Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i finans
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i finans

I medfør af § 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 882 af 8. august 2011, fastsættes:

§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i finans er at kvalificere den uddannede til på et teoretisk og metodisk grundlag at kunne tilrettelægge og udføre servicering og kompleks rådgivning på et finansielt marked og til at kunne indgå i rådgivende og administrative funktioner i finansielle virksomheder samt at give forudsætninger for at kunne fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 210 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i finans. Den engelske titel er Bachelor of Financial Management and Service.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in Financial Management and Service.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point, der er fælles for de studerende.

2) 5 bundne studieretninger, som hver har et omfang på 25 ECTS-point, hvoraf den studerende vælger én.

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 15 ECTS-point.

4) Praktik med et samlet omfang på 30 ECTS-point.

5) Bachelorprojekt på 20 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsens obligatoriske elementer, jf. stk. 1, nr. 1, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Branchekendskab og forretningsforståelse.

2) Kommunikation, salg og kundepsykologi.

3) Økonomi og finansiering.

4) Erhvervs- og finansjura.

5) Statistik og metode.

Stk. 3. De 5 bundne studieretninger tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Finansielle forretninger.

2) Forsikring (liv, pension og skade).

3) Ejendomshandel.

4) Ejendomsadministration.

5) Økonomistyring.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Styrelsen kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i særlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. marts 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 197 af 26. marts 2008 om uddannelsen til professionsbachelor i finans.

Stk. 3. Studerende, der følger uddannelsen efter de hidtidige regler, jf. stk. 2, fortsætter uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, den 27. februar 2013

Inge Mærkedahl

/ Kirsten Lippert


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i finans

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i finans skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har

1) viden om praksis og anvendt teori og metode inden for branchekendskab og forretningsforståelse, kommunikation, salg og kundepsykologi, økonomi og finansiering, erhvervs- og finansjura samt statistik og metode i et internationalt perspektiv inden for den finansielle og økonomiske branche og kan reflektere herover,

2) viden om centrale IT-værktøjer inden for den finansielle og økonomiske branche og

3) udviklingsbaseret viden om innovative og intraprenørielle processer i relation til branchen.

Inden for studieretningen Finansielle forretninger har den uddannede tillige viden om praksis og anvendt teori og metode inden for finansiel forretningsforståelse i forhold til bank og realkredit, både i forhold til driften af den finansielle virksomhed samt produkter og services.

Inden for studieretningen Forsikring (liv, pension og skade) har den uddannede tillige viden om praksis og anvendt teori og metode inden for

1) finansiel forretningsforståelse i forhold til forsikringsbranchen, både i forhold til driften af den finansielle virksomhed samt produkter og services (privat og erhverv),

2) salg af både forsikrings- og pensionsprodukter til privat såvel som erhverv og

3) forsikringsjura.

Inden for studieretningen Ejendomshandel har den uddannede tillige teoretisk og praktisk viden om de forskellige ejendomskategorier og den ejendomsjura, der knytter sig til omsætning og erhvervelse af fast ejendom.

Inden for studieretningen Ejendomsadministration har den uddannede tillige viden om praksis og anvendt teori og metode inden for centrale arbejdsprocesser i en økonomifunktion og revisions-virksomhed.

Inden for studieretningen Økonomistyring har den uddannede tillige viden om praksis og anvendt teori og metode inden for centrale arbejdsprocesser i en ejendomsadministrationsvirksomhed.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) anvende og mestre lovgivning, metoder og redskaber (beregningsredskaber og IT-værktøjer) i relation til den finansielle og økonomiske branche,

2) anvende og mestre metoder og redskaber inden for salg, kundepleje og relationsskabelse med en analytisk tilgang inden for den finansielle og økonomiske branche,

3) vurdere og analysere finansielle og økonomiske problemstillinger med kunden i fokus samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller på baggrund af teoriske og juridiske modeller og

4) formidle finansielle og økonomiske problemstillinger og løsninger til kunden og andre samarbejdspartnere internt såvel som eksternt med fagligheden i fokus (mundtligt såvel som skriftligt).

Inden for studieretningen Finansielle forretninger kan den uddannede tillige

1) mestre minimumskravene for rådgivning om finansielle produkter, herunder investeringsprodukter jf. bekendtgørelsen om kompetencekrav for personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter, for så vidt angår kendskab til relevant lovgivning, økonomisk forståelse og investeringsprodukter i kategori gul og grøn og

2) vurdere kundernes økonomiske problemstillinger, behovsafdække og rådgive på denne baggrund.

Inden for studieretningen Forsikring (liv, pension og skade) kan den uddannede tillige vurdere kundernes forsikrings- og pensionsmæssige problemstillinger, behovsafdække og rådgive på denne baggrund.

Inden for studieretningen Ejendomshandel kan den uddannede tillige

1) vurdere de juridiske og økonomiske aspekter, som afhænger af ejendommens kategorier, samt klargøre udbud af ejendomme til salg efter gældende regler og professionsrelevante standard og

2) mestre salg af ejendomme og berigtigelse af handlen.

Inden for studieretningen Ejendomsadministration kan den uddannede tillige vurdere kundernes problemstillinger og behovsafdække på denne baggrund.

Inden for studieretningen Økonomistyring kan den uddannede tillige vurdere kundernes problemstillinger og behovsafdække på denne baggrund.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge,

2) selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde, rådgivning og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik med særligt fokus på kunden og

3) identificere egne løsningsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen.

Inden for studieretningen Finansielle forretninger kan den uddannede tillige håndtere udviklingsorienterede rådgivningssituationer inden for privat- og erhvervskundeområdet.

Inden for studieretningen Forsikring (liv, pension og skade) kan den uddannede tillige håndtere udviklingsorienterede rådgivningssituationer inden for enten forsikring eller pensionsområdet (privat såvel som erhverv).

Inden for studieretningen Ejendomshandel kan den uddannede tillige assistere ved ejendomsformidlerens opgaver og udvise professionsfaglig etik.

Inden for studieretningen Ejendomsadministration kan den uddannede tillige håndtere udviklingsorienterede situationer inden for ejendomsadministration.

Inden for studieretningen Økonomistyring kan den uddannede tillige håndtere udviklingsorienterede situationer inden for økonomistyring.