Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.

(Opkrævning af ventelistegebyrer)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1303 af 15. december 2009 om udlejning af almene boliger m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 1474 af 16. december 2010 og bekendtgørelse nr. 913 af 10. september 2012, foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Boligorganisationen opkræver ved optagelse på ventelisten et gebyr (opnoteringsgebyr), der ikke i væsentligt omfang må overstige boligorganisationens udgifter ved administrationen. Ved opnoteringen skal boligorganisationen skriftligt oplyse den boligsøgende om reglerne i 3., 5. og 7. pkt. Yderligere administrationsgebyrer opkræves 1 gang årligt ved ajourføring af ventelisten (ajourføringsgebyrer). Boligorganisationen kan dog efter forudgående aftale med den boligsøgende opkræve ajourføringsgebyret for en længere periode, dog højst for en periode på 5 år. Betaler den boligsøgende ikke gebyret, skal boligorganisationen sende en påmindelse om den manglende betaling til den boligsøgende. Påmindelsen skal indeholde oplysning om reglen i 7. pkt. Betaler den boligsøgende ikke trods påmindelsen, slettes den boligsøgende fra ventelisten.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. januar 2013 og har virkning for de opnoteringer, opkrævninger og sletninger fra ventelisten, som foretages den 23. januar 2013 eller senere.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, den 18. januar 2013

Carsten Hansen

/ Mikael Lynnerup Kristensen