilling, et tillæg til disse understøttelser efter samme regler som hidtil.

Nr. 112. ad 28.63.01.

Banedanmark bemyndiges til at overføre et beløb til statsinstitutioner mv., der tilbyder overtallige tjenestemænd ansættelse uden for deres hidtidige ansættelsesområde. Tilsvarende kan Scandlines A/S overføre et beløb for overtallige tjenestemænd i selskabet, der opnår ansættelse i en statsinstitution. Beløbet kan højst udgøre 100.000 kr. pr. tjenestemand og ydes som tilskud til uddannelse, omskoling, oplæring mv., herunder maksimalt 50 pct. til afholdelse af lønudgifter i omskolingsperioden.

Nr. 115. ad 28.42.01.

Kystdirektoratet har hjemmel til at opkræve rykkergebyr på 100 kr. for erindringsskrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender. Gebyret er fastsat i henhold til Budgetvejledningens pkt. 2.3.1.2. , således at der opnås fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet hermed.

Nr. 118. ad 28.11.01.

Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyvelederaspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansatte som flyveledere eller under uddannelse til flyveleder under Transportministeriet har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør af, at den d. 2. maj 2007 fastlagte ordning bevarer - som personlig ordning - ret til rådighedsløn efter de i tjenestemandsloven til enhver tid gældende regler.

Nr. 120. ad 28.11.01.

Transportministeren bemyndiges til at stille garanti til de tidligere tjenestemænd i Scandlines Danmark A/S, der er overgået til ansættelse i Danske Færger A/S, for betaling af rådighedsløn og pensionsbidrag i tilfælde af, at Danske Færger A/S går konkurs, og der ikke i boet er midler til betaling heraf. Clipper Group A/S forudsættes at hæfte solidarisk med Danske Færger A/S. Ved udbetaling af garantien indtræder staten i medarbejdernes krav mod selskabets konkursbo.

Stk. 2. Transportministeren bemyndiges til at stille garanti til de tidligere tjenestemænd i Scandlines Danmark A/S, der er overgået til ansættelse i et datterselskab indenfor samme koncern, for betaling af rådighedsløn og pensionsbidrag i tilfælde af, at det pågældende selskab går konkurs, og der ikke i boet er midler til betaling heraf. Scandlines Danmark A/S (inkl. koncernforbundne selskaber) forudsættes at hæfte solidarisk med det datterselskab. Ved et evt. frasalg af et datterselskab, forudsættes den nye ejer at hæfte solidarisk med Scandlines Danmark A/S og det pågældende datterselskab i forhold til garantien. Ved udbetaling af garantien indtræder staten i medarbejdernes krav mod selskabets konkursbo.

Nr. 121. ad 28.21.21., 28.21.23., 28.42.03., 28.51.07., 28.53.02., 28.55.02., 28.63.02. og 28.63.07.

Transportministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningernes gennemførelse, herunder regler for administration af ordningerne. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at opnå tilskud, modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske midler, a conto-udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt tilskud, klageadgang og –frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter o.l.

Nr. 126. ad 28.53.04.

Transportministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for forsøgsordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning, ansøgningsfrist, betingelser, der skal være opfyldt for at erhverve et HyperCard, modtagerkreds, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, udbetaling af kompensation til trafikselskaber og togoperatører (kortudstedende myndigheder), tilbagebetaling af uberettiget kompensation o.l. Transportministeren bemyndiges til at indgå aftaler med togoperatører og trafikselskaber i overensstemmelse hermed inden for den på finansloven afsatte økonomiske ramme.

Klima- og Energi- og Bygningsministeriet

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 29.31.01.

Klima- og energiministeren bemyndiges til i overensstemmelse med de af Forskeruddannelsesrådet udarbejdede retningslinjer at lade Danmarks Meteorologiske Institut indgå flerårige aftaler om samfinansiering af kandidatstipendier.

Nr. 4. ad 29.25.79.

Klima- og energiministeren bemyndiges til at oppebære indtægter til statskassen på op til 400 mio. kr. fra en konventionalbod fra den virksomhed, som får koncession til at etablere og drive Anholt Havvindmøllepark, såfremt koncessionshaveren misligholder nærmere angivne vilkår i koncessionen.

Stk. 2. Klima- og energiministeren bemyndiges endvidere til, af en eventuel konventionalbod, at afholde udgifter med henblik på dækning af Energinet.dk’s eventuelle tab som følge af misligholdelsen.

Nr. 5. ad 29.52.02.

Klima-, Energi- og Bygningsministeren bemyndiges til over for relevante penge- eller realkreditinstitutter at stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på køb af bygninger og arealer. Der kan stilles garanti for op til 100 pct. af optagne lån.

Stk. 2. For Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på genopretning af fæstningsanlæg og statsbygninger kan der stilles garanti for op til 80 pct. af optagne lån.

Stk. 3. Den samlede garantistillelse kan maksimalt udgøre 275 mio. kr., dog maksimalt 6.000 kr. pr. etagemeter for 41.006 etagemeter og 4.000 kr. pr. etagemeter for genopretning af Fredens Ark på 7.134 etagemeter.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 29.27.01., 29.27.02. og 29.27.03.

Klima- og energiministeren bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Klima- og energiministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af klima- og energiministeren stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette klima- og energiministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for klima- og energiministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Klima- og energiministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres.

Nr. 102. ad 29.31.01.

Uanset overførelse pr. 1. august 1981 af Forsvarets Vejrtjeneste fra Forsvarsministeriet til Transport- og Energiministeriet og efterfølgende til Klima- og Energiministeriet er civile funktionærer, der d. 31. juli 1981 var ansat i pensionsberettigende stillinger, og som stadig er ansat i Vejrtjenesten under Klima- og Energiministeriet, uden at ansættelsen har været afbrudt, fortsat omfattet af lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret. Tilsvarende gælder med hensyn til overførsel pr. 1. januar 1990 af civilt personel fra Forsvarsministeriet til DMI.

Nr. 103. ad 29.41.01.

Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. marts 1973 var ansat i Søkortarkivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortproduktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Nr. 104. ad 29.24.08.

Klima- og energiministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om støtte til forsøg med elbiler og plug-in hybridbiler i afgrænsede flåder af køretøjer. Forsøgsordningen administreres som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indsende ansøgning.

Stk. 2. Klima- og energiministeren fastsætter kriterier for støtte, der bl.a. skal sikre, at der sker en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende blandt andet tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler og evt. plug-in hybridbiler i praksis samt vedrørende forsyning med elektricitet som drivmiddel.

Stk. 3. Klima- og energiministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Klima- og Energiministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning og udvælgelse af tilskudsmodtagere og om udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv. samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Nr. 105. ad 29.23.07.

Klima- og energiministeren bemyndiges til i forbindelse med statens indtræden i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) og statens deltagelse i øvrige kulbrintelicenser at stille en statsgaranti vedrørende Nordsøfondens afholdelse af sin andel af de samlede udgifter til afvikling og bortfjernelse af anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas.

Nr. 107. ad 29.25.03.

Klima- og energiministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til merinvesteringen i forbindelse med nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug.

Stk. 2. Klima- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Klima- og energiministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om afgrænsningen af tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, tilskudsgrundlag, tilskudsprocenter, andre vilkår for tilskud, tilskudsberettigelse, tilskuddets størrelse og beregning, ansøgning, oplysningspligt, meddelelse, bortfald af tilskud, udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang m.v., tilskudsordningens ikrafttræden samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Stk. 3. Tekstanmærkningen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Nr. 108. ad 29.24.08.

En person, der får stillet en elbil eller plug-in hybridbil til rådighed til privat benyttelse i en forsøgsperiode på maksimalt seks måneder, er ikke skattepligtig af privat rådighed over den pågældende elbil eller plug-in hybridbil efter statsskattelovens og ligningslovens bestemmelser herom, såfremt elbilen eller plug-in hybridbilen er stillet til rådighed som led i forsøgsordning for elbiler, jf. BEK nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler, med senere ændringer for så vidt angår muligheden for, at der som led i forsøgsordningen også vil kunne inddrages erfaringer med plug-in-hybrid biler.

Stk. 2. Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskud bortfalder helt eller delvist i henhold til bekendtgørelsens § 10. Det sker fra tidspunktet for Energistyrelsens afgørelse herom, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Skattefritagelsen bortfalder fra tidspunktet for forsøgsperiodens start, hvis tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til stk. 2, og elbilen/plug-in hybridbilen er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform.

Nr. 111. ad 29.53.01.

Kolding Kommune kan yde et tilskud på 46,1 mio. kr. til Syddansk Universitet. Endvidere kan Kolding Kommune overdrage byggegrunden, del af matrikel nr. 335 Kolding markjorder 1. afd. med en offentlig værdi på 51 mio. kr., til brug for nybyggeriet til Syddansk Universitet på Campus i Kolding.

Nr. 112. ad 29.24.01.

Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler vedrørende regnskab og revision for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Nr. 113. ad 29.24.12.

Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at udstede nærmere regler om tilskudskriterier, herunder fastsættelse af tilskudsbeløb, afgrænsning af tilskudsberettigede projekter og puljer.

Nr. 114. ad 29.31.01.

Danmarks Meteorologiske Institut kan opkræve et rykkergebyr på 100 kr. for erindringsskrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender.

Nr. 115. ad 29.24.14.

Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til etablering af anlæg mv. for ladestandere til elbiler, tilskud til etablering af infrastruktur til brint og til infrastruktur til gas i tung transport i forbindelse med udmøntningen af det energipolitiske forlig af 22. marts 2012.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse, herunder regler for administration for ordningen, om ansøgningens form, vilkår for modtagelse af tilskud, udvælgelse af tilskudsmodtagere, dokumentation for udgifter til det ansøgte, tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter, tilskuddets størrelse og udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang mv.

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens ikrafttræden.

Pensionsvæsenet

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 36.11., 36.21., 36.31., 36.32.10. og 36.32.30.

Finansministeren kan bestemme, at tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension fra staten kan udlånes til kommunale, private og statslige institutioner/virksomheder o.lign. Under forudsætning af finansministerens godkendelse kan de udlånte tjenestemænd fortsat optjene pensionsalder i tjenestemandspensionssystemet mod, at institutionen/virksomheden indbetaler et af finansministeren fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.

Nr. 101. ad 36.11., 36.12.12., 36.21., 36.31. og 36.32.

Som led i en seniorordning kan der ved overgang til deltid for ansatte, der er fyldt 55 år, tillægges tjenestemænd m.fl. ret til fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening indtil den pågældendes pensionering mod, at styrelsen indbetaler et pensionsdækningsbidrag til FL § 36. Pensionsvæsenet. Tilsvarende kan det for overenskomstansatte med forsikringsmæssig pensionsordning aftales, at der ydes fuld eller forhøjet pensionsbidragsbetaling. Ved frivillig fratræden for ansatte, der kan gå på pension, kan der tillægges tjenestemænd og andre med statslig tjenestemandspensionsret op til 4 års ekstraordinær forhøjet pensionsalder mod, at styrelserne til FL § 36 indbetaler de af finansministeren fastsatte beløb.

Stk. 2. Senior- og fratrædelsesordninger etableres for den enkelte ansatte efter den af finansministeren efter forelæggelse for Lønningsrådet indgåede aftale om senior- og fratrædelsesordninger.

Stk. 3. Tjenestemænd i folkeskolen m.v. med statslig tjenestemandspensionsret, der omfattes af senior- og fratrædelsesordninger aftalt i henhold til de kommunale aftaler, kan tillægges ret til fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening ved overgang til deltid og kan tillægges op til 4 års ekstraordinær pensionsalder ved fratræden, mod at vedkommende kommune til FL § 36 indbetaler de af finansministeren fastsatte beløb.

Nr. 102. ad 36.11., 36.21., 36.31. og 36.32.

En pensioneret tjenestemand, der er valgt til borgmester eller rådmand, får sin tjenestemandspension nedsat til halvdelen. En pensioneret tjenestemand har efter sin pensionering som borgmester eller rådmand ret til sin fulde pension fra staten, forudsat

– pensionen fra staten er større end hans pension som borgmester eller rådmand og

– at hans pension som borgmester eller rådmand efter en af indenrigsministeriets udsendt bekendtgørelse nedsættes til halvdelen.

Stk. 2. Ved tjenestemandens død er den efterlevende ægtefælle berettiget til fuld pension fra staten under tilsvarende forudsætninger.

Stk. 3. Hvis de samlede pensionsydelser herefter overstiger højeste egenpension (ægtefællepension) efter lov om tjenestemandspension, skal tjenestemandspensionen, hvis den er nedsat til halvdelen, nedsættes yderligere, således at det samlede pensionsbeløb svarer til højeste tjenestemandspension.

Nr. 103. ad 36.11.03., 36.21.02. og 36.32.01.

Efter Finansministeriets bestemmelse kan civilt personel m.v. i forsvaret, jf. civilarbejderloven, der af helbredsmæssige grunde eller af anden dem utilregnelig årsag overgår eller tidligere er overgået til en lavere lønnet stilling i pensionsmæssig henseende henføres til deres hidtidige pensionslønramme.

Nr. 105. ad 36.21.05.

Til ansatte i Tele Danmark A/S - nu TDC A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter overgang til Tele Sønderjylland A/S i 1990, til Telecom A/S i 1991, til Tele Danmark Mobil A/S i 1992, afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen.

Betalingsforpligtelser mv. mellem staten og TDC A/S er reguleret i pensionsaftale af august 1994, jf. akt 386 af 16.08.1994, og tvivlsspørgsmål afklares efter bestemmelserne i pensionsaftalen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæftiges i TDC A/S eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtelser efter pensionsaftalen for TDC A/S.

Stk. 3. Finansministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer, med statslig tjenestemandspensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver overgår til ansættelse uden for de med TDC A/S forbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension, under forudsætning af, at betalingsforpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler TDC A/S.

Stk. 4. Ifølge pensionsaftalen blev selskabets løbende pensionsbidragsbetaling i 1994 afløst af en éngangsbetaling på 1,21 mia. kr., hvori er indregnet et sikkerhedsbeløb på 108 mio. kr. til afdækning af risikoen for merudgifter ved et fremtidigt fald i den gennemsnitlige afgangsalder og skalatrinsforhøjelser ud over det beregningsmæssigt forudsatte.

Staten og TDC A/S har en genforhandlingsmulighed, hvis det - tidligst i 2004 - opgøres, at den gennemsnitlige pensioneringsalder mv. har udviklet sig anderledes end forudsat i pensionsaftalen i 1994.

Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel el. lign.

Stk. 6. Selskabet er forpligtet til løbende at give staten de fornødne oplysninger til gennemførelsen af pensionsudbetalinger, og at medvirke til, at administrative procedurer aftales på en måde, der er forenelig med parternes administrative systemer.

Nr. 106. ad 36.11.08., 36.11.10.12. og 36.21.10.11.

Udgifterne til pension til tjenestemænd, der ved opgaveomlægninger fra staten er overført til eller gør tjeneste i kommunerne m.v. eller under Færøernes Hjemmestyre, deles mellem staten og kommunen m.v./hjemmestyret i forhold til den pensionsalder, der er optjent på omlægningstidspunktet og i tiden derefter.

Stk. 2. omfatter tjenestemænd, der har været omfattet af følgende opgaveomlægninger:

Landshospitalet i Sønderborg pr. 1. april 1972.

Invalideforsikringsretten og Socialstyrelsen pr. 1. april 1976 (med lov om social bistand).

ansatte ved særforsorgen pr. 1.januar 1980

Post- og Telegrafvæsenet på Færøerne pr. 1. april 1976.

folkeskoleområdet på Færøerne pr.1. januar 1988

Færøernes Seminarium pr. 1. januar 1988.

tjenestemandspension, herunder til embedsdyrlæger i relation til fødevareloven (L 256 af 24/06/2005)

kommunalreformen (pr. 1. november 2005 og pr. januar 2007)

overførsel af jobcentre til kommunerne pr. 1. august 2009.

Stk. 3. Udgifterne til pension til tjenestemænd, der i medfør af lov nr. 270 af 22/05/1986 om udfærdigelse af koncessioner på anlæg og drift vedr. visse telekommunikationstjenester, er overgået til ansættelse i telefonselskaberne (nu TDC) og optaget i selskabernes pensionskasser med ret til tjenestemandpension, deles mellem staten og vedkommende pensionskasse i forhold til den pensionsalder, der på overgangstidspunktet var optjent i staten og den pensionsalder, som pågældende herefter har optjent i telefonselskabet.

Nr. 107. ad 36.11.08.

Finansministeren kan bestemme, at personer, som har eller siden 1973 har haft ansættelse ved de danske afdelinger af Europaskolerne i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven med virkning fra ansættelsen og efter henføring i pensionsmæssig henseende til en af de for tjenestemænd gældende lønrammer efter finansministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 2. Fra 1. januar 1995 skal den lønudbetalende myndighed under Europaskoleansættelse med tjenestemandsaflønning indbetale pensionsdækningsbidrag på 15 pct. af den danske løndel til finanslovens § 36.

Nr. 108. ad 36.11.

Ansatte i Nordisk Ministerråds sekretariat og Nordisk Råds Sekretariat i København er omfattet af den i tjenestemandspensionsloven hjemlede pensionsordning, således at den af ministerrådet efter forslag af løn- og personaleudvalget fastsatte grundløn - svarende til bestemte skalatrin -lægges til grund ved pensionsberegningen, og at der i forbindelse med ansættelse tages et generelt pensionsforbehold i lighed med, hvad der sker ved ansættelse af tjenestemænd.

Nr. 109. ad 36.11.08.

Finansministeren kan bestemme, at bibliotekarer ved Folkebibliotekernes Depotbibliotek og Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven.

Stk. 2. De bibliotekarer, der er ansat ved depotbiblioteket ved den endelige fastlæggelse af ansættelsesvilkårene i statslig regi, bevarer som personlig ordning hidtidige rettigheder til eventuel rådighedsløn eller ventepenge.

Nr. 110. ad 36.11. og 36.33.01.

Personale, ansat på tjenestemandslignende vilkår i fælles-nordiske institutioner i Danmark, som er optaget på Nordisk Ministerråds budget, kan omfattes af tjenestemandspensionsloven med ret til pension, beregnet på grundlag af den af Nordisk Ministerråd efter forslag af løn- og personaleudvalget fastsatte skalatrinsløn, under forudsætning af, at det i forbindelse med ansættelsen helbredsbedømmes efter de regler, der gælder for tjenestemænd.

Stk. 2. Ikke-pensionssikret personale ved disse institutioner behandles efter de til enhver tid gældende regler om understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Nr. 112. ad 36.21.03.

Til statstjenestemænd, der er udlånt til Scandlines A/S og til tidligere statstjenestemænd, der er overgået til Scandlines A/S med bevarelse af tjenestemandspensionsret, afholder staten udgifter til pension efter tjenestemandspensionsloven. Scandlines A/S skal i henhold til aftale af 3. december 1997 med virkning fra 1. januar 1998 godtgøre staten sin del af udgifterne for det pr. denne dato ansatte personale med tjenestemandspensionsret på nedenfor beskrevne måde, idet et evt. udlån af tjenestemanden til andet selskab inden for samme koncern indebærer, at det lånende selskab hæfter solidarisk for betalingsforpligtelsen.

Stk. 2. Selskabet indbetaler månedligt til staten 22,92 pct. af den pensionsgivende løn for det omhandlede personale. Den månedlige bidragsbetaling dækker selskabets andel af alderspension til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 60 år, pension ved sygdom, herunder tilskadekomst, og dødsfald samt opsat pension, aktualiseret i den måned, hvor personen fylder 60 år.

Stk. 3. Ved fratrædelse i forbindelse med alderspensionering og utilregnelighedspension, afvigende fra 60-års-alderen, foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som staten skal betale til selskabet, eller selskabet skal betale til staten, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn. Ifølge aftalen beregnes pensionsforpligtelsen som optjent henholdsvis før og efter 1. januar 1995, da DSB-Rederi A/S blev etableret.

Stk. 4. De kapitaliserede beløb betales af staten, hhv. selskabet, den 1. i den måned, hvor den første månedlige pension udbetales. Beregningen af det kapitaliserede beløb foretages på basis af det forsikringstekniske grundlag G 82 M og K samt en opgørelsesrente på 3 pct.

Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel eller lignende, ligesom selskabet i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pensionsbidrag til staten.

Stk. 6. Selskabet leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Selskabet betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves statslige styrelser. Selskabet betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbredsnævnet, som gælder for ikke-statslige myndigheder.

Stk. 7. Ved frasalg i 2006 af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, til Clipper Group A/S indtrådte Clipper Group A/S (Sydfynske A/S) i Scandlines sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 03/12/1997.

Ved fusion i 2011 af Sydfynske A/S med Danske Færger A/S vil personer, ansat med statslig tjenestemandspensionsret, kunne bevare denne ret, idet Danske Færger A/S er indtrådt i Sydfynske A/S’ sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 03/12/1997 for de til Sydfynske A/S overførte personer med ret til statslig tjenestemandspension. Danske Færger A/S hæfter solidarisk med Clipper Group A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6. (Dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn, for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbesluttede afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år. Danske Færger A/S forudsættes årligt til Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 forudsatte. )

Stk. 8. Ved udskillelse af visse ruter i Scandlines Danmark A/S i datterselskaber vil personer med statslig tjenestemandspensionsret, der ansættes i datterselskabet kunne bevare denne ret, idet datterselskabet indtræder i forpligtelserne i pensionsaftalen af 03/12/1997 mellem Staten og Scandlines Danmark A/S’ for de til datterselskabet overførte personer med ret til statslig tjenestemandspension. Datterselskabet hæfter solidarisk med Scandlines Danmark A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn, for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbesluttede afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år. Datterselskabet afgiver skriftlig erklæring om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet og forudsættes årligt at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 forudsatte til Finansministeriet via Scandlines Danmark A/S.

Stk. 9. Finansministeren kan godkende, at de i stk. 8 omhandlede personer som personlige ordninger kan bevare statslig tjenestemandspensionsret ved et evt. salg af et datterselskab, hvor køberen af selskabet indtræder i datterselskabets forpligtelser efter pensionsaftalen af 03/12/1997. Det forudsættes, at køber af datterselskabet samt Scandlines Danmark A/S hæfter solidarisk for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, og at køber afgiver skriftlig erklæring om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet. Endelig forudsættes køber årligt at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 fastlagte til Finansministeriet via Scandlines Danmark A/S, der således også efter et evt. salg af datterselskabet er ansvarlig for indbetaling til staten af de løbende pensionsbidrag samt evt. kapitalbeløb.

Nr. 113. ad 36.21.04.

Til ansatte i Danske Bank A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter overgang til GiroBank A/S i 1991, til BG Bank A/S i 1995 - afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen. BG Bank A/S – nu Danske Bank A/S - skal i henhold til aftale af 30. marts 1995 med virkning fra 1. oktober 1995 godtgøre staten sin del af udgifterne for de pr. denne dato ansatte med ret til statslig tjenestemandspension på den i stk. 4-10 nævnte måde.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæftiges i banken eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtigelser efter pensionsaftalen for banken og vedkommende selskab. Ved overtagelse af personale fra BG Bank A/S skal det pågældende selskab give skriftlig meddelelse herom til staten.

Stk. 3. Finansministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer med statslig pensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver, overgår til beskæftigelse udenfor de med BG Bank A/S/Danske Bank A/S koncernforbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension, under forudsætning af, at betalingsforpligtelserne i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler banken.

Stk. 4. Banken indbetaler månedligt til staten 19,33 pct. af den pensionsgivende løn for det omhandlede personale. Den månedlige pensionsbidragsbetaling dækker bankens andel af alderspensioneringen til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 62 år, pension ved sygdom, herunder tilskadekomst og dødsfald, samt opsat pension, aktualiseret i den måned personen fylder 62 år.

Stk. 5. Ved fratrædelser i forbindelse med alderspensionering, afvigende fra 62 års pensionsalder foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som banken skal betale til staten, eller staten skal betale til banken, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn.

Stk. 6. De kapitalbeløb, banken skal refundere staten, som følge af de ved ledelsesbeslutninger fremkaldte udgifter til utilregnelighedspension, opgøres for den enkelte person på basis af den periode, hvor den pågældende tidligere tjenestemand har været beskæftiget i Giro Bank / BG Bank A/S/ Danske Bank A/S, dvs. fra 1991 og frem.

Stk. 7. Det kapitaliserede beløb betales af Banken hhv. staten den 1. i den måned, hvor den første månedlige pension udbetales.

Stk. 8. Banken betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel eller lignende, ligesom banken i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pensionsbidrag til staten.

Stk. 9. Banken leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Banken betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves af statslige styrelser.

Stk. 10. Banken betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbredsnævnet, som gælder for ikke-statslige myndigheder.

Nr. 114. ad 36.11.10.11.

Finansministeren kan indgå aftaler om gensidig overførsel af beløb mellem det statslige tjenestemandspensionsområde, hvor statskassen hæfter for pensionsforpligtelserne, og tjenestemandspensionsområder, hvor statskassen ikke hæfter for pensionen.

Stk. 2. Beløbsoverførslerne kan ske i tilfælde af individuelle overgange efter 1. juli 1969.

Nr. 115. ad 36.21.10.14.

Tidligere tjenestemænd i Københavns Lufthavns brand- og redningstjeneste, til hvem der stilles krav om årlig helbredsundersøgelse for fortsat at kunne virke som brandmænd (røgdykning), og som har accepteret tilbud om ansættelse i aktieselskabet Københavns Lufthavne, kan, hvis de fratræder ansættelsen i selskabet som 60-årige på grund af alder, få deres opsatte pension forøget med det antal pensionsår, som de ville have fået tillagt ved pligtig afgang fra tjenestemandsstillingen, hvis de var forblevet i denne. Ved aktualisering af en sådan forhøjet pension ved de pågældendes 60. år indbetaler Københavns Lufthavne A/S til staten et kapitalbeløb til dækning af den forøgede pensionsalder.

Nr. 116. ad 36.12.11.

Finansministeriet fastsætter efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet de nærmere retningslinjer for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten og folkekirken, jf. tjenestemandslovens § 58, stk. 2 og 4 og tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 4. Retningslinjerne er tillige gældende for tjenestemandslignende ansatte i staten og folkekirken samt ved statsunderstøttede tilskudsinstitutioner, for hvilke finansministeren har kompetencen til at aftale, eller godkende løn- og andre ansættelsesvilkår.

Nr. 117. ad 36.31.

Ved ansættelse som lærer m.v. ved skolevæsenet på Christiansø kan en tjenestemand i folkeskolen i den lukkede gruppe med statslig tjenestemandspensionsret bevare tilknytningen til den lukkede gruppe med optjening af pensionsalder efter tjenestemandspensionsreglerne. Det er en forudsætning herfor, at ansættelsen på Christiansø sker ved direkte overgang fra og til en tjenestemandsansættelse i folkeskolen, at de pågældende ikke har anden pensionsdækning under ansættelse på Christiansø, og at Forsvarsministeriet indbetaler 15 pct. af de pågældendes pensionsgivende løn til § 36. Pensionsvæsenet.

Nr. 118. ad 36.31.01.

Pensioner udbetales månedlig forud for hver måneds begyndelse.

Stk. 2. Finansministeren kan tillade, at udbetalingerne finder sted indtil 6 søgnedage tidligere. Dersom udbetalingen falder på en arbejdsfri dag, kan den ske den forudgående søgnedag.

Stk. 3. Ved dødsfald mellem udbetalingen og forfaldsdagen kan det udbetalte beløb kræves tilbagebetalt.

Nr. 119. ad 36.31.02.

Finansministeren bemyndiges til at foretage afregning af statens tilskud til Københavns Kommunes udgifter til lærerpensioner for folkeskolelærere m.v. ansat i Københavns kommune før 1. april 1992, jf. § 12 i LBK 487 i 2010.

Nr. 120. ad 36.32.01.

Op til 7 navngivne medarbejdere ved Forsvarets Interne Revision, der i 2000 er overført fra Forsvarskommandoen til Forsvarsministeriet, vil som en personlig ordning ved uafbrudt ansættelse i Forsvarets Interne Revision fortsat være omfattet af LB 254 af 19/03/2004 om pensionering af civilt personale mv. i forsvaret.

Nr. 121. ad 36.32.10. og 36.32.30.

Medlemmer af statsgaranterede pensionskasser/statslige pensionsordninger og deres efterladte får pensioner efter principperne i tjenestemandspensionsloven i henhold til vedtægter m.v., således at disse pensioner afholdes over finansloven. Tilsvarende gælder eventuelle vedtægtsbestemte understøttelser. Ved uansøgt afsked fra en lærerstilling o.lign. på skoleområdet, hvor nyansættelser fra 1. august 1995 skal ske på overenskomstvilkår og med forsikringsmæssig pensionsordning, kan der med virkning fra denne dato ydes opsat pension fra pensionsordningen, uanset at den pågældende ikke måtte have optjent 3 års pensionsalder.

Stk. 2. Et mindre antal tjenestemandslignende ansatte ved Kunstindustrimuseet kan som personlig ordning få ret til pension efter de for tjenestemænd gældende regler.

Nr. 123. ad 36.32.30.13., 36.32.30.15. og 36.32.30.22.

Eventuelle udgifter til efterløn, ventepenge og rådighedsløn til tidligere medlemmer af Pensionskassen for tjenestemænd ved SAHVA deles mellem statskassen og vedkommende (amts) kommune efter forholdet mellem den pr. 31. december 1979 optjente pensionsalder og den pensionsalder, der optjenes i tiden herefter. For personale ved de private virksomheder under SAHVA betales eventuelle udgifter til ventepenge og rådighedsløn fuldt ud af institutionen, mens sådanne udgifter for ansatte ved institutionens centrale administration deles mellem statskassen, vedkommende (amts)kommuner og institutioner.

Stk. 2. Som kompensation for statens pensionsbyrde for ansatte ved epileptikerafsnittets sygehusfunktion og fællesfunktionerne betaler Kolonien Filadelfia løbende til statskassen 19 pct. af de nævnte medarbejderes pensionsgivende løn, så længe de pågældende er ansat ved de omhandlede institutionsafsnit.

Nr. 124. ad 36.33.01.

En årlig understøttelse af statskassen kan ydes til personer, der har haft længerevarende ikke-pensionsberettigende ansættelse i staten. Understøttelse ydes efter regler fastsat af finansministeren med Finansudvalgets tilslutning og udbetales ved afsked på grund af alder eller svigtende helbred. Ægtefæller og børn efter sådant personale er ligeledes dækket. Understøttelse ved fratræden på grund af alder ydes fra det 67. år. For personer, der er født den 1. juli 1939 eller senere, ydes understøttelsen dog fra det fyldte 65. år.

Stk. 2. Personer, som fratræder deres stilling i alderen 60 - 66 år for at overgå til efterløn, jf. LB 975 af 26/09/2008 om arbejdsløshedsforsikring mv. med senere ændringer, og som i øvrigt opfylder betingelserne, kan tillægges en opsat understøttelse.

Stk. 3. For ansatte i Moderniseringsstyrelsen/Statens Administration medregnes eventuel ansættelse i Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning i ansættelsestiden. Det samme gælder ikke-pensionssikret personale ansat i fælles-nordiske institutioner i Danmark, som optages på Nordisk Ministerråds budget.

Stk. 4. Understøttelse kan endvidere ydes i tilfælde, hvor der foreligger sådanne særlige omstændigheder – efter nærmere fastlagte retningslinjer, jf. aktstykkerne nr. 157 og 236 1983/-84 – som gør det rimeligt, at der ydes understøttelse efter denne ordnings principper. Det drejer sig om følgende typer af understøttelsessager:

opsatte understøttelser til medarbejdere i statens tjeneste, der afskediges af anden utilregnelig årsag end alder og helbredsforårsaget utjenestdygtighed, f.eks. i forbindelse med rationaliseringer/strukturomlægninger, herunder privatisering og udlicitering.

understøttelser til ægtefæller efter statstjenestemænd, der efter reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen ikke er berettiget til enke-/ægtefællepensionsom som følge af, at ægteskab er indgået efter tjenestemanden er fyldt 65 år eller var pensioneret.

pensionslignende understøttelser til enker efter personer, der ved afgang fra statstjenesten fik tillagt sådan understøttelse.

understøttelse til enker efter kunstnere, der oppebar en fast ydelse på finansloven.

personer og efterladte personer, der har været beskæftiget i udenrigstjenesten som lokalt ansatte medarbejdere ved danske diplomatiske repræsentationer i udlandet, specielt i lande hvor der ikke er et socialt forsikringssystem. I tilfælde af, at den ansatte dør som følge af tilskadekomst i tjenesten, kan der ydes en understøttelse til de efterladte – uanset den ansattes alder ved dødsfaldet. Der kan også ses bort fra den ansattes alder, hvis pågældende afskediges på grund af invaliditet, der er forårsaget af tilskadekomst i tjenesten fremkaldt af en terrorhandling eller tilsvarende handlinger, der forårsager skade på ansatte ved danske repræsentationer.

Stk. 5. Ved oprettelse af nye pensionsordninger for eksisterende personalegrupper kan etableres en overgangsordning. Denne ordning omfatter personale, som ved pensionsordningens etablering opfylder betingelserne for at få understøttelse efter de hidtil gældende regler.

Stk. 6. Ordningen skal indebære, at der i en overgangsperiode kan ydes et beløb til udligning af forskellen mellem pension og understøttelse, hvis den løbende ydelse fra pensionsordningen er mindre end den understøttelse, som de pågældende efter understøttelsesreglerne ville have haft ret til på afskedstidspunktet, henholdsvis dødsfaldstidspunktet for evt. ægtefælle og børneunderstøttelser. Generel bonusregulering af pensionen modregnes ikke i udligningsbeløbet. Udligningsbeløb på under 100 kr. årligt, der aktualiseres den 1. januar 2003 og senere udbetales ikke.

Stk. 7. Personale, der ved pensionsordningernes oprettelse 1. april 1990 var fyldt 60 år, bevarer dog retten til understøttelse ubeskåret.

Stk. 8. Ikke-tjenestemandsansat personale, som ved opgaveomlægninger er overgået til (amts)kommuner, koncessionerede selskaber m.v. med bevarelse af understøttelsesrettigheder kan omfattes af overgangsordningen.

Stk. 9. Den generelle regulering af understøttelser udgør 8,70 pct. pr. 1. januar 1997. Understøttelser, der var aktualiseret senest pr. 1. april 1990, er blevet reguleret i perioden 1. april 1993 til 31. marts 2005 med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner. I perioden 1. april 2005 og indtil ordningen ophører, reguleres supplementsunderstøttelserne med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner.

Nr. 125. ad 36.33.01.

Udgifter til understøttelse til ikke-pensionssikret personale, der ved opgaveoplægninger fra staten er overført eller overføres til

kommuner m.v.,

Grønlands Selvstyre,

Færøernes Hjemmestyre eller

den selvejende institution Færøernes Specialskole

deles mellem staten og kommuner m.v. i forhold til den del af understøttelsesancienniteten, der er optjent efter dette tidspunkt. Statskassen afholder dog 3/4 af sidstnævnte udgiftsdel for perioden 1. august 1976 - 31. december 1987 for så vidt angår det til Færøernes Specialskoles overførte personale. Det er en forudsætning, at de pågældende på overførselstidspunktet var tjenestegørende og omfattet af statens understøttelsesordning samt at de efter overførslen bevarer retten til understøttelse efter tilsvarende regler og satser som i staten.

Nr. 126. ad 36.33.01.

Understøttelser, som Forsvarsministeriet efter regulativ af 1. oktober 1955 om understøttelse til redningsvæsenets personale og dettes enker har beregnet og tildelt til fhv. stationsledere, bådførere og bådmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale, afholdes over finanslovens § 36. Pensionsvæsenet med løbende månedlig refusion af udgiften fra Forsvarsministeriet. Med tilsvarende refusion afholdes de af Forsvarsministeriet fremover nyberegnede understøttelser til fhv. redningsmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. Ordningen omfatter udgifter til nyberegnede understøttelser til det nævnte redningspersonale, der fratræder på grund af alder, svagelighed eller anden utilregnelig årsag samt til deres efterladte – for så vidt angår de år, hvor de har været ansat efter nævnte overenskomst. For ansættelsesår før 01/04/1990 kan der – inden for regulativets regler – beregnes en supplerende understøttelse på grundlag af det rådighedsbeløb, pågældende oppebar de sidste 3 år før overgangen til fuldtidsansættelse, reguleret til aktuelt niveau.

Nr. 127. ad 36.41.

Finansministeren bemyndiges til at overtage pensionsberegnings- og - anvisningsopgaver for statslige og kommunale myndigheder, koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdækning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af anvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet. Samtidig bemyndiges finansministeren til mod 100 pct. refusion at udlægge konkrete anvisningsbeløb til pensionsmodtagere. Til dækning af administrationsomkostningerne ved varetagelsen af de overførte opgaver indbetales der af de overdragende myndigheder m.v. et af Finansministeriet fastlagt administrationsbidrag.

Nr. 128. ad 36.32.01.

I forbindelse med udliciteringer kan finansministeren bestemme, at personel ansat efter civilarbejderloven, jf. LB nr. 254 af 19/03/2004, kan bevare deres ret til optjening af pension efter civilarbejderlovens bestemmelser i indtil 12 mdr. efter overgang til ansættelse i det selskab, med hvilket udliciteringsaftalen indgås. Det er herved forudsat, at selskabet indbetaler et af finansministeren fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.

Nr. 129. ad 36.32.10.

Finansministeren bemyndiges til at oppebære en statsgaranteret pensionskasses formue i forbindelse med kassens omdannelse til statslig pensionsordning eller når bestyrelsen måtte træffe beslutning om overdragelse af formuen til staten.

Nr. 130. ad 36.21.06.

Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyvelederaspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansat som flyveledere eller under uddannelse til flyveledere under Transportministeriet har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør af den den 2. maj 2007 fastlagte ordning, bevarer - som personlige ordninger –ret til pension efter de til enhver tid gældende regler i tjenestemandspensionsloven og lov om pensionering af flyveledere. Ved uansøgt afsked, der aktualiserer en tjenestemandspensionsforpligtelse, skal der indhentes en udtalelse fra Finansministeriet om pågældendes ret til tjenestemandspension. Den enkelte bevarer ret til at få pensionen beregnet efter det aktuelle skalatrin i det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinsforløb, samt efter det skalatrin, som pågældende måtte opnå i forbindelse med eventuelt avancement.

Stk. 2. Ved avancementer uden for det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinsforløb forudsættes der indbetalt et af finansministeren fastlagt aktuarmæssigt beløb til § 36. Pensionsvæsenet til afdækning af den kapitaliserede merudgift ved avancementet.

Nr. 131. ad 36.11.08.

Personer, der ansættes på tjenestemandslignende vilkår som hofchef ved kronprinsens hof, og som forud for ansættelsen er ansat i en stilling som omhandlet i tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 1, har med virkning fra 1. januar 2011 ret til pension fra staten efter de til enhver tid gældende regler for statens tjenestemænd i henhold til lov om tjenestemandspension. Det samme gælder den pr. 1. august 2010 ansatte hoffourer.

Stk. 2. Staten afholder de samlede udgifter til pension, herunder pension til efterlevende ægtefæller og børn i henhold til lov om tjenestemandspension. Kronprinsens hof indbetaler til statskassen et pensionsbidrag, der svarer til det pensionsbidrag, der betales af ministerier og styrelser.

Stk. 3. Staten afholder endvidere med virkning fra 1. januar 2011 udgifter til pension til allerede pensionerede hoftjenestemænd ved kronprinsens hof og efterlevende ægtefæller og børn.

Nr. 132. ad 36.32.30.

Staten har med virkning fra 01/01/2011 overtaget Danmarks Radios Pensionskasses forpligtelser, idet pensionskassen samtidig omdannedes til en statslig pensionsordning. Med overtagelsesdagen som skæringsdato blev det samtidig forudsat, at kapitalværdien af de Pensionskassen påhvilende forpligtelser skal afregnes til statskassen dels i form af straksindbetaling af Pensionskassens likvide formue dels restkapitalværdien med tillæg af renter afviklet med samme årlige beløb i årene 2011 – 2022, begyndende pr. 30/06/2011, idet betalingerne registreres på finanslovens § 36.

Stk. 2. For de aktive, ansatte tjenestemænd ved DR fastsættes med overtagelsesdagen som skæringsdato et aktuarmæssigt beregnet pensionsbidrag, som DR løbende skal indbetale til staten for DR- tjenestemænds fremtidige optjening af tjenestemandspensionsret. Finansministeren fastsætter betingelserne for efterregulering ved afvigelser i forhold til det forudsatte med hensyn til pensioneringsmønster, skalatrin mv.

Skatter og afgifter

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 38.11.01.

Skatten nedsættes for personer, som tager bopæl eller ophold her i landet alene med det formål at forrette tjeneste ved PLO's repræsentationskontor, for så vidt angår det fra PLO oppebårne vederlag for den nævnte tjeneste.

Stk. 2. For de pågældende personer nedsættes skatten af den skattepligtige indkomst med det beløb, som forholdsmæssigt falder på vederlaget for tjeneste for PLO.

Stk. 3. Ved tekstanmærkningen fraviges bestemmelserne om skattepligt i statsskatteloven.

Nr. 104. ad 38.19.71.

Statsministeren bemyndiges til at afgive halvdelen af provenuet af bøder og konfiskationsindtægter som følge af fiskerigrænseovertrædelser m.v. i færøske farvande til den færøske landskasse.

Genudlån mv.

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 40.21.03.

Økonomi- og Indenrigsministeren kan yde lån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-2010.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-5, i lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008, finder tilsvarende anvendelse.

Nr. 102. ad 40.21.04.

Økonomi- og Indenrigsministeren kan yde lån til Irland på op til 400 mio. EUR udbetalt i en eller flere rater i perioden 2011-2013.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-5, i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 22. juni 2010, finder tilsvarende anvendelse.

Nr. 103. ad 40.21.63.

Finansministeren bemyndiges til at indgå aftale mellem SAS AB, syv af selskabets nuværende lån-givere, den svenske stat, den norske stat, den danske stat og KAW om en kreditfacilitet (Revolving Credit Facility) på i alt 3,5 mia. SEK med en løbetid frem til 31. marts 2015, hvorunder SAS AB vil kunne optage lån i den eller de valutaer, som selskabet måtte ønske. Den danske stats andel af kreditfaciliteten vil udgøre 14,3 pct., svarende til 500,5 mio. SEK eller ca. 435 mio. kr. ved de aktuelle valutakurser.