Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professoinsbachelor i optometri
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i optometri

I medfør af § 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 882 af 8. august 2011, fastsættes:

§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i optometri er at kvalificere den studerende til at kunne planlægge, udføre og dokumentere optometristiske opgaver inden for synskorrektion og anden behandling, sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, habilitering, rehabilitering og faglig udvikling, så den studerende herved opnår handlekompetence inden for det optometristiske professionsområde.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 210 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i optometri. Den engelske titel er Bachelor in Optometry (B.Optom.).

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in Optometry.

Stk. 4. Den færdiguddannede autoriseres som optometrist i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 105 ECTS-point.

2) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 5 ECTS-point.

3) Praktik med et samlet omfang på 90 ECTS-point.

4) Bachelorprojekt på 10 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsens obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Grundlæggende videnskab, svarende til 10 ECTS-point.

2) Humanvidenskab, svarende til 10 ECTS-point.

3) Optik, svarende til 5 ECTS-point.

4) Visuel videnskab, svarende til 15 ECTS-point.

5) Okulær patologi og farmakologi, svarende til 10 ECTS-point.

6) Optometri, svarende til 95 ECTS-point.

7) Brilleglas, teknologi og værkstedsoptik, svarende til 25 ECTS-point.

8) Lovgivning og handel, svarende til 25 ECTS-point.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Styrelsen kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i særlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 779 af 28. juni 2007 om uddannelsen til professionsbachelor i optometri.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen fastsætter overgangsregler for studerende, der er begyndt på uddannelsen efter de hidtidige regler, jf. stk. 2, således, at de kan fortsætte uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, den 15. februar 2013

Inge Mærkedahl

/ Kirsten Lippert


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professoinsbachelor i optometri

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i optometri skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har

1) viden om optometri og praksis inden for vedligeholdelse, sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, habilitering og rehabilitering i privat og offentlig virksomhed,

2) viden om lovgivning og praksis vedrørende det optometriske fagområde, herunder viden om etisk og social adfærd samt god brancheskik og

3) forståelse for praksis, anvendt teori og metode samt kan reflektere over professionens praksis i en samfundsmæssig sammenhæng.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) anvende optometriens metoder og redskaber til at forebygge, udvikle, styrke, opretholde samt genskabe optimal synsevne og synsfunktion hos brugere med det formål at fremme sundhed og livskvalitet,

2) vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger i intervention med den enkelte bruger i samspil med samarbejdspartnere samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller og

3) formidle praksisnære og faglige problemstillinger til brugere og samarbejdspartnere.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) selvstændigt håndtere planlægning, udførelse, evaluering og dokumentation inden for optometriske opgaver,

2) håndtere at igangsætte og indgå i arbejdsmæssig sammenhæng, hvor der udføres forsknings- og udviklingsarbejde,

3) selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar uafhængigt af kulturel og sproglig baggrund inden for rammerne af en professionel etik og

4) identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen.