Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 43-11 om efterværn - døgnophold - tidsbegrænsning - tilbud - ophør

Resume:

Tilbud om efterværn, herunder tilbud om at opretholde et døgnophold i et anbringelsessted, skal ophøre, når tilbuddet ikke længere opfyldersit formål under hensyn til den unges behov for støtte, eller når den unge fylder 23 år.

Ved en afgørelse om efterværn skal der derfor ikke sættes en tidsmæssig begrænsning på hjælpens varighed ud over, hvad der følger af lovens ordlyd.

Ankestyrelsenophævede derfor kommunens og nævnets afgørelse om tidsbegrænsning på et år fra den unge fyldte 18 år.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 81 af 4. februar 2011 - § 76

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om efterværn kan tidsbegrænses inden for perioden frem til det fyldte 23. år.

Resultatet er

· Efterværn kan ikke tidsbegrænses inden for perioden frem til det fyldte 23. år

Det betyder, at A Kommune ved afgørelsen om efterværn til dig i form af døgnophold i et anbringelsessted ikke skulle have begrænset efterværnet til 1 år.

Vi ændrer således afgørelsen fra det sociale nævn i Statsforvaltningen Z.

Vi skal bede A Kommune om at orientere din aktuelle handlekommune, da det er din handlekommune ved det fyldte 18. år, der har kompetencen til at træffe den egentlige afgørelse om efterværn.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi vurderer, at der ikke ved en afgørelse om efterværn, herunder ved afgørelsen senest 6 måneder forud for ophør af en anbringelse ved det fyldte 18. år om behovet for efterværn, skal sættes en tidsmæssige begrænsning.

Vi har lagt vægt på, at det fremgår af loven, at tilbud om efterværn, herunder tilbud om at opretholde et døgnophold i et anbringelsessted, skal ophøre, når tilbuddene ikke længere opfylder deres formål under hensyn til den unges behov for støtte, eller når den unge fylder 23 år.

Vi vurderer, at der ikke er holdepunkter for i lovens forarbejder eller af andre grunde at nå frem til, at der ved en afgørelse om efterværn kan sættes en tidsmæssig grænse på hjælpens varighed ud over, hvad der følger af lovens ordlyd.

Vi vurderer, at kravet om at angive indsatsens forventede varighed i handleplanen heller ikke kan føre til et andet resultat.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

· De oplysninger, som forelå da det sociale nævn i Statsforvaltningen Z traf afgørelse i sagen

· Nævnets afgørelse af 11. maj 2010

· Klagen til Ankestyrelsen af 21. maj 2010

· Nævnets genvurdering

Kommunens afgørelse af 4. januar 2010

Kommunen gav dig ret til efterværn i plejefamilien i et år, i perioden 1. juli 2010 – 30. juni 2011. Kommunen lagde vægt på, at du havde Tourettes Syndrom og en nyresygdom. Du havde været anbragt hos plejefamilien siden fødslen og havde ikke kontakt til biologisk familie, hverken brødre eller forældre. Til dagligt gik du på handelsskole, HHX, hvor det gik rigtig godt både fagligt og socialt. Det blev vurderet, at du på et tidspunkt ville være i stand til at flytte i egen bolig, men for tiden havde brug for en længere periode i plejefamilien, inden udslusningen skete. Det blev ligeledes forventet, at du med tiden ville kunne blive selvforsørgende. Kommunen vurderede, at du med støtte ville blive i stand til at klare dig selv i fremtiden.

Nævnets afgørelse af 11. maj 2010

Nævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at der ikke på nuværende tidspunkt var grundlag for at bevillige efterværn for mere end et år, idet der kunne nå at ske meget med din udvikling frem til sommeren 2011.

Nævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at du fyldte 18 år til sommer, og at du siden august 2009 havde gået på handelsgymnasium, hvor du trivedes og klarede dig godt. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på udtalelse fra handelsgymnasiet og på psykologudtalelse. Desuden lagde nævnet vægt på opfølgningen til handleplanen, hvori det var vurderet, at du ville være i stand til at flytte i egen bolig, men at du havde brug for en længere periode i din plejefamilie, inden der skulle ske en udslusning.

Anke ved dig af 21. maj 2010

I klagen henviser du blandt andet til, at alle fagpersoner omkring dig mente, at du skulle forblive i efterværn til dit 23. år for at have ro, tid, tryghed og få hjælp til at fastholde overblik og struktur i hverdagen, samtidig med at du blev støttet og hjulpet i arbejdet med din psyke, så du kunne nå målet: at blive en velfungerende, selvforsørgende glad ung mand i egen bolig. Den positive udvikling, du var i, kunne meget vel blive bremset af det pres, det var ikke at vide, hvordan ens fremtid så ud. Det måtte da også, både ressourcemæssigt og økonomisk være bedre at bevillige efterværn til dit 23. år, med mulighed for at forkorte, hvis du mod forventning nåede i mål før, end at din sag skulle igennem systemet: plejefamilien, kommunen og eventuelt nævnet hvert eneste år.

Nævnets genvurdering af 1. juni 2010

Nævnet henviste til den begrundelse, der var anført i nævnets afgørelse. Nævnet bemærkede særligt, at nævnet alene havde taget stilling til spørgsmålet om kommunens berettigelse til at tidsbegrænse bevillingen af efterværn til foreløbigt ét år, og at nævnet således ikke havde forholdt sig til, hvorvidt du efter denne periode fortsat ville være berettiget til efterværn.