Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning

(Forenklet underretningsprocedure)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1451 af 11. december 2007 om vandindvinding og vandforsyning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1336 af 21. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 9 affattes således:

»§ 9. Kommunalbestyrelsen indhenter herefter udtalelser om sagen fra andre interesserede myndigheder. Der skal indhentes udtalelser fra andre kommunalbestyrelser, som antages interesseret i indvinding i området, herunder fra kommunalbestyrelser i kommuner, hvortil anlægget skal levere vand. Når vandforsyningen kræver vand af drikkevandskvalitet, kan kommunalbestyrelsen, hvis der er tvivl om den sundhedsmæssige kvalitet af vandet, indhente udtalelse fra Sundhedsstyrelsen.«

2. § 28, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Samtidig med underretning efter stk. 1-3, jf. dog stk. 5, sendes skriftlig underretning om afgørelsen til vedkommende kommunalbestyrelse henholdsvis Naturstyrelsen, andre interesserede myndigheder samt privatpersoner, som må antages at have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Underretning til disse personer kan finde sted ved offentlig annoncering. Sundhedsstyrelsen skal underrettes om afgørelser efter loven og denne bekendtgørelse, hvis Sundhedsstyrelsen har udtalt sig i sagen.«

3. I § 28 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Naturstyrelsen skal ikke underrettes om afgørelser efter lovens § 20 og denne bekendtgørelse om tilladelser til indvinding af grundvand.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Miljøministeriet, den 21. juni 2013

Pia Olsen Dyhr

/ Thorbjørn Fangel