Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 92-11 om hjælpemidler - reparation - udlandet - transport

Resume:

Kommunen skulle ikke betale udgiften til transport af en el-kørestol til reparation i Danmark og retur under borgerens kurophold i udlandet. Borgeren blev i udlandet, mens el-kørestolen blev transporteret til Danmark og retur. Ankestyrelsen lagde vægt på, at el-kørestolen, der var gået i stykker under borgerens kurophold, kunne være blevet repareret i det land, hvor kuropholdet fandt sted, selvom reparation ikke kunne ske straks.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 81 af 4. februar 2011 - § 112, stk. 1. nr. 1

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 148 af 24. februar 2011 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven - § 4, stk. 1

Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1296 af 15. december 2009 om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet - § 1, stk. 2

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om afklaring af, hvorvidt kommunen skal betale for transport af en el-kørestol i forbindelse med reparation i Danmark, når behovet for reparation opstår under borgerens ophold i udlandet.

Resultatet er

• Kommunen skulle ikke betale den ansøgte udgift til transport af din el-kørestol Danmark tur/retur i forbindelse med dit kurophold i Y land i 2008.

Vi ændrer således afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen X.

Du skal ikke tilbagebetale eventuelle beløb, du har fået udbetalt på baggrund af nævnets afgørelse.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Der kan efter loven ydes hjælp til reparation og udskiftning af bevilgede hjælpemidler efter behov.

Vi har lagt vægt på, at retten til hjælp til hjælpemidler bevares under midlertidige ophold i udlandet efter udlandsbekendtgørelsen. Bestemmelsen om reparation og udskiftning af hjælpemidler gælder derfor fortsat jf. bekendtgørelsen om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven.

Det er en forudsætning, at betingelserne i udlandsbekendtgørelsen er opfyldt.

Betingelserne i udlandsbekendtgørelsen var opfyldt i dit tilfælde, og du har fået hjælp til ekstra omkostninger i forbindelse med dit kurophold.

Vi har lagt vægt på, at der var mulighed for at lade din stol reparere i Y land, selvom det ikke kunne ske straks.

Der er herefter ikke grundlag for at pålægge kommunen at betale for at lade din kørestol transportere fra udlandet til Danmark med henblik på reparation af hjælpemidlet.

Vi finder det kritisabelt, at kommunen ikke har vejledt dig korrekt, om de muligheder, der var for reparation af el-kørestolen under dit ophold i Y land.

Vi har ikke taget stilling til, om du var kompenseret med dine øvrige hjælpemidler og transportkørestol under dit kurophold i Y land.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 21. januar 2010

• Klagen til Ankestyrelsen af 11. februar 2010

• Nævnets genvurdering

• Ansøgers breve af 29. oktober 2008 og 22. november 2009

Din hjælper kontaktede den 2. september 2008 A Kommune, fordi din el-kørestol var gået i stykker under et kurophold i Y land. Kuropholdet på 14 dage var lige påbegyndt.

Det fremgår af journalark i kommunen, at din hjælper telefonisk den 3. september 2009 fik oplyst, at stolen ikke kunne repareres i Y land, og derfor måtte reparationen vente, til kørestolen atter befandt sig i Danmark.

A Kommune traf den 14. oktober 2008 skriftlig afgørelse om, at du blev bevilget reparation af din kørestol, når stolen befandt sig i Danmark.

Der blev givet afslag på transport af el-kørestolen Y land/Danmark og retur for reparation, fordi det blev skønnet, at du var afhjulpet ved anvendelsen din manuelle kørestol de sidste dage af dit midlertidige ophold i Y, og med hjælp af din personlige hjælper.

I klagen over kommunens afgørelse har du gjort gældende, at du havde ALS og var bevilget en elektrisk kørestol af A Kommune. Din manuelle kørestol var kun medbragt til kortvarigt brug i en evt. uforudset nødsituation. Du fik en smertefuld forværring af din helbredstilstand ved at bruge transportkørestolen.

A Kommunen ville kun gå med til, at stolen blev repareret i Danmark. Kørestolsfirmaet arrangerede transport og reparation af kørestolen, hvilket tog i alt 2 dage, og du havde din kørestol under resten af opholdet.

I dit brev af 22. november 2009 har du gjort gældende, at den manuelle kørestol var for tung til at køre mere end 5 meter, og el-kørestolen kunne kun stå i samme stilling efter den var gået i stykker.

Du havde ikke fået oplyst, at stolen ikke kunne repareres i Y land, fordi der var messe.

Nævnet ændrede kommunens afgørelse. Kommunen skulle betale den ansøgte udgift til transport af din el-kørestol DK tur/retur i forbindelse med kuropholdet i Y land i 2008.

Afgørelsen blev truffet efter hjælpemiddelbekendtgørelsens § 4, stk. 1. Det fremgår af bekendtgørelsen, at hjælp til reparation og udskiftning af bevilgede hjælpemidler samt reservehjælpemidler ydes efter behov.

Endvidere fremgik det af punkt 43 i vejledning nr. 97 af 5. december 2006 om hjælpemidler, biler og boligindretning m.v., at kommunen måtte sikre sig, at hjælpemidler repareres på forsvarlig måde, og at personen lider mindst muligt afsavn.

Nævnet lagde vægt på samtlige foreliggende oplysninger, hvorefter nævnet vurderede, at det var kommunen, der burde afholde de ansøgte transportudgifter.

I den forbindelse lagde nævnet vægt på, at kommunen stillede krav om, at reparationen af kørestolen skulle ske i Danmark, selvom kommunen var bekendt med muligheden for at lade stolen reparere hos en afdeling af kørestolsfirmaet i Y land, ca. 50 km. fra kurstedet.

Dette blev sammenholdt med, at kommunen havde bevilget dig et 14-dages kurophold i Y land, som netop var påbegyndt, da stolen gik i stykker.

Efter det oplyste kunne du ikke profitere (væsentligt) af kuropholdet uden din el-kørestol, som var for tung til manuelt at skubbe omkring.

For at sikre dig mindst muligt afsavn af el-kørestolen og for at sikre formålet med kuropholdet bedst muligt, var det nævnets vurdering, at kommunen skulle have sørget for reparation – og dette allerede, da kommunen tidligt i forløbet blev bekendt med, at stolen var defekt.

Nævnet fandt, at det ikke var en brugbar løsning at henvise dig til, som alternativ til el-kørestolen, at benytte din transportkørestol under kuropholdet, idet brugen af transportkørestolen medførte en væsentlig forringelse af din helbredstilstand.

A Kommune har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at nævnet havde lagt vægt på, at det var kommunen, der stillede et krav om, at reparation af kørestolen skulle ske i Danmark, selvom kommunen var bekendt med muligheden for at lade stolen reparere hos en afdeling i Y land, ca. 50 km. fra kurstedet.

Dette var ikke faktuelt. Ifølge journalnotat af 3. september 2008 fremgik det, at firmaet i Danmark havde undersøgt sagen, og firmaet kunne ikke reparere stolen i Y landførend tidligst engang midt i den næste uge, og der kunne heller ikke lejes en stol hos afdelingen i Y land. Dette skulle være på grund af messe i Y land.

Det var således ikke noget krav fra A Kommune, at stolen skulle repareres i Danmark. Der var ikke noget alternativ.

Under henvisning til bekendtgørelsen og vejledningen fandt kommunen, at det var meget vanskeligt at leve op til kravet om reparation, hvis reparationen foregik i udlandet og med en reparatør, der ikke var certificeret. A Kommune ville have accepteret en reparation, hvis det havde været muligt.

Forud for en reparation blev det altid vurderet, om det var en reparation eller en udskiftning, der var mest hensigtsmæssigt.

A Kommunen mente at have handlet korrekt i sagen. Kommunen havde undersøgt:

• Muligheden for reparation på feriestedet

• Muligheden for leje af reservestol

• Sikret sig at der var medbragt reservestol

• Forholdt sig til problematikken, at stolen ikke kunne repareres/reservedele ikke nå frem

• Forholdt sig til om reparation var forsvarlig

• Forholdt sig til transportudgifternes størrelse, idet der var usikkerhed, om stolen kunne repareres i Danmark inden for kortere tid. Der var mulighed for at anvende el-kørestolen som stationær stol med siddekomfort.

Kuropholdet var ikke bevilget af kommunen, men merudgifterne til hjælpere i døgndækning var bevilget. Selve kuropholdet blev sidestillet med et ferieophold.

• Nævnet har ved genvurderingen fastholdt sin afgørelse. Nævnet var ikke enig med kommunen i, at kørestolen ikke kunne repareres i Y land, idet det alene fremgik, at reparationen af kørestolen ville trække ud, da kørestolsfirmaet deltog i en messe.

• Det var nævnets opfattelse, at uanset om reparation i Y land var mulig eller ej, skulle transportudgifterne afholdes af kommune som et indirekte led i kommunens pligt til at afholde udgifterne til reparation, alternativ udskiftning af el-kørestolen.

• Nævnet var ikke enig med kommunen i, at klager faktisk havde mulighed for at benytte el-kørestolen under resten af kuropholdet ved manuelt at skubbe denne rundt.

• Det var ikke af afgørende betydning for sagen, om opholdet var bevilget af kommunen.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 1. august 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.