Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-4-07 om boligindretning - hjælpemiddel - el-udtag - el-kørestol

Resume:

En mand, der var bevilget en el-kørestol som hjælpemiddel, var berettiget til hjælp til dækning af udgiften til el udtag i frostsikker boks efter servicelovens bestemmelse om boligændringer.

Ankestyrelsen vurderede således, at et el-udtag i frostsikker boks var en boligindretning. Ankestyrelsen vurderede videre, at el-udtaget var en nødvendig forudsætning for, at den bevilgede el-kørestol kunne benyttes efter hensigten.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006 - § 116, stk. 1

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 116, stk. 1

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om en mand, der led af kræft. Han havde nedsat funktionsevne som følge af paraplegi forårsaget af en tumor. Han var delvist lammet i benene og havde nedsat følesans fra livet og ned. Han benyttede kørestol.

Kommunen bevilgede manden en elektrisk kørestol under forudsætning af, at opbevaringsforhold med el-udtag i frostsikker boks var løst fra hans side uden udgift for kommunen.

Manden klagede i samarbejde med sygehuset til det sociale nævn over kommunens afgørelse. I klagen var det bl.a. anført, at el-udtag i frostsikker boks måtte betragtes som en så integreret del af hjælpemidlet, at der kunne ydes hjælp hertil efter servicelovens § 112, tidligere servicelovens § 97. Videre var der henvist til vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder, hvoraf det fremgår, at der ikke ydes hjælp til udgifter som følge af brug af hjælpemidlet, men at akkumulatorer til el-kørestole var undtaget herfra. Et el-udtag måtte efter mandens opfattelse sidestilles hermed.

Nævnet ændrede kommunens afgørelse og fandt, at manden var berettiget til at få dækket udgiften til el-udtag i frostsikker boks i forbindelse med bevilling af en el-kørestol, jf. servicelovens § 112.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at el-udtag i frostsikker boks ansås som en integreret del af hjælpemidlet, når kommunen bevilgede en el-kørestol.

Nævnet lagde vægt på, at manden ikke kunne benytte el-kørestolen efter dens hensigt, hvis han ikke havde opladningsmuligheder.

I kommunens klage til Ankestyrelsen var det bl.a. anført, at problematikken om egenbetaling på etablering af opbevaringsforhold af el-kørestol flere gange var blevet diskuteret på møder mellem ergoterapeuterne i kommunerne i amtet, hvor det fremgik, at kommunerne løste problematikken på forskellig vis. Hvis Ankestyrelsen var enig i, at el-udtag var en integreret del af en el-kørestol, bad kommunen om at få præciseret, om bevilling skulle ske efter servicelovens § 112 om hjælpemidler eller efter § 116 (tidligere servicelovens § 102) om boligindretning

I et supplerende brev til Ankestyrelsen anførte nævnet, at det efter en fornyet gennemgang af sagen nu var nævnets opfattelse, at et el-udtag skulle bevilges efter servicelovens § 116, da en stikkontakt var mur- og nagelfast.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om el-udtaget var en integreret del af hjælpemidlet, når kommunen bevilgede el-kørestol som hjælpemiddel efter servicelovens § 112, herunder om el-udtaget i givet fald skulle bevilges efter servicelovens § 112 om hjælpemidler eller efter § 116 om boligindretning.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at manden var berettiget til hjælp til dækning af udgiften til el-udtag i frostsikker boks i forbindelse med bevilling af el-kørestol.

Ankestyrelsen vurderede, at et el-udtag i frostsikker boks var en boligindretning. Ankestyrelsen vurderede videre, at el-udtaget var en nødvendig forudsætning for, at den bevilgede el-kørestol kunne benyttes efter hensigten.

Ankestyrelsen lagde til grund, at manden ikke havde andre muligheder for at få ladet sin el-kørestol op end ved etablering af det omhandlede el-udtag.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at et el-udtag i frostsikker boks var en mur- og nagelfast installation, der, hvis den blev fjernet, ville efterlade synlige og usædvanlige spor.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at etablering af el-udtag i frostsikker boks var mandens eneste mulighed for at få opladet el-kørestolen.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.