Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 228-09 om hjælpemidler - rollator - rengøring

Resume:

Der var ikke ret til en ekstra rollator til udendørs brug. En ekstra rollator kunne ikke i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet, når ansøger havde niveaufri adgang ved hoveddøren.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at et eventuelt behov for øget rengøringsom følge af udendørs brug af rollatoren måtte løses efter andre regler.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 - § 112

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2007 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven - § 1

Sagsfremstilling:

En mand havde brug for rollator både udendørs og indendørs. Han boede i en beskyttet bolig, men spiste og deltog i aktiviteter på det tilknyttede plejehjem. Han havde derfor flere gange dagligt brug for at forlade boligen.

Han havde hjælp til rengøring 1 gang om ugen og kunne på grund af sin helbredsmæssige situation ikke selv rengøre rollatorens hjul. Han søgte kommunen om yderligere en rollator for at undgå at få snavs videre med ind i boligen.

Kommunen gav afslag på ansøgningen og begrundede dette med, at der var niveaufri adgang ved hoveddøren, så en rollator kunne køres ud og ind af lejligheden uden problemer. For at undgå snavs anbefalede kommunen anskaffelse af en smudsmåtte.

Manden klagede tildet sociale nævnog anførte, at en måtte i givet fald skulle rystes dagligt.

Nævnet ændrede kommunens afgørelse og bevilgede en ekstra rollator til udendørs brug. Afgørelsen var begrundet med, at en ekstra rollator ville afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og dermed i væsentlig grad lette den daglige tilværelse. Nævnet lagde vægt på, at manden ikke havde mulighed for at gøre rollatoren ren selv, at den ikke ville blive ordentlig ren af at køre på måtten, og at han ikke selv kunne gøre rent i boligen.

Kommunen klagede og anførte, at afgørelsen havde betydning for alle borgere, der benyttede rollator, manuel kørestol eller el-kørestol.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der kunne bevilges både indendørs og udendørs rollator som hjælpemiddel.

Afgørelse:

Der var ikke ret til yderligere en rollator.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at det i den konkrete situation var en betingelse for at få bevilget støtte til en ekstra rollator, at der var tale om en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og at hjælpemidlet i væsentlig grad kunne lette den daglige tilværelse i hjemmet.

Ansøgningen opfyldte ikke betingelsen, selv om borgeren efter det oplyste havde brug for rollator både ude og inde og flere gange dagligt havde brug for at forlade sin beskyttede bolig for at gå over til plejehjemmet til måltider og aktiviteter.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at det var oplyst, at borgeren boede i bolig med niveaufri adgang ved hoveddør, og at en ekstra rollator ikke i væsentlig grad kunne lette den daglige tilværelse i hjemmet. Det blev i den forbindelse bemærket, at et eventuelt forøget behov for rengøring måtte søges løst efter andre regler.

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 1. august 2019, da den er erstattet af principafgørelse 75-16.