Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om alternative investeringsfonde

I medfør af § 3, stk. 9, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., fastsættes:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Aggregeret afkast: Et afkast, som er afledt af den samlede risiko, der opstår ved at erhverve, besidde eller sælge investeringsaktiver, herunder aktiviteter, der har optimeret eller øget værdien af investeringsaktiverne.

2) Daglige beføjelser eller kontrol: En direkte og vedvarende beslutningskompetence over operationelle forhold, der vedrører den daglige drift af enhedens aktiver, som er betydelig mere omfattende end den sædvanlige udøvelse af kontrol eller beføjelser gennem afstemning ved enhedens generalforsamlinger vedrørende forhold som fusion, valg af bestyrelsesmedlemmer, direktører, revisorer eller godkendelse af årsregnskaber.

3) En eller flere andele: Enhver ejerandel af formuen i en enhed.

4) En række investorer: En eller flere investorer, medmindre loven, enhedens vedtægter eller en aftale forhindrer enheden i at rejse kapital fra flere end én investor. Såfremt en enhed udelukkende rejser kapital fra én investor i henhold til loven, enhedens vedtægter, eller aftale herom, er der efter denne bekendtgørelse alligevel tale om en række investorer, hvis kapitalen er rejst gennem strukturer eller aftaler, der omfatter flere juridiske enheder eller personer.

5) At rejse kapital: En kommerciel aktivitet udført af enheden, et selskab eller en person, som har forbindelse til enheden, med det direkte eller indirekte formål at skabe en forpligtigelse eller overførsel af kapital fra en eller flere investorer til enheden med henblik på at investere kapitalen i overensstemmelse med en defineret investeringspolitik.

Alternative investeringsfonde

§ 2. En enhed, der ikke er omfattet af § 3, er en alternativ investeringsfond i henhold til § 3, stk. 1, nr. 1, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., såfremt

1) enheden eller en afdeling i enheden rejser kapital fra en række investorer med henblik på at investere kapitalen i overensstemmelse med en defineret investeringspolitik med det formål at skabe et aggregeret afkast for disse investorer, hvor

2) ejere af en eller flere andele i enheden, eller i en afdeling i enheden, som en kollektiv gruppe ikke har nogen daglige beføjelser eller kontrol.

Stk. 2. En enhed anses for at have en defineret investeringspolitik, hvis enheden har en skriftlig politik for, hvordan enhedens aggregerede kapital skal forvaltes med henblik på at skabe et aggregeret afkast for enhedens investorer, og hvor for eksempel

1) investeringspolitikken er defineret og fastlagt senest på det tidspunkt, hvor investorer forpligter sig til at tegne en eller flere andele i enheden,

2) investeringspolitikken er fastsat i et dokument, som er en del af enhedens vedtægter eller stiftende dokumenter, eller som der henvises til i enhedens vedtægter eller stiftende dokumenter,

3) enheden eller enhedens forvalter er forpligtet til at følge investeringspolitikken, samt ændringer i investeringspolitikken, eller

4) investeringspolitikken indeholder retningslinjer om

a) investering i bestemte kategorier af aktiver eller afståelse fra at investere i visse aktiver,

b) forfølgelse af bestemte investeringsstrategier,

c) investering i bestemte geografiske områder,

d) overholdelse af begrænsninger i gearing,

e) overholdelse af visse minimumsbeholdingsperioder eller

f) overholdelse af andre begrænsninger med det formål at skabe risikospredning.

Erhvervsvirksomheder

§ 3. En enhed, herunder joint ventures, opfylder ikke betingelserne i henhold til § 3, stk. 1, nr. 1, litra a, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og er ikke en alternativ investeringsfond, såfremt enhedens formål er at følge en forretningsmæssig strategi, der hovedsageligt kan karakteriseres ved

1) en kommerciel aktivitet, der omfatter erhvervelse, salg eller udveksling af varer eller råvarer eller levering af ikke-finansielle serviceydelser, eller

2) en industriel aktivitet, der omfatter produktionen af varer eller bygninger.

Ikrafttræden

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. juli 2013.

Finanstilsynet, den 26. juni 2013

Ulrik Nødgaard

/ Anna M. Frost-Jensen