Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 41-10 om kompetence - processuel beslutning - hjælpemiddel - leverandørvalg

Resume:

En kommunes beslutning om, at der ved udskiftning af kropsbårne hjælpemidler skulle indhentes 2 tilbud, var en processuel beslutning. Der var ikke klageadgang til Det Sociale Nævn.

Love:

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - lovbekendtgørelse nr. 1203 af 10. december 2009 - § 60

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 - § 112

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om nævnets kompetence.

Resultatet er:

• Det Sociale Nævn har ikke kompetence til at behandle din klage over procedure med indhentelse af tilbud fra 2 leverandører ved ansøgning om udskiftning af benprotese.

Det betyder, at kommunens procedure anses for en del af sagsbehandlingen.

Vi er således kommet til samme resultat som Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Begrundelsen for afgørelsen

Kommunens opfordring til dig om at indhente 2 tilbud i forbindelse med ansøgning om hjælpemiddel i form af benprotese er ikke en afgørelse.

Ved afgørelse forstås en beslutning, der fastsætter, hvad der er eller skal være ret for borgeren i det enkelte tilfælde.

Vi har lagt vægt på fremgangsmåden med indhentelse af 2 tilbud forud for bevilling af et hjælpemiddel anses som en del af den oplysning, der foregår i sagen forud for at der træffes afgørelse. Der er klageadgang til kommunalbestyrelsen over sagsbehandlingen.

Vi henviser også til, at når der udstedes bevilling, kan du selv vælge, hvilken bandagist, der skal fremstille protesen og du har mulighed for at klage over selve afgørelsen.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at du er udmærket tilfreds med den leverandør, du sædvanligvis benytter, og at du ikke ser nogen grund til, at der skal indhentes flere tilbud.

Vi bemærker, at Ankestyrelsen alene har taget stilling til nævnets kompetence.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 11. juni 2009

• Klagen til Ankestyrelsen af 14. juni 2009

• Nævnets genvurdering

A Kommune har ved sit sundhedsudvalg fastholdt den procedure, der er vedtaget i bestyrelse for center for hjælpemidler og kommunikation. Herefter stilles krav om, at der i forbindelse med ansøgning om kropsbårne hjælpemidler indhentes 2 tilbud.

Nævnet har afvist at behandle klagen.

Nævnet har begrundet afgørelsen med, at der er tale om en processuel beslutning.

Du har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at kommunerne behandler de handicappede forskelligt.

Formålet med behandlingen af sagen

Vi har behandlet sagen for at afklare, om en kommunes beslutning om, at der skal indhentes to tilbud i forbindelse med ansøgerens udskiftning af benprotese er en processuel beslutning eller en afgørelse, der kan klages over.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 1. august 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.