Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32009R1223
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kosmetiske produkter1)

I medfør af § 7 a, § 45, stk. 1, § 51 b, § 59, stk. 1, nr. 1, og stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 294 af 11. april 2011, lov nr. 161 af 28. februar 2012, lov nr. 277 af 19. marts 2013 og lov nr. 489 af 21. maj 2013, fastsættes:

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser om kosmetiske produkter og supplerer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter.

Mærkning og sprogkrav

§ 2. For kosmetiske produkter, der ikke er færdigpakkede, eller for kosmetiske produkter, der indpakkes på stedet på køberens begæring, eller som er færdigpakkede med henblik på øjeblikkeligt salg, påhviler det den i Danmark ansvarlige markedsfører umiddelbart efter hjemtagningen på lager, at mærke produkterne efter artikel 19, stk. 1, i forordning om kosmetiske produkter.

§ 3. De efter forordningens artikel 19, stk. 1, litra b, c, d og f, og stk. 2, 3 og 4, krævede mærkningsoplysninger skal foreligge på dansk, jf. artikel 19, stk. 5, i forordning om kosmetiske produkter.

Administrative bestemmelser

§ 4. Miljøstyrelsen udfører de opgaver, som i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter tildeles de nationale kompetente myndigheder, jf. forordningens artikel 34.

§ 5. Tilsyn og kontrol med overholdelsen af reglerne i forordning om kosmetiske produkter og denne bekendtgørelse udøves af Miljøstyrelsen, jf. lovens regler herom.

Stk. 2. Miljøstyrelsen træffer afgørelser i henhold til artikel 25-27 i forordning om kosmetiske produkter.

Stk. 3. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Straf og ikrafttræden

§ 6. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder reglerne i bekendtgørelsens §§ 2 og 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på menneskers liv og sundhed, eller fremkaldt fare herfor,

2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor, eller

3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. juli 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 422 af 4. maj 2006 om kosmetiske produkter ophæves.

Miljøministeriet, den 21. juni 2013

Pia Olsen Dyhr

/ Michel Schilling

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen supplerer og medtager visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter, EU-Tidende 2009, nr. L 343, side 59 ff. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.