Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 151-12 om personlig assistance - selvstændig erhvervsdrivende - ordblind - teknologiske hjælpemidler

Resume:

Principafgørelsen fastslår

Ifølge handicapkompensationsloven skalkommunen altid foretage en konkret og individuel vurdering af, om ansøgeren har behov for særlig personlig bistand i sit arbejde. Dette gælder også i tilfælde, hvor borgeren er bevilget hjælpemidler efter anden lovgivning til at kompensere for funktionsnedsættelsen. Bevilling af hjælpemidler medfører således ikke, atkommunen automatisk kan fratage eller give afslag på personlig assistance.

Det afgørende er, om ansøgeren i kraft af de bevilgede hjælpemidler er tilstrækkeligt kompenseret for sin funktionsnedsættelse i relation til sit erhverv, herunder om hjælpemidlerne er tilstrækkelig kompenserende i forhold til ansøgerens konkrete arbejdsfunktioner/arbejdsopgaver.

Kommunen skal blandt andet sikre sig, at ansøgeren kan anvende de bevilgede hjælpemidler, for eksempel IT-hjælpemidler, hvilket er en forudsætning for, at de kan kompensere ansøgeren for funktionsnedsættelsen.

Love:

Lov om kompensation til handicappede i erhverv - lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. juli 2009 - § 4

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen for at afklare retten til personlig assistance til kompensation for ordblindhed i forhold til at være kompenseret ved bevilling af IT-hjælpemidler og arbejdsredskaber.

2. Reglerne

§ 4 i handicapkompensationsloven fastslår, at der kan ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand.

Det følger af §§ 4 og 5 i retssikkerhedsloven, at borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag, og at kommunen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning.

3. Andre Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre Principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag, der er behandlet for at afklare retten til personlig assistance til kompensation for ordblindhed i forhold til at være kompenseret ved bevilling af IT-hjælpemidler og arbejdsredskaber. Vi henviser til § 4 i lov om kompensation til handicappede i erhverv med videre.

Resultatet er

• Bevilling af hjælpemidler medfører ikke, at man automatisk kan fratage eller give afslag på personlig assistance, da der altid skal foretages en konkret og individuel vurdering af behovet for personlig bistand

• Vi hjemviser sagen til kommunen med henblik på, at kommunen undersøger sagen nærmere og træffer ny afgørelse om dit behov for personlig bistand

Det betyder, at kommunen skal træffe en ny afgørelse.

Inden kommunen træffer afgørelse, skal kommunen undersøge, om du har mulighed for at anvende de teknologiske hjælpemidler generelt samt konkret i forhold til varetagelsen af dine arbejdsopgaver. Kommunen skal også indhente nye oplysninger fra dig om dine arbejdsopgaver i virksomheden.

Kommunen vil kontakte dig.

• Vi finder, at din assistents bistand med at oversætte korrespondance på engelsk og tysk har karakter af medhjælp

Det betyder, at du ikke kan få personlig assistance til varetagelsen af disse opgaver.

Vi ændrer således delvist afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Behov for personlig bistand:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kan ikke på det foreliggende grundlag vurdere, om du har behov for særlig personlig bistand.

Vi finder, at vurderingen af, om du kan anses for at have behov for personlig bistand, afhænger af en konkret og individuel vurdering af, om du i kraft af de bevilgede hjælpemidler er tilstrækkelig kompenseret for din funktionsnedsættelse i relation til dit erhverv.

Du har i klagen oplyst, at du gerne vil bruge de hjælpemidler, som du har fået stillet til rådighed, men at problemet ligger i, at hjælpemidlerne ikke virker i det program (Navision), som du laver tilbud, ordre, montørernes arbejdstekster og fakturaer i.

Kommunen skal undersøge, om du af IT-tekniske årsager eller andre årsager ikke kan anvende de bevilgede hjælpemidler, og om de bevilgede hjælpemidler fyldestgørende dækker dit behov for hjælp i relation til dit erhverv, herunder om hjælpemidlerne er tilstrækkelig kompenserende i forhold til dine konkrete arbejdsfunktioner/arbejdsopgaver.

Bevilling af hjælpemidler medfører ikke, at man automatisk kan fratage eller give afslag på personlig assistance, da der altid skal foretages en konkret og individuel vurdering af, om ansøgeren har behov for personlig bistand.

Det følger af reglerne, at der kan ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand.

Karakter af medhjælp/vikardækning:

Vi finder, at den personlige assistents bistand med at oversætte korrespondance på engelsk og tysk har karakter af medhjælp/vikardækning.

Vi har lagt vægt på dine oplysninger om, at du har en medarbejder ansat til at tage sig af forholdene i patentafdelingen, herunder korrespondancen på engelsk og tysk, og at det dermed ikke er en del af din arbejdsfunktion at tage dig af korrespondancen på engelsk og tysk.

Vi finder ikke, at der er grundlag for at antage, at du ikke længere varetager sekretær- og bogholderlignende opgaver i din virksomhed.

Vi har lagt vægt på, at du i klagen over kommunens afgørelse har oplyst, at dine arbejdsopgaver ikke har ændret sig væsentlig i de 7 år, du har fået personlig assistance.

Assistentens bistand til varetagelsen af disse sekretær- og bogholderlignende opgaver kan dermed ikke af den grund anses for at have karakter af medhjælp/vikardækning.

Vi finder, at kommunen i forbindelse med den nye afgørelse bør indhente en ny redegørelse fra dig over dine arbejdsopgaver, som skal danne grundlag for den videre vurdering.

Det følger af reglerne, at den personlige assistent skal bistå personen med praktiske arbejdsfunktioner og funktioner, som følger af beskæftigelsen, og som den pågældende på grund af funktionsnedsættelsen har behov for særlig assistance til. Ansættelsen af den personlige assistent må ikke have karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• de oplysninger, som forelå, da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• nævnets afgørelse af 18. april 2012

• klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 7. maj 2012

• nævnets genvurdering af 15. maj 2012

• yderligere bemærkninger fra nævnet af 28. juni 2012