Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 85-10 om revalidering - hjælpemidler - nødvendig følge af uddannelsen - bærbar computer

Resume:

En revalidend havde ret til hjælp til en bærbar computer under sit uddannelsesforløb til bygningskonstruktør.

Det var en forudsætning for at følge uddannelsen, at den studerende havde en bærbar computer til brug på skolen såvel som hjemme. Uddannelsesstedet stillede ikke en bærbar computer til rådighed, og revalidenden havde ikke mulighed for at få sin 5 år gamle computer opgraderet til de nødvendige kvalitetskrav.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 63

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009 - § 76 og § 77

Bekendtgørelser:

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 743 af 3. juli 2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats - § 82

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i NNs sag om, hvorvidt der kan gives hjælp til en bærbar computer efter beskæftigelsesindsatslovens § 76, stk. 3, når uddannelsesstedet ikke stiller computere til rådighed.

Resultatet er

• NN har ret til hjælp til en bærbar computer under sit uddannelsesforløb til bygningskonstruktør.

Det betyder, at kommunen skal bevilge hjælp til en bærbar computer, der opfylder de kvalitetskrav, som er en forudsætning for at gennemføre uddannelsen.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at en bærbar computer er nødvendig for, at NN kan følge uddannelsen til bygningskonstruktør.

Beskæftigelsesudvalget har lagt vægt på oplysninger fra uddannelsesstedet XX om at bygningskonstruktøruddannelsen forudsætter, at den studerende har en bærbar computer til brug på skolen såvel som hjemme. Det fremgår videre, at størsteparten af de værktøjer og undervisningsmaterialer, der anvendes under studiet, kun er tilgængelige via nettet, og at studerende for få år siden kunne betjene sig af de computere, skolen stillede til rådighed, men at denne mulighed ikke længere eksisterer.

I den forbindelse har Beskæftigelsesudvalget lagt vægt på, at lovgrundlaget for bygningskonstruktøruddannelsen ikke pålægger uddannelsesstedet at stille bærbare computere eller andre arbejdsredskaber til rådighed for de studerende.

Endvidere har Beskæftigelsesudvalget lagt vægt på, at NN for at kunne følge uddannelsen, har behov for en bærbar computer og software til en pris af i alt 8.000 kr. – 15.000 kr. Det fremgår, at NN har kontaktet studieleder og uddannelsesstedets IT-kontor, der vurderer, at han ikke har mulighed for at få sin 5 år gamle computer opgraderet til kravspecifikationen.

Bemærkninger til klagen

Kommunen har oplyst, at en bærbar computer er at betragte som et forbrugsgode, der findes i de fleste hjem, der måtte ønske det.

Efter kommunens opfattelse vil nævnets fortolkning føre til, at alle uddannelsesrevalidender vil være berettiget til hjælp til fx computer, da det i dag må antages at være en nødvendig følge af uddannelsen uanset at alle, der måtte ønske det, i dag er i besiddelse af en computer. Kommunen henviser til oplysninger fra Danmarks Statistik, om at 63 % af danske familier i 2008 havde adgang til computer og internet i hjemmet via en bærbar computer. Kommunen mener, at fortolkningen ligeledes vil medføre, at såfremt en uddannelse medfører hjemmearbejde vil en revalidend desuden være berettiget til fx skrivebord, stol etc., uanset at alle må antages at have dette til rådighed i en almindelig bolig.

Vi bemærker, at Beskæftigelsesudvalget har foretaget en konkret vurdering af NNs behov for en computer i forhold til anvendelsen heraf under bygningskonstruktøruddannelsen.

Vi har ikke taget stilling til hjælp under andre uddannelser eller hjælp til almindeligt indbo.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 6. august 2009

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 27. august 2009

• Nævnets genvurdering

A Kommune meddeler ved afgørelse af 18. februar 2009, at NN er omfattet af aktivlovens § 46 og bevilges revalidering.

Kommunen meddeler afslag på ansøgningen om en bærbar computer, idet der er tale om en helt almindelig bærbar computer, som skal anvendes i uddannelsen.

Kommunen oplyser, at nødvendige programmer og eventuelt bøger, som er en forudsætning for at kunne følge uddannelsen til bygningskonstruktør, vil blive bevilget efter beskæftigelsesindsatslovens § 76.

Nævnet ændrer kommunens afgørelse, således at NN er berettiget til støtte til en bærbar computer. Det er nævnets vurdering, at anskaffelse af en bærbar computer er en nødvendig følge af uddannelsen.

Nævnet hjemviser sagen til kommunen til fastsættelse af hvilken computer, der kan leve op til de krav, som ifølge uddannelsesstedet skal opfyldes for at gennemføre uddannelsen til bygningskonstruktør.

Nævnet oplyser, at NN kan klage til nævnet over kommunens nye afgørelse om valg af bedst og billigst egnet computer, hvis han er utilfreds med afgørelsen.

Nævnet lægger vægt på en skrivelse af 15. januar 2009 fra uddannelsesinstitutionen om, at en bærbar computer med de angivne specifikationer må anses for en nødvendig uddannelsesudgift for at NN kan gennemføre den bevilgede uddannelse til bygningskonstruktør. Skolen stiller ikke computere til rådighed for de studerende. Ifølge uddannelsesinstitutionen er de anslåede udgifter til computer og software omkring 8.000 kr. – 15.000 kr. afhængig af konfiguration, fabrikat og leverandør. De angivne specifikationer skal forstås som skolens krav og anbefalinger på det pågældende tidspunkt.

Nævnet oplyser, at det ikke fremgår af aktivlovens § 63 eller beskæftigelsesindsatslovens § 76, stk. 3, at der ikke kan bevilges hjælp til forbrugsgoder.

Kommunen klager. Kommunen bestrider ikke, at anskaffelsen af en computer er en nødvendig følge af uddannelsen.

Det er kommunens opfattelse, at en bærbar computer er at betragte som et forbrugsgode, der findes i de fleste hjem, der måtte ønske det. Dette er begrundelsen for kommunens afslag.

Nævnets fortolkning om, at det hverken fremgår af aktivlovens § 63 eller beskæftigelsesindsatslovens § 76, stk. 3, at der ikke kan bevilges hjælp til forbrugsgoder, er efter kommunens opfattelse ikke i overensstemmelse med lovens intentioner.

Efter kommunens opfattelse vil dette medføre, at alle uddannelsesrevalidender vil være berettiget til hjælp til fx computer, da det i dag må antages at være en nødvendig følge af uddannelsen uanset at alle, der måtte ønske det, i dag er i besiddelse af en computer. Kommunen henviser til oplysninger fra Danmarks Statistik, om at 63 % af danske familier i 2008 havde adgang til pc og internet i hjemmet via en bærbar computer. Kommunen mener, at fortolkningen ligeledes vil medføre, at såfremt en uddannelse medfører hjemmearbejde vil en revalidend desuden være berettiget til fx skrivebord, stol etc., uanset at alle må antages at have dette til rådighed i en almindelig bolig.

Nævnet fastholder afgørelsen ved genvurdering af sagen