Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

I medfør af § 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 882 af 8. august 2011, fastsættes:

§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship er at kvalificere den uddannede til at håndtere professionel løsning af opgaver i en nystartet virksomhed eller for en virksomhed med udviklingsopgaver af innovativ og eller entrepreneuriel karakter.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse tilrettelagt som selvstændig overbygning til tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser, er normeret til 90 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Den engelske titel er Bachelor of Innovation and Entrepreneurship.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in Innovation and Entrepreneurship.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 45 ECTS-point.

2) Praktik med et samlet omfang på 15 ECTS-point.

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 15 ECTS-point.

4) Bachelorprojekt på 15 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsens obligatoriske elementer, jf. stk. 1, nr. 1, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Innovation, udvikling og vækst.

2) Ledelse og netværk.

3) Praktisk virksomhedsdrift.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Styrelsen kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i særlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2013 og har virkning for studerende, der er påbegyndt uddannelsen den 1. august 2012 eller senere.

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, den 15. februar 2013

Inge Mærkedahl

/ Kirsten Lippert


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i innovation og entrepreneurship skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har

1) udviklingsbaseret viden om teori og metode inden for fagområdet: Innovation og entrepreneurship,

2) udviklingsbaseret viden om kreative og innovative processer og metoder til gennemførelse af disse - fra idéskabelse til bæredygtig virksomhed,

3) viden om, forståelse for og evne til at reflektere over innovative processer, og

4) viden om, forståelse for og evne til refleksion over de centrale styringsområder for den nystartede virksomhed eller det nystartede forretningsområde. De centrale styringsområder omfatter viden om, hvordan IT anvendes i forbindelse med opstart af virksomhed eller forretningsområde samt viden om markedsføring og kommunikation i forbindelse med optart og udvikling af virksomheden.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) anvende metoder og redskaber samt mestre de centrale færdigheder, der er nødvendige som entreprenør,

2) analysere, vurdere og anvende relevante kreative og innovative processer,

3) identificere, analysere og vurdere muligheder for start af nye virksomheder, nye forretningsområder i eksisterende virksomheder eller vækst af eksisterende forretningskompetence i en eksisterende virksomhed,

4) anvende relevante metoder og redskaber i forbindelse med at styre og gennemføre projekter,

5) anvende relevante metoder og redskaber i forbindelse med at styre den nystartede virksomhed og

6) vælge og anvende relevante metoder, systemer og redskaber inden for salg, markedsføring, økonomi og it til drift af en nystartet virksomhed samt begrunde og formidle de valgte systemer.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer ved at kunne identificere og kritisk vurdere muligheder for udvikling af den nystartede virksomhed eller udviklingsprojekter i den eksisterende virksomhed selvstændigt og/eller i samarbejde med andre styre og gennemføre processen for udvikling og vækst for den etablerede virksomhed,

2) selvstændigt etablere, udvikle og håndtere netværk strategisk, taktisk og operationelt med en professionel tilgang,

3) indgå professionelt i samarbejde med andre med forskellig faglig baggrund om virksomhedsetablering og videre drift,

4) holde sig orienteret i fagets udvikling og kontinuerligt udvikle egen viden, innovative og entrepreneurielle færdigheder og kompetencer og

5) løbende og professionelt forholde sig til egne lærings- og udviklingsbehov i forhold til udvikling, drift og udvidelse af egen virksomhed.