Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 103-12 om hjælpemiddel - høreapparat - bevilling - udlån - henvisning - lægelig vurdering

Resume:

En borger var berettiget til bevilling af høreapparater uanset, at han i en periode forud for ansøgningen havde lånt høreapparaterne af den private leverandør. Ankestyrelsen lagde til grund, at der i perioden, hvor han afprøvede apparaterne og blev undersøgt hos speciallæge, alene var tale om udlån.

Sundhedsstyrelsens vejledning om høreapparatbehandling kunne ikke begrænse borgernes mulighed for at få bevilget høreapparat ved at fastlægge yderligere procedurer.

Det var ikke en betingelse for bevilling, at kommunen skulle være enig i speciallægens vurdering af behovet for høreapparat.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011 - § 112, stk. 1 og § 112, stk. 5

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 743 af 27. juni 2011 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven - § 2 og § 17

Afgørelse:

Din sag om bevilling af høreapparat

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvilken betydning det har for en borgers ret til bevilling af et høreapparat, at han har haft kontakt til høreapparatleverandøren, inden der forelå en henvisning fra speciallægen.

Resultatet er

• vi vurderer, at du ikke havde anskaffet høreapparatet, inden bevillingen fra kommunen forelå

Det betyder, at du har ret til et høreapparat, idet vi lægger til grund, at du opfylder lovens øvrige betingelser for bevilling.

Vi ændrer således afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Vi skal bede kommunen foretage det videre i sagen.

Kommunen vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Det er et krav efter loven, at hjælpemidlet kan afhjælpe den nedsatte funktionsevne og/eller lette den daglige tilværelse og at det ikke er anskaffet før bevillingen.

Ankestyrelsen har på baggrund af dine og din advokats oplysninger lagt til grund, at du havde lånt et høreapparat for at prøve det, at du 3 måneder senere søgte læge og fik en henvisning til behandling/bevilling og at du yderligere en måned senere rettede henvendelse til kommunen for at få tilskud.

Kommunen og nævnet henviser i afgørelserne til, at Sundhedsstyrelsens vejledning om høreapparatbehandling kræver, at der foreligger en henvisning fra speciallæge, inden høreapparatbehandlingen igangsættes.

Ankestyrelsen vurderer, at serviceloven giver Socialministeren adgang til at opstille betingelser for borgernes ret til bevilling af ydelser, mens Sundhedsministeren har adgang til at opstille regler for godkendelse af private forhandlere af høreapparater. Sundhedsministeriets vejledning kan således ikke begrænse borgernes muligheder for at få bevilget høreapparat ved at fastlægge yderligere procedurer.

Kommunen har bemærket, at du, på grund af din øjenoperation, bør behandles af medicinsk audiolog i offentligt regi. Vi kan i den forbindelse anføre, at bevilling af høreapparat ikke forudsætter, at kommunen er enig med speciallægen i vurdering af, at der er behov for høreapparatsbehandling. Hvis kommunen vurderer, at speciallægens arbejde ikke lever op til kommunens forventninger om en kvalificeret undersøgelse af tilstanden, kan sagen tages op over for Sundhedsstyrelsen.

Bemærkninger til klagen

Din advokat har oplyst, at apparaterne ikke var anskaffet forud for bevillingen, men at der var tale om et udlån og at det er i overensstemmelse med både vejledningen og praksis i flere kommuner, at du har afprøvet apparatet, inden du besluttede dig for at søge bevilling.

Vi bemærker, at det nævnte er indgået i vores afgørelse.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• nævnets afgørelse af 5. maj 2011

• Klagen til Ankestyrelsen af 9. maj 2011

• nævnets genvurdering

• brev af 27. oktober 2010 fra Socialministeriets departement

Det fremgår af sagen, at du 14. april 2010 opsøgte X og lånte 2 høreapparater. Du var hos speciallæge 13. juli 2010 og måneden efter søgte du om bevilling af høreapparater. Kommunen afviste at bevilge apparaterne, da behandlingen var påbegyndt inden henvisningen og bevillingen forelå.

I forbindelse med klagen over afgørelsen oplyste du kommunen om, at du siden sidste bevilling af høreapparat har fået fjernet det ene øje og at en ørelæge i A ikke ville skrive henvisning, før der var foretaget en scanning for at se, om hørenerven var beskadiget. Du kontaktede derfor i stedet en ørelæge i B. På baggrund af disse oplysninger vurderede kommunen, at du skulle behandles af en medicinsk audiolog, og at du derfor skulle i offentlig behandling.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet har begrundet afgørelsen med, at behandlingen var startet før bevillingen og henvisningen, og nævnet tog ikke stilling til, om de øvrige betingelser for bevilling af høreapparat var opfyldt.

Din advokat har på dine vegne klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at apparaterne ikke var anskaffet forud for bevillingen, men at der var tale om et udlån og at det er i overensstemmelse med både vejledningen og praksis i flere kommuner, at du har afprøvet apparatet, inden du besluttede dig for at søge bevilling. Advokaten henviser yderligere til Socialministeriets brev af 27. oktober 2010 om en aftalt afprøvningsperiode.

Nævnet har ved genvurdering bemærket, at departementets udtalelse ikke er relevant fordi der er påbegyndt behandling inden henvisningen.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 8. juni 2015, da der er kommet nye regler på området.