Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 134-12 om tilskud til hjælpemidler - ordinær ansættelse - IT-rygsæk - tillidsrepræsentant - arbejdsmiljørepræsentant

Resume:

Principafgørelsen fastslår

Tilskud til hjælpemidler tiltillidsrepræsentant

Der kan ydes tilskud til hjælpemidler, hvis hjælpemidlet er nødvendigt for, at ansøgeren opnår eller fastholder ordinær ansættelse.

Hvervet som tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant anses for at være en naturlig del af enhver ordinær ansættelse.

Der kan derfor ydes tilskud til hjælpemidler til varetagelsen af hvervet som tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant til personer i ordinær ansættelse, hvis hjælpemidlet er nødvendigt for varetagelsen af hvervet.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 706 af 28. juni 2012 - § 100

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen for at afklare, om der kan gives støtte efter § 100 i beskæftigelsesindsatsloven til et hjælpemiddel, der er nødvendigt til at varetage af hvervet som tillidsrepræsentant i ordinær ansættelse.

2. Reglerne

§ 100 i beskæftigelsesindsatsloven fastslår, at der kan ydes tilskud til hjælpemidler med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ordinær ansættelse.

3. Andre Principafgørelser

Gældende

Følgende Principafgørelser er brugt ved afgørelsen:

Principafgørelse 133-12

Principafgørelsen fastslår, at en person, som er i ordinær beskæftigelse, er omfattet af personkredsen for hjælpemidler efter beskæftigelsesindsatslovens § 100, selvom den pågældende i kraft af den ordinære ansættelse ikke er omfattet af målgrupperne i § 2.

Det er dog en forudsætning for at få hjælp efter § 100, at den pågældende, hvis den pågældende ikke var i ordinær ansættelse, ville kunne være en del af målgruppen i § 2 og dermed kunne blive ansat med løntilskud.

Ankestyrelsen har ikke andre Principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Afgørelse i din sag om tilskud til hjælpemiddel

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag, der er antaget for at afklare, om der kan gives støtte efter § 100 i beskæftigelsesindsatsloven til hjælpemiddel, der er nødvendigt til varetagelse af hvervet som tillids- og arbejdsmiljørepræsentant i ordinær ansættelse.

Resultatet er:

• Der kan ydes tilskud til hjælpemidler, der er nødvendige til varetagelsen af hvervet som tillids- og arbejdsmiljørepræsentant i ordinær ansættelse

• Vi hjemviser sagen til kommunen, da kommunen skal tage stilling til, om du er berettiget til det ansøgte

Det betyder, at kommunen skal træffe en ny afgørelse, hvor kommunen tager stilling til, om du opfylder betingelserne i § 100, stk. 2.

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

En mødedeltager var ikke enig i afgørelsen. Mødedeltageren mente, at det ikke er en del af et ansættelsesforhold at være tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at der kan ydes tilskud til hjælpemidler, der er nødvendige til varetagelsen af hvervet som tillids- og arbejdsmiljørepræsentant i ordinær ansættelse.

Det afgørende er, at hvervet som tillids- og arbejdsmiljørepræsentant må anses for at være en naturlig og integreret del af ethvert ansættelsesforhold, og at hvervet som tillids- og arbejdsmiljørepræsentant dermed må anses for at være omfattet af den ordinære ansættelse.

Det forhold, at du alene måtte have behov for hjælpemidlet til brug for varetagelsen af hvervet som tillids- og arbejdsmiljørepræsentant, kan efter vores opfattelse ikke føre til et andet resultat, da personer med et handicap, herunder ordblinde, på lige fod med alle andre blandt andet har ret til at udøve deres fagforeningsrettigheder.

Der var ikke enighed om afgørelsen. En mødedeltager mente, at hvervet som tillids- og arbejdsmiljørepræsentant er et hverv, personen vælges til af de andre medarbejdere. Det er derfor ikke en del af beskæftigelsesindsatslovens formål at understøtte denne opgave. Formålet med § 100 er alene at bevare personen i ordinært job.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• de oplysninger, som forelå, da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• nævnets afgørelse af 15. marts 2012

• klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 11. april 2012 og 26. april 2012

• nævnets genvurdering af 10. maj 2012