Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v.
Kapitel 2 Fritagelse af juridiske enheder for tilslutning til Digital Post
Kapitel 3 Tilmelding af en fritaget juridisk enhed til Digital Post
Kapitel 4 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post

I medfør af § 5, stk. 3-6 og stk. 8, i lov nr. 528 af 11. juni 2012 om Offentlig Digital Post fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Det fællesoffentlige postsystem Offentlig Digital Post (herefter benævnt Digital Post) kan anvendes til digital kommunikation mellem offentlige myndigheder og juridiske enheder med CVR-nummer i overensstemmelse med lov om Offentlig Digital Post, medmindre enheden er fritaget for tilslutning til Digital Post efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Fysiske personer, der kommunikerer med offentlige myndigheder om deres erhvervsaktiviteter, kan fritages for tilslutning til Digital Post efter reglerne om fritagelse af borgere, der udstedes af finansministeren i medfør af § 5, stk. 1 og 7, i lov om Offentlig Digital Post. § 5, stk. 2, i den nævnte lov finder tilsvarende anvendelse.

§ 2. Med juridiske enheder med CVR-nummer menes alle juridiske enheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, herunder følgende:

1) En juridisk person (erhvervsvirksomhed, forening, organisation m.v.) eller en filial af en udenlandsk juridisk person, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister.

2) En fysisk person i dennes egenskab af arbejdsgiver eller selvstændig erhvervsdrivende, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister.

3) En statslig administrativ enhed, en region, en kommune eller et kommunalt fællesskab, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister.

Kapitel 2

Fritagelse af juridiske enheder for tilslutning til Digital Post

Anmodning om fritagelse

§ 3. En juridisk enhed med CVR-nummer, jf. § 2, kan fritages for tilslutning til Digital Post, hvis en repræsentant for enheden afgiver en underskrevet erklæring, jf. § 4, om, at det ikke er muligt at få en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår på enhedens hjemstedsadresse.

Stk. 2. Repræsentanten for den juridiske enhed skal være tegningsberettiget for enheden.

§ 4. En repræsentant for en juridisk enhed, der vil anmode om fritagelse, skal henvende sig ved personligt fremmøde i den kommune, hvor enheden har hjemstedsadresse, jf. dog § 5.

Stk. 2. Erklæringen, jf. § 3, stk. 1, afgives til kommunalbestyrelsen i den af kommunalbestyrelsen anviste blanket til anmodning om fritagelse. Kommunalbestyrelsen bestemmer, om anmodningen skal indgives på papir eller elektronisk.

Stk. 3. Repræsentanten for den juridiske enhed skal forevise sit sundhedskort eller anden behørig legitimation.

§ 5. En repræsentant for den juridiske enhed kan i blanketten til anmodning om fritagelse, jf. § 4, stk. 2, give en tredjemand fuldmagt til at indgive anmodningen på enhedens vegne. Anmodningen skal være underskrevet af repræsentanten, herunder skal repræsentanten også have underskrevet fuldmagtserklæringen i blanketten.

Stk. 2. Tredjemand (fuldmagtshaver) skal indgive anmodningen ved personligt fremmøde i den kommune, hvor den juridiske enhed har hjemstedsadresse.

Stk. 3. Fuldmagtshaver skal forevise sit sundhedskort eller anden behørig legitimation. Hvis fuldmagtshaver er en juridisk enhed (f.eks. et selskab), skal den fremmødte person tillige forevise dokumentation for sit tilhørsforhold til denne, eksempelvis visitkort eller adgangskort til denne.

Stk. 4. Fuldmagtshaver skal afgive en underskrevet erklæring til kommunalbestyrelsen om, at den pågældende repræsenterer den juridiske enhed, der anmoder om fritagelse. Fuldmagtshavers erklæring afgives i blanketten til anmodning om fritagelse.

Afgørelse om fritagelse

§ 6. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om fritagelse af en juridisk enhed på grundlag af oplysningerne i den indgivne blanket til anmodning om fritagelse, herunder de deri afgivne erklæringer, og den foreviste legitimation.

Stk. 2. Hvis betingelserne for fritagelse er opfyldt, jf. §§ 3-5, registreres fritagelsen elektronisk i Digital Post. Afgørelsen om registrering af fritagelse udleveres til den fremmødte repræsentant for den juridiske enhed henholdsvis den fremmødte fuldmagtshaver.

Stk. 3. Hvis betingelserne for fritagelse ikke er opfyldt, meddeler kommunalbestyrelsen afslag på anmodningen om fritagelse. Afslaget meddeles til den fremmødte, som har indgivet anmodningen om fritagelse. Afslaget meddeles skriftligt på begæring.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Fritagelsens varighed

§ 7. En fritagelse har virkning fra registreringsdatoen, jf. § 6, stk. 2. Fritagelsen udløber den 1. november i det 2. kalenderår efter registreringen, jf. dog § 10, stk. 3.

Stk. 2. Efter udløbet af fritagelsesperioden bliver den fritagne juridiske enhed automatisk tilsluttet Digital Post, medmindre enheden har anmodet om og fået fornyet sin fritagelse inden udløbet af fritagelsesperioden.

Stk. 3. Forud for den 1. november vil der hvert år blive iværksat individuel underretning med henblik på orientering om udløb af fritagelsesperiode.

Uåbnet post

§ 8. Hvis der på tidspunktet for registrering af en fritagelse for tilslutning til Digital Post er uåbnet post i den fritagne juridiske enheds digitale postkasse, oplyser kommunalbestyrelsen herom.

Stk. 2. Hvis repræsentanten for den juridiske enhed eller tredjemand (fuldmagtshaver) fremsætter ønske herom, sørger kommunalbestyrelsen for, at den uåbnede post bliver sendt uåbnet videre til den juridiske enheds registrerede hjemstedsadresse via en fjernprintløsning.

Post til juridiske enheder, der ikke er tilsluttet Digital Post

§ 9. Ved afsendelse af post til Digital Post modtager offentlige afsendere automatisk oplysning om, hvilke juridiske enheder der er tilsluttet Digital Post. Hvis en juridisk enhed ikke er tilsluttet Digital Post, skal afsenderen sørge for, at posten sendes til den pågældende som papirpost eller på anden vis.

Myndighedskontrol

§ 10. Erhvervsstyrelsen kan i indtil 2 år fra datoen for registrering af en fritagelse for tilslutning til Digital Post iværksætte kontrol af, om det var muligt at få en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår på den juridiske enheds hjemstedsadresse på registreringstidspunktet.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan anmode kommunalbestyrelsen om kopi af anmodningen om fritagelse for juridiske enheder, der udtages til kontrol, jf. stk. 1.

Stk. 3. Hvis Erhvervsstyrelsen konstaterer, at betingelsen for fritagelse ikke var opfyldt på registreringstidspunktet, kan Erhvervsstyrelsen træffe afgørelse om ophævelse af fritagelsen og anmode Digitaliseringsstyrelsen om at annullere fritagelsen i Digital Post.

Stk. 4. Erhvervsstyrelsens afgørelse efter stk. 3 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 3

Tilmelding af en fritaget juridisk enhed til Digital Post

§ 11. En juridisk enhed, der er fritaget for tilslutning til Digital Post, kan tilmelde sig Digital Post ved at logge ind i løsningen med den digitale signatur, der giver adgang til løsningen, og tilmelde sig.

Stk. 2. En tilmelding efter stk. 1 medfører, at fritagelsen bortfalder.

Stk. 3. Hvis den juridiske enhed igen ønsker fritagelse, skal anmodning om fritagelse indgives på ny. Anmodningen indgives og behandles efter reglerne i kapitel 2.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2013, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, stk. 2, har virkning fra tidspunktet for ikrafttrædelsen af de deri nævnte regler om fritagelse af borgere for tilslutning til Digital Post, der udstedes af finansministeren i medfør af § 5, stk. 1 og 7, i lov om Offentlig Digital Post.

Stk. 3. Anmodning om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer kan indgives fra den 1. september 2013. En fritagelse får tidligst virkning fra den 1. november 2013.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 7. august 2013

Annette Vilhelmsen

/ Betina Hagerup